Poradniki

Jak działa ubezpieczenie od utraty pracy?

Kalendarz 13.05.2024 Aktualizacja08.05.2024

Utrata źródła dochodu na skutek zwolnienia z pracy prowadzi często do poważnych problemów finansowych, zwłaszcza w przypadku osób, które spłacają kredyt hipoteczny. Zabezpieczeniem na taką sytuację jest ubezpieczenie od utraty pracy, które często jest wymagane przy zobowiązaniach długoterminowych. Polisa taka pozwoli klientowi na utrzymanie płynności finansowej do czasu znalezienia nowej pracy.

Jak działa ubezpieczenie od utraty pracy oferowane podczas zawierania umowy kredytowej? Czy takie zabezpieczenie finansowe wystarczy do skutecznego zabezpieczenia kredytu? W jakich sytuacjach otrzymamy świadczenie, jeżeli zabezpieczymy kredyt na wypadek utraty źródła dochodu? Wyjaśniamy w artykule.

W listopadzie 2023 roku stopa bezrobocia w Polsce utrzymała się na stabilnym poziomie 5%, co okazało się jednym z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej. 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w Polsce w październiku 2023 roku wyniosła 770,4 tys., co oznaczało obniżenie o 0,7% w porównaniu do września 2023 roku i o 3,2% w skali rok do roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 wyniosło 7 544,98 zł, co oznacza wzrost o 12,8% w skali roku.

Obecnie pracodawcy oferują swoim pracownikom benefity w formie szkoleń (83%), pakietów medycznych (68%) oraz pakietów sportowych (60%), a do tego wysokie wynagrodzenie (54%). Osoby szukające pracy najczęściej aplikują na oferty pracy za pomocą laptopów (59%) oraz smartfonów (77%). 

W ostatnim roku, aż 77% pracodawców zgłaszało trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, problemem były umiejętności, współpraca i komunikacja potencjalnych pracowników [1]. Wszystko to nie oznacza jednak, że nie ma w Polsce zwolnień z pracy. Wręcz przeciwnie i wtedy przydaje się odpowiednie ubezpieczenie. 

Na czym polega ubezpieczenie na wypadek utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy to polisa, która ma zagwarantować wypłatę świadczenia w przypadku straty stałego dochodu przez ubezpieczonego. Taka forma zabezpieczenia jest najczęściej oferowana jako dodatek do ubezpieczenia na życie, które jest wymagane przy kredycie hipotecznym. Ubezpieczenie od utraty pracy działa jak zabezpieczenie kredytu hipotecznego i chroni interesy kredytobiorcy. Zapewnia przez określony czas spłatę zadłużenia lub kredytu hipotecznego w czasie, gdy dłużnik nie ma pracy i stałego dochodu. 

Ubezpieczenie od utraty pracy – kiedy zadziała?

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy to rodzaj zabezpieczenia finansowego oferowany przez banki udzielające kredytów hipotecznych i innych zobowiązań. Na ogół taka polisa ma charakter grupowy. Oznacza to, że jest proponowana również innym kredytobiorcom i dla wszystkich ubezpieczonych ma taki sam zakres. Jedyną różnicą może być suma ubezpieczenia, która jest równa wysokości zaciąganego kredytu czy pożyczki. Środki finansowe za utraconą pracę są wypłacane w mniejszej kwocie, zwykle z góry ustalonej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. 

Polisę na życie można kupić także indywidualnie. Często w niej występuje podobne, jednak nie takie samo rozszerzenie, ma nazwę: „na wypadek niezdolności do pracy”. Tutaj rekompensata jest wypłacana za nieszczęśliwe zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony trwale lub przez dłuższy okres nie może podjąć pracy zarobkowej. 

Ubezpieczenie od utraty pracy (dochodu) pozwala utrzymać ciągłość finansową przez określony czas w przypadku, gdy ubezpieczony straci pracę. Polisa na wypadek utraty pracy dotyczy:

 • rozwiązania stosunku pracy;
 • ogłoszenia upadłości pracodawcy;
 • zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę i wyrejestrowanie firmy z właściwego rejestru;
 • zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej i wyrejestrowanie firmy z ewidencji.

