Poradniki

Czego nie obejmuje ubezpieczenie na życie? Sprawdź wyłączenia!

Kalendarz 17.06.2024 Aktualizacja27.05.2024

Zakup ubezpieczenia na życie to poważna decyzja, zwiększająca poczucie finansowego bezpieczeństwa coraz większej grupy Polaków. Polisę na życie warto wybierać z rozwagą po to, aby jak najlepiej zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych. Dlaczego mimo posiadania ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczony nie zawsze otrzyma świadczenia? W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe będzie zwolnione z wypłaty odszkodowania? Wyjaśniamy.

W 2023 r. ubezpieczyciele wypłacili 44,2 mld zł odszkodowań. Z tego aż 16,2 mld zł dotyczyło świadczeń zrealizowanych z ubezpieczeń na życie. [1]

Polacy decydują się na zakup ubezpieczenia na życie na głównie po to, aby zabezpieczyć swoją rodzinę (54%), zapewnić sobie i bliskim poczucie bezpieczeństwa (38%) oraz zapewnić rodzinie wsparcie finansowe w przypadku choroby ubezpieczonego (33%). [2]

Pamiętajmy, że zakres polisy na życie oraz zasady wypłaty świadczeń nie są uniwersalne dla wszystkich polis. Każdy produkt charakteryzuje się innym stopniem odpowiedzialności ubezpieczyciela. Sytuacja, w której mimo trwania ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczony nie otrzyma świadczenia to inaczej wyłączenie odpowiedzialności.

Co ma wpływ na zakres polisy na życie?

Grafika 1. Co ma wpływ na zakres ochrony polisy na życie?

Czym są wyłączenia odpowiedzialności?

Wyłączenie odpowiedzialności to zabezpieczenie, które stosują ubezpieczyciele przed ewentualnymi wyłudzeniami świadczeń. Dobrą polisę na życie charakteryzuje krótka lista wyłączeń odpowiedzialności i jasne zasady wypłaty odszkodowania.

Warto wiedzieć…
Sytuacje, w których mimo trwania ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia to inaczej wyłączenia odpowiedzialności.

To po stronie ubezpieczyciela leży obowiązek określenia, w jakich sytuacjach wypłaci lub ograniczy wypłatę świadczenia z polisy. Ubezpieczony musi zostać o tym wcześniej poinformowany. Takie informacje można znaleźć m.in. w dokumencie OWU dołączonym do polisy.

Czego nie obejmuje polisa na życie?

Standardowo z odmową wypłaty odszkodowania możemy spotkać w kilku specyficznych sytuacjach, m.in. gdy:

 • Śmierć ubezpieczonego nastąpi na skutek samookaleczenia;
 • Zgon nastąpi na skutek samobójstwa w pierwszych dwóch latach trwania ochrony ubezpieczeniowej;
 • Do zdarzenia dojdzie, gdy ubezpieczony będzie pod wpływem alkoholu substancji zabronionych lub odurzających;
 • Zdarzenie nastąpi w wyniku działań zbrojnych lub wojennych;
 • Do szkody dojdzie na skutek przestępstwa popełnionego przez ubezpieczonego.

Jak widać są to bardzo skrajne sytuacje, zabezpieczające ubezpieczyciela przed nielegalną próbą wyłudzenia świadczeń.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia na życie?

Indywidualna polisa na życie w podstawowym wariancie obejmuje ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego. Towarzystwa coraz częściej umożliwiają dopasowanie ochrony do potrzeb swoich klientów, oferując do produktu dodatkowe zakresy ochrony.

Często w ramach polisy na życie możemy ubezpieczyć się również na wypadek:

 • śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem;
 • operacji chirurgicznej;
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • leczenia za granicą;
 • hospitalizacji;
 • zachorowania na choroby, tj. toczeń, nowotwór, cukrzyca;
 • utraty pracy.

Możemy również zdecydować się na zakup dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Warto wiedzieć…
Umowa główna oraz umowy dodatkowe rozszerzające zakres w polisach mogą mieć zupełnie inne wyłączenia odpowiedzialności.

Zanim kupisz polisę sprawdź listę wyłączeń odpowiedzialności

Nie tylko śmierć ubezpieczonego jest obwarowana wyłączeniami. W dodatkowych ubezpieczeniach np. na wypadek hospitalizacji czy trwałego uszczerbku na zdrowiu również spotkamy się z sytuacjami, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie ograniczona. Podpisując umowę należy dokładnie zapoznać się z warunkami nie tylko umowy głównej, ale również umów dodatkowych.

Elementy, które szczególnie powinny zwrócić naszą uwagę w OWU to:

 • wyłączenia odpowiedzialności;
 • definicje;
 • zasady wypłaty świadczeń;
 • tabela limitów;
 • zasady zgłoszenia szkody;

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczenia?

Z odmową wypłaty odszkodowania możemy się spotkać nie tylko, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku zdarzeń objętych ograniczeniami odpowiedzialności. W ubezpieczeniu możemy się spotkać również z innymi ograniczeniami. Są to najczęściej:

 • Karencja — Okres karencji liczony jest od momentu podpisania umowy i opłacenia składki do momentu rozpoczęcia trwania ochrony ubezpieczeniowej. Przykładowo jeśli w tym czasie dojdzie do poważnego zachorowania ubezpieczonego, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Inne zdarzenia, które mogą być objęte karencją to m.in. narodziny dziecka i pobyt w szpitalu.
 • Limity wypłaty świadczeń — Limity dotyczą głównie zdarzeń związanych z powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu. Można je sprawdzić w tabeli limitów wypłaty świadczeń dołączonej do OWU ubezpieczenia.

Warto również pamiętać, że odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest sumą ubezpieczenia. To znaczy, że w przypadku wystąpienia szkody towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci świadczenie, którego maksymalna wysokość (w większości przypadków) wyniesie 100% sumy ubezpieczenia.

Wybierając polisę na życie warto znać obowiązki ubezpieczonego i obowiązki ubezpieczyciela, aby podjąć świadomą i dobrą decyzję, która zabezpieczy finansowo całą rodzinę w trudnym momencie życia.

Najczęściej zadawane pytania:

Na polskim rynku ubezpieczeniowym dostępnych jest kilkadziesiąt różnych produktów ubezpieczeniowych. Zarówno przed zakupem konkretnej polisy, jak i już po rozpoczęciu działania ochrony ubezpieczeniowej w dowolnym momencie możemy sprawdzić zakres ochrony, limity świadczeń, a także listę wyłączeń odpowiedzialności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dołączonych do polisy.

Podstawowy zakres indywidualnej polisy na życie obejmuje śmierć ubezpieczonego. Większość ubezpieczycieli pozwala rozszerzyć polisę o dodatkową ochronę — również na wypadek pobytu w szpitalu. Takie rozwiązanie oferują m.in. PZU, Nationale Nederlanden, Warta, Allianz, Pru, Generali oraz Uniqa.

W przypadku grupowego ubezpieczenia na życie pobyt w szpitalu jest zazwyczaj standardowym zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową. Zawsze warto jednak sprawdzić zakres ochrony w dokumencie OWU.

Źródło:

[1] PIU

[2] Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków. Raport o wpływie branży ubezpieczeniowej dla PIU, przygotowany przez Deloitt

Podsumowanie

 • Zakup ubezpieczenia na życie nie jest równoznaczny z
 • Ochrona ubezpieczeniowa działa dokładnie w takim wymiarze, jaki przewiduje umowa ubezpieczenia i Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
 • Sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy nazywamy wyłączeniami odpowiedzialności.
 • Do najczęstszych wyłączeń należą zdarzenia spowodowane zażyciem substancji odurzających lub pod wpływem alkoholu, a także śmierć w wyniku samobójstwa lub działań wojennych.
 • Ochronę ubezpieczeniową oprócz listy wyłączeń odpowiedzialności ograniczać może zakres ochrony, okres karencji, maksymalna wysokość świadczenia, a także ustalone przez ubezpieczyciela limity wypłaty świadczeń.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie na życie? Sprawdź wyłączenia!


Autor artykułu