Poradniki

Co obejmuje ubezpieczenie od wypadku?

Kalendarz 17.07.2023 Aktualizacja30.06.2023

Z tego artykułu dowiesz się nie tylko, co obejmuje ubezpieczenie od wypadku, ale również, w jakich sytuacjach towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacają świadczenia. Sprawdź zakres ochrony polisy turystycznej, NNW komunikacyjnego oraz grupowego ubezpieczenia wypadkowego.

Kiedy dojdzie do wypadku np. podczas podróży czy wykonywania pracy, osoba poszkodowana może liczyć na różne formy wsparcia w uporaniu się ze skutkami nieszczęśliwego zdarzenia. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe, można liczyć na ochronę ubezpieczeniową z ZUS czy odszkodowanie od pracodawcy (z Kodeksu cywilnego). Jakie może uzyskać poszkodowany, jeśli posiada polisę NNW? Co obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – czym jest nieszczęśliwy wypadek?

Zanim opiszemy Ci, na czym polega ubezpieczenie NNW i jaki jest w takim przypadku zakres ochrony, zastanówmy się, co w ogóle oznacza pojęcie nieszczęśliwego wypadku? Różne definicje tego pojęcia można znaleźć np. w umowach zawieranych z towarzystwami ubezpieczeniowymi, w tym w szczególności w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Warto przy tym pamiętać, że chociaż sens wszystkich tych definicji jest podobny, to mogą różnić się one w przypadku różnych ubezpieczycieli. Jak wygląda to w Polsce? Cóż, aby się o tym przekonać, trzeba zajrzeć do OWU kilku towarzystw działających w naszym kraju.

Przeczytaj, jak otrzymać świadczenie za uszczerbek na zdrowiu?

Definicje nieszczęśliwego wypadku według OWU wybranych TU

Towarzystwo ubezpieczeniowe Definicja nieszczęśliwego wypadku zawarta w OWU
PZU „Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł”
Uniqa „Zdarzenie losowe, występujące nagle, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego; za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet występujących nagle”
Warta „Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w którego następstwie Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł”
Nationale Nederlanden „Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od Twojej woli zdarzenie, które nastąpiło w czasie obowiązywania Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną Uszkodzenia ciała. W rozumieniu Warunków Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała za przyczynę zewnętrzną, która wywołała Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Choroby i Choroby psychicznej”
Ergo Hestia„Nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony – niezależnie od swojej woli – doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł”
Tabela 1. Definicje nieszczęśliwego wypadku według OWU wybranych TU. Źródło: Dokumenty OWU poszczególnych towarzystw. Opracowane na podstawie OWU wybranych TU, 20.06.2023 r.

Jak widać, stosowane przez poszczególnych ubezpieczycieli definicje nieszczęśliwego wypadku niewiele się od siebie różnią (a w przypadku PZU, Ergo Hestii oraz Warty ubezpieczenie NNW są to wręcz identyczne definicje) – nacisk jest w nich kładziony na takie kwestie jak:

 • Efekt – jest nim czasowe lub trwałe uszkodzenie ciała, a w skrajnych sytuacjach w wyniku nieszczęśliwego wypadku może dojść nawet do śmierci.
 • Fakt, że do nieszczęśliwych wypadków dochodzi w związku z przyczynami zewnętrznymi, niezależnie od woli poszkodowanego. A zatem, nie dotyczy to sytuacji, w których poszkodowany poniósł szkodę, ponieważ np. próbował popełnić samobójstwo.
 • Kiedy mówimy o nieszczęśliwym wypadku, mamy na myśli zdarzenia nagłe, nieprzewidziane.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – zakres ochrony

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku definicji, również zakres ochrony nieszczęśliwego wypadku będzie różnił się u różnych ubezpieczycieli. W zależności od oferowanych umów polisa nieszczęśliwego wypadku może obejmować np.:

 • Pomoc medyczną. Jest to nie tylko wypłata świadczenia, ale także pokrycie kosztów leczenia czy konsultacji lekarskich, zakupu leków, sprzętu ortopedycznego itp. (zależy, z jakim rodzajem uszczerbku na zdrowiu mamy wówczas do czynienia).
 • Dzienne świadczenie szpitalne. Zasiłek dzienny za każdy dzień pobytu w szpitalu.
 • Pokrycie kosztów poniesionych na rekonwalescencję oraz zabiegi rehabilitacyjne.
 • Pomoc finansową. (W formie jednorazowej lub comiesięcznej wypłaty), która przysługuje z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.
 • W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu – pokrycie wydatków na przekwalifikowanie się oraz przeszkolenie zawodowe dla inwalidów.
 • Zwrot kosztów dostosowania mieszkania.
 • Koszt transportu zwłok oraz wydatków związanych z organizacją pogrzebu.
 • Zakup przedmiotów ortopedycznych.

Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że zakres ubezpieczenia NNW będzie – tak jak już wspomnieliśmy – różnić się w zależności od tego, jaką ofertę prezentują poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku a wyłączenia odpowiedzialności

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów polis, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków również ma tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Co się przez to rozumie? Odpowiedź na pytanie jest prosta. Są to takie okoliczności, w przypadku których wypłata świadczenia (odszkodowanie) w ramach ubezpieczenia nie przysługuje, nawet jeśli zdarzenie to było pierwotnie objęte umową.