Polisa na życie z ochroną od utraty pracy gwarantuje określony system pomocy finansowej i często polega on na wypłacie maksymalnie 12 rekompensat w wysokości raty kredytowej. Dzięki takiej formie pomocy, pomimo utraty dochodu, ubezpieczonemu łatwiej będzie utrzymać dotychczasowy poziom życia i spłacać posiadane zobowiązania. 

Ubezpieczenie kredytu od utraty pracy – jak działa?

Jak działa ubezpieczenie kredytu od utraty dochodu? Mogą z niego skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Ubezpieczenie to zabezpiecza pracownika na wypadek utraty stałego źródła dochodu.

Najczęściej ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego obejmuje następujące elementy:

 • wypłata świadczenia w postaci rat kapitałowo-odsetkowych na korzyść banku w przypadku utraty pracy przez kredytobiorcę;
 • wypłata świadczenia w postacie rat na korzyść banku w określonym z góry okresie przeznaczonym na poszukiwanie pracy. 

Podpisując umowę ubezpieczenia kredytu, należy zwrócić uwagę na zapisy, ponieważ ochrona taka może obowiązywać czasowo. 

Ubezpieczenie kredytu od utraty pracy gwarantuje, że po 30 dniach od momentu, gdy ubezpieczony zostanie zwolniony z pracy, ubezpieczyciel rozpocznie spłatę rat zobowiązania do czasu podjęcia przez ubezpieczonego nowego zatrudnienia. Spłata następuje w imieniu kredytobiorcy. 

W większości przypadków wypłata odszkodowania z polisy na wypadek utraty pracy nie zostanie zrealizowana, gdy ubezpieczony sam zrezygnuje z zatrudnienia. Z tego powodu rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie pozwala ubiegać się o wypłatę z ubezpieczenia kredytu. 

Rekompensaty nie otrzyma kredytobiorca prowadzący działalność gospodarczą, który zlikwiduje firmę, i tym samym przyczyni się do utraty swojego dochodu.

Warunki otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia od utraty pracy

Ubezpieczenie od utraty pracy zadziała tylko wtedy, gdy ubezpieczony spełni określone przez ubezpieczyciela warunki. W OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) znajdziemy informacje, że utrata pracy musi nastąpić poprzez rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego lub na skutek ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa czy też zaprzestania działalności i jej wyrejestrowanie z ewidencji. Dodatkowo każda osoba, która straciła dochód, musi uzyskać status osoby bezrobotnej, aby otrzymać wypłatę świadczenia z polisy. 

Aby otrzymać rekompensatę z ubezpieczenia od utraty pracy, trzeba zgłosić zaistnienie takiego zdarzenia u ubezpieczyciela. Potrzebne będą następujące dokumenty:

 • kopia dowodu osobistego;
 • dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę;
 • dokument potwierdzający, że ubezpieczony przez okres wymagany w umowie prowadził działalność gospodarczą w sposób ciągły, bez przerw;
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu jako bezrobotna osoba, dowód otrzymania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie o prawie do takiego zasiłku;
 • zaświadczenie o wyrejestrowaniu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Warto także sprawdzić w OWU termin, w jakim należy zgłosić utratę pracy. Ma to duże znaczenie w przypadku ubezpieczenia do karty kredytowej. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w czasie przewidzianym w umowie. Najczęściej wynosi on 30 dni od daty zgłoszenia utraty pracy.

Jakie świadczenie przysługuje ubezpieczonemu na wypadek utraty pracy?

Świadczenie z tytułu utraty pracy, niestety, nie gwarantuje wypłaty równowartości utraconych dochodów. W przypadku ubezpieczenia do kart kredytowych ubezpieczony może liczyć na ich spłatę. Natomiast, gdy ubezpieczenie dotyczy umowy kredytowej, wtedy wysokość świadczenia może być ograniczona wysokością oraz ilością wypłat.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, w zależności od wybranego wariantu polisy, mogą wypłacać rekompensatę na utrzymanie kredytowanej nieruchomości, np. na opłaty czynszu, rachunków za gaz lub prąd. Jednak w przypadku takiej polisy sumy ubezpieczenia nie są wysokie, w związku z czym wysokość świadczenia może wynosić około 500 zł. Najczęściej wysokość rekompensaty wypłacanej z polisy zależy od kwoty kredytu i wysokości zadłużenia, jakie pozostało do spłaty kredytobiorcy.

Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty pracy?

Wysokość składki polisy od utraty dochodu jest uzależniona od sumy ubezpieczenia oraz zakresu ochrony (suma świadczenia oraz ilość gwarantowanych wypłat). Najczęściej jest to procent od wysokości udzielonego kredytu, może wynosić około tylko 0,045% od salda zadłużenia kredytu hipotecznego. Składka, w zależności od umowy, może być opłacana za rok z góry lub w comiesięcznych ratach.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie od utraty dochodu?

Na ogół nie ma obowiązku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia chroniącego kredytobiorcę od utraty pracy. Zależy to od wysokości zobowiązania i długości okresu spłaty. Najbardziej pożądana jest taka polisa przy kredytach hipotecznych. W przypadku tych zobowiązań trudno przewidzieć, jak spłata rat będzie przebiegać w przyszłości, ponieważ kredytobiorca nie może wiedzieć, czy praca, jaką wykonuje obecnie, będzie kontynuowana przez pracodawcę w perspektywie długoterminowej.

Polisa na wypadek utraty pracy zapewnia pomoc finansową w okresie trudnym dla kredytobiorcy, gdy traci on źródło dochodu. Wypłata świadczenia pomaga w zachowaniu płynności finansowej. Dodatkowo ubezpieczenie chroni ubezpieczonego przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia. Ubezpieczenie od utraty pracy pozwoli uniknąć naliczania odsetek od braku spłaty zadłużenia. Kredytobiorca zyska komfort psychiczny i czas na znalezienie nowej pracy.

Wyłączenia odpowiedzialności – kiedy świadczenie nie przysługuje?

Aby otrzymać świadczenie w ramach ubezpieczenia od utraty pracy, trzeba spełnić wiele warunków. Przede wszystkim należy pamiętać o okresie karencji. W przypadku polisy od utraty dochodu okres karencji wynosi od 30 do 90 dni. 

Ubezpieczyciele określają także wyłączenia odpowiedzialności, które powodują, że nie zostanie wypłacona rekompensata, pomimo utraty pracy. Należą do nich następujące zdarzenia:

 • wypowiedzenie umowy czy też zaprzestanie działalności, jeśli nastąpiło w okresie karencji;
 • rozwiązanie umowy, jeśli doszło do niego na wniosek ubezpieczonego;
 • umowa o pracę zakończona na podstawie porozumienia stron;
 • rozwiązanie umowy z winy ubezpieczonego;
 • stosunek pracy wygasł na skutek czasowej umowy o pracę i nie została ona przedłużona;
 • ubezpieczony utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych;
 • ubezpieczony wiedział, że zostanie zwolniony;
 • utrata pracy spowodowała wojna, stan wyjątkowy itp.;
 • utrata pracy wynikła z działania energii jądrowej.

Ubezpieczenie od utraty pracy chroni ubezpieczonego od nieprzewidzianych zdarzeń związanych ze zwolnieniem z pracy lub likwidacją działalności. Utrata źródła dochodu rzutuje nie tylko na budżet gospodarstwa domowego, ale także na spłacane zobowiązania. Polisa od utraty pracy, oferowana w ramach polisy na życie, umożliwia zachowanie płynności finansowej i wywiązywanie się z płatności rat kredytu przez pewien okres. 

Źródło:

[1]: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/85465:trendy-na-rynku-pracy-w-2023-od-benefitow-po-wplyw-sztucznej-inteligencji

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie od utraty pracy jest polisą dobrowolną, która zapewnia bezpieczeństwo finansowe, gdy kredytobiorca zostanie zwolniony z pracy lub jego stanowisko zostanie zlikwidowane.
 • W ramach umowy ubezpieczenia. gdy dojdzie do utraty źródła dochodów na skutek zwolnienia, ubezpieczyciel będzie czasowo wypłacał świadczenie w wysokości raty kredytu, dzięki czemu kredytobiorca nie straci płynności finansowej.
 • Taka polisa oferowana jest przez banki. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują w ramach indywidualnych polis na życie świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Jak działa ubezpieczenie od utraty pracy?


Autor artykułu