Poradniki

Ubezpieczenie na życie Generali — przegląd ofert

Kalendarz 08.05.2023 Aktualizacja12.12.2023

Jakie ubezpieczenie na życie Generali wybrać? Sprawdź nasz przegląd ofert polisy Z Myślą o Życiu Plus i Z Myślą o Całym Twoim Życiu. Poznaj wady i zalety ubezpieczeń oraz możliwy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, w których ofercie znajduje się wsparcie finansowe na wypadek choroby zgonu osoby objętej polisą, jest Generali. Ubezpieczenie na życie to produkt, zajmujący ważne miejsce w ofercie tej instytucji. Co warto wiedzieć, jeśli chodzi o świadczenie na wypadek utraty życia np. wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego? Podstawowe informacje na ten temat znajdziesz w naszym tekście1.

Generali – ubezpieczenie na życie. Co można znaleźć w ofercie tego towarzystwa ubezpieczeniowego?

Jeśli chcesz zapewnić bliskim wsparcie finansowe na wypadek swojej śmierci, możesz zdecydować się na jeden z kilku produktów ubezpieczeniowych, które są dostępne w ofercie Generali. Obok polisy AC/OC czy ochrony majątku ważną część oferty ubezpieczyciela stanowią również rozwiązania z kategorii „życie i zdrowie”.

Ubezpieczenie Generali Z Myślą O Życiu Plus

Jednym z produktów, które można kupić u tego ubezpieczyciela, jest ubezpieczenie Generali Z Myślą O Życiu Plus. Po analizie tej polisy znaleźliśmy kilka kwestii, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Nie twierdzimy, że jest to najlepsze ubezpieczenie na życie, aczkolwiek jest kilka zalet, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę. O jakich zaletach jest mowa?

Przede wszystkim, ubezpieczenie Generali Z Myślą O Życiu Plus jest produktem, który może zapewnić Ci niezbędne finansowe wsparcie np. w przypadku:

 • zachorowania na raka albo na inną przewlekłą chorobę,
 • bycia poszkodowanym wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • niezdolności do pracy w wyniku wypadku,
 • utraty życia.

Rozbudowana oferta sprawia, że na ochronę ubezpieczonego można liczyć zarówno w przypadku utraty życia (w takiej sytuacji wypłatę środków z polisy Generali w wysokości 100 proc. z sumy ubezpieczenia otrzyma osoba wskazana na etapie podpisywania umowy), jak i w sytuacji, gdy dojdzie do zachorowania lub wypadku.

Więcej informacji na temat tego ubezpieczenia znajdziesz w napisanym przez naszego eksperta artykule: Generali z Myślą o Życiu Plus.

Generali – ubezpieczenie Z Myślą O Całym Twoim Życiu

Jeśli chodzi o Ubezpieczenie Z Myślą O Całym Twoim Życiu, warto zwrócić uwagę na możliwość podpisania umowy bezterminowej. Jeśli dodamy do tego szerokie możliwości negocjacji co do sumy ubezpieczenia (możliwe jest np. podpisanie umowy z sumą ubezpieczenia na poziomie kilkuset tysięcy złotych), okazuje się, że nie powinno być większego problemu z tym, by dobrać ubezpieczenie na życie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Kolejną cechą charakterystyczną ubezpieczenia od życia i zdrowia, jest możliwość zawarcia więcej niż jednej umowy polisy. Takich umów da się zawrzeć aż sześć, a każda z nich może odnosić się do innego obszaru naszego funkcjonowania. Podczas gdy „podstawowa” umowa to standardowa polisa na życie, nic nie stoi na przeszkodzie, by rozbudować ubezpieczenie o dodatkowe moduły. W tym np. polisę:

 • na wypadek pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (samochodowego, motocyklowego itp.),
 • zdrowotną (w ramach umowy środki zostaną wypłacone w sytuacji, gdy pogorszy się zdrowie),

Ubezpieczeniem tym można objąć zarówno siebie, jak i np. członków rodziny (dzieci, współmałżonka itp.) Generali – ubezpieczenie Z Myślą O Całym Twoim Życiu – połączenie polisy i inwestowania? Wydaje się, że tym, co odróżnia ofertę Generali od konkurencji, jest możliwość połączenia ochrony ubezpieczeniowej oraz inwestowania. Taki sposób działania umożliwiają ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

W pewnym uproszczeniu wygląda to następująco – środki gromadzone przez ubezpieczonego dzieli się na dwie części:

 • emerytalną – działającą w oparciu o IKZE/IKE,
 • inwestycyjną. Możliwe jest ulokowanie środków w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych, co pozwala na długofalowe zbieranie kapitału na edukację dzieci ubezpieczonego, remont itp.
Warto wiedzieć…
Choć ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferują również takie instytucje jak np. Allianz czy PZU S.A., to takie rozwiązanie nie jest powszechnie spotykanie w ofercie towarzystw.

