Poradniki

Ubezpieczenie na życie ING – ochrona przy zobowiązaniach

Kalendarz 13.04.2021 Aktualizacja28.05.2024

Jakie ubezpieczenie na życie ING wybrać przy pożyczce, a jakie przy kredycie? Ochrona zależy od wybranego wariantu. Sprawdź, jakie polisy na życie oferuje ING Bank Śląski.

Ważne:

Towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva zostało przejęte przez Allianz.

Decydując się na kredyt czy pożyczkę, warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu, ochrona przyda się również, jeśli aktywnie korzystamy z karty kredytowej. Gdyby coś Ci się stało, to Twoi bliscy będą zobowiązani do uregulowania zobowiązań. Ubezpieczenie na życie ING może zapewnić im dodatkową ochronę, gdyby Ciebie zabrakło, a także zapewnić Ci ubezpieczenie wypadkowe nnw, ochronę na wypadek utraty pracy, poważnego zachorowania, czy na wypadek nowotworu . Jakie produkty znajdziemy w ofercie banku ING?

Co można ubezpieczyć w ING?
Grafika 1. Co można ubezpieczyć w ING?

Ochrona spłaty pożyczki gotówkowej – ubezpieczenie na życie ING

 • Ubezpieczyciel: Nationale Nederlanden 
 • Klienci mają do wyboru 3 warianty ubezpieczenia: Ubezpieczenie na życie ING Bezpieczna Pożyczka:
  • Ochrona Życia “Pakiet Srebrny”,
  • Ochrona Spłaty „Pakiet Srebrny”
  • Ochrona Życia „Pakiet Złoty”.

Różnią się one zakresem ochrony, dlatego warto przyjrzeć się każdej z opcji i dopasować konkretne ubezpieczenie do swoich potrzeb. 

Ubezpieczenie na życie ING Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Życia “Pakiet Srebrny”

Jest polisą dla pożyczkobiorcy od 18. do 65. roku życia, który jest klientem banku. Jeśli boisz się o to, że gdy Ciebie zabraknie, Twoi bliscy będą musieli spłacać pożyczkę, rozważ to ubezpieczenie na życie ING. Zapewni im wsparcie finansowe. 

 • Umowę zawiera się na okres równy okresowi trwania umowy pożyczki. Jeśli któreś ze zdarzeń uwzględnionych w polisie nastąpi, NN wypłaci świadczenie. 
 • Składka wynosi 0,152% kwoty kapitału początkowego pożyczki. W przypadku, gdy ubezpieczonych pożyczkobiorców jest dwóch, wówczas składkę liczy się inaczej. Traktuje się ją jako iloczyn Stopy składki i 50% kwoty Kapitału początkowego pożyczki.
 • Jak działa ubezpieczenie? W przypadku śmierci ubezpieczonego uposażeni mogą liczyć na świadczenie równe sumie ubezpieczenia, aby uregulować zaciągnięte przez ubezpieczonego zobowiązanie. 

Ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Spłaty „Pakiet Srebrny”

To oferta dla:

 • osób, które są aktywne zawodowo do 65. roku życia. Chcą zabezpieczyć się na wypadek utraty pracy czy czasowej niezdolności do pracy, by móc uregulować zobowiązanie wobec banku;
 • wszystkich, którzy nie są aktywni zawodowo i chcą ubezpieczyć się, mogą to zrobić do 65. roku życia. To dobra polisa dla osób, które pragną upewnić się, że w razie pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, będą mogły spłacić należności bankowi. Jeśli taka osoba wyczerpie limit przypadający na szpitalny pobyt, ochrona obejmie śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Suma ubezpieczenia i zakres ochrony

