Poradniki

Pru (dawniej Prudential) Komfort Życia. Rzućmy na nią okiem

Kalendarz 19.04.2021 Aktualizacja28.04.2022

Prudential należy do ważniejszych graczy na krajowym rynku, sprawdźmy więc, co zawiera jeden z jego najważniejszych produktów.

Większość klientów nabywających w naszym kraju polisy na życie to ci, którzy założyli właśnie rodzinę. Obok prostych produktów o podstawowym zakresie cenimy sobie więc i te bardziej rozbudowane, które możemy rozszerzyć o dodatkowe umowy, a także dostosować je do swojej bieżącej sytuacji. Prudential Komfort Życia należy właśnie do takich. Przyjrzyjmy mu się bliżej. 

prudential komfort życia
źródło: prudential.pl

Jak zbudowana jest polisa Komfort Życia?

Konstrukcja tego produktu nie jest złożona. Bazę stanowi umowa ubezpieczenia na życie, swoim zakresem obejmująca jedno zdarzenie w postaci zgonu z dowolnej przyczyny (rzecz jasna z uwzględnieniem wyłączeń), z sumą ubezpieczenia na minimum 10 tys. zł. 

Do tej umowy możemy dobierać szereg rozszerzeń, zależnie od potrzeb – od zwiększających zakres ochrony indywidualnej, po te przygotowane z myślą o dzieciach. Jaki jest ten produkt? Czy zasługuje na pozytywne opinie? 

Warunki umowy podstawowej

Ubezpieczony musi mieć skończone 18 lat, nie może mieć jednak więcej niż 70, umowa wygaśnie najpóźniej po przekroczeniu przez niego lat 75. Czas jej trwania wynosi minimum 5 lat i ustalamy go raz w momencie zawarcia. 

Możemy za to – po upływie roku – zmieniać sumę ubezpieczenia. Jej podwyższenie wiąże się z koniecznością ponownej oceny ryzyka. Chyba, że będzie to związane z jedną z trzech okoliczności:

 • zawarcie związku małżeńskiego;
 • urodzenie dziecka bądź przysposobienie małoletniego;
 • złożenie o wniosku o wpisanie do księgi wieczystej nieruchomości posiadanej przez ubezpieczonego lub hipoteki zabezpieczającej kredyt udzielony na jej nabycie.

Warunkiem jest zgłoszenie wniosku o podwyższenie w ciągu 90 dni od wystąpienia jednego z powyższych zdarzeń. 

Minimalna wysokość wpłat wynosi 40 zł, przy czym cennik ten jest oczywiście zależny od szeregu czynników. Poza sumą ubezpieczenia będzie to także częstotliwość opłacania składek, okres ubezpieczenia, stosowana przez ubezpieczyciela w danym momencie taryfa, wiek ubezpieczonego i wyniki oceny ryzyka. Tu istotny będzie nie tylko zawód ale i hobby, rzecz jasna także stan zdrowia. TU zwraca uwagę na samym początku opublikowanych dla polisy Komfort Życia  OWU, że na podstawie wyników odebranej ankiety może sformułować dodatkowe pytania, a także skierować klienta na badania na swój koszt. 

Wyłączenia odpowiedzialności w umowie głównej

Ponieważ zakres umowy podstawowej nie jest zbyt szeroki, to i wyłączenia odpowiedzialności sformułowano dość krótko. Na uwagę zasługuje fakt, że, inaczej niż jest to powszechnie przyjęte, wyłączenie dotyczące śmierci samobójczej obowiązuje jedynie rok od zawarcia umowy.

Ponadto ubezpieczenie Komfort życia nie zadziała w razie śmierci spowodowanej świadomym i dobrowolnym uczestnictwem w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub aktach terroru. Znajdziemy też rzecz jasna standardowy zapis o trwających trzy lata od zawarcia umowy skutkach niepodania ubezpieczycielowi istotnych informacji. 

Rozbudowa umowy Komfort Życia: życie i zdrowie ubezpieczonego 

Dodatkowe umowy towarzyszące polisie Prudential Komfort Życia sprawiają, że można z niej uczynić skuteczne zabezpieczenie bytu własnego i rodziny. Pozwalają objąć większość zdarzeń losowych, jakie zagrozić mogą jej finansom, wraz z ich skutkami. Mamy więc nie tylko typowe umowy dot. zachorowań czy pobytu w szpitalu, ale też niezdolność do pracy czy inwalidztwa, a także możliwości przejęcia opłacania składek. Możemy je zawrzeć wraz z główną, ale też dokupione potem, w trakcie jej trwania. Może jednak w szczegółach kryją się jakieś haczyki? Przyjrzyjmy im się.