Przeczytaj też, jakie ubezpieczenie na życie oferuje Santander.

Ubezpieczenie Generali Z Myślą O Życiu Plus/ Z Myślą O Całym Twoim Życiu – zalety, wady

Aby poznać szczegóły związane z produktem, jakim jest ubezpieczenie Generali Z Myślą O Życiu Plus oraz polisa Z Myślą O Całym Twoim Życiu, zajrzeliśmy do OWU. (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Zalecamy zapoznanie się z tym dokumentem każdemu klientowi przed zawarciem umowy). Efektem naszych poszukiwań i analiz jest poniższa tabela – zwróciliśmy w niej uwagę na kilka kwestii:

Wady i zalety ubezpieczeń osobowych TU Generali

Generali – ubezpieczenie z myślą o życiu Plus/z myślą o całym Twoim życiuKomentarz
Częstotliwość opłacania składek na ubezpieczenia Zaleta: Klient może opłacać składki w częstotliwości miesięcznej/kwartalnej/półrocznej/rocznej w zależności od swoich potrzeb, a także możliwości płatniczych. Propozycję w tej kwestii przedstawia się jeszcze na etapie składania wniosku o ubezpieczenie; rabaty za wybranie częstotliwości innej niż miesięczna
Wada: Brak możliwości odroczenia składek
Wiek uprawniający do skorzystaniaZaleta: Do umowy mogą przystąpić osoby w wieku od 15. do 71. lub 81. r.ż (w zależności od typu polisy)
Wada: Brak
Możliwości zmiany pakietu na niższy lub wyższy Wada: Brak takiej możliwości
Nieopłacenie składki – konsekwencje Zaleta: Klient zostanie poinformowany o braku opłacenia należnej składki oraz wezwany do jej opłacenia w terminie 10 dni od momentu otrzymania wezwania
Wada: U części konkurencji termin ten jest krótszy i wynosi 7 dni
Usługi dodatkoweZaleta: Oprócz ubezpieczenia od utraty życia lub zdrowia możliwe jest skorzystanie również z szeregu usług dodatkowych zbiorczo określanych jako tzw. pakiet assistance. Oznacza to, że za dodatkową opłatą da się skorzystać z takich form wsparcia jak na przykład: pokrycie kosztów dojazdu oraz wynagrodzenia pielęgniarki, jeśli ubezpieczony był hospitalizowany przez określony czas. Oprócz tego możliwa jest również dostawa leków, transport medyczny osoby chorej, pomoc domowa itp. wsparcie w organizacji procesu rehabilitacyjnego, pomoc w opiece nad dzieckiem ubezpieczonego w sytuacji, gdy ten ostatni podlega hospitalizacji.
Wymagany czas hospitalizacjiZaleta: Jeśli dojdzie do poważnego zachorowania lub urazu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, środki z tytułu świadczenia ubezpieczeniowego mogą zostać wypłacone już za 1 dzień pobytu w szpitalu. Co do zasady, nie ma tu ograniczenia w postaci np. minimalnej liczby dni spędzonych w szpitalu
Jakie choroby obejmuje ochrona życia i zdrowia? Zaleta: Polisa Generali obejmuje kilkadziesiąt powszechnie występujących chorób, w tym np. udar, stwardnienie rozsiane czy nowotwór. Prawo do świadczenia przysługuje również w momencie odniesienia urazu, który nie spowodował trwałego uszczerbku (do takich zalicza się np. złamania czy zwichnięcia)
Wada: Niektóre powszechne schorzenia i choroby przewlekłe nie są objęte ochroną w ramach polisy
Wyłączenia odpowiedzialności Zaleta: Wyłączenia od odpowiedzialności są „standardowe” i obejmują np. śmierć w wyniku działań wojennych
Wada: Prawo do polisy od życia przepada w przypadku samobójstwa w okresie 2 lat od podpisania umowy. U części konkurencji okres ten jest krótszy i wynosi np. 1 rok
Ochrona zdrowia dziecka Zaleta: Możliwość objęcia wsparciem finansowym na wypadek nowotworu, cukrzycy itp. Górna granica wieku została przesunięta na 26 r.ż.
Wada: Świadczenie może być wypłacone tylko na 1 chorobę. Jeśli kolejne schorzenie jest następstwem poprzedniej choroby, środki nie będą już przysługiwać
Dodatkowe Zaleta: Możliwość skorzystania z dodatkowych form ochrony, do których zalicza się ubezpieczenie Z Myślą O Dziecku oraz ubezpieczenie Z Myślą O Psie
Tabela 1. Ubezpieczenie Generali życie i zdrowie. Zalety, wady polisy. Opracowanie własne, na podstawie oferty ubezpieczyciela, kwiecień 2023 r.

Jakie opinie o Generali mają klienci?

Aby przekonać się o tym, jak opisywane produkty są oceniane przez klientów, sprawdziliśmy oceny z innych portali. Na jednym z nich polisa Z Myślą O Życiu PLUS otrzymała od użytkowników ocenę równą niemal 4.0 w pięciostopniowej skali. Krytyka dotyczy głównie takich kwestii jak np. długi czas oczekiwania na odpowiedź ze strony pracowników ubezpieczyciela.

Porównaj ofertę mBank ubezpieczenie na życie.

Generali – wyłączenia odpowiedzialności od ubezpieczeń na życie

Nie każdy rodzaj śmierci czy choroby oznacza możliwość otrzymania środków z tytułu ubezpieczenia. Przykładowo, niemożliwe jest objęcie ochroną ubezpieczeniową w momencie, gdy do zgonu klienta doszło podczas:

 • toczących się działań wojennych,
 • zamieszek/rozruchów,
 • popełniania przez osobę ubezpieczoną czynu zabronionego,
 • samobójstwa.
Warto wiedzieć…
Wyłączenia odpowiedzialności to katalog sytuacji, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia. Zalicza się do nich np. sytuację, w której pacjent – świadomy śmiertelnej choroby – zataił taką informację podczas podpisywania umowy i badań medycznych.

Takie rozwiązanie niekoniecznie jest słabością polisy oferowanej przez Generali, ponieważ wyłączenia odpowiedzialności to praktyka powszechnie stosowana przez ubezpieczycieli.

Oprócz tego nie wszystkie choroby są objęte ochroną – nie będziemy tu jednak wymieniać wszystkich schorzeń, które podlegają pod polisę. Zamiast tego lepiej samemu zastanowić się, na ochronie przed jakimi chorobami nam zależy, a następnie zapoznać się z OWU i sprawdzić, czy ubezpieczenie nam odpowiada.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie w Generali

Jakie są wady i zalety ubezpieczeń na życie w Generali?

Wśród zalet oferty można znaleźć m.in. możliwość dostosowania sposobu opłacania składek (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne), a także dość wysoki górny limit wiekowy, który uprawnia do przystąpienia do polisy. Wady dotyczą głównie niektórych aspektów elastyczności oferty, m.in. towarzystwo ubezpieczeniowe nie umożliwia odroczenia płatności składek, a także zmiany pakietu.

Kiedy zakup ubezpieczenia w Generali nie gwarantuje wypłaty świadczenia?

Prawo do otrzymania polisy nie jest możliwe w sytuacji, gdy powodem zgonu okazały się np. działania wojenne lub klient nie powiadomił o poważnej chorobie podczas podpisywania umowy.

[1] Niniejszy tekst ma charakter poradnikowi. Nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Treści marketingowe zamieszczone w niniejszym artykule mają wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny

Podsumowanie

  • W ofercie Generali na życie i zdrowie dwa główne produkty to ubezpieczenie Z Myślą O Życiu PLUS oraz polisa Z Myślą O Całym Twoim Życiu.

  • Polisa Z Myślą O Całym Twoim Życiu to bezterminowa ochrona na wypadek śmierci, wypadku lub choroby. Można ją rozbudowywać o dodatkowe moduły w zależności od potrzeb klienta.

  • Polisa od Generali to dość uniwersalny produkt. Dzięki niemu możliwe jest ubezpieczenie zdrowia/życia swojego dziecka (ubezpieczenie Z Myślą O Dziecku), a nawet – ukochanego pupila (ubezpieczenie Z Myślą O Twoim Psie).

Ubezpieczenie na życie Generali — przegląd ofert


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl