Poradniki

PZU ubezpieczenie grupowe warianty

Kalendarz 25.09.2023 Aktualizacja22.08.2023

Ubezpieczenie na życie PZU grupowe jest tak skonstruowane, aby zapewniać ochronę zdrowia osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz pracownikom małych i dużych firm. Cenę polisy grupowej oraz jej zakres ochrony można dopasować do własnych potrzeb. Sprawdźmy, jakie warianty ubezpieczenia grupowego oferuje PZU.

W 2022 roku 23,8 mln Polaków korzystało z ubezpieczenia na życie. W grupie tej było 12,7 mln osób ubezpieczonych w ramach polis grupowych. Liczba ta jest o 1% wyższa niż rok wcześniej. Ogółem składka z ubezpieczeń na życie wyniosła 21,5 mld zł.

W 2022 roku ubezpieczyciele wypłacili odszkodowania z ubezpieczeń na życie w kwocie 18,87 mld zł.

Ogólnie w 2022 roku Polacy przeznaczyli na składki ubezpieczeniowe (brutto) 72,4 mld zł, o 4,5% więcej niż w roku poprzednim [1]. W tym artykule skupimy się na ubezpieczeniu grupowym PZU.

Ubezpieczenie na życie grupowe – co to jest?

Ubezpieczenie grupowe na życie to polisa, która jest oferowana pracownikowi przez pracodawcę w ramach benefitu wynikającego ze współpracy. Pracownik może przystąpić do polisy grupowej na warunkach, które są już z góry ustalone i są takie same dla wszystkich zatrudnionych w danej firmie.

Ubezpieczenie grupowe chroni pracownika oraz jego rodzinę na wypadek nagłej śmierci lub w przypadku uszczerbku na zdrowiu, czy też nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje niezdolność do pracy. Ubezpieczenie na życie w swoim zakresie oferuje także świadczenia w przypadku narodzin dziecka oraz śmierci rodzica.

Zakres ubezpieczenia oraz kwota składki są ustalane przez pracodawcę. Skorzystanie z pakietu grupowego, ubezpieczenia na życie przez pracownika jest całkowicie dobrowolne.

Składka ubezpieczenia grupowego może być odprowadzana przez pracodawcę, wtedy jest potrącona z wynagrodzenia. Może być również częściowo lub całkowicie finansowana przez przedsiębiorcę.

Warianty — ubezpieczenie grupowe PZU

Ubezpieczenie na życie, grupowe PZU jest oferowane w kilku wariantach. Polisy chroniące życie i zdrowie pracowników dzielą się na:

 • Ubezpieczenie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W ramach oferty PZU dostępnych jest 6 pakietów. Jeden z nich to pakiet ochronno-zdrowotny PZU z Myślą o Życiu i Zdrowiu.
 • Ubezpieczenie dla firm zatrudniających od 3 do 30 pracowników. W ramach oferty PZU dostępnych jest 13 pakietów, m.in. PZU Ochrona i Zdrowie, PZU Życie pod Ochroną, PZU Zdrowie pod Ochroną, PZU U Lekarza.
 • Ubezpieczenie dla firm zatrudniających powyżej 30 pracowników – w ramach oferty PZU dostępnych jest 13 pakietów, w tym np. PZU P Plus, PZU w Razie Wypadku, PZU Strefy Zdrowia.

PZU Ochrona i Zdrowie — jaki zakres ochrony oferuje?

Polisa PZU Ochrona i Zdrowie jest ofertą skierowaną do małych firm, które zatrudniają mini. 3 osoby. Z propozycji mogą skorzystać pracownicy w wieku od 18 do 69 lat. Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na okres 12 miesięcy, jednak można ją przedłużyć na kolejny rok. Ochrona ubezpieczenia może objąć oprócz pracownika, również jego partnera, współmałżonka oraz dzieci.

Polisa grupowa PZU Ochrona i Zdrowie to ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia dostęp do sieci prywatnych placówek medycznych mieszczących się w 600 miastach na terenie Polski.

Dzięki tej polisie grupowej PZU ubezpieczony może skorzystać z wizyty u specjalisty bez skierowania. Dodatkowo ubezpieczenie to zapewnia wsparcie finansowe oraz usługi medyczne związane z wypadkiem, a także w przypadku ciężkiego zachorowania.

W przypadku śmierci ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca bliskim świadczenie w kwocie ustalonej w umowie.

Polisa ta jest oferowana w trzech wariantach do wyboru:

 • Moje Zdrowie. Pakiet zapewnia usługi medyczne w przypadku ciężkiego zachorowania; świadczenie z powodu hospitalizacji lub operacji oraz świadczenie z tytułu złamania kości lub trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • Moja Rodzina. W wariancie tym ubezpieczony ma zapewnione świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, wsparcie finansowe w przypadku śmierci ubezpieczonego lub śmierci członka rodziny;
 • Mój Wybór. Pakiet ten umożliwia wykupienie dodatkowych rozszerzeń, które obejmują następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), wsparcie finansowe w przypadku problemów zdrowotnych dziecka, oraz dofinansowanie do leków na receptę.

PZU Życie pod Ochroną — co oferuje?

PZU Życie pod Ochroną to propozycja skierowana do mniejszych firm, zatrudniających min. 3 pracowników. Do polisy mogą przystąpić pracownicy mający od 18 do 69 lat. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy i daje możliwość kontynuacji na kolejny rok.

Polisa grupowa Życie pod Ochroną zapewnia ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego, a także w przypadku nieszczęśliwych wypadków oraz poważnego zachorowania. Umowa może zostać rozszerzona o ochronę partnera, współmałżonka oraz dzieci. Podobnie jak powyższa polisa, również Życie pod Ochroną jest dostępne w trzech wariantach: Moje Zdrowie, Moja Rodzina oraz Mój Wybór.

Polisa grupowa PZU P Plus — jaką ochronę otrzymają pracownicy?

Polisa PZU P Plus to oferta dostępna dla przedsiębiorców zatrudniających minimum 15 pracowników. Jest to ubezpieczenie na życie w wersji podstawowej, którą można rozszerzyć w wybranej przez siebie formie. Do polisy mogą przystąpić osoby pomiędzy 18 a 69 rokiem życia.

Jednak ważnym warunkiem dołączenia do ubezpieczenia i zakupienia produktu, jest:

 • aby pracownik nie przebywał na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub w placówce dla osób chorujących przewlekle;
 • aby pracownik, nie korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego i był zdolny do pracy oraz służby.

Polisa grupowa PZU P Plus zapewnia wsparcie finansowe na wypadek śmierci ubezpieczonego. Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o:

PZU z Myślą o Życiu i Zdrowiu – dla kogo?

Ubezpieczenie na życie PZU z Myślą o Życiu i Zdrowiu to propozycja przeznaczona dla firm, w których pracuje od 1 do 4 pracowników (włączając właściciela) w wieku od 18 do 69 lat. Polisa ta zapewnia dostęp do prywatnej opieki medycznej w tym m.in. do konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych. Oferuje również dodatkowe wsparcie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu wywołanego przez zawał serca, udar mózgu lub spowodowanego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczony może liczyć również na wsparcie w razie operacji chirurgicznych. (Zakres ochrony obejmuje aż 610 różnych zabiegów chirurgicznych). Możliwe są również świadczenia rodzinne w następujących sytuacjach: śmierć współmałżonka, ciężka choroba oraz urodzenie dziecka.

Ubezpieczenie grupowe – dlaczego warto?

Polisa grupowa opiera się na określonych zasadach. Zanim zdecydujemy się na przystąpienie do takiego ubezpieczenia warto wiedzieć, na co się decydujemy.

Do zalet takiej polisy zaliczyć można:

 • szeroki zakres ochrony,
 • minimum formalności,
 • niską składkę miesięczną,
 • możliwość dołączenia do ochrony bliskich.

Ubezpieczenie grupowe ma również wady, które warto wziąć pod uwagę przed podpisaniem umowy. Są to m.in.:

 • niska suma ubezpieczenia (niska kwota odszkodowania),
 • brak możliwości wprowadzenia zmian w umowie (np. zwiększenie sumy ubezpieczenia),
 • umowa zawierana tylko na 12 miesięcy,
 • ochrona tylko na czas zatrudnienia w danej firmie.

W polisie grupowej pracownicy mogą liczyć na szeroki zakres ochrony w ramach jednej umowy i jednej składki. Natomiast wybierając polisę indywidualną będziemy musieli płacić wyższą składkę, jednocześnie będziemy mogli dopasować zakres ochrony do własnych potrzeb.

Dodatkowym atutem ubezpieczenia grupowego jest minimum formalności, ponieważ podpisujmy umowę w miejscu pracy, a składkę odprowadza za nas pracodawca. Ważnym aspektem polisy grupowej jest możliwość włączenia do ubezpieczenia bliskich za niewielką opłatą.

Sprawdź również, jak działa ubezpieczenie grupowe otwarte.

Na co zwrócić uwagę wybierając grupowe ubezpieczenie oferowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe PZU?

Wybierając grupowe ubezpieczenie PZU powinniśmy mieć na uwadze nie tylko uzyskanie ochrony, ale powinniśmy także brać pod uwagę znajomość warunków umowy. Ten aspekt polisy często jest negowany przez klientów, ponieważ nie chce im się czytać umowy, która jest dość obszerna i wraz z OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) może liczyć nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt stron. Jednak przed podpisaniem dokumentów warto prześledzić przynajmniej kilka ważnych punktów, które mogą być istotne dla nas lub dla naszych bliskich w przyszłości.

Warto sprawdzić w umowie:

 • Wyłączenia odpowiedzialności. Określają one okoliczności zdarzenia polisowego, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Może to nastąpić np. gdy spowodujemy wypadek samochodowy i doznamy urazu ciała, prowadząc auto pod wpływem alkoholu;
 • Karencję. Jest to okres, po upływie którego dopiero zaczyna działać ochrona ubezpieczeniowa. Oznacza to, że ochrona nie obejmuje nas od momentu zawarcia umowy, ale dopiero np. po kilku miesiącach. (Karencja może trwać od 1 do 24 miesięcy);
 • Limity świadczeń. Określają np. jak często towarzystwo ubezpieczeniowe PZU wypłaci odszkodowanie z tytułu tego samego zdarzenia np. w przypadku hospitalizacji może to oznaczać, że przy trzecim pobycie w szpitalu w ciągu roku nie otrzymamy świadczenia.

Kiedy ubezpieczony w polisie grupowej nie otrzyma odszkodowania?

Każde ubezpieczenie na życie, w tym także polisa grupowa ma określone wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe PZU ma prawo odmówić odszkodowania. Zdarzenia takie są dokładnie opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, należą do nich m.in.:

 • udział w bójkach lub protestach;
 • masowe skażenie chemiczne, biologiczne lub radioaktywne;
 • nadużywanie alkoholu;
 • nieprzestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych lub regulaminu pracy;
 • popełnienie przestępstwa;
 • samobójstwo lub próba samobójcza;
 • pobyt na terenie państwa, gdzie toczą się działania wojenne;
 • stosowanie niezalecanych przez lekarza leków, narkotyków, środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych;
 • świadomy i dobrowolny udział w działaniach wojennych, zbrojnych, aktach terroryzmu lub zamieszkach;
 • zatajenie ważnych informacji o stanie zdrowia.

Inne produkty PZU dedykowane grupom pracowniczym

PZU ma w swojej ofercie również inne produkty dostosowane do potrzeb grup pracowniczych, należą do nich m.in.:

 • Grupowe ubezpieczenie Opieka Medyczna. Jest to interesująca propozycja podnosząca atrakcyjność pracodawcy. Pracownicy objęci ubezpieczeniem Opieka Medyczna, mogą korzystać z konsultacji lekarskich w prywatnych placówkach opieki zdrowotnej, bez czekania w kolejce i bez skierowania od lekarza podstawowej opieki medycznej. Dodatkowo w razie nieoczekiwanych zdarzeń, pracownik może skorzystać z wizyty domowej;
 • Grupowe ubezpieczenie szpitalne Opieka Medyczna. Polisa zapewnia dostęp do najlepszych placówek szpitalnych, zarówno prywatnych jak i publicznych. Dodatkowo gwarantuje możliwość przeprowadzania zabiegów i operacji chirurgicznych z krótkim terminem oczekiwania;
 • Grupowe ubezpieczenie lekowe Opieka Medyczna. Polisa umożliwia dofinansowanie zakupu leków na receptę. Dofinansowanie, nawet do 80% ceny podstawowej powinno działać już przy realizacji recepty w aptece lub może zostać przekazane na konto ubezpieczonego po zgłoszeniu wniosku do towarzystwa ubezpieczeniowego;
 • Grupowe ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej. W ramach tej polisy PZU zapewnia zwrot kosztów poniesionych przez ubezpieczonego przy dochodzeniu swoich praw w postępowaniu karnym, cywilnym lub dyscyplinarnym, wytyczonych w związku z czynami popełnionymi przez pracownika w zakresie wykonywania obowiązków na stanowisku pracy;
 • Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy lub żołnierzy. Polisa ta ma ścisły związek z ustawą o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy oraz żołnierzy. W przypadku niedopełnienia obowiązków służbowych przez osoby wykonujące ten rodzaj zawodu są oni ustawowo zobowiązani do pokrycia kosztów wynikłych w czasie pełnienia służby. Zakres ochrony może zostać rozszerzony o szkody powstałe w mieniu pozostającym pod pieczą ubezpieczonego. W ramach polisy PZU zwraca koszty powstałe w związku z działaniem lub zaniechaniem działania ubezpieczonego.

Polisa na życie w pracy czy indywidualnie – co wybrać?

Najlepszym rozwiązaniem ubezpieczenia na życie jest polisa, która jest maksymalnie dopasowana do potrzeb klienta i uwzględnia jego życie rodzinne, ryzyko zachorowań, sposób spędzania czasu wolnego oraz zobowiązania finansowe w postaci kredytu hipotecznego lub samochodowego. Takie możliwości daje indywidualna polisa na życie, jednak w tym przypadku trzeba liczyć się z wyższą składką.

Natomiast polisa grupowa, dzięki większej liczbie osób korzystających z ubezpieczenia na życie w tej samej firmie oferuje niską składkę. Jednak nie daje możliwości modyfikacji zakresu ochrony, chyba że klient skorzysta z pakietów dodatkowych.

Grupowe ubezpieczenia PZU to polisy skierowane do przedsiębiorców zatrudniających określoną liczbę pracowników. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje różne warianty polis grupowych, dzięki czemu każdy pracodawca może wybrać tę najkorzystniejszą dla swoich pracowników.

Źródło:

[1] https://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Ubezpieczenie-na-zycie-PIU-rosnie-zainteresowanie-Polakow-Ponad-polowa-ma-polisy,244171,1.html

Podsumowanie

 • Ubezpieczenia grupowe PZU skierowane są zarówno do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstw, jak i średnich i dużych firm. Dostępne warianty polis różnią się m.in. zakresem ochrony oraz sumą ubezpieczenia.
 • W zakresie polisy grupowej PZU znajdziemy podstawowe zdarzenia tj. śmierć ubezpieczonego lub członka rodziny, a także bardziej rozbudowaną ochronę zdrowia na wypadek utraty sprawności lub choroby.
 • Różne warianty ubezpieczenia grupowego obejmują m.in. pobyt w szpitalu, wsparcie w razie operacji chirurgicznej, kompleksowe wsparcie finansowe w leczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz leczenia poważnego zachorowania.
 • Ochrona trwa rok i może być przedłużana na kolejne okresy ubezpieczeniowe. Szczegóły ubezpieczenia dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych polis.

PZU ubezpieczenie grupowe warianty


Autor artykułu