Poradniki

Jakie indywidualne ubezpieczenie na życie oferuje Ergo Hestia?

Kalendarz 15.05.2023 Aktualizacja12.12.2023

Sprawdzamy, jakie indywidualne ubezpieczenie na życie oferuje Ergo Hestia. Poznaj zakres ochrony dla ubezpieczonego i jego bliskich, oferowane sumy ubezpieczenia, szczegółowe cechy polisy.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. oferuje klientom m.in. Ergo 4, czyli pakiet świadczeń dotyczących ubezpieczenia indywidualnego na życie. Oprócz tego można skorzystać również z polisy, która przewiduje świadczenia w przypadku choroby czy urazów powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jakie rodzaje polis można znaleźć w Ergo Hestia?

Pakiet ubezpieczeń na życie – Ergo Hestia ubezpieczenie na życie indywidualne

W ramach umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie klienci mogą otrzymać wsparcie finansowe. Oprócz zgonu przysługuje ono równieżw sytuacji, gdy dotkną ich takie problemy jak na przykład:

 • poważne zachorowanie na jedną z przewlekłych chorób. (Do tego, jakie rodzaje schorzeń są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia na życie Ergo Hestia S.A., powrócimy jeszcze w dalszej części tekstu);
 • trwały uszczerbek na zdrowiu, czyli uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (np. w ruchu lądowym),
 • ochrona dla Twoich bliskich, w tym w szczególności dziecka.

Sprawdź też ofertę mBank ubezpieczenie na życie.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia na życie dla klientów indywidualnych Ergo Hestia?

Generalnie, przedmiotem umowy ubezpieczenia jest życie osoby objętej polisą, a jeśli zdecyduje się ona na dodatkowe moduły – także zdrowie jej oraz dziecka. (Rzecz jasna wiąże się to z dodatkowymi kosztami).

Jeśli chodzi o ubezpieczenie na życie, to tego typu świadczenie – podobnie jak w przypadku konkurencji – jest wypłacane osobie wskazanej w umowie na wypadek śmierci klienta. Ubezpieczenie na życie ma postać jednorazowej rekompensaty finansowej, której wysokość ustala się jeszcze na etapie podpisywania umowy.

Świadczenie to ma wysokość uzależnioną od określonej w umowie podstawy, jaką jest suma ubezpieczenia. Warto o tym pamiętać jeszcze na etapie planowania wysokości składki – im będzie ona wyższa, tym znaczniejsza będzie suma ubezpieczenia.

Z drugiej strony na pomoc w ramach ubezpieczeń na życie można liczyć nie tylko w związku ze śmiercią ubezpieczonego. Ochrona w ramach tego świadczenia ma w rzeczywistości znacznie szersze znaczenie. Może przybrać ona następujące formy: 

Indywidualne ubezpieczenie na życie – na jakie formy rekompensaty finansowej mogą liczyć klienci towarzystwa Ergo Hestia S.A?

Forma ochrony dla ubezpieczonegoKomentarz (na co może liczyć ubezpieczony)?
Uszkodzenie ciała/choroba (osoby ubezpieczonej lub dziecka)Wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości ustalonej jako procent od umownej podstawy (suma ubezpieczenia)
Ubezpieczenie za niezdolność do pracyMoże ona wynikać ze złego stanu zdrowia (poważne zachorowanie) lub wystąpić w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W takiej sytuacji na konto ubezpieczonego trafi jednorazowe świadczenie lub comiesięczna „renta”. Podczas umowy ustala się m.in. to, przez jaki czas będzie następować jej wypłata
Poważne zachorowanie dzieckaWypłata jednorazowego świadczenia. W ramach pakietu ubezpieczenia Global Doctors możliwe jest również rozszerzenie ochrony o sfinansowanie pomocy, jaką stanowi leczenie specjalistyczne dla dziecka
Tabela 1. Forma ochrony dla ubezpieczonego w Ergo Hestia. Opracowane na podstawie oferty ubezpieczyciela, kwiecień 2023 r.

Zasadniczo, produkty ubezpieczeniowe oferowane przez Ergo Hestia możemy podzielić według dwóch kryteriów, tzn. z uwzględnieniem przedmiotu ubezpieczenia oraz wariantu. (Dostępne są warianty I, II oraz III, z których pierwszy to wersja podstawowa, trzeci zaś to pakiet najbardziej rozbudowany):

Przedmiot ubezpieczeniaWariant
Ubezpieczenie życiaI/II/III
Uszkodzenie ciała i niezdolność do pracyI/II/III
Poważne zachorowanieI/II/III
Zdrowie dzieckaI/II/III
Global DoctorsI/II/III
Tabela 2. Warianty ochrony ubezpieczeniowej w Ergo 4. Opracowane na podstawie oferty ubezpieczyciela, kwiecień 2023 r.

Teraz przejdziemy do krótkiego opisu każdego z powyższych modułów. Jak zobaczysz, można dostosować je do indywidualnych potrzeb.

Sprawdź nasz przegląd ofert ubezpieczeń na życie Generali.

Ubezpieczenie życia

Jak sama nazwa wskazuje, ten produkt ubezpieczeniowy zapewnia finansowe wsparcie w przypadku zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym np. w następstwie wypadku drogowego) lub wskutek przewlekłej choroby. Jak już wspomnieliśmy, w ofercie ubezpieczyciela dostępne są różne warianty polisy ubezpieczeniowej. Różnią się one między sobą przede wszystkim pod względem maksymalnej dopuszczalnej sumy ubezpieczenia.

W wariancie I najwyższa suma ubezpieczenia jest stosunkowo niska i wynosi 500 000 złotych. Tak czy inaczej, jest to kwota wysoka w porównaniu z polisami oferowanymi przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce.

Dwa kolejne warianty pozwalają na znacznie więcej, ponieważ w ich przypadku maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 10 000 000 złotych. Rzecz jasna, trzeba mieć na uwadze, że – podobnie jak u konkurencji – im wyższa jest suma ubezpieczenia, na tym większe składki musimy się przygotować.

Warto jednak pamiętać, że poszczególne warianty ubezpieczenia na życie różnią się czymś więcej niż tylko sumą ubezpieczenia. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak np.:

 • czas trwania ochrony w ramach polisy. W pierwszym wariancie obejmuje ona klientów od 18. do 70. roku życia, w kolejnych zaś jest ważna do setnych urodzin. (W wariancie III dodatkowo z niezmienną wysokością składki);
 • coroczna indeksacja sumy ubezpieczenia (dostępna w wariancie III).
Warto wiedzieć…
Niezależnie od wybranego wariantu klienci mogą liczyć na niezwłoczne objęcie ochroną ubezpieczeniową po podpisaniu umowy (już następnego dnia). Ochrona ta nie ustaje, tzn. jest aktywna 24 godziny dobę i obowiązuje na całym świecie.

Wspólnym elementem wszystkich 3 wariantów jest również możliwość objęcia polisą pomimo ryzyka związanego z wykonywaniem określonego zawodu i/lub stanu zdrowia.

Uszkodzenie ciała i niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Uszkodzenie ciała w następstwie wypadku to nie tylko problemy natury zdrowotnej czy emocjonalnej, ale także – a czasem nawet przede wszystkim – finansowej. Jeśli efektem zdarzenia okaże się całkowita niezdolność do pracy, konieczne będzie posiadanie środków finansowych pozwalających na pokrycie kosztów leczenia oraz bieżących wydatków.

W ramach ubezpieczenia Uszkodzenie ciała i niezdolność do pracy możliwe jest ustalenie sumy ubezpieczenia na poziomie do:

 • 500 000 zł (możliwe jest otrzymanie środków w ramach jednorazowej wypłaty),
 • 1 000 000 zł (w tym także jako zabezpieczenie kredytu spłacanego przez ubezpieczonego),
 • 4 000 000 zł (wypłacane w formie miesięcznej renty).

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia na życie, tu także można liczyć na całodobową ochronę na terenie całego świata.

Ważnym atutem tego typu polisy jest możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o konsekwencje zdrowotne wykonywania jednego z zawodów, w których trwały uszczerbek jest dość prawdopodobny.

Poważne zachorowanie

W ramach polisy Poważne zachorowanie możemy liczyć na sumę ubezpieczenia na poziomie do 200 000 złotych. Świadczenie przysługuje w przypadku zachorowania na nowotwór (wariant I) bądź jedną z 11 lub 49 innych chorób przewlekłych (odpowiednio wariant II oraz II). Co ważne, możliwe są wielokrotne wypłaty środków z jednej polisy.

Suma ubezpieczenia jest wysoka, choć wydaje się, że wadą jest brak wyższych kwot w przypadku wariantów II oraz III (można za to liczyć, jak już wiesz, na leczenie większej liczby chorób, pokrycie kosztów wizyty u specjalisty itp.).

Warto wiedzieć…
Polisa Poważne zachorowanie ma krótki, jedynie 3-miesięczny okres karencji. Co więcej, w przypadku wariantów II oraz III okres polisa działa natychmiastowo, tzn. wraz z podpisaniem umowy.

Zdrowie dziecka

Zdrowie dziecka to polisa na wypadek złamań czy innych urazów ciała, a także przewlekłych chorób (przykładowo, w ramach Wariantu III jest to nowotwór, sepsa czy cukrzyca). Dzięki tego typu środkom możliwe będzie pokrycie kosztów na rehabilitację i leczenie szpitalne dziecka.

Warto wiedzieć…
Pakiet Ubezpieczenie dziecka pozwala – niezależnie od wieku – na uzyskanie sumy ubezpieczenia w wysokości do 200 tys. złotych. Ochrona z tego przysługuje już od 3. roku życia.

Global Doctors – pokrycie kosztów leczenia za granicą

Global Doctors to pakiet, w którego ramach można liczyć na sfinansowanie leczenia przewlekłej choroby. Środki z tego tytułu przysługują m.in. w sytuacji, gdy dotknie Cię np. nowotwór złośliwy.

Jeśli chodzi o sumę ubezpieczenia, możliwe jest uzyskanie odszkodowania na poziomie do 1 mln euro (wariant I) lub do 2 mln euro (wariant II).

Global Doctors uprawnia również do otrzymania tzw. drugiej opinii medycznej wystawionej przez zagranicznego lekarza, a także leczenia poza granicami Polski. Świadczenia polegają na finansowaniu kosztów zakwaterowania, dając możliwość skorzystania z takich usług assistance jak na przykład:

 • zabiegi ambulatoryjne,
 • badania laboratoryjne,
 • operacja chirurgiczna,
 • dowóz leków,
 • transport medyczny.

W wariancie rozszerzonym można liczyć dodatkowo na takie świadczenia jak np. 100 euro za dzień spędzony w szpitalu.

W przypadku osób dorosłych umowa może być przedłużana aż do 85. roku życia. Można nią objąć również dziecko do momentu ukończenia przez nie 25 lat.

Dowiedz się, jakie ubezpieczenie na życie oferuje Santander.

Ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich – co oprócz umowy ubezpieczenia?

Na koniec chcemy wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, która zwróciła naszą uwagę podczas analizy oferty ubezpieczenia Ergo Hestia. Być może nie jest to najistotniejszy czynnik podczas wyboru polisy, ale mimo wszystko warto o nim wspomnieć – mowa tu o przejrzystej stronie internetowej. Sprawia ona, że możemy w prosty sposób zapoznać się z ofertą.

Odwiedzający witrynę ubezpieczyciela może wybrać jeden lub kilka interesujących go produktów (w różnych wariantach), następnie zaś wygenerować plik w formacie PDF ze szczegółami dotyczącymi oferty. Mała rzecz a cieszy, prawda?

Ergo Hestia ubezpieczenie na życie - zakres ochrony.
Grafika 1. Panel informacyjny dla użytkowników zainteresowanych ofertą ubezpieczenia Ergo Hestii (na czerwono zaznaczone przykładowe produkty, których szczegóły można wygenerować do jednego pliku. Źródło: https://www.ergohestia.pl/ubezpieczenie-zdrowia-zycia/

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie Ergo Hestia

Czy Ergo Hestia oferuje grupowe ubezpieczenie na życie?

Tak, ubezpieczyciel umożliwia zakup nie tylko indywidualnego ubezpieczenia na życie, ale również oferuje grupowe ubezpieczenia otwarte. Do ubezpieczenia Grupa Otwarta mogą przystąpić osoby w wieku 18-66 lat. To oferta skierowana m.in. do rolników, studentów, osób pracujących w wolnych zawodach, a także wszystkich tych, którzy nie chcą (albo nie mogą) korzystać ani z indywidualnej ochrony, ani z grupowej polisy w zakładzie pracy.

Jaki zakres ma ubezpieczenie grupowe Ergo Hestia?

W Grupie Otwartej ubezpieczeni otrzymują szeroki zakres ochrony na wypadek śmierci, a także na wypadek poważnego zachorowania, operacji chirurgicznej, hospitalizacji z różnymi wariantami sumy ubezpieczenia. Dodatkowo ubezpieczyciel zapewnia ochronę na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego. W sumie dostępnych jest 10 wariantów ochrony, a wśród zdarzeń objętych polisą jest także urodzenie dziecka, medical assistance oraz ochrona życia i zdrowia bliskich, np. współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka ubezpieczonego.

Podsumowanie

  • W ofercie Ergo Hestii możesz znaleźć ubezpieczenie indywidualne Ergo 4 dla Ciebie oraz Twoich bliskich.

  • Ergo 4 to obejmuje takie rozwiązania jak: Ubezpieczenie życia, Uszkodzenie ciała i niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie, Zdrowie dziecka oraz Global Doctors. Każdy z tych pakietów dostępny jest w 3 wariantach (wyjątek to Global Doctors – 2 warianty). Warianty II oraz III są bardziej rozbudowane, choć w przypadku polisy Poważne zachorowanie nie można niestety liczyć na wyższe sumy ubezpieczenia. Dzięki temu można dobrać produkt dopasowany do indywidualnych potrzeb.

  • Niektóre produkty ubezpieczeniowe wyróżniają się krótkim okresem karencji, tj. czasu, który trzeba „odczekać” po podpisaniu umowy, by uzyskać prawo do odszkodowania. Należy do nich np. ubezpieczenie Zdrowie dziecka czy Poważne zachorowanie (warianty II oraz III), w przypadku których obowiązuje 3-miesięczna karencja.

  • Ergo Hestia umożliwia rozszerzenie ochrony dla osób o podwyższonym poziomie ryzyka (np. z uwagi na wykonywany zawód).

  • Na uwagę zasługuje również wygodny w obsłudze panel, za którego pomocą można w krótkim czasie wygenerować i porównać ze sobą różne produkty ubezpieczeniowe.

Jakie indywidualne ubezpieczenie na życie oferuje Ergo Hestia?


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl