Poradniki

Generali ubezpieczenie grupowe — co obejmuje?

Kalendarz 13.11.2023 Aktualizacja02.10.2023

Oferta grupowych polis na życie Generali jest skierowana do funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów oraz ich małżonków i partnerów życiowych. Główną zaletą ubezpieczenia Z Myślą O Życiu jest duży wybór kwot, które większość klientów będzie w stanie dopasować do swoich możliwości finansowych. Dzięki uproszczeniu formalności i ich zredukowaniu do minimum ubezpieczenie na życie jest dostępne bez zbędnych komplikacji i szybko.

Grupa ubezpieczeniowa Generali ma długą historię działania na całym świecie. Firma powstała w 1831 roku we Włoszech, natomiast na polskich terenach pojawiła się już w 1837 roku. Obecnie Generali działa w 50 krajach na całym świecie. Najmocniejszą pozycję ma w krajach Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej oraz w Azji.

W ofercie towarzystwa ubezpieczeniowego Generali są dostępne różne rodzaje ubezpieczeń jak ubezpieczenia na życie, zdrowotne, podróżne, domu i mieszkania, samochodu oraz emerytalne.

Sprawdź nasz przegląd ofert ubezpieczeń na życie Generali.

Generali – grupowe ubezpieczenie na życie

Generali towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w swojej ofercie ubezpieczenie na życie, które jest skierowane do firm niezależenie od rodzaju prowadzonej działalności, zatrudniających od 3 do 50 osób. Z propozycji tej nie mogą skorzystać służby mundurowe, podmioty świadczące usługi ochroniarskie oraz gospodarstwa rolne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Do grupowej polisy na życie może przystąpić właściciel zarówno właściciel firmy, jak i pracownik, a także współmałżonek pracownika oraz pełnoletnie dziecko i partner pracownika.

Aby firma mogła skorzystać z oferty, musi do niej przystąpić minimum 65% pracowników i muszą oni wybrać jeden wspólny pakiet polisy na życie oraz dokonać opłaty w określonym terminie. Umowa może zostać zawarta w pierwszym lub piętnastym dniu miesiąca.

Do grupowego ubezpieczenia na życie mogą przystąpić:

 • osoby, które w dniu przystąpienia do umowy, mają ukończone 15 lat, ale nie skończyły 72. roku życia;
 • pracownicy, którzy uzyskali pozytywną ocenę medyczną, zaświadczenie o stanie zdrowia lub akceptowany przez ubezpieczyciela kwestionariusz medyczny;
 • osoby, które w dniu przystąpienia do umowy nie przebywają na zwolnieniu lekarskim.

Zakres grupowego ubezpieczenia Generali gwarantuje świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego w kwocie do 200 tys. zł. To forma zabezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, nieszczęśliwego wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego, katastrofy budowlanej, zawału serca lub udaru mózgu. Do pakietu standardowego można dołączyć również Mediplan, dzięki któremu ubezpieczyciel pokryje koszty badań, zabiegów i konsultacji lekarskich po nieszczęśliwym wypadku.

Polisa grupowa Generali „Z myślą o całym Twoim życiu”

Grupowe ubezpieczenie Generali „Z myślą o całym Twoim życiu” to polisa, która dopasowuje się do życia ubezpieczonego w miarę jego zmieniających się potrzeb. Podstawą jest bezterminowe ubezpieczenie na życie, które można rozszerzyć, aby w ten sposób dokładniej zabezpieczyć siebie w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub pogorszenia się stanu zdrowia na skutek choroby. Dzięki tej polisie ubezpieczony zapewnia również wsparcie dla bliskich, kiedy go zabraknie. Dodatkowo można zabezpieczyć przyszłość finansową poprzez możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz oszczędzania w ramach kont IKE/IKZE.

Ubezpieczenie na życie „Z myślą o życiu PLUS”

Polisa na życie „Z myślą o życiu PLUS” oferuje pracownikowi pakiet podstawowy lub rozszerzony. Zakres ochrony może być dopasowany do potrzeb klienta. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub raz na rok. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy, jednak istnieje możliwość jej przedłużenia o kolejny rok.

Ochrona ubezpieczeniowa może także objąć bliskich ubezpieczonego. Umowy dodatkowe dotyczą ochrony w przypadku:

 • poważnej operacji;
 • pobytu w szpitalu;
 • poważnego zachorowania;
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Zakres ubezpieczenia dodatkowego chroni ubezpieczonego na wypadek 40 różnych chorób. Polisa może obejmować ubezpieczonego, współmałżonka oraz dzieci.

Grupowe ubezpieczenie NNW

Grupowe ubezpieczenie NNW oferowane przez Generali to ochrona przez całą dobę i na całym świecie. Pracownicy mogą wybrać pełny wariant, który zapewnia ochronę 24h na dobę lub ograniczony, który chroni ubezpieczonych tylko podczas wybranej aktywności. NNW może obejmować, oprócz pracownika, także jego najbliższych – dzieci, współmałżonka itd. Ubezpieczenie jest bardzo elastyczne, w jego zakres wchodzi aż 26 ryzyk. Z tej ochrony mogą również korzystać osoby uprawiające sporty, np. członkowie klubu sportowego.

Podstawowy zakres polisy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje:

 • śmierć w następstwie wypadku;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu.

Dodatkowo można skorzystać z następujących rozszerzeń:

 • śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu;
 • śmierć dziecka lub współmałżonka;
 • pobyt w szpitalu;
 • operacje chirurgiczne;
 • koszty leczenia i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych;
 • pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia;
 • czasowa niezdolność do pracy.

Ubezpieczenie grupowe dla funkcjonariuszy

Ubezpieczenie grupowe na życie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej to propozycja, z której skorzystać mogą funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, partnerzy i dorosłe dzieci w wieku od 18 do 67 lat.

Grupowa polisa na życie dla funkcjonariuszy obejmuje ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy wynikającej z choroby lub wypadku. Towarzystwo ubezpieczeń wypłaca świadczenie pokrywające 20% utraty uposażenia. Jest ono przyznawane na podstawie kserokopii zwolnienia lekarskiego, kserokopii dokumentacji medycznej oraz zaświadczenia od pracodawcy o utraconym uposażeniu. Świadczenie obejmuje wszystkie zwolnienia lekarskie niezależnie od rodzaju schorzenia i specjalizacji lekarza, który wystawił dokument. Polisa nie uwzględnia zwolnień na opiekę. Ubezpieczony ma do wyboru 13 wariantów polisy. 8 z nich zawiera ubezpieczenia czasowej niezdolności do pracy potwierdzone zwolnieniem lekarskim.

Ubezpieczenie dla funkcjonariuszy zakresem ochrony obejmuje również zdarzenia związane z wykonywaniem zawodu funkcjonariusza i pracownika Służby Więziennej, w tym użycie broni, siły fizycznej oraz innych środków wykorzystywanych do tłumienia buntów i zamieszek.

Ubezpieczenie grupowe — wyłączenia

Grupowe ubezpieczenie oferowane przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń to uniwersalny produkt. Podobnie jak każda inna polisa, zawiera zapisy w umowie uniemożliwiające wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Odszkodowanie nie będzie przyznane, gdy śmierć nastąpiła w wyniku:

 • wojny, działań wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach;
 • niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych ubezpieczonego oraz ich skutków, a także ataku konwulsji lub epilepsji;
 • spożycia przez ubezpieczonego alkoholu;
 • próby samobójczej lub świadomego samookaleczenia ubezpieczonego;
 • uprawianie przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznych.

Grupowa polisa na życie Generali — dlaczego warto?

Grupowa polisa na życie i zdrowie, oferowana przez Generali, ma wiele zalet i jest konkurencyjna dla propozycji innych ubezpieczycieli. Małym i średnim firmom oferuje:

 • brak karencji dla osób przystępujących w ciągu 3 miesięcy od daty nabycia uprawnień, wyjątkiem są zdarzenia związane z narodzinami dziecka. Wtedy karencja wynosi 9 miesięcy;
 • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu już za 1 dzień hospitalizacji na całym świecie. Niezależnie od przyczyny pobytu, rekompensata za 180 dni leczenia szpitalnego;
 • pełen zakres ubezpieczenia także dla członków najbliższej rodziny;
 • zakres ubezpieczenie obejmuje 47 poważnych chorób, w tym m.in. zawał, udar, nowotwór złośliwy i nowotwór in situ;
 • katalog 540 operacji, za które należy się rekompensata;
 • w zakresie polisy jest 50 zabiegów specjalistycznych;
 • świadczenie za zwichnięcia, skręcenia, złamania oraz rany niepowodujące uszczerbku;
 • możliwość ubezpieczenia pełnoletniego dziecka.

Polisa grupowa Generali to produkt skierowany do małych, średnich przedsiębiorstw, indywidualnych klientów i funkcjonariuszy. Mogą oni zdecydować się na pakiet standardowy lub wybrać opcję z rozszerzeniami, dzięki czemu zyskują dla siebie i swoich bliskich szerszy zakres ochrony.

Podsumowanie

 • Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali oferuje szeroki wybór grupowych ubezpieczeń na życie, a także NNW.
 • Polisy dostępne są zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla pracodawców, pracowników i ich rodzin.
 • W ramach ubezpieczenia Generali klienci mogą zapewnić sobie ochronę życia, zdrowia, a także oszczędzać i inwestować pieniądze.

Generali ubezpieczenie grupowe — co obejmuje?


Autor artykułu