Poradniki

Generali z Myślą o Życiu Plus. Omówienie polisy

Kalendarz 19.04.2021 Aktualizacja13.12.2023

Generali Z myślą o życiu Plus to nadzwyczaj rozbudowana polisa, z wieloma rozszerzeniami. Ubezpieczony może otrzymać wypłatę świadczenia w ponad pięćdziesięciu różnych trudnych sytuacjach życiowych, chroniąc życie i zdrowie całej rodziny. Czy faktycznie – tak jak obiecuje – ubezpieczenie Generali oferuje możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony? Sprawdźmy!

Na naszym rynku ubezpieczeń na życie obszary do zagospodarowania są większe niż wskazywałyby na to powszechne opinie i suche liczby. Nie tylko wielu z nas nie posiada polis. Ogromne rzesze mają wszak ubezpieczenia zbiorowe i zdecydowanie mogłyby sięgnąć po lepszą ochronę. Z czym więc ubezpieczyciele ruszają do boju o klientów?  Czy oferują możliwość dopasowania ochrony? Jakie wsparcie finansowe i pomoc oferują potencjalnemu klientowi? Tym razem przyjrzyjmy się polisie Generali Z myślą o życiu PLUS. 

Ten sam produkt dla wszystkich. Czy rzeczywiście?

Nie trzeba drobiazgowo dowodzić faktu, że potrzeby poszczególnych grup konsumentów są bardzo różne. Zupełnie inne ma singiel od głowy rodziny. Ba, jeśli chodzi o tego pierwszego, to, prawdę mówiąc, nie będą zupełnie od rzeczy opinie, że można powątpiewać w konieczność ubezpieczenia się. Jeśli jednak założyliśmy rodzinę i zależą od nas inne osoby, nie ma już miejsca na żadne wątpliwości  – ubezpieczenie na życie po prostu jest nam potrzebne. Pomiędzy są jeszcze pary, o zdecydowanie mniejszych potrzebach, które jednak w przyszłości mogą ulec przecież zmianie. 

Generali promuje polisę Z myślą życiu PLUS jako propozycję dla wszystkich tych grup, a także seniorów chwaląc ofertę jako nowoczesne ubezpieczenie. Czy tak jest rzeczywiście? Zanurzmy się w lekturę OWU i sprawdźmy to. 

Ubezpieczenie Generali dla rodziny, singla, seniora
Dla kogo jest ubezpieczenie na życie z Myślą o Życiu Plus Generali?

Jak możemy nabyć ubezpieczenie Generali z myślą o życiu Plus

Ubezpieczyciel pozostawia klientowi możliwość zdecydowania się na zakup ubezpieczenia w wariancie indywidualnym bądź pakietowym (również w wersji dla seniorów), w swojej postaci zbliżonego do ubezpieczenia grupowego. Mamy tu gotowe, zdefiniowane z góry elementy składowe polisy. Możemy je jednak elastycznie dobierać i inny będzie tu więc cennik i wymagania. W poszczególnych umowach nabywanie ich w pakietach wiąże się z niższym limitem wieku wstępu i wcześniejszym wygaśnięciem umowy. Różnice te wynoszą tylko kilka lat. 

Najwięcej swobody i możliwości indywidualnego dopasowania daje więc wariant indywidualny i na nim skupimy się dalej. 

Produkt Generali Z myślą o życiu PLUS skonstruowany jest tak, że roczna umowa główna na życie, w której suma ubezpieczenia wynosi 100 zł, stanowi jedynie bazę. Będziemy ją rozszerzali o dodatkowe, stanowiące elementy naszej rzeczywistej ochrony ubezpieczeniowej. Nie ma tu więc istotnych barier, jeśli chodzi o jej zawarcie. Ubezpieczony przed zawarciem umowy musi mieć minimum 15 lat i mniej niż 81.

Umów dodatkowych ochronnych mamy tu nadzwyczaj dużo, bo niemal 60. A do tego dochodzą jeszcze produkty oszczędnościowe. Istotnie więc jest to oferta wyjątkowo rozbudowana i wydaje się, że zdolna jest zaspokoić najrozmaitsze potrzeby. 

Właściwa ochrona na życie. Z czego może się składać?

Pierwszą umową dodatkową jest ubezpieczenie na wypadek śmierci, dostępna dla klientów w wieku 15-75 lat. Może obowiązywać do ukończenia 100 lat. Nie ustalono tutaj górnej granicy sumy ubezpieczenia. Wyłączenia odpowiedzialności są tutaj dość typowe i dotyczą konsekwencji:

 • wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach;
 • samobójstwa w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy;

Ich kompletną listę można znaleźć w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia Generali.

Ponadto zgodnie z prawem, ubezpieczyciel może w ciągu trzech lat podnieść zarzut niepodania ważnych informacji lub podania nieprawdziwych, o czym przypomina w OWU. 

Kolejne rozszerzenie to wypłata renty w przypadku śmierci, proponowane klientom w tym samym wieku i w tym samym momencie wygasające. Wyłączenia są takie same. Minimalna wysokość takiej renty wynosi 500 zł, a wypłacana może być od 3 do 25 lat. Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku to umowa, którą mogą zawrzeć klienci w wieku 15-70 lat. Również przekroczenie wieku 70 lat oznacza koniec ochrony z tej umowy.  

Wyłączenia odpowiedzialności związane ze śmiercią w przypadku nieszczęśliwego wypadku stanowią znacznie szerszy katalog i obejmują zdarzenia będące efektem:

 • wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach;
 • niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych oraz ich skutków;
 • spożycia alkoholu;
 • pozostawania pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych niezaleconych przez lekarza, usiłowania lub popełnienia przestępstwa, próby samobójczej, świadomego samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę, niezależnie od stanu poczytalności;
 • wypadku lotniczego – nie dotyczy licencjonowanych przewozów;
 • prowadzenia pojazdów bez uprawnień lub niedopuszczonych do ruchu;
 • uprawiania sportów niebezpiecznych (wymienione w OWU).

Warunkiem wypłaty jest zgon w ciągu 210 dni od daty wypadku. Ponadto jedno i drugie musi nastąpić w trakcie ochrony ubezpieczeniowej. 

Inne przyczyny śmierci

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego. Widełki wiekowe oraz wyłączenia są takie same jak w poprzedniej, w OWU  – ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia – znajdujemy także takie same warunki wypłaty. Towarzyszy im jeszcze wskazanie, że konieczne jest wykazanie związku przyczynowego między wypadkiem a zgonem.

Śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu to rozszerzenie, którą mogą zawrzeć klienci w wieku 15-70 lat. Przekroczenie wieku 70 lat oznacza także koniec ochrony z tej umowy. Wyłączenia dotyczą:

 • wojny, rozruchów itp. (j.w.);
 • samookaleczenie, usiłowania popełnienia samobójstwa;
 • spożycia alkoholu, nadużywania, alkoholu, alkoholizmu, pozostawania pod wpływem narkotyków lub substancji psychotropowych niezaleconych przez lekarza, odurzających, zastępczych;
 • poddania się czynnościom medycznym poza kontrolą lekarską;
 • świadomego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania wskazań i zaleceń lekarskich.

Warunkiem wypłaty jest zgon w ciągu 90 dni od daty zawału lub udaru. Ponadto jedno i drugie musi nastąpić w trakcie ochrony ubezpieczeniowej i musi zostać wykazany związek przyczynowy ze śmiercią. 

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy. Umowa dostępna dla klientów w wieku 15-65 lat, wygaśnie po ukończeniu 67  Uposażony może ubiegać się o wypłatę świadczenia jeżeli. Warunkiem wypłaty jest śmierć w ciągu 210 dni od wypadku, który musi wystąpić w okresie ochrony. 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku przy pracy rolniczej.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Choroby zakaźnej w rolnictwie – karencja wynosi 180 dni 

Ochrona zdrowia w polisie Generali Z myślą o życiu Plus 

Śmierć głównego żywiciela rodziny to najpoważniejsze z ryzyk, jakie jej grożą – tu opinie są zgodne.

Nie są jednak jedynymi. Wypadek bądź poważne zachorowanie mogą mieć konsekwencje nie mniej, a ze ściśle ekonomicznego punktu widzenia nawet bardziej dolegliwe. Długotrwałe i kosztowne leczenie bądź rekompensowanie zwiększonych potrzeb będzie jednak bez porównania łatwiejsze, jeśli zawczasu dobierzemy stosowne rozszerzenia z zakresu ochrony zdrowia. Jak łatwo przekonać się, przeglądając OWU, w  polisie Generali Z myślą o życiu Plus mamy do wyboru szeroki ich wachlarz. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczony może liczyć nie tylko na wypłatę świadczenia, ale również pomoc assistance. Klient cieszy się tu dużą swobodą w doborze wysokości sum ubezpieczenia, toteż i cennik będzie nader zróżnicowany.

Warto wiedzieć…
Ubezpieczyciel daje możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie. Przed zakupem polisy należy przeanalizować szczegółowe warunki umowy.

Trwała utrata zdrowia bądź sprawności

Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. Tą umową mogą być objęci ubezpieczeni w wieku od 15 do 70 lat. Warunkiem wypłaty jest wystąpienie trwałego inwalidztwa w ciągu 180 dni od wypadku.

Alternatywnie do powyższego rozszerzenia (wyklucza to możliwość jego wyboru) możemy nabyć występujące w dwóch wariantach ubezpieczenie obejmujące Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. Tu także uszczerbek musi być stwierdzony w ciągu 180 dni. Umowa ta jest dostępna jedynie dla klientów wieku do 66 lat i może obowiązywać do ukończenia 67. W tych samych widełkach wiekowych proponowana jest umowa obejmująca Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Zawału serca lub Udaru mózgu. Przysługuje 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent stwierdzonego uszczerbku (musi wystąpić w ciągu 180 dni). Maksymalna wypłata w okresie obowiązywania umowy jest równa sumie ubezpieczenia.

Kolejną propozycję dla klientów w tym samym wieku stanowi Uraz Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku niepowodującego Trwałego uszczerbku na zdrowiu. Za jeden uraz w ciągu roku otrzymać możemy maksymalnie 1000 zł, w sumie zaś do 100% sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 100 tys. zł. 

Utrata zdolności do pracy

Całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w gospodarstwie rolnym w wyniku wypadku przy pracy rolniczej. Jest dostępna do wieku 65 lat i może obowiązywać do ukończenia 67. przy okresowej niezdolności trwającej od dwóch do czterech lat przysługuje nam 50% sumy ubezpieczenia. W wypadku celowości przekwalifikowania zawodowego wysokość świadczenia spada 20% SU.

W tym samym wieku możemy nabyć umowę obejmującą Niezdolność do pracy zarobkowej Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. Warunkiem wypłaty jest tu stwierdzenie niezdolności w ciągu 180 dni od wypadku. Rzecz jasna we wszystkich tych umowach jedno i drugie musi wystąpić w okresie ochrony.

Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego. Przez pierwsze 180 dni trwania umowy obowiązuje karencja na zdarzenia spowodowane chorobami. Nie są nią też objęte te będące wynikiem chorób ujawnionych wcześniej w ciągu pięciu lat. Świadczenie równe SU przysługuje nam ponadto pod warunkiem, że niezdolność do pracy ma miejsce przynajmniej przez nieprzerwanie 12 miesięcy. 

Na tych samych zasadach – z wyjątkiem warunku 90 dni nieprzerwanej niezdolności – chronić może nas rozszerzenie Przejęcie opłacania składek na wypadek Niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej. 

Przedstawiciele niektórych (ośmiu) zawodów, których lista jest załączona do OWU, mogą nabyć ponadto umowę Czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego. Proponowana jest klientom do 64 roku życia, umowa może obowiązywać do ukończenie 65. Obowiązuje 180-karencja na inne przyczyny niż nieszczęśliwe wypadki, wyłączone są też choroby rozpoznane wcześniej w ciągu pięciu lat. Za jedno zdarzenie możemy otrzymać świadczenie za maksymalnie 60 dni, łącznie za 200. 

Niezdolność Ubezpieczonego do samodzielnej egzystencji to rozszerzenie mogące chronić nas do ukończenia 67 roku życia. Warunkiem wypłaty jest niezdolność ta trwająca minimum 24 miesiące. 

Poważne zachorowania i zabiegi w polisie Generali Z myślą o życiu Plus

Podstawowa, ogólna umowa tego typu, Poważne zachorowanie Ubezpieczonego, proponowana jest klientom w wieku do 70 lat. Może obowiązywać do ukończenia 71. Obejmuje 40 przypadków, m.in. konieczność przeszczepu narządów, diagnozę stwardnienia rozsianego, śpiączkę, niewydolność nerek, chorobę parkinsona. Pomoc można otrzymać również w przypadku choroby alzheimera.  

Świadczenie może wynosić 50 lub 100% sumy ubezpieczenia, zależnie od stopnia zaawansowania choroby. Limit na umowę jest równy dwukrotności SU. Obowiązuje 90-dniowa karencja (chybachyba że zachorowanie jest skutkiem nieszczęśliwego wypadku). Wyłączone są przypadki spowodowane chorobami rozpoznanymi wcześniej w ciągu 5 lat. Jeśli mamy mniej niż 67 lat, możemy równocześnie nabyć umowę Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – choroby dodatkowe. Obejmuje ona jeszcze kolejnych 11 przypadków. W tym:

 • gruźlicę;
 • sepsę;
 • zdiagnozowanie nowotworu złośliwego przedinwazyjnego.

Wystąpienie u Ubezpieczonego Zawału serca lub Udaru mózgu nabędziemy w wieku do lat 70, wygaśnie rok później. Świadczenie może wynosić 50 lub 100% sumy ubezpieczenia, zależnie od stopnia zaawansowania choroby. Limit w trakcie trwania umów jest równy SU, karencja wynosi 90 dni.

Na takich samych zasadach działa ubezpieczenie obejmujące Wystąpienie u Ubezpieczonego Nowotworu złośliwego.

W tych samych widełkach wiekowych nabędziemy jeszcze rozszerzenia Poważna operacja Ubezpieczonego oraz Zabieg specjalistyczny Ubezpieczonego. W obu roczny limit wypłat jest równy sumie ubezpieczenia. Operacje zostały podzielone na 5 kategorii od 20% SU.

Warto wiedzieć…
Kupując ubezpieczenie Generali możesz również zabezpieczyć życie i zdrowie Twojego współmałżonka.

Pobyt w szpitalu w kilku wariantach 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu nabędziemy w wieku do lat 70, rok później wygaśnie. Obowiązuje 90 dni karencji na zdarzenia spowodowane chorobami. Następnie za pobyt w szpitalu ubezpieczonego, związany z chorobą otrzymamy 0,5% SU za każdy dzień, z kolei z nieszczęśliwym wypadkiem 1%. W ciągu roku polisowego możemy otrzymać świadczenie za maksymalnie 200 dni. 

Z kolei Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku Zawału serca lub Udaru mózgu dostępny jest do wieku 65 lat i może obowiązywać do ukończenia 67 otrzymamy 0,5% SU za każdy dzień, maksymalnie również 200 w roku.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku nabędziemy do wieku 70 lat, wygaśnie po ukończeniu 71. Świadczenie dzienne wynosi 0,5 % SU, w przypadku maksymalnie 5-dniowego pobytu na OIOM jest to 1%, limit roczny także wynosi 200 dni. 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku Wypadku komunikacyjnego dostępny jest do wieku 65 lat, może obowiązywać do ukończenia 67. Za każdy dzień do 14 otrzymamy 1% SU, od 15 już tylko 03. Tak samo działa ubezpieczenie obejmujące Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku przy pracy.

Rozważając nabycie któregokolwiek rozszerzenia, bez względu na wstępne opinie o jakości tej oferty, należy uważnie zapoznać się z OWU, ze szczególnym baczeniem traktując wyłączenia. To ważne informacje, w których świetle dopiero możemy ocenić cennik, podobnie szczegółowe listy jednostek chorobowych i ich definicje.

Niemniej, nie ma tu zapisów odbiegających od tego, jak przyjęło się na rynku konstruować tego typu produkty. Nie dostaniemy więc środków np. za operacje plastyczne czy rehabilitację, jeśli nie są to procedury koniecznie np. do usuwania skutków wypadków. 

Inne rozszerzenia medyczne 

Niejednokrotnie na leczenie skutków wypadku czy choroby składa się konieczność skorzystania z szeregu procedur czy usług, co niesie ze sobą dodatkowe koszty. Polisa Generali Z myślą o życiu PLUS może być rozszerzona o kilka dodatkowych umów pozwalających co najmniej zredukować dolegliwość tego problemu. Jest to więc:

Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. Możemy zawrzeć tą umowę do wieku 65 lat (będzie obowiązywała maksymalnie do ukończenia 67). Dzięki niej możliwy będzie zwrot kosztów poniesionych w ciągu dwóch lat po wypadku.

Refundacja kosztów leczenia Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku jest dostępna dla klientów w wieku do 70 lat i wygaśnie po osiągnięciu 71. Podobnie do, dwóch lat po zdarzeniu, możemy uniknąć kosztów:

 • udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej;
 • pobytu w szpitalu, przeprowadzenia badań, zabiegów (z wyłączeniem zabiegów rehabilitacyjnych) i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych); 
 • nabycia lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; 
 • przewozu Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium.

W tych samych widełkach wiekowych dostępne jest rozszerzenie Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po Pobycie Ubezpieczonego w szpitalu. Maksymalnie trzykrotnie w ciągu roku dostępne jest świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia (w tym wypadku proponowane są niewysokie).

Druga opinia medyczna dla Ubezpieczonego to umowa, którą zawrzemy do 70 roku życia, wygaśnie wraz z osiągnięciem 71. Świadczenie jest tu uzależnione od wystąpienia jednej z chorób lub rodzajów ciała oznaczających trwałą, nieodwracalną, krytyczną utratę zdrowia. Listę wszystkich 14 przypadków znajdziemy w OWU. 

Usługi medyczne dla Ubezpieczonego

To rozszerzenie nabędziemy aż do wieku 75 lat i wygasną dopiero przy osiągnięciu wieku 100. Wśród nich dostępne są różnego typu badania,  udzielanie informacji, wizyty lekarskie, diagnostyka.

W polisie Generali Z myślą o życiu Plus znajdziemy także zdrowotny pakiet Assistance dla Ubezpieczonego, dostępny do wieku 70 lat. To dość typowy katalog usług dostępnych w razie m.in.:

 • Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania;
 • Nieszczęśliwego wypadku na terytorium Polski;
 • urodzenia się Dziecka Ubezpieczonemu;
 • Hospitalizacji na skutek Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku  na terytorium Polski;
 • w trudnych sytuacjach losowych, takich jak zgon albo ciężka choroba Ubezpieczonego, Dziecka, Rodziców albo Teściów (psycholog).
Generali z Myślą o Życiu Plus zakres ochrony assistance. Żródło: OWU Generali Z myślą o życiu Plus

Dla klientów starszych (powyżej 60 roku życia) przewidziany jest odrębny produkt , a więc Assistance dla Ubezpieczonego 60+ oraz Assistance pogrzebowy Ubezpieczonego, dostępne w pakiecie 60+, możliwe do nabycia przed ukończeniem 81 lat. 

Jak polisa Generali Z myślą o życiu Plus może chronić dzieci?

Na uwagę zasługuje sposób, w jaki zdefiniowane zostało dziecko – w myśl zapisów OWU w polisie  Generali Z myślą o życiu Plus jest nim ono aż do 26 roku życia. Z umów przeznaczonych dla dzieci mogą korzystać także starsze, jeśli są one niezdolne do samodzielnej egzystencji i jest to stan powstały przed ukończeniem tego wieku. Dziecko może być własne lub przysposobione. 

Poważne zachorowanie Dziecka nabędzie rodzic w wieku do 66 lat i umowa może obowiązywać, zanim skończy 100 – podobnie wszystkie kolejne rozszerzenia. Obowiązuje 90-dniowa karencja na inne zdarzenia niż spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. Wyłączenia dotyczą ponadto m.in. chorób rozpoznanych wcześniej w ciągu 5 lat. Umowa obejmuje 10 zachorowań:

 • Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
 • Ciężkie oparzenia;
 • Cukrzyca Typu I;
 • Łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy;
 • Niewydolność nerek;
 • Nowotwór złośliwy inwazyjny;
 • Przewlekła niewydolność wątroby;
 • Przeszczepienie narządu;
 • Śpiączka;
 • Zapalenie mózgu.

Na jedno zachorowanie przysługuje jedno świadczenie, przy czym jeśli kolejne jest skutkiem poprzedniego, pieniędzy nie dostaniemy. 

Pobyt Dziecka w szpitalu. Jeśli jest on spowodowany chorobą, możemy otrzymać 0,5 sumy ubezpieczenia za dzień, w przypadku nieszczęśliwego wypadku 1% do 14 dnia, od kolejnego 0,5. Dodatkowo za 1 do 5 dni na OIOM przysługuje dodatkowe 0,5% SU. Ubezpieczeniem objęty jest pobyt trwający maksymalnie 180 dni, na zdarzenia o przyczynie innej niż nieszczęśliwy wypadek obowiązuje 90-dniowa karencja. 

Pozostałe rozszerzenia medyczne dla dziecka

Refundacja kosztów leczenia Dziecka w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. Dotyczy tylko kosztów niepokrytych przez ubezpieczenie społeczne i ponoszonych na terenie Polski w ciągu dwóch lat od zdarzenia. Limit jest równy sumie ubezpieczenia.

Trwały uszczerbek na zdrowiu Dziecka w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Uraz w wyniku 

Nieszczęśliwego wypadku niepowodujący Trwałego uszczerbku na zdrowiu Dziecka. Przysługuje nam 1% SU za każdy procent uszczerbku, do limitu 100%. Uszczerbek musi być stwierdzony do 180 dni od wypadku.

Poważna operacja Dziecka. Zależnie od zdarzenia, przysługuje świadczenie od 20% SU – szczegóły znajdziemy w OWU. Obowiązuje 90-dniowa karencja na zdarzenia spowodowane chorobami, wyłączenia dotyczą także m.in. tych stwierdzonych w ciągu 5 lat. 

Druga opinia medyczna dla Dziecka. Prawo do świadczenie wymaga wystąpienia konkretnego spośród czternastu przypadków, których listę znajdziemy w OWU. Realizowane za pośrednictwem Best Doctors obejmuje:

 • udzielenie informacji o niezbędnej dokumentacji;
 • przetłumaczenie jej i sporządzenie streszczenia oraz opinii;
 • przetłumaczenie na polski;
 • wskazanie lekarzy kwalifikujących się do wykonania leczenia;
 • zorganizowanie procesu leczenia. 

Jak jeszcze możemy chronić rodzinę w polisie Generali Z myślą o życiu Plus

Nader istotne są rozszerzenia pozwalające chronić także życie małżonka bądź partnera nieformalnego, zazwyczaj także przecież w istotnym stopniu odpowiadającego za finanse rodziny. W myśl zapisów OWU, za partnera uważana jest osoba prowadząca z ubezpieczonym gospodarstwo domowe i wskazana w pisemnym oświadczeniu – można je zmienić raz na rok. 

Śmierć Współmałżonka albo Partnera. Tą, jak pozostałe poniższe umowy można nabyć do wieku 65 lat i może obowiązywać do 67. Obowiązuje 180-dniowa karencja na zdarzenia inne niż spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, poza tym OWU przewiduje typowe wyłączenia. 

Śmierć Współmałżonka albo Partnera w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Śmierć Współmałżonka albo Partnera w wyniku Wypadku komunikacyjnego – warunkiem wypłaty jest śmierć w ciągu 210 dni od zdarzenia i rzecz jasna związek przyczynowo-skutkowy. 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Współmałżonka albo Partnera w wyniku Nieszczęśliwego wypadku – świadczenie stanowi procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowemu uszczerbku na zdrowiu, za jeden wypadek może ono mieć wysokość równą SU. Warunkiem wypłaty jest stwierdzenie uszczerbku w ciągu 180 dni od zdarzenia. 

Pobyt Współmałżonka albo Partnera w szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. W ciągu pierwszych 14 dni przysługuje nam 1% SU za dzień, w kolejnych 0,5 SU, oprócz tego 1% za maksymalnie 5 dni na OIOM. Świadczenie w sumie może obejmować 180 dni w roku polisowym.

Poważne zachorowanie Współmałżonka albo Partnera. Umowa obejmuje 13 przypadków – szczegóły znajdziemy w OWU. w ciągu pierwszych 90 dni obowiązuje karencja na inne zdarzenia niż będące skutkiem nieszczęśliwego wypadku, poza tym oczywiście wyłączenia dotyczą m.in. chorób rozpoznanych wcześniej w ciągu 5 lat. 

Osierocenie Dziecka – znajdziemy tu standardowe wyłączenia dotyczące: wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach; samobójstwa popełnionego w okresie dwóch lat od daty zawarcia Umowy dodatkowej;

Czego jeszcze może dotyczyć ochrona w polisie Generali Z myślą o życiu Plus?  Sprawdzamy w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia

Wyżej krótko scharakteryzowaliśmy te spośród dostępnych rozszerzeń, których nabycie należy rozważyć w pierwszej kolejności. Dotyczą one bowiem zdarzeń zdolnych najbardziej uderzyć w finanse rodziny, a właśnie przed tym ma nas przecież zabezpieczać polisa na życie. Wśród nadzwyczaj licznych umów dodatkowych, jakie towarzyszyć mogą polisie Generali Z myślą o życiu Plus znajdziemy jeszcze szereg innych, które w określonych okolicznościach mogą okazać się przydatne:

 • Śmierć Dziecka;
 • Śmierć Dziecka w wyniku Nieszczęśliwego wypadku;
 • Urodzenie Dziecka;
 • Urodzenie martwego Dziecka;
 • Śmierć Rodzica;
 • Teścia;
 • Rodzica w wyniku Nieszczęśliwego wypadku;
 • Teścia w wyniku Nieszczęśliwego wypadku.
Warto wiedzieć…
Przed zakupem polisy należy przeanalizować szczegółowe warunki umowy. Można to zrobić korzystając z pomocy licencjonowanego agenta ubezpieczeniowego.

Oszczędzamy dzięki UFK

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wciąż nie mają najlepszej prasy. Opinie te nie powinny dziwić, zważywszy na rzeczywiste kłopoty, jakie towarzyszyły im przed laty. Dziś, gdy rynek ten znacząco się zmienił i podmioty oferujące takie rachunki zostały lepiej zdyscyplinowane przez organy państwa, nie musimy już się poważnie obawiać. Nadal jednak trzeba z naciskiem stwierdzić, że UFK są produktami dla osób posiadających przynajmniej podstawową wiedzę na temat inwestowania przy pomocy takich narzędzi. Przed otwarciem rachunku należy ponadto samodzielnie przeliczyć teoretycznie możliwy rezultat uwzględniwszy cennik wszelkich opłat i przeanalizować szczegóły warunków umowy przekazywanych klientowi.. 

W polisie Generali Z myślą o życiu Plus umowa, w ramach której otwierany może być rachunek IKZE, może być zawarta już na rzecz 16-letniego oszczędzającego. Wypłata możliwa jest po ukończeniu 60 lub 55 lat, jeśli nabyte zostały już uprawnienia emerytalne. Konieczne są też wpłaty w  co najmniej pięciu dowolnych latach kalendarzowych lub przynajmniej połowy całej kwoty na pięć lat przed złożeniem wniosku o wypłatę. Do wyboru mamy kilka funduszy o różnym stopniu ryzyka

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie, dzięki któremu otrzymasz wsparcie finansowe. W przypadku śmierci ubezpieczonego rodzina może liczyć na wypłatę świadczenia w pełnej wysokości.
 • Ubezpieczenie Generali z Myślą o Życiu Plus to polisa odpowiadająca na potrzeby szerokiej grupy klientów – singli, rodziców z dziećmi oraz współmałżonków. Zaletą jest możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony do potrzeb wszystkich członków rodziny.
 • Ubezpieczenie na życie Z Myślą o Życiu plus oferuje pomoc w trudnych sytuacjach i wsparcie finansowe na okoliczność m.in. następujących zdarzeń losowych: pobyt w szpitalu ubezpieczonego, w przypadku choroby, trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • Pieniądze za poważne zachorowanie zostaną wypłacone, m.in. przypadku choroby parkinsona, stwardnienia rozsianego, przeszczepu narządów, zawału serca, nowotworu.
 • Rodzina nie zostanie bez wsparcia finansowego również w przypadku śmierci ubezpieczonego. W takiej sytuacji ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia w pełnej wysokości (100% sumy ubezpieczenia).
 • Generali z Myślą o Życiu Plus to ubezpieczenie na życie, które daje możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie. Sumę ubezpieczenia i zakres ustala się przed zawarciem umowy.
 • Sam wybierasz z dostępnych wariantów. Wypłatę świadczenia możesz otrzymać – w zależności od konkretnego zdarzenia – już od pierwszego dnia trwania ochrony.
Generali z Myślą o Życiu Plus. Omówienie polisy


Autor artykułu

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl, w którym przybliża tematykę obejmującą polisy na życie, na zdrowie, ubezpieczenia mieszkań, a także ubezpieczenia inwestycyjne. Z wykształcenia historyk, po godzinach łazik i krawiec-amator.