Poradniki

Ubezpieczenie na życie ING – ochrona przy zobowiązaniach

Kalendarz 13.04.2021 Aktualizacja13.12.2023

Jakie ubezpieczenie na życie ING wybrać przy pożyczce, a jakie przy kredycie? Sprawdź, jakie polisy na życie oferuje ING Bank Śląski.

Decydując się na kredyt czy pożyczkę, warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu. Gdyby coś Ci się stało, to Twoi bliscy będą zobowiązaniu do uregulowania zobowiązań. Ubezpieczenie na życie ING może zapewnić im dodatkową ochronę, gdyby Ciebie zabrakło.

Ochrona spłaty pożyczki gotówkowej – ubezpieczenie na życie ING

 • Ubezpieczyciel: Nationale Nederlanden 
 • Klienci mają do wyboru 3 warianty ubezpieczenia. Ubezpieczenie na życie ING Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Życia “Pakiet Srebrny”, Ochrona Spłaty „Pakiet Srebrny” oraz Ochrona Życia „Pakiet Złoty”. Różnią się one zakresem ochrony, dlatego warto przyjrzeć się każdej z opcji. 

Ubezpieczenie na życie ING Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Życia “Pakiet Srebrny”

Jest polisą dla pożyczkobiorców od 18. do 65. roku życia. Jeśli boisz się o to, że gdy Ciebie zabraknie, Twoi bliscy będą musieli spłacać pożyczkę, rozważ to ubezpieczenie na życie ING. Zapewni im finansowe wsparcie. 

 • Umowę zawiera się na okres równy okresowi trwania umowy pożyczki. Jeśli któreś ze zdarzeń uwzględnionych w polisie nastąpi, NN wypłaci świadczenie. 
 • Składka wynosi 0,152% kwoty kapitału początkowego pożyczki. W przypadku, gdy ubezpieczonych pożyczkobiorców jest dwóch, wówczas składkę liczy się inaczej. Traktuje się ją jako iloczyn Stopy składki i 50% kwoty Kapitału początkowego pożyczki.
 • Jak działa ubezpieczenie? W przypadku śmierci ubezpieczonego uposażeni mogą liczyć na świadczenie równe sumie ubezpieczenia, aby uregulować zaciągnięte przez ubezpieczonego zobowiązanie. 
Źródło: ING

Ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Spłaty „Pakiet Srebrny”

To oferta dla:

 • osób, które są aktywne zawodowo do 65. roku życia. Chcą zabezpieczyć się na wypadek utraty pracy czy czasowej niezdolności do pracy, by móc uregulować zobowiązanie wobec banku;
 • wszystkich, którzy nie są aktywni zawodowo do 65. roku życia. Pragną upewnić się, że w razie pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, będą mogły spłacić należności bankowi. Jeśli taka osoba wyczerpie limit przypadający na szpitalny pobyt, ochrona obejmie śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. 
 • Sumę ubezpieczenia dostosowuje się do pozostającego do spłaty kapitału. 
 • Jeśli w momencie zawierania umowy ubezpieczenia aktywny zawodowo, ubezpieczenie chroni Cię na wypadek utraty pracy i czasowej niezdolności do pracy. Jeżeli jednak w trakcie trwania umowy przestaniesz pracować, zakres polisy zamieni się automatycznie. Ubezpieczenie obejmie pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Jeśli wyczerpiesz limit wypłat wynikających z pobytu w szpitalu, możesz liczyć na ochronę na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Jeśli w momencie zawierania umowy byłeś nieaktywny zawodowo, a w trakcie trwania ubezpieczenia rozpoczniesz pracę, zakres ochrony zamieni się automatycznie. Wtedy ubezpieczenie ochroni Cię na wypadek utraty pracy i czasowej niezdolności do pracy. Z tym samym dniem wygaśnie dotychczasowa ochrona z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. 
 • W przypadku utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy oraz pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel wypłaca co miesiąc świadczenia. Ich wysokość jest równa miesięcznej racie pożyczki, jednak nie więcej niż 3 000 zł. Możesz liczyć na maksymalnie 6 wypłat z tytułu jednego zdarzenia. Tracąc pracę, otrzymasz dodatkowe 200 zł miesięcznie na pokrycie bieżących rachunków bez konieczności przesyłania dodatkowych dokumentów. W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku Nationale‑Nederlanden wypłaci jednorazowo kwotę równą sześciokrotności raty pożyczki, jednak maksymalnie 18 000 zł. W czasie pierwszych 90 dni ochrony ubezpieczeniowej: 

• w przypadku utraty pracy otrzymasz jednorazowo świadczenie wynoszące 10% miesięcznej raty pożyczki, nie więcej jednak niż 300 zł,

• w przypadku czasowej niezdolności do pracy świadczenie otrzymasz jedynie wtedy, kiedy do niezdolności doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku, a nie choroby. 

Kiedy Nationale Nederlanden nie wypłaci pieniędzy?

Ubezpieczyciel nie zawsze wypłaci świadczenie. Nie otrzymasz pieniędzy, jeśli utrata pracy nastąpiła w wyniku rozwiązania: 

 • zakończenia stosunku pracy, jeżeli przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej pracodawca złożył Ci pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy, 
 • nastąpiło przez ubezpieczonego lub na jego wniosek, 
 • w trybie przewidzianym przez artykuł 52 oraz 53. kodeksu pracy. W przypadku stosunku służbowego na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • porozumieniem stron wskutek odmowy przyjęcia przez Ciebie zaproponowanych nowych warunków,

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci świadczenia, jeżeli ubezpieczony pomimo utraty pracy nie uzyskał statusu bezrobotnego. 

Ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

NN nie wypłaci pieniędzy również wtedy, jeżeli pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub czasowa niezdolność do pracy zostały spowodowane lub miały miejsce w następstwie

 • popełnienia przez ubezpieczonego lub usiłowania popełnienia przestępstwa, popełnienia samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności, 
 • spożywania lub pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości. Także pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie i zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską,
 • poddaniem się przez ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) lub operacji zmiany płci, 
 • chorób będących skutkiem spożywania alkoholu,
 • wszelkich chorób odcinków kręgosłupa (szyjnego, piersiowego, lędźwiowego lub krzyżowego), lumbago, bólu w dolnej części pleców. Dotyczy to także bólu rwy kulszowej, uda, bólów korzeniowych, skręcenia odcinka szyjnego czy piersiowego, zespołu bolesnego barku, wysunięcia się dysku. Chyba że co najmniej jedna z tych chorób skutkowała pobytem w szpitalu przez nieprzerwany okres 14 dni pobytu w szpitalu.
 • choroby psychicznej, 
 • prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego, jeśli nie był do tego uprawniony. Również wtedy, gdy pojazd nie spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, 
 • uczestnictwem ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, 
 • podejmowanie przez ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka, 
 • ciąży i porodu. 

Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zdiagnozowaną lub leczoną w okresie 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia ochrony. Ograniczenia odpowiedzialności, nie stosuje się, jeżeli czasowa niezdolność do pracy nastąpiła po 24 miesiącach kalendarzowych od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowej niezdolności do pracy, jeżeli w czasie pozostawania niezdolnym do pracy ubezpieczony wykazuje jakąkolwiek aktywność mającą na celu zarobek, niezależnie od jej formy.

Ubezpieczenie na życie Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Życia „Pakiet Złoty”

To ubezpieczenie na życie ING oferowane przez Nationale Nederlanden, które pozwala zabezpieczyć Twoich bliskich, na wypadek Twojej śmierci. Ułatwi to spłatę zobowiązań wobec banku. Chroni również Ciebie, jeśli poważnie zachorujesz lub będziesz przebywać w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