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku: nawet za milion!

To rozszerzenie dostępne jest dla klientów, którzy skończyli 18, ale nie mają więcej niż 60 lat, umowa wygaśnie po przekroczeniu 65 roku życia. Suma ubezpieczenia może tu wynosić od 10 tys. aż do miliona zł. Warunkiem wypłaty jest zgon w ciągu 180 dni od wypadku. Cennik? Składka (minimalna wysokość wynosi złotówkę) zależy od tych samych czynników, co w umowie głównej. Przy zakupie tego rozszerzenia konieczna jest ocena stanu zdrowia. Wyłączenia odpowiedzialności są dość typowe dotyczą:

 • udziału w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach, aktach terroru;
 • działania w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych – nie dotyczy przyjmowanych w ramach leczenia; 
 • wypadków lotniczych – nie dotyczy licencjonowanych przewozów;
 • uprawiania sportów niebezpiecznych (wymienione w OWU);
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa. 

Poważne zachorowanie. I tu możliwe są poważne pieniądze

Zakres tego rozszerzenia pozwala na uzyskanie dwóch rodzajów świadczeń: pieniężnego z tytułu wystąpienia konkretnego zachorowania objętego polisą, oraz drugiej opinii medycznej. Jest ono dostępne dla klientów w wieku 18-60 lat, nie dłużej niż do 65 roku życia. Umowa trwa minimum 5 lat – chyba, że została zawarta w trakcie trwania głównej. Wówczas minimalny czas wynosi dla niej 4 lata i 1 miesiąc. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł, zaś maksymalna 2 mln. 

Katalog objętych ubezpieczeniem zachorowań został podzielony na cztery grupy

1234
-Śpiączka z Trwałym ubytkiem neurologicznym-Schyłkowa niewydolność nerek -Schyłkowa niewydolność wątroby -Przeszczep narządów -Zaawansowana niewydolność oddechowa spowodowana przewlekłą chorobą płuc-Ciężka sepsa włączając przypadki wstrząsu septycznego-Choroba w schyłkowym okresie (prowadząca do zgonu w ciągu roku)-Stwardnienie rozsiane-Choroba Creutzfeldta-Jakoba -Choroba Alzheimera -Otępienie przedstarcze -Zapalenie mózgu powodujące Trwały ubytek neurologiczny-Bakteryjne zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych powodujące Trwały ubytek neurologiczny-Choroba neuronu ruchowego powodująca trwałe upośledzenie funkcji motorycznych-Dystrofia mięśniowa -Choroba Parkinsona -Postępujące porażenie nadjądrowe -Guzkowe zapalenie tętnic z zajęciem nerek-Wirusowe zapalenie wątroby o piorunującym przebiegu-Choroba Leśniowskiego-Crohna powodująca konieczność resekcji jelita-Wrzodziejące zapalenie jelita grubego o ciężkim przebiegu-Toczeń rumieniowaty układowy -Reumatoidalne zapalenie stawów powodujące niezdolność do samodzielnej egzystencji-Zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji lub przeszczepu-Zakażenie wirusem HIV podczas wykonywania obowiązków służbowych w określonych grupach zawodowych-Zawał serca powodujący trwałe upośledzenie funkcji mięśnia sercowego dużego stopnia-Zawał serca powodujący trwałe upośledzenie funkcji mięśnia sercowego średniego stopnia-Zawał serca powodujący trwałe upośledzenie funkcji mięśnia sercowego małego stopnia-Operacja pomostowania naczyń wieńcowych (by-pass)-Operacja zastawek serca-Operacja aorty -Kardiomiopatia przebiegająca z niewydolnością krążenia-Operacja na otwartym sercu-Udar mózgu powodujący Trwałe ubytki neurologiczne dużego stopnia-Udar mózgu powodujący Trwałe ubytki neurologiczne średniego stopnia-Udar mózgu powodujący Trwałe ubytki neurologiczne małego stopniaPierwotne nadciśnienie płucne z powiększeniem prawej komory serca-Operacja tętnicy płucnej -Angioplastyka tętnic wieńcowych-Walwuloplastyka balonowa -Chirurgiczne leczenie zwężenia tętnicy szyjnej-Anemia aplastyczna -Łagodny nowotwór mózgu wymagający leczenia operacyjnego lub powodujący Trwały ubytek neurologiczny-Nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym-Pneumenektomia -Operacja mózgu Nowotwór złośliwy piersi w stadium przedinwazyjnym (carcinoma in situ)-Nowotwór złośliwy szyjki macicy w stadium przedinwazyjnym (carcinoma in situ)-Nowotwór złośliwy jelita grubego w stadium przedinwazyjnym (carcinoma in situ)-Nowotwór złośliwy jajowodu w stadium przedinwazyjnym (carcinoma in situ)-Nowotwór złośliwy pochwy w stadium przedinwazyjnym (carcinoma in situ)-Nowotwór złośliwy sromu w stadium przedinwazyjnym (carcinoma in situ)-Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym – Pierwotny nowotwór gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania mniejszym niż T2N0M0-Czerniak złośliwy skóry w stadium przedinwazyjnym (melanoma in situ)
źródło: OWU Prudential Komfort Życia

Czy ten zakres możemy uważać za szeoki?

Katalog zachorowań w polisie Prudential Komfort Życia obejmuje więc 54 pozycje i zawierają się w tym m.in. różne rodzaje nowotworów. Nie potrzeba więc dodatkowego rozszerzenia. Jest to zatem nader szeroki zakres na tle wielu innych ofert na rynku. W OWU dla tej umowy znajdziemy podane procenty sumy ubezpieczenia obowiązujące dla poszczególnych przypadków (od 10 do 150%). Powinniśmy sprawrzić także szczegółowe definicje, na podstawie których są one uznawane jako objęte polisą zdarzenia ubezpieczeniowe. Istotne są tu jednak ograniczenia w udzielaniu świadczeń ustalone przez Prudential:

 • Z grupy 1 lub 2 (gdzie na każde zdarzenie obowiązuje 150% SU) wypłacone zostanie jedno świadczenie, po czym umowa dodatkowa wygasa. 
 • Z grupy 3 lub 4 wypłacone może być więcej niż jedno świadczenie, jednak ochrona oddzielnie dla każdej z tych grup wygasa, gdy z danej grupy nastąpi wypłata świadczenia łącznie w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia;
 • Każda wypłata z grupy 3 lub 4 sprawia, że maksymalna wartość dostępnych w ramach danej grupy świadczeń zostaje zmniejszona o sumę procentowych wartości świadczeń z niej wypłaconych
 • Każda wypłata z grupy 3 lub 4 sprawia, że maksymalna wartość świadczenia z grupy 1, wynosząca 150% SU zmniejsza się o sumę procentowych wartości świadczeń ubezpieczeniowych wypłaconych łącznie z grupy 3 i grupy 4.

Wysokość składki może wynosić już od złotówki, cennik ten jest jednak uzależniony od szeregu czynników. Sumy ubezpieczenia, czasu trwania umowy, częstotliwości opłacania składek, wieku ubezpieczonego i wyniku oceny ryzyka.

Wyłączenia odpowiedzialności za zachorowania 

Nie otrzymamy świadczenia, jeśli zdarzenie będzie rezultatem:

 • próby samobójczej lub umyślnego samookaleczenia;
 • świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub aktach terroru;
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia umyślnego przestępstwa.

Odnośnie drugiej opinii medycznej, Prudential zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za jej poprawność i że jej treść jest uzależniona od dokumentów dostarczonych od ubezpieczonego. Jest to opinia uzupełniająca i nie może być traktowana ani jako samodzielna diagnoza, ani zalecenia terapeutyczne. Zwrócono przy tym uwagę, że w nagłych przypadkach należy podjąć leczenie nie czekając na wydanie drugiej opinii medycznej zapewnianej przez TU. 

Przejęcie opłacania składek w razie poważnego zachorowania 

Podobnie jak rozszerzenie omawiane powyżej, to dostępne jest dla klientów w wieku do 60 lat, a umowa jest 5-letnia, lub, jeśli zawieramy ją później niż główną, trwająca minimum 4 lata i miesiąc. Umowa musi wygasnąć po ukończeniu 65 roku życia, jej nabycie wymaga oceny stanu zdrowia.