 • Sumę ubezpieczenia dostosowuje się do pozostającego do spłaty kapitału. 
 • Jeśli w momencie zawierania umowy ubezpieczenia aktywny zawodowo, ubezpieczenie działa i chroni Cię na wypadek utraty pracy i czasowej niezdolności do pracy. Jeżeli jednak w trakcie trwania umowy przestaniesz pracować, zakres polisy zamieni się automatycznie. Ubezpieczenie obejmie pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Jeśli wyczerpiesz limit wypłat wynikających z pobytu w szpitalu, możesz liczyć na ochronę na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Jeśli w momencie zawierania umowy byłeś nieaktywny zawodowo, a w trakcie trwania ubezpieczenia rozpoczniesz pracę, zakres ochrony zamieni się automatycznie. Wtedy ubezpieczenie ochroni Cię na wypadek utraty pracy i czasowej niezdolności do pracy. Z tym samym dniem wygaśnie dotychczasowa ochrona z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Zasady wypłaty odszkodowania

 • W przypadku utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy oraz pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel wypłaca co miesiąc świadczenia. Ich wysokość jest równa miesięcznej racie pożyczki, jednak nie więcej niż 3 000 zł. Możesz liczyć na maksymalnie 6 wypłat z tytułu jednego zdarzenia. Tracąc pracę, otrzymasz dodatkowe 200 zł miesięcznie na pokrycie bieżących rachunków bez konieczności przesyłania dodatkowych dokumentów. W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku Nationale‑Nederlanden wypłaci jednorazowo kwotę równą sześciokrotności raty pożyczki, jednak maksymalnie 18 000 zł. W czasie pierwszych 90 dni ochrony ubezpieczeniowej:
  • w przypadku utraty pracy otrzymasz jednorazowo świadczenie wynoszące 10% miesięcznej raty pożyczki, nie więcej jednak niż 300 zł,
  • w przypadku czasowej niezdolności do pracy świadczenie otrzymasz jedynie wtedy, kiedy do niezdolności doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku, a nie choroby. 

Kiedy Nationale Nederlanden nie wypłaci pieniędzy?

Ubezpieczyciel nie zawsze wypłaci świadczenie. Nie otrzymasz pieniędzy, jeśli utrata pracy nastąpiła w wyniku rozwiązania: 

 • zakończenia stosunku pracy, jeżeli przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej pracodawca złożył Ci pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy, 
 • nastąpiło przez ubezpieczonego lub na jego wniosek, 
 • w trybie przewidzianym przez artykuł 52 oraz 53. kodeksu pracy. W przypadku stosunku służbowego na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • porozumieniem stron wskutek odmowy przyjęcia przez Ciebie zaproponowanych nowych warunków,

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci świadczenia, jeżeli ubezpieczony pomimo utraty pracy nie uzyskał statusu bezrobotnego. Przed rozpoczęciem ochrony należy zapoznać się z zasadami wypłaty świadczenia dostępnymi w dokumencie OWU.

Ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela (wyłączenia odpowiedzialności)

NN może odmówić wypłaty świadczenia również wtedy, jeżeli pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub czasowa niezdolność do pracy zostały spowodowane lub miały miejsce w następstwie

 • popełnienia przez ubezpieczonego lub usiłowania popełnienia przestępstwa, popełnienia samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności, 
 • spożywania lub pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości. Także pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie i zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską,
 • poddaniem się przez ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) lub operacji zmiany płci, 
 • chorób będących skutkiem spożywania alkoholu,
 • wszelkich chorób odcinków kręgosłupa (szyjnego, piersiowego, lędźwiowego lub krzyżowego), lumbago, bólu w dolnej części pleców. Dotyczy to także bólu rwy kulszowej, uda, bólów korzeniowych, skręcenia odcinka szyjnego czy piersiowego, zespołu bolesnego barku, wysunięcia się dysku. Chyba że co najmniej jedna z tych chorób skutkowała pobytem w szpitalu przez nieprzerwany okres 14 dni pobytu w szpitalu.
 • choroby psychicznej, 
 • prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego, jeśli nie był do tego uprawniony. Również wtedy, gdy pojazd nie spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, 
 • uczestnictwem ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, 
 • podejmowanie przez ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka, 
 • ciąży i porodu. 
Warto wiedzieć…
Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zdiagnozowaną lub leