Poradniki

Warta ochrona. Co może nam dać ta polisa?

Kalendarz 19.04.2021 Aktualizacja17.05.2021

To całkiem rozbudowany wszechstronny produkt dla rodziny. Sprawdźmy, jak może wyglądać polisa Warta Ochrona.

To jedna z tych marek na naszym rynku ubezpieczeniowym, których trudno nie znać. Warto więc wiedzieć także i to, co zapewnia swoim klientom. Dostępne w polisie Warta Ochrona ubezpieczenie na życie to produkt czysto ochronny, z możliwością dobrania wielu rozszerzeń. To zatem warta rozważenia propozycja dla tych, którym potrzebne jest realne zabezpieczenie rodziny – bez względu na opinie co do jakości tej oferty, ma ona właśnie taki charakter. Cennik wymaga indywidualnych kalkulacji, jednak zawartość poszczególnych umów możemy sprawdzić od razu.   

warta ochrona
warta.pl

Warta ochrona to typowa polisa rodzinna

Oprócz możliwości ubezpieczania się na wysokie sumy niezbicie świadczą o tym warunki umowy głównej. Obok głównego ubezpieczonego może być nią objęty jako współubezpieczony małżonek lub partner nieformalny. W umowie możemy też wskazać dziecko – może być ono własne lub przysposobione. 

Zawieramy ją na minimum 5 lat, możemy to zrobić mają ukończone 18 i nie więcej niż 64 lata, musi ona wygasnąć, gdy osiągniemy wiek 70-ciu. 

Wymienione w OWU wyłączenia odpowiedzialności w głównym ubezpieczeniu, którego przedmiotem jest nasze życie, dotyczą zdarzeń będących efektem:

 • samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę;
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa – tak jak zazwyczaj, w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy;
 • poddania się leczeniu poza kontrolą lekarską;
 • działań wojennych, stanu wojennego, czynnego udziału w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru;
 • skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego;

Dostępne w ramach oferty Warta Ochrona ubezpieczenie na życie może też pełnić rolę zabezpieczenia kredytu. Tu opinie są zgodne – polisa to najdogodniejsza jego postać. Deklarowany przez ubezpieczyciela cennik sprawia, że polisę z cesją na bank możemy mieć już już za 300 zł rocznie. Istnieje możliwość, by jako zdarzenia ubezpieczeniowe skutkujące wypłatą świadczenia wskazać też trwałe inwalidztwo w wyniku wypadku czy niezdolność do samodzielnej egzystencji. 

Jak możemy rozbudować polisę Warta Ochrona?

To jedna z najmocniejszych stron tej oferty. Rozszerzenie polisy na życie o dodatkowe ryzyka sprawia wszak, że nie tylko zorganizujemy sobie życie po utracie głównego żywiciela rodziny, ale też jej finansów nie zdemolują inne zdarzenia. Oznacza to więc podniesienie poziomu ochrony głównego ubezpieczonego, jakkolwiek na cennik składać się będzie więcej pozycji. Różne są opinie na temat dodatkowych umów na śmierć w wyniku różnego rodzaju wypadków. Niemniej, jest to zgon bardziej niespodziewany, toteż w niektórych sytuacjach jeszcze bardziej kłopotliwy dla rodziny. Znajdziemy tu także szereg umów z zakresu ochrony zdrowia, pięcioletnich, ulegających samoczynnemu przedłużaniu. Co mamy zatem do dyspozycji?

Śmierć w wyniku wypadku

Nabycie tego rozszerzenia jest możliwe w takich samych widełkach wiekowych, jak w przypadku umowy głównej, a więc 18-64 lata. Nie może trwać dłużej, niż do ukończenia 70 roku życia. Warunkiem wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu tego ryzyka, jest istnienie związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem, a śmiercią, która w dodatku nie może nastąpić później niż 180 dni po nim. 

Nieco szersze są w tym przypadku wyłączenia odpowiedzialności ustalone w OWU. Poza tymi, które obowiązują w głównej umowie na życie, dotyczą one zdarzeń spowodowanych:

 • prowadzeniem dowolnego pojazdu bez uprawnień;
 • uprawianiem niebezpiecznych sportów (wymienione w OWU);
 • przewozów lotniczych – nie dotyczy licencjonowanych jako pasażer lub członek załogi;
 • zatrucia alkoholem, narkotykami, substancjami toksycznymi lub działaniem pod ich wpływem – nie dotyczy leczenia pod nadzorem lekarskim;
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa, także przez inną osobę za namową;
 • chorób psychicznych, zaburzeń, uzależnień.

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

Mamy tu te same widełki wiekowe i czas trwania umowy jak powyżej. Warunkiem wypłaty jest związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem i śmiercią, odstęp czasowy nie dłuższy niż 180 dni, a także to, by jedno i drugie miało miejsce w trakcie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Wyłączenia odpowiedzialności są takie same, jak w poprzednim rozszerzeniu. 

Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji 

Tutaj ograniczenia są nieco większe – nie kupimy tego rozszerzenia, jeśli mamy 60 lat lub więcej, a umowa musi wygasnąć, gdy przekroczymy 65. Czas jej trwania także jest jednak pięcioletni. 

Przedmiotem tego rozszerzenia jest zdarzenie, którego przyczyną może być wypadek lub choroba – w tym drugim przypadku obowiązuje 90-dniowa karencja. 

Wyłączenia odpowiedzialności obejmują w tym przypadku te same przyczyny zgonów co w powyższych umowach, przy czym zostają jeszcze rozszerzone o:

 • rozpoznanie w okresie pierwszych trzech lat stwardnienia rozsianego (szczegółowe warunki w OWU);
 • choroby związane z infekcją wirusem HIV.

Powstanie trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku

Nabędziemy to rozszerzenie mając 18-64 lata, umowa jest pięcioletnia i może nas chronić do wieku 70 lat. Wysokości świadczeń za poszczególne zdarzenia znajdziemy w OWU. Wyłączenia są takie same jak w poprzednich umowach. Limit wypłat z tytułu jednego wypadku wynosi 100% sumy ubezpieczenia.

Zawarcie tej umowy jest możliwe, jeśli równocześnie nie są zawarte dwie kolejne.

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku

oraz powstanie znacznego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku

Obie umowy możemy zawrzeć w wieku 18-64 lat, mogą obowiązywać do ukończenia 70. Limit wypłat z tytułu jednego wypadku wynosi 100% sumy ubezpieczenia. W drugiej świadczenie jest wypłacane, jeśli uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 7%.

Zawarcie obu tych umów wyklucza się z zawarciem rozszerzenia obejmującego trwałe inwalidztwo w wyniku wypadku. 

Warta Ochrona a pobyt w szpitalu w wyniku wypadku 

To propozycja dla klientów w wieku 18-64 lata, umowa może obowiązywać do ukończenia 70. Otrzymamy świadczenie za każdy dzień pobytu. Wypadek musi mieć miejsce w trakcie obowiązywania ochrony. Jeśli hospitalizacja wykracza poza ten okres, za kolejne dni nie przysługuje świadczenie. W wypadku, gdy trwa ona poniżej 10 dni, przysługuje nam świadczenie rehabilitacyjne. Roczny limit wypłat jest równy sumie ubezpieczenia. 

Wyłączenia odpowiedzialności, poza obowiązującymi w poprzednich umowach, dotyczą:

-uszkodzeń ciała stwierdzonych lub leczonych w ciągu 5 lat przed zawarciem umowy;

-pozostawania w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 

Tutaj widełki wiekowe wstępu są węższe – 18-59 lat, umowa ta może obowiązywać do ukończenia 65. Otrzymamy pieniądze za każdy pobyt, który trwał minimum 4 dni, przy czym od 15 dnia wartość świadczenia maleje o połowę. Obowiązuje karencja wynosząca 90 dni. Ponadto wyłączenia odpowiedzialności, poza już wymienianymi, dotyczą:

-schorzeń i uszkodzeń ciała stwierdzonych lub leczonych w ciągu 5 lat przed zawarciem umowy;

-operacji plastycznych, kosmetycznych – nie dotyczy usuwania skutków wypadków;

-pozostawania w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym;

-wad wrodzonych i ich skutków;

-diagnostyki przy braku objawów chorobowych, rutynowych badań;

-niepłodności, sztucznego zapłodnienia.

Powyższe umowy może być uzupełniona o dodatkowe ubezpieczenie lekowe. Wypłata jest możliwa pod warunkiem uznania roszczenia z tytułu pobytu w szpitalu. 

Poważne zachorowanie w polisie Warta Ochrona

Tą umowę możemy zawrzeć mając 18-59 lat, może obowiązywać do ukończenia 65. Katalog obejmuje 9 lub – w wariancie rozszerzonym – 28 rodzajów poważnych zachorowań – należy zapoznać się z OWU, gdzie znajdziemy szczegółowe informacje, w tym przypadki stanów chorobowych wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej  Wyłączenia odpowiedzialności, oprócz wspólnych dla większości umów, dotyczą chorób związanych z infekcją wirusem HIV. Karencja wynosi 90 dni. 

Dodatkowe ubezpieczenie operacji 

Widełki wiekowe są takie same jak w poprzedniej umowie. Na operacje, których przyczyną jest choroba, obowiązuje karencja wynosząca 90 dni. OWU wyróżnia 5 kategorii zabiegów, za które wypłacane jest od 10 do 100% sumy ubezpieczenia. 

Dodatkowe ubezpieczenie leczenia specjalistycznego

Tą umowę możemy zawrzeć mając 18-64 lata, może obowiązywać do ukończenia 65. Świadczenie jest procentem SU zgodnie z załączonym do OWU katalogiem metod leczenia specjalistycznego. Wyłączenia odpowiedzialności obejmują wymieniane już przypadki. 

Warta assistance medyczny 

Widełki wieku wstępu wynoszą 18-64 lata, umowa może obowiązywać do ukończenia 70. W ramach tej umowy dostępny jest szeroki katalog świadczeń takich jak:

 • transport medyczny;
 • dostawy leków;
 • organizacja i finansowanie rehabilitacji;
 • dostawa sprzętu rehabilitacyjnego;
 • opieka domowa;
 • wizyty lekarskie, pielęgniarskie, pediatry;
 • prywatne lekcje;
 • pobyt opiekuna dziecka w szpitalu lub przyszpitalnym hotelu;
 • opieka nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi i przejazd ich do osób uprawnionych do opieki;
 • pomoc psychologa;
 • zdrowotne usługi informacyjne;
 • usługi informacyjne dla rodziców noworodków.

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą min. kosztów niekonsultowanych uprzednio z ubezpieczycielem, a także powstałych na skutek zdarzeń wymienianych jako wyłączenia w innych umowach. Ubezpieczyciel nie odpowiada też za zaopatrzenie aptek.

Warta Ochrona i rozszerzenia dla dziecka 

Poważne zachorowanie czy wypadek dziecka stawia w rodziców w bardzo trudnej sytuacji. Nikt nie chce przecież oszczędzać na ratowaniu jego zdrowia, usługi publiczne nader często są tymczasem niewystarczające, a cennik żadnego podmiotu prywatnego nie jest zbyt przystępny. I bez niego zawsze czekają nas jednak rozmaite koszty, którym łatwiej sprostać mogąc liczyć na świadczenia z polisy. Do dyspozycji mamy podobny zestaw umów, jak te dla głównych ubezpieczonych:

 • powstanie trwałego inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku
 • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku
 • pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku + ubezpieczenie lekowe
 • pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby + ubezpieczenie lekowe
 • poważne zachorowanie dziecka
 • dodatkowe ubezpieczenie operacji dziecka w wyniku wypadku 
 • leczenie specjalistyczne dziecka 

Oferowane w ramach polisy Warta Ochrona Ubezpieczenie na życie daje nam więc możliwość zbudowania kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej. Oczywiście niezwykle istotne jest dostosowanie jej postaci do indywidualnych potrzeb. Dotyczy to nie tylko doboru rozszerzeń, ale i ustalenia właściwych sum ubezpieczenia, co rzecz jasna istotnie wpływa na cennik.

Warta ochrona. Co może nam dać ta polisa?


Autor artykułu

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl, w którym przybliża tematykę obejmującą polisy na życie, na zdrowie, ubezpieczenia mieszkań, a także ubezpieczenia inwestycyjne. Z wykształcenia historyk, po godzinach łazik i krawiec-amator.