Zapewnia możliwość przejęcia opłacania składek przez Prudential w razie wystąpienia jednego z wymienionych w OWU zachorowań. Lista obejmuje 41 pozycji, w tym szereg operacji i towarzyszą jej krótkie definicje. 

Rozszerzenie to można nabyć w wariancie z 2,5% indeksacją składek. Ich wysokość uzależniona jest od tych samych czynników, co w rozszerzeniu dotyczącym zachorowań. Ponadto na cennik ten wpływają wysokości składek z tytułu Umowy głównej i pozostałych umów dodatkowych.

Ubezpieczymy się także od niezdolności do pracy

Ograniczenia wiekowe i czas trwania jest taki sam, jak w poprzednich umowach. Suma ubezpieczenia może tu wynosić od 10 tys. do 2 mln zł. Dużą rozpiętością cechuje się też cennik. Podobnie jak wyżej, składka może wynosić od złotówki, jednak na jej wysokość składa się szereg wymienianych już czynników, w tym ocena stanu zdrowia.

Warunkiem wypłaty świadczenia jest trwały charakter stanu niezdolności do pracy. Musi on trwać już 180 dni i według diagnozy medycznej trwać przez co najmniej rok od wystąpienia. Natomiast po tym okresie mieć nieodwracalny i trwały charakter. 

Wyłączenia dotyczą niezdolności do pracy spowodowanej zdarzeniami będącymi efektem:

 • próby samobójczej lub umyślnego samookaleczenia;
 • świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub aktach terroru;
 • działania w stanie po spożyciu alkoholu bądź środków odurzających, substancji psychotropowych – nie dotyczy leczenia pod kontrolą lekarza;
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia umyślnego przestępstwa.

W tym przypadku Prudential także może przejąć opłacanie składek. Wymaga to odrębnej umowy, adresowanej do tak samo określonej grupy klientów ograniczonej tymi samymi wyłączeniami. Również mamy do wyboru wariant z indeksacją składek. 

Poważne inwalidztwo. Co oferuje polisa Prudential Komfort życia?

Rozszerzenie na wypadek poważnego inwalidztwa nabywane jest na takich samych zasadach w zakresie czasu trwania umowy jak poprzednie. Także przez klientów do 60 rok życia, może trwać do ukończenia 65 lat. Suma ubezpieczenia wynosi od 10 tys. do 2 mln zł. Umowa pozwala na wypłacenie świadczenia za wystąpienie jednego z 29 zdarzeń wymienionych w OWU. Przypisano im wysokości świadczeń od 10 do 100% wartości sumy ubezpieczenia.

 

Prudential ustalił zasady ustalające zakres możliwych do uzyskania świadczeń:

-Jeśli dane zdarzenie wyczerpuje definicję większej liczby zdarzeń wymienionych w OWU, wypłacone zostanie świadczenie stanowiące ich sumę;

-Limit wypłat jest równy sumie ubezpieczenia;

-Każda wypłata obniża maksymalną wartość przysługujących ubezpieczonemu świadczeń o sumę procentowej wartości już wypłaconych. 

Wyłączenia odpowiedzialności są takie same, jak w wyżej omawianym rozszerzeniu, podobnie wygląda też cennik zaczynający się od złotówki. 

Także w razie wystąpienia poważnego inwalidztwa, Prudential może przejąć opłacanie składek. Wymaga to nabycia dodatkowego rozszerzenia, na takich samych warunkach jak w poprzednim przypadku. Obejmuje ono jedynie 19 zdarzeń (chorób, urazów). 

Ubezpieczenie od pobytu w szpitalu lub operacji

Ta umowa jest dostępna dla klientów w wieku od 16 do 65 lat i może obowiązywać do 70 roku życia. Czas jej trwania to minimum 5 lat lub 4 i miesiąc, jeśli nie była zawierana wraz z główną. Suma ubezpieczenia może wynosić od 10 do 50 tys. zł

Rozszerzenie to pozwala na wypłatę świadczeń z tytułu pobytu w szpitalu zależnie od czasu trwania: 

 • 4 do 30 dni. w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za dzień;
 • powyżej 30 dni, 1% SU za każdy dzień począwszy od pierwszego, a następnie 2% SU od 31 dnia. 
 • jeśli miał miejsce pobyt na OIOM i trwał on dłużej niż 4 dni, dodatkowy 1% SU.

Limit wypłat wynosi 184% SU na jeden pobyt w szpitalu. 

Z tytułu operacji: 

 • Za konkretne zdarzenie wymienione w OWU przysługuje od 10 do 100 % sumy ubezpieczenia 
 • W wypadku wykonania operacji klasy 1 lub przebywania w szpitalu dłużej niż 21 dni, wypłacane jest dodatkowo 10% sumy ubezpieczenia. 

Łączna suma wszystkich świadczeń w okresie ubezpieczenia jest limitowana do wysokości 600% SU.

Załącznik do OWU umowy dodatkowej zawiera 204 rodzaje operacji. Dzieli je na 5 klas wiążących się z różną wysokością świadczenia.

prudential komfort życia
źródło: OWU Prudential Komfort Życia

Wyłączenia i inne ograniczenia ochrony w zakresie hospitalizacji i operacji

Nie otrzymamy świadczenia, jeśli nasz pobyt w szpitalu był wynikiem następujących okoliczności:

 • próba samobójcza lub umyślne okaleczenie
 • świadome i dobrowolne uczestnictwo w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub aktach terroru:
 • popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa;
 • działanie w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych – nie dotyczy leczenia pod kontrolą lekarską;
 • choroba będąca skutkiem spożywania alkoholu lub narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych;
 • uprawianie sportów niebezpiecznych (wymienione w OWU)
 • lot dowolnym statkiem powietrznym – nie dotyczy licencjonowanych przewozów;
 • skażenie radioaktywne wywołane wypadkiem jądrowym;
 • chirurgia plastyczna lub kosmetyczna – nie dotyczy usuwania skutków wypadku;
 • zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania.

Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej w ramach tej umowy wyłączone są hospitalizacje związane z:

 • porodem naturalnym, ciążą bez powikłań i porodem, włączając cesarskie cięcie. 
 • sterylizacją lub antykoncepcją;
 • leczeniem rehabilitacją, opieką paliatywną i hospicyjną. 

Co Prudential Komfort Życia zapewnia dzieciom ubezpieczonego? 

Konieczność ratowania życia i zdrowia własnych dzieci należą do tych potrzeb, na których oszczędzać nie sposób. Nierzadko mówimy tu jednak o kosztach przekraczających możliwości bieżącego budżetu przeciętnej rodziny. Rozszerzenie ubezpieczenia na życie o umowy pozwalające zaspokajać takie potrzeby stanowi więc pożądane na rynku rozwiązanie. Polisie Prudential Komfort Życia mogą towarzyszyć trzy takie umowy dodatkowe. 

Niezdolność dziecka do samodzielnej egzystencji 

W tej umowie ubezpieczony w momencie jej zawarcia musi mieć skończony rok, jednak mniej niż 14 lat. Zawiera się ją na minimum 5 lat (bądź 4 i miesiąc, jeśli nie nabywamy jej wraz z główną). Wygasa po ukończeniu przez ubezpieczonego 18 lat. Prudential wymaga oceny stanu zdrowia. Suma ubezpieczenia może wynosić od 10 do 50 tys. zł, i dostępne w ramach tego rozszerzenia świadczenie jest jej równe. 

Warunek wypłaty stanowi wystąpienie okoliczności wpisujących się w jeden z trzech sformułowanych w OWU wariantów:

 • powstanie niezdolności do wykonywania właściwych do wieku codziennych czynności będącej rezultatem wypadku lub choroby. Musi mieć nieodwracalny oraz trwały charakter, trwać już minimum 180 dni, powodować konieczność stałej opieki w domu, szpitalu lub innej placówce;
 • całkowita utrata władzy w dwóch kończynach lub fizyczna ich utrata (na wysokości lub powyżej nadgarstków lub kostek);
 • całkowita i trwała utrata wzroku przynajmniej w jednym oku oraz całkowita i trwała utrata przynajmniej jednej kończyny (na wysokości lub powyżej nadgarstków lub kostek).

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą zdarzeń będących efektem:

 • próby samobójczej lub umyślnego samookaleczenia;
 • świadomym i dobrowolnym uczestnictwem w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub aktach terroru:
 • działania w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych – nie dotyczy leczenia pod kontrolą lekarską;
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa;

Poważne zachorowanie dziecka w polisie Prudential Komfort Życia

W polisie Prudential Komfort Życia Ubezpieczony w momencie zawarcia umowy musi mieć ukończone 3 miesiące i mniej niż 14 lat. Wygasa ona po osiągnięciu przez niego wieku 18 lat, minimalne ramy czasowe jej trwania są takie same jak w poprzednim przypadku. TU wymaga oceny stanu zdrowia. Suma ubezpieczenia może wynosić od 10 do 100 tys. zł, a świadczenie w każdym przypadku jest jej równe. Ubezpieczeniem w ramach tej umowy objętych jest  11 zdarzeń:

 • Śpiączka z Trwałym ubytkiem neurologicznym;
 • Schyłkowa niewydolność nerek;
 • Schyłkowa niewydolność wątroby;
 • Zapalenie mózgu powodujące Trwały ubytek neurologiczny;
 • Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych powodujące Trwały ubytek neurologiczny;
 • Operacja zastawek serca;
 • Operacja aorty;
 • Łagodny nowotwór mózgu wymagający leczenia operacyjnego lub powodujący Trwały ubytek neurologiczny;
 • Nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym;
 • Całkowita utrata wzroku;
 • Ciężkie oparzenia.

Jednocześnie Prudential ustalił dwa ograniczenia:

 • dla czterech zachorowań ( łagodnego nowotworu mózgu wymagającego leczenia operacyjnego lub powodującego Trwały ubytek neurologiczny, operacji aorty z powodu Choroby, operacji zastawek serca, nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym) obowiązuje okres karencji wynoszący 90 dni. 
 • dla wszystkich zachorowań – poza nowotworem złośliwym i utratą wzroku – obowiązuje wymóg przeżycia co najmniej 30 dni od momentu zdiagnozowania.

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą tych samych okoliczności, co w wyżej opisanym rozszerzeniu. 

Pobyt dziecka w szpitalu lub operacja 

Ubezpieczony musi mieć skończony jeden rok, ale mniej niż 14, umowa może obowiązywać do ukończenia 18. Czas trwanie jest taki sam jak poprzednich rozszerzeń. Prudential zastrzega, że może zaproponować zawarcie jej na specjalnych warunkach. Konieczna jest ocena stanu zdrowia. Suma ubezpieczenia może wynosić od 10 do 30 tys. zł, OWU wymienia 128 zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Pozostałe warunki są identyczne jak w umowie o tym samym zakresie dla głównego ubezpieczonego.

Czy ta polisa Prudential zapewnia Komfort Życia?

Niezależnie od tego, jakie można mieć na temat tej oferty opinie, faktem jest, że daje ona sporą swobodę w kreowaniu postaci swojej indywidualnej ochrony ubezpieczeniowej. Cennik jest rzeczą możliwą do przeanalizowania w odniesieniu do konkretnych przypadków. Zakresy możliwych do ustalenia sum ubezpieczenia w najważniejszych umowach sprawiają, że polisa Prudential Komfort Życia pozwala na stworzenie realnego zabezpieczenia dla klienta będącego głównym żywicielem rodziny. Naturalnym jest w tej sytuacji uzupełnienie polisy o umowy pozwalające chronić zdrowie dzieci. Dość szeroki zakres obejmowanych tymi ubezpieczeniami przypadków także czyni z nich produkty zapewniające rzeczywiste wsparcie. 

Nie jest to najbardziej rozbudowana z ofert ubezpieczenia na życie, jakie znaleźć dziś można na rynku, ale przecież nie chodzi o postać produktu, a o zakres użytecznej ochrony, jaki w praktyce można dzięki niemu uzyskać. Pod tym względem propozycja ta zasługuje na dobre opinie i warta jest rozważenia.

Pru (dawniej Prudential) Komfort Życia. Rzućmy na nią okiem


Autor artykułu

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl, w którym przybliża tematykę obejmującą polisy na życie, na zdrowie, ubezpieczenia mieszkań, a także ubezpieczenia inwestycyjne. Z wykształcenia historyk, po godzinach łazik i krawiec-amator.