 • Jeżeli w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wiek ubezpieczonego przekracza 65 lat, NN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poważnego zachorowania. Z dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się odpowiedzialność Nationale‑Nederlanden z tytułu pobytu w szpitalu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. 
 • Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu poważnego zachorowania wygasa z dniem wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania albo z dniem następnym po ukończeniu przez ubezpieczonego 65. roku życia. Po zaistnieniu któregoś ze zdarzeń rozpoczyna się odpowiedzialność Nationale‑Nederlanden z tytułu pobytu w szpitalu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • W przypadku śmierci ubezpieczonego NN wypłaci świadczenie w wysokości pozostającego do spłaty kapitału pożyczki (kwota nie większa niż 100 000 zł), wraz z: 
  • odsetkami obliczonymi według przewidzianej w umowie pożyczki stopy procentowej, liczonymi od nieprzeterminowanej części kapitału, za okres od dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia decyzji o wypłacie świadczenia, jednak nie dłużej niż 60 dni; 
  • odsetkami karnymi obliczonymi według przewidzianej umową pożyczki stopy procentowej, liczonymi od przeterminowanej części kapitału, za okres od dnia zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia decyzji o wypłacie świadczenia, jednak nie dłużej niż 60 dni. 
 • W przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości 30 000 zł. Jeśli dojdzie do poważnego zachorowania ubezpieczony, może liczyć na 3 000 zł, z zastrzeżeniem, że w okresie pierwszych 90 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej świadczenie jest równe wysokości 1 raty pożyczki jednak nie więcej niż 500 zł. W przypadku 14. dni pobytu w szpitalu osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie w wysokości 500 zł. Jeżeli po 14. dniach pobytu w szpitalu, pobyt trwa nadal, to sytuację traktuje się jako ciąg dalszy tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji Nationale‑Nederlanden wypłaci kolejne świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia po upływie każdych kolejnych 30 dni pobytu w szpitalu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

– śmierć Ubezpieczonego,
– śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła nie później niż w okresie 180 dni od dnia, w którym miał miejsce nieszczęśliwy wypadek,
– poważne zachorowanie Ubezpieczonego: Nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym, Łagodny nowotwór mózgu wymagający leczenia operacyjnego lub powodujący trwałe ubytki neurologiczne, Zawał serca, Udar mózgu powodujący trwałe ubytki neurologiczne, Schyłkowa niewydolność nerek, Przeszczep narządów, Pomostowanie aortalno-wieńcowe (bypass), Całko-wita i nieodwracalna utrata wzroku, Rozległe oparzenie,
– po wypłacie świadczenia z tytułu poważnego zachorowania – pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Sumy ubezpieczenia i świadczenia:

– śmierć – saldo zadłużenia z dnia śmierci,
– śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – saldo zadłużenia oraz dodatkowo 30 000 zł,
– poważne zachorowanie – 3000 zł,
– pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (po wypłacie świadczenia z tytułu poważnego zachorowania):
– 500 zł za nieprzerwane minimum 14 dni pobytu w szpitalu,
– 500 zł za każde następne 30 dni pobytu w szpitalu.

Świadczenia w okresie pierwszych 90 dni ochrony ubezpieczeniowej:
– śmierć – 103% sumy wpłaconych składek,
– śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – saldo zadłużenia oraz dodatkowo 30 000 zł,
– poważne zachorowanie – jedna rata pożyczki, nie więcej niż 500 zł.

Jeśli ochroną ubezpieczeniową objętych jest dwóch Pożyczkobiorców, to każ-demu z nich wypłacimy połowę wskazanych wyżej kwot (zasada ta nie dotyczy śmierci w okresie pierwszych 90 dni).

Ing.pl: „Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka Ochrona Życia z Avivą Pakiet Złoty”
Źródło: ING

 • Wysokość składki to iloczyn stopy składki i początkowego kapitału pożyczki (czyli 0,28% kwoty kapitału początkowego pożyczki). Składkę płacisz miesięcznie w dniu płatności raty pożyczki. W związku z tym, że początkowy kapitał udzielonej pożyczki nie ulega zmianie, wartość składki jest stała. W przypadku, gdy ubezpieczonych pożyczkobiorców jest dwóch, składkę w stosunku do każdego z nich liczy się jako iloczyn stopy składki i 50% kwoty początkowego kapitału udzielonej pożyczki.
Limity
Maksymalna kwota Kapitału początkowego pożyczki100 000 zł
Stopa składki:0,28%
Przykładowa składka dla 20.000 zł pożyczki:5,6 zł
ing.pl / przykład własny
 • Zakres świadczeń:
 • Podsumowanie 3 wariantów ubezpieczenia ochrony spłaty pożyczki gotówkowej w Nationale-Nederlanden:
Źródło: ING

 

 • Ubezpieczyciel: Aviva
 • Klienci mają do wyboru 2 warianty w ramach ubezpieczenia na życie ING oferowanego przez Avivę “Bezpieczna pożyczka” – srebrny i złoty. Pierwszy zawiera dwie umowy – dotyczą ochrony życia oraz ochrony spłaty. Wariant złoty jest rozbudowaną ochroną życia i zdrowia. Warto sprawdzić, jak wygląda zakres ochrony każdego wariantu i zdecydować się na opcję, która bardziej Ci odpowiada. 

“Bezpieczna pożyczka – Pakiet Srebrny”

To zabezpieczenie spłaty pożyczki, w sytuacji, w której stracisz pracę lub nie będziesz w stanie pracować przez pewien czas. Ubezpieczenie ochroni Cię również wtedy, gdy trafisz do szpitala. W sytuacji, gdy Ciebie zabraknie, Twoi bliscy mogą liczyć na finansowe wsparcie, aby uregulować zobowiązanie wobec banku.

Źródło: ING 

Źródło: ING

“Bezpieczna pożyczka – Ochrona Życia z Avivą Pakiet Złoty”

Jest z kolei ubezpieczeniem, które chroni w razie problemów zdrowotnych. Będzie pomocne również wtedy, gdy Cię zabraknie – pozwoli bliskim spłacić zobowiązanie wobec banku poprzez wypłatę salda zadłużenia. 

Poważne zachorowania objęte ochroną ubezpieczeniową, to m.in.: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, przeszczep narządów, utrata wzroku czy założenie by-passów. Ubezpieczenie na życie ING oferowane przez Avivę to dokosnałe zabezpieczenie dla osoby, która decyduje się na pożyczkę.

Ubezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej

Ubezpieczycielem jest Nationale-Nederlanden, które daje ochroną na warunkach:

 • Możesz liczyć na wsparcie w spłacie kredytu w razie nieprzewidzianych sytuacji takich jak utrata pracy czy choroba. Gdy Cię zabraknie, ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego, pozwoli Twoim bliskim uregulować zobowiązanie wobec banku bez konieczności zadłużania się. Ubezpieczenie na życie ING jest wygodną opcją na zapewnienie ochrony swojej rodzinie.
 • Masz do wyboru 3 warianty ubezpieczenia na życie ING, które różnią się zakresem ochrony. Opcja Życie Plus chroni jedynie na wypadek śmierci, a maksymalny wiek ubezpieczonego wynosi 50 lat. Limit kredytu to z kolei 700 000 zł. Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Nationale Nederlanden to opcja bardziej rozbudowana. Ten wariant chroni również przed utratą pracy lub pobytem w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Obejmuje również czasową niezdolnością do pracy lub śmiercią w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ostatni wariant, Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Nationale Nederlanden, ma podobny zakres ochrony. Jedynie świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy wypłaca się, jeśli spowodował ją nieszczęśliwy wypadek. Limity kredytu w tych wariantach wynoszą 1500000 zł do 50 lat i 1000000 zł powyżej tego wieku. 
 • Jak obliczana jest składka? 
 • Ubezpieczyciel: Aviva 
 • Konstrukcja ubezpieczenia jest taka sama jak w przypadku Nationale-Nederlanden – obejmuje takie same warianty polisy. Jedyną różnicą są limity kredytu dla osób powyżej 50 roku życia. W wariancie Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Avivą i Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą wynosi on mniej. Kwota ta to 600 000 zł. 
 • Obliczanie składki wygląda następująco:

Ubezpieczenie na życie ING – ochrona przy zobowiązaniach


Autor artykułu

Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej, ubezpieczeń inwestycyjnych i na życie. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.