Poradniki

Czy Uniqa ubezpieczenie grupowe to polisa dla każdego?

Kalendarz 20.11.2023 Aktualizacja21.11.2023

Ubezpieczenie grupowe Uniqa to produkt przeznaczony dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Skorzystanie z niego jest możliwe za pośrednictwem pracodawcy. Polisa tego typu zapewnia pracownikom małych, średnich i dużych firm szeroką ochronę obejmującą nie tylko wypadek śmierci ubezpieczonego, ale również zdiagnozowanie poważnej choroby i utratę zdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

Uniqa to firma z wieloletnią historią i doświadczeniem, wywodząca się z Austrii. Obecnie działa na wielu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. W 2020 roku stała się współwłaścicielem spółek AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji. Historia towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa w Polsce rozpoczęła się w 1990 roku, od powstania ZUiR Polonia. Obecnie może ona poszczycić się liczbą 5 mln klientów w naszym kraju i wszechstronną ofertą ubezpieczeniową, w tym m.in. grupowym ubezpieczeniem Uniqa i propozycją dla indywidualnych klientów.

Czym charakteryzuje się ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe na życie to polisa, która musi obejmować przynajmniej kilku pracowników danego przedsiębiorstwa. Zakres ochrony jest taki sam dla wszystkich ubezpieczonych, nie ma także różnicy w kwestii sumy ubezpieczenia, pomimo tego, że pracownicy mogą wybrać różne warianty ochrony. Cechą charakterystyczną ubezpieczenia grupowego, jest wysokość składki – jest ona na ogół niższa niż ta oferowana przy polisach indywidualnych.

Jednocześnie istnieją ograniczenia dotyczące liczby dodatków do ochrony i nie ulegają one zmianie. Polisy grupowe są bardzo popularne w dużych firmach, często są oferowane przez pracodawców jako jeden z benefitów pracowniczych. Najczęściej pracownicy decydują, czy chcą przyłączyć się do ubezpieczenia grupowego oferowanego przez pracodawcę i wtedy składka za ochronę jest odliczana od wynagrodzenia ubezpieczonego.

Na rynku dostępna jest także oferta ubezpieczenia grupowego dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub pracują jako freelancerzy, na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie. Otwarta polisa grupowa działa podobnie jak ubezpieczenie proponowane przez pracodawcę, zapewnia wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych jak poważne zachorowanie, uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, obejmuje także śmierć ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia grupowego Uniqa Ochrona z Plusem

Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest zawsze uzgadniany między towarzystwem ubezpieczeniowym i ubezpieczającym, czyli pracodawcą. Dostosowuje się go do potrzeb i specyfiki działalności prowadzonej przez firmę. W ramach umowy polisy grupowej pracownicy mogą dzielić się na mniejsze grupy, gdzie dostępny będzie inny zakres ochrony.

Z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez pracodawcę można korzystać tylko do momentu, kiedy pracownik jest przez niego zatrudniony. W późniejszym okresie (np. po wygaśnięciu umowy o pracę) ubezpieczony może korzystać z oferty tego samego ubezpieczyciela, jednak wtedy musi zawrzeć umowę indywidualnie na innych warunkach. Grupowa polisa jest dostępna tylko dla pracowników zatrudnionych u jednego pracodawcy. Ochroną mogą być objęci również najbliżsi pracownika, np. żona lub dziecko.

Podstawowy zakres ubezpieczenia grupowego Uniqa może obejmować następujące zdarzenia:

 • śmierć ubezpieczonego;
 • pobyt w szpitalu;
 • uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • niezdolność do pracy;
 • poważne zachorowanie;
 • operacja medyczna.

Dodatkowo pracownik może mieć dostęp do konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji, finansowanie leczenia specjalistycznego, a także świadczenia medyczne i opiekuńcze.

Sprawdź naszą recenzję ubezpieczenia grupowego Uniqa Ochrona z Plusem.

Dodatkowy zakres ochrony do polisy grupowej Uniqa

Pracownik korzystający z grupowej polisy Uniqa może dobrowolnie rozszerzyć ochronę lub podwyższyć sumę ubezpieczenia, aby w ten sposób dopasować ubezpieczenie do swojej sytuacji życiowej.

Zakres polisy grupowej może zostać rozszerzony o następujące pakiety:

 • Badania Profilaktyczne. W ramach rozszerzenia ubezpieczony może wykonać badanie ogólne moczu lub morfologię. Ubezpieczyciel pokrywa koszty takich badań jak cholesterol całkowity, glukoza na czczo, EKG, PSA całkowite oraz cytologia szyjki macicy.
 • Medycyna bez Granic. W ramach tej umowy ubezpieczony może liczyć na szybką diagnozę, drugą opinię medyczną oraz sfinansowanie leczenia i opieki kontrolnej za granicą. Ubezpieczyciel pokryje również koszty organizacji i badań diagnostycznych realizowanych w okresie do roku od daty podejrzenia poważnego stanu chorobowego.
 • Pomoc na Raka. W przypadku zdiagnozowania raka u ubezpieczonego w trakcie umowy ubezpieczeniowej ubezpieczyciel pokryje koszty konsultacji onkologicznych i badań diagnostycznych. Dodatkowo może on liczyć na wysokie odszkodowanie wynoszące 100% sumy ubezpieczenia po:
  • zdiagnozowaniu u pracownika nowotworu złośliwego typu I,
  • niezłośliwego guza mózgu
  • lub 25% sumy ubezpieczenia, gdy ubezpieczony zachoruje na raka złośliwego typu II albo nowotwór in situ.
 • Telekonsultacje medyczne. W ramach rozszerzenia ubezpieczony może skorzystać z teleporady u internisty, alergologa, dermatologa, diabetologa, endokrynologa, ginekologa, kardiologa, wenerologa, onkologa lub pediatry. Usługa taka jest dla ubezpieczonego bezpłatna.
 • Inne pakiety – Pakiet Zdrowie Dziecka, Pakiet Wypadkowy, Pakiet Moje Życie i Zdrowie, Pakiet MediPomoc i Pakiet Opieka24.

Oceny ryzyka ubezpieczeniowego

Każda osoba zgłoszona do polisy grupowej przez pracodawcę może zostać przez ubezpieczyciela poddana ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe może od niego wymagać:

 • udzielenie informacji na temat zdrowia, np. w formie ankiety medycznej;
 • dostarczenia dodatkowych dokumentów dotyczących stanu zdrowia;
 • skierowania na badanie medyczne z wyłączeniem badań genetycznych – ich koszt powinien pokryć ubezpieczyciel.

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego może być wymagana dla osoby, która:

 • jest kimś bliskim dla ubezpieczonego;
 • jest związana z pracodawcę innym stosunkiem prawnym niż umowa o pracę;
 • objęta jest ochroną z tytułu innej umowy ubezpieczenia grupowego na życie lub umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego;
 • podczas podpisywania deklaracji przebywała na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 14 dni.

Co może zaproponować ubezpieczyciel po dokonaniu oceny ryzyka? Może to być np. zmiana zakresu ochrony lub wyższa składka dla ubezpieczonego. Ubezpieczyciel może również odmówić objęcia ubezpieczeniem danej osoby lub określić datę, od kiedy ochrona ubezpieczeniowa będzie możliwa.

Ubezpieczenie grupowe Uniqa – dla kogo?

Ubezpieczenie grupowe Uniqa to rozwiązanie korzystne dla każdego pracownika. Ubezpieczyciel oferuje podstawową wersję polisy z szeroką ochroną, a także wiele pakietów dodatkowych, które umożliwiają dostosowanie ubezpieczenia do sytuacji oraz potrzeb klienta. Warunki ubezpieczenia grupowego są bardzo korzystne, zwłaszcza dla osób, które już założyły rodzinę, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia wiele rodzajów świadczeń obejmujących zdrowie i życie, nie tylko ubezpieczonego, ale także jego bliskich.

Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczenie grupowe nie zapewnia wysokich kwot odszkodowania, ani stałej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku odejścia od firmy lub zwolnienia przez pracodawcę pracownik traci ochronę, może tylko skorzystać z oferty dla klientów indywidualnych.

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie grupowe?

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, każdy klient otrzymuje kilka propozycji polisy, które mogą się różnić sumą ubezpieczenia, częstotliwością opłacania składek oraz świadczeniami. Takie działanie ma na celu zaoferowanie polisy różnym grupom pracowników danej firmy. Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z zakresem ubezpieczenia i wysokością świadczeń, jakie można otrzymać, jeśli dojdzie do konkretnego zdarzenia. Do grupy tej należą:

 • Zgon ubezpieczonego – wysokość świadczenia jest określana na podstawie tego, w jaki sposób doszło śmierci ubezpieczonego. Wysokość rekompensaty może różnić się w zależności od tego, czy zgon nastąpił wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, w wyniku zawału serca lub udar mózgu.
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu, który nastąpił wskutek nieszczęśliwego wypadku – umowa przewiduje świadczenie za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Im droższy wariant polisy, tym wyższa rekompensata. Inna będzie również wypłata w przypadku, jeśli uszczerbek na zdrowiu wynika z zawału serca lub udaru mózgu.
 • Zgon współmałżonka lub partnera – na ogół wyższe jest świadczenie łączne, czyli w przypadku, gdy śmierć współmałżonka/partnera nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Warto sprawdzić, czy w tej kwestii obowiązuje karencja i ile czasu musi minąć od zawarcia umowy, aby kobiecie przysługiwała rekompensata z tego tytułu.
 • Ciężkie zachorowanie ubezpieczonego – warto sprawdzić, jakie stany chorobowe obejmuje ochrona. Im dłuższa lista chorób, tym lepiej dla ubezpieczonego.
 • Pobyt ubezpieczonego w szpitalu – istotne jest to, ile dni musi trwać hospitalizacja, aby nastąpiła wypłata świadczenia. Najczęściej musi ona trwać minimum kilka dni. Wysokość świadczenia z tego tytułu jest zależna od przyczyny, jak doprowadziła do pobytu w szpitalu.

Kiedy ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania?

Odmowa wypłaty odszkodowania ubezpieczonemu może nastąpić poprzez wyłączenia odpowiedzialności, które są wyliczone w OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie grupowe Uniqa nie zagwarantuje odszkodowania w następujących sytuacjach:

 • udział w bójkach lub protestach,
 • masowe skażenie chemiczne, biologiczne lub radioaktywne;
 • zabieg medyczny wykonany poza kontrolą lekarza lub innych osób posiadających odpowiednie uprawnienia;
 • popełnienie przestępstwa;
 • prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień;
 • przekroczenie limitu świadczeń określonego w umowie ubezpieczenia;
 • pobyt na terenie państwa, gdzie toczą się działania wojenne;
 • samobójstwo do 2 lat od daty objęcia ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową;
 • samookaleczenie;
 • stosowanie narkotyków, środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych;
 • zatajenie istotnych informacji na temat zdrowia podczas podpisywania umowy ubezpieczenia.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa oferuje ubezpieczenie grupowe o szerokim zakresie ochrony i niskiej sumie ubezpieczenia. To idealna propozycja dla firm zatrudniających kilku lub kilkudziesięciu pracowników. Oprócz ubezpieczenia grupowego w wersji standardowej dostępne są także dodatkowe rozszerzenia obejmujące inne świadczenia medyczne.

Podsumowanie

  • Uniqa oferuje wiele wariantów ubezpieczenia na życie w formie gotowych pakietów grupowych zarówno dla firm, jak i dla freelancerów oraz osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

  • Takie ubezpieczenie na życie cechuje krótki czas trwania ochrony oraz możliwość zabezpieczenia siebie i najbliższych członków rodziny od wielu zdarzeń, np. poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków, śmierci w następstwie zawału serca lub udaru, czy inwalidztwa. Ponadto grupowe ubezpieczenie Uniqa daje wsparcie finansowe z tytułu urodzenie dziecka.

  • Suma ubezpieczenia uzależniona jest od wybranego wariantu polisy grupowej, a dodatkowo konkretne świadczenia wypłacane są w ramach określonego limitu.

  • Zasady wypłaty świadczenia, zakres ochrony, jaki zawiera polisa, karencję, a także zasady częstotliwości opłacania składek ubezpieczeniowych dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia grupowej polisy na życie Uniqa.

Czy Uniqa ubezpieczenie grupowe to polisa dla każdego?


Autor artykułu