Dlaczego w niektórych sytuacjach finansowe wsparcie w ramach ubezpieczenia NNW nie przysługuje? Zobaczmy to na przykładzie polisy NNW oferowanej klientom przez PZU (informacje na ten temat można znaleźć w OWU ubezpieczenia):

 • stan nietrzeźwości,
 • spożycie środków odurzających i/lub substancji psychotropowych/psychoaktywnych,
 • brak uprawnień do kierowania pojazdem, jeśli chodzi o wypadek komunikacyjny,
 • uszczerbek poniesiony w trakcie szarpaniny czy bójki (w tym np. złamanie ręki lub nogi, urazy głowy, krwotoki itp.). Wyjątkiem jest tzw. ochrona konieczna,
 • śmierć lub uraz w postaci czasowego bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu, jeśli doszło do niego wskutek popełnienia samobójstwa/próby samobójczej.

Tak rozumiane ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków może być traktowane jak samodzielny produkt lub dodatek do innego produktu finansowego. Przekonasz się o tym, gdy będziemy omawiać np. ubezpieczenie komunikacyjne.

Ubezpieczenie NNW niejedno ma imię

Jak już wiesz, w ramach NNW ubezpieczyciele oferują klientom różne warianty ubezpieczenia. Nie sposób opisać w jednym tekście możliwości, jakie oferują wszystkie polisy. Różnorodność rynku jest pod tym względem naprawdę szeroka. Zastanowimy się za to nad kilkoma interesującymi rozwiązaniami.

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne

Jednym z wariantów ubezpieczenia NNW jest polisa komunikacyjna. Obejmuje ona swoim zakresem skutki nieszczęśliwych wypadków samochodowych itp. Ubezpieczenie NNW może okazać się bezcenne, jeśli dojdzie do wypadku, który spowoduje czasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu.

Warto przy tym pamiętać, że w ramach ubezpieczenia NNW wypłata świadczenia może przysługiwać nie tylko osobie objętej polisą. Ochrona NNW jest dostępna również dla pasażerów.

Z różnych powodów warto zdecydować się na ubezpieczenie NNW komunikacyjne. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że polisa odpowiedzialności cywilnej OC nie zapewnia ochrony, jeśli do wypadku samochodowego dojdzie z winy kierowcy. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ubezpieczenie na nieszczęśliwe wypadki. Nierzadko okazuje się bowiem, że można liczyć w takiej sytuacji na odszkodowanie.

Warto przy tym dodać, że ubezpieczenie NNW komunikacyjne jest łączone z polisą odpowiedzialności cywilnej. Poniżej przedstawiliśmy kilka przykładowych ofert, jeśli chodzi o ubezpieczenie w razie nieszczęśliwego wypadku samochodowego:

Towarzystwo ubezpieczenioweNazwa polisy NNWOpis
TUZ Ubezpieczenia Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznychOchrona ubezpieczeniowa na wypadek zgonu lub uszczerbku na zdrowiu dla kierowcy pojazdu oraz znajdujących się w samochodzie pasażerów
Link 4Ubezpieczenie NNWUbezpieczenie NNW zapewnia ochronę na wypadek szkody osobowej ubezpieczonego oraz pasażerów
Uniqa Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNWProdukt ten to świadczenie finansowe przysługujące w sytuacji, gdy w następstwie wypadku komunikacyjnego dojdzie do czasowego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli wypadek doprowadzi do Twojej śmieci, przewidziane w umowie polisy odszkodowanie otrzymają bliscy
Tabela 2. Źródło: strony internetowe poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Warto przy tym dodać, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach NNW komunikacyjnego obowiązuje nie tylko podczas jazdy autem, ale także – o czym nie powinniśmy zapominać – w trakcie:

 • postoju,
 • wsiadania i wysiadania z auta,
 • tankowania samochodu,
 • załadunku oraz rozładunku.

Ubezpieczenie NNW turystyczne

Polisa NNW turystyczna to rozwiązanie, które cieszy się zainteresowaniem szczególnie w sezonie wakacyjnym. Można wówczas uzyskać świadczenie, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia w trakcie wyjazdu krajowego lub zagranicznego. Dzięki temu można będzie np. pokryć koszty pobytu w szpitalu.

Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków grupowa

Polisa NNW jest kojarzona jako ubezpieczenie indywidualne. Oprócz tego jednak stosuje się często polisy grupowe. Takie rozwiązanie jest chętnie stosowane w przypadku:

 • firm – ubezpieczenie grupowe przysługuje wówczas pracownikom jako jeden z pozapłacowych elementów wynagrodzenia,
 • szkół/uczelni – do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić uczniowie lub studenci.

Warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem z bardzo prostego powodu – grupowe ubezpieczenia zazwyczaj są tańsze niż ich indywidualne odpowiedniki.

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę z tytułu śmierci oraz uszczerbku na zdrowiu.
 • Tak rozumiane ubezpieczenie pokryć wydatki, jakie powodują problemy zdrowotne. Polisa NNW na wypadek uszkodzenia ciała może pokryć koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją.
 • W zależności od oferty ubezpieczenia można liczyć na ochronę na całym świecie, wybranym regionie lub kraju.
 • Umowa ubezpieczenia NNW może być rozbudowana o dodatkowe pakiety, w tym np. związane z podróżami (u. turystyczne) czy prowadzeniem pojazdu (u. komunikacyjne).
 • Na rynku można znaleźć ubezpieczenia NNW indywidualne oraz grupowe.
 • Ochrona ubezpieczeniowa (a zatem także świadczenie pieniężne) nie obowiązuje w sytuacjach, które określamy jako tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Rozumie się przez to np. szkody zdrowotne, do których doszło wskutek działań zabronionych prawnie czy też czynności wykonywanych pod wpływem alkoholu/narkotyków.

Co obejmuje ubezpieczenie od wypadku?


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl