Poradniki

AXA Plan ochronny. Dziś w ofercie Uniqa

Kalendarz 07.06.2021 Aktualizacja23.06.2021

Polisa AXA Plan Ochronny pozostała dostępna po integracji z firmą Uniqa. To produkt mogący pełnić rolę polisy rodzinnej. Przyjrzyjmy mu się.

Axa należała na naszym rynku ubezpieczeń do najbardziej rozpoznawalnych marek, jednak nadszedł jej kres. Aktywa grupy m.in. na terenie Polski stały się własnością austriackiej grupy Uniqa. Czy to dla konsumentów istotna zmiana? Póki co, nic na to nie wskazuje, te same produkty znajdziemy po prostu w ofercie nowego podmiotu. Zajmijmy się jednym z nich – proponowany dotąd przez AXA Plan Ochronny to typowe indywidualne ubezpieczenie na życie mogące pełnić rolę polisy rodzinnej.  

AXA Plan ochronny

Uniqa – AXA Plan ochronny – umowa główna

Umowę podstawową na życie możemy zawrzeć w wieku 18-70 lat, na czas określony – minimum rok, zaś maksymalnie do ukończenia 75 lat. Może ona obejmować zarówno głównego ubezpieczonego, jak i drugiego, będącego jego współmałżonkiem lub partnerem. W tym drugim przypadku musi być to osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe i niepozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa czy przysposobienia. Jednocześnie oboje nie mogą pozostawać w związkach małżeńskich. W razie śmierci ubezpieczonego głównego, rolę tą, jeśli wyraził na to zgodę, przejmuje współmałżonek lub partner.

Cennik jest jak zawsze zależny przede wszystkim od wysokości sumy ubezpieczenia i indywidualnej oceny ryzyka, jednak minimalna wysokość łącznej składki miesięcznej wynosi 55 zł. Obciążenie to oczywiście nieco maleje wraz ze zmniejszeniem częstotliwości jej uiszczania – w przypadku rocznej ta minimalna wysokość wyniesie już 900 zł. Po śmierci współmałżonka lub partnera i przejęciu roli głównego ubezpieczonego wartości te spadają do 50 i 500 zł. Opłacanie składki możemy zawiesić na pół roku. 

Wyłączenia odpowiedzialności, poza standardowym zapisem o samobójstwie w ciągu dwóch lat, dotyczą działań wojennych, aktów terroru czy przemocy, zamieszek. Co istotne – bo nie w każdej polisie znajdziemy taki zapis – w produkcie Uniqa (AXA) Plan ochronny nie dotyczy to udziału wynikłego z wykonywania obowiązków służbowych, obrony koniecznej, wyższej konieczności.

Ponadto, w OWU zastrzeżono jednak, że odpowiedzialność ubezpieczyciela może być zniesiona w związku z rezolucjami czy sankcjami organizacji międzynarodowych bądź prawa kilku wymienionych państw. Zapis ten pojawia się także w umowach dodatkowych.

Podstawowe indywidualne ubezpieczenie na życie  umożliwia nabycie szeregu rozszerzeń, znacząco zwiększających zakres ochrony. Co w nich znajdziemy?

Dodatkowa ochrona w razie śmierci

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci możemy nabyć w wieku 18-70 lat w dwóch postaciach. Jako terminowe, a także jako umowę roczną ulegającą samoczynnie przedłużeniu na kolejne okresy (obie mogą obowiązywać do wieku 75 lat), jeśli nie wyrazimy innej woli. Wyłączenia odpowiedzialności są obu przypadkach takie same jak w umowie głównej.

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku to umowa na czas określony zawierana na minimum trzy lata, dostępna w tym samym przedziale wiekowe co poprzednie i w tym samym momencie wygasająca.  

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą zdarzeń będących efektem:

 • spożycia alkoholu;
 • użycia narkotyków, środków odurzających, psychotropowych poza kontrolą lekarza;
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa;
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka (listę dyscyplin znajdziemy w OWU umowy głównej;
 • prowadzenia pojazdu (także wodnego i powietrznego) bez uprawnień lub niedopuszczonego do ruchu;
 • korzystania z transportu lotniczego – nie dotyczy licencjonowanych przewozów;
 • choroby psychicznej, zaburzeń, niedorozwoju;
 • obrażeń ciała doznanych po utracie przytomności, w tym napadzie padaczkowym;
 • działań wojennych, zbrojnych, aktów terroru, przemocy, zamieszek – z tym samym zastrzeżeniem, co w umowie głównej. 

 Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego nabędziemy na tych samych zasadach co poprzednie. Te same sa wyłączenia, tak samo kształtowany jest też indywidualny cennik. 

Ochrona zdrowia w polisie Uniqa – AXA Plan ochronny

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania to roczna, ulegająca przedłużaniu (do wieku 65 lat) umowa, którą możemy nabyć w wieku 18-62 lata. Ochrona obejmuje wystąpienie jednego z 29 przypadków wymienionych w OWU. Zakres tego ubezpieczenia można rozszerzyć o usługę w postaci 30 konsultacji lekarskich, oczywiście będzie to miało wpływ na cennik. Warunkiem wypłaty świadczenia jest to, aby ubezpieczony przeżył minimum 30 dni od momentu rozpoznania zachorowania, wykonania zabiegu medycznego, czy innego zdarzenia objętego tym ubezpieczeniem. Polisa nie obejmuje chorób zdiagnozowanych przed zawarciem umowy. W przypadku rozszerzeń medycznych towarzyszących produktowi Uniqa – AXA Plan ochronny wyznaczono tu okres 10 lat. 

Wyłączenia odpowiedzialności, poza znanymi nam już z poprzednich rozszerzeń, dotyczą zakażenia wirusem HIV/zapadnięcia na ADIS, a także samookaleczenie lub okaleczenia na prośbę. 

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek operacji medycznej

To także umowa roczna, dostępna do wieku 62 lat, mogąca obowiązywać do ukończenia 65. Objęte tym ubezpieczeniem zabiegi podzielono na sześć klas od 10% sumy ubezpieczenia. Należy zapoznać się z listą zamieszczoną w OWU, aby wyrobić sobie opinie na temat zakresu tego produktu. Warunkiem wypłaty także jest przeżycie min. 30 dni od wykonania danej procedury. Roczny limit wypłat jest równy sumie ubezpieczenia. 

Wyłączenia odpowiedzialności, poza znanymi nam już z poprzednich umówi i chorobami bądź obrażeniami, które wystąpiły w ciągu 10 lat przed zawarciem umowy obejmują zdarzenia związane z:

 • rutynowymi czynnościami diagnostycznymi;
 • leczeniem wad wrodzonych i chorób dziedzicznych;
 • pobieraniem organów i tkanek;
 • zabiegami plastycznymi i kosmetycznymi – nie dotyczy usuwania skutków wypadków;
 • korektami wzroku;
 • zmianą płci;
 • leczeniem niepłodności;
 • sterylizacją, antykoncepcją;
 • chirurgią szczękową, zabiegami stomatologicznymi;
 • chirurgią zwiadowczą i eksperymentalną;
 • eksperymentami medycznymi;
 • leczeniem HIV/ADIS

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu w polisie Uniqa – AXA plan ochronny

To umowa roczna, którą nabędziemy w wieku 18-62 lata, wygaśnie po ukończeniu 65. Świadczenie wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu, niezależnie od jego przyczyny. Limit w roku polisy jest równy sumie ubezpieczenia. Ubezpieczenie to naturalnie nie obejmuje skutków chorób i wypadków zaistniałych później, niż 10 lat przed zawarciem umowy. Wyłączenia odpowiedzialności nie są szersze, niż w innych umowach dodatkowych w polisie Uniqa – AXA Plan ochronny. Oprócz nich wyłączone z ochrony są hospitalizacje związane z:

 • rutynowymi czynnościami diagnostycznymi;
 • zabiegami plastycznymi i kosmetycznymi – nie dotyczy usuwania skutków wypadków;
 • rehabilitacjami;
 • leczeniem zaburzeń psychicznych; 
 • leczeniem wad wrodzonych;
 • skutkami zakażenia HIV/ADIS.

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Jest dostępne nieco dłużej – do 67 roku życia, wygaśnie po przekroczeniu 70. Tę umowę zawieramy na czas określony wynoszący minimum trzy lata. Świadczenie wynosi procent sumy ubezpieczenia równy procentowi uszczerbku. Istnieje jednak możliwość – rzecz jasna inny będzie wówczas cennik – nabycia tego rozszerzenia w formule świadczeń progresywnych. Wysokość wypłaty jest wówczas mnożona zgodnie z tabelą:

AXA Plan ochronny

Limit wypłat w roku polisy równy jest sumie ubezpieczenia. Wyłączenia odpowiedzialności, poza stosowanymi w innych umowach dodatkowych do polisy  Uniqa – AXA Plan ochronny, obejmują zdarzenia spowodowane masowymiu skażeniami (chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnymi). 

W przypadku tej umowy warunkiem wypłaty jest przeżycie minimum 7 dni od wypadku. 

Drugie opinie medyczne

To z kolei umowa roczna dostępna do wieku 6 lat, mogąca obowiązywać do ukończenia 65. Ochrona obejmuje wystąpienie nieszczęśliwego wypadku, lub pierwsze rozpoznanie danego rodzaju choroby. W takiej sytuacji przysługują nam dwa świadczenia. Na wydawane drugie opinie medyczne składają się następujące usługi:

 • udzielenie informacji o niezbędnej dokumentacji medycznej;
 • tłumaczenie jej i przekazanie ekspertom zagranicznym;
 • zapewnienie wydania drugiej opinii medycznej;
 • przetłumaczenie jej na polski i udostępnienie.

Z kolei pomoc w planowaniu lub organizacji leczenia oznacza w praktyce:

 • udzielenie informacji o placówce medycznej i terminie wykonania świadczenia;
 • umówienie wizyty lekarskiej lub innych świadczeń;
 • wskazania do trzech lekarzy lub placówek zagranicznych;
 • organizacja procesu leczenie na terenie Polski;
 • organizacja transportu i zakwaterowania na potrzeby leczenia na terenie Polski. 

Wyłączenia odpowiedzialności w tej umowie dotyczą zdarzeń będących następstwem zażywania narkotyków lub substancji odurzających, psychotropowych poza kontrolą lekarską, a także działań wojennych, terroru, zamieszek itd.

Świadczenie medyczne i opiekuńcze w następstwie nieszczęśliwego wypadku MediPomoc

To rozszerzenie nabędziemy na takich samych warunkach co do wieku i czasu trwania, co poprzednie. To pakiet, który w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku zapewnia nam organizację lub pokrycie kosztów świadczeń szeregu rodzajów:

 • konsultacja lekarza specjalisty (10 specjalności);
 • zabiegi ambulatoryjne;
 • badania różnego typu;
 • pakiet rehabilitacyjny (obejmuje 40 świadczeń wykonywanych przez fizjoterapeutę u ubezpieczonego, lub podczas wizyt w placówce medycznej);
 • pomoc opiekuńcza (obejmuje m.in. opiekę pielęgniarską, dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego, transport, zakwaterowanie wskazanej osoby w związku z leczeniem ubezpieczonego, pomoc domową, dostarczenie leków, w razie potrzeby dostarczenie podstawowych artykułów żywnościowych, opiekę nad dziećmi i zwierzętami). 

Usługi te realizowane są w ramach limitów określonych w tabeli.

AXA Plan ochronny

W tym produkcie wyłączenia dotyczą zdarzeń będących efektem:

 • epidemii, skażeń, katastrof naturalnych;
 • działania energii, jądrowej, pola elektromagnetycznego;
 • przyjmowanie narkotyków, środków odurzających, psychotropowych poza kontrolą lekarza;
 • chorób psychicznych.

Oprócz tego w OWU wskazano okoliczności, które zwalniają ubezpieczyciela z obowiązku terminowego świadczenia (bądź świadczenia w ogóle) usług.

O co jeszcze możemy rozszerzyć polisę Uniqa – AXA plan ochronny

Jest jasne, że zagadnienie skutecznej ochrony ubezpieczeniowej wymaga brania pod uwagę konkretnych okoliczności i potrzeb gospodarstwa domowego. Zgodne są opinie, że zwłaszcza okres przed usamodzielnieniem dzieci tym, podczas którego polisa jest w większości przypadków niezbędna. Właśnie na ten czas możemy swoje indywidualne ubezpieczenie na życie w ramach polisy Uniqa – AXA plan ochronny istotnie rozszerzyć. Temu służą dwie umowy dodatkowe: Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek osierocenia dziecka oraz na wypadek osierocenia dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Obie (zawierane na czas określony) muszą wygasnąć w momencie, gdy dziecko to osiągnie wiek 21 lat (lub gdy ubezpieczony ukończy 75). W dniu zawarcia umowy musi ono jednak mieć nie więcej niż 18. Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenie wypłacane jest w postaci miesięcznej renty do wieku 21 lat. W przypadku rozszerzenia na wypadek osierocenia dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku warunkiem jest śmierć w ciągu 12 miesięcy od zdarzenia. Znacznie liczniejsze są też wyłączenia odpowiedzialności (te same co w wyżej już opisywanym rozszerzeniu na wypadek NW), podczas gdy w umowie obejmującej osierocenie dziecka (z dowolnej przyczyny) są to jedynie te same okoliczności, co w głównej umowie na życie. 

Polisie Uniqa – AXA plan ochronny może towarzyszyć także Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy – nabędziemy je do wieku 62 lat na czas określony, nie dłużej niż do ukończenia 65. Wyłączenia odpowiedzialności stanowią tu typowy katalog znany już nam z poprzednich umów. 

Pakiet assistance Opieka24 w ramach ubezpieczenia Uniqa – AXA plan ochronny

Uniqa opieka24

Główny ubezpieczony, jego współmałżonek, partner, dziecko, a w zakresie niektórych świadczeń także rodzic, zyskują dostęp do pakietu w razie wystąpienia następujących zdarzeń:

 • choroba;
 • obrażenia ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku;
 • pogorszenie się stanu zdrowia w związku z zajściem określonych zdarzeń losowych wymienionych w OWU.

Usługi dostępne w pakiecie realizowane są wyłącznie na terenie polski i obejmują m.in. następujące świadczenia  (pod szczegółowymi warunkami):

 • opieka po hospitalizacji, opieka domowa po hospitalizacji;
 • dostarczenie leków;
 • transport medyczny w różnych wariantach;
 • wizyty lekarskie i pielęgniarskie, wizyta położnej po urodzeniu dziecka;
 • rehabilitacja oraz wypożyczenie lub zakup sprzętu;
 • opieka nad dziećmi;
 • korepetycje;
 • łóżko szpitalne dla opiekuna dziecka (jeśli w placówce jest taka możliwość), pobyt opiekuna w szpitalu;
 • organizacja i pokrycie kosztów przyjazdu członka rodziny hospitalizowanego ubezpieczonego;
 • pomoc psychologiczna;
 • udzielenie pomocy medycznej rodzicowi ubezpieczonego;
 • przekazanie pilnej wiadomości od ubezpieczonego;
 • infolinia medyczna.

Dla kogo jest ten produkt?

Indywidualne ubezpieczenie na życie Uniqa – AXA plan ochronny możemy traktować jako pełnowartościową polisę rodzinną. Składające się na tę ofertę rozszerzenia pozwalają stworzyć zabezpieczenie rodziny zarówno na wypadek utraty głównego żywiciela, jak i jego poważnych kłopotów zdrowotnych. 

Propozycja ta nie jest jednak szczególnie rozbudowana i nie znajdziemy tu np. rozszerzeń medycznych adresowanych do dzieci. Rozbudowana polisa wpływa jednak na cennik, toteż węższy zakres ochrony, jak ten możliwy w tym przypadku, pozostaje propozycją do rozważenia. Temu rzecz jasna, tak czy inaczej, towarzyszyć musi uważna lektura OWU. Dotyczy to w szczególności m.in. tych dostępnych rozszerzeń medycznych, by móc wyrobić sobie opinie o ich rzeczywistym zakresie i dokonać porównań z innymi ofertami.

AXA Plan ochronny. Dziś w ofercie Uniqa


Autor artykułu

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl, w którym przybliża tematykę obejmującą polisy na życie, na zdrowie, ubezpieczenia mieszkań, a także ubezpieczenia inwestycyjne. Z wykształcenia historyk, po godzinach łazik i krawiec-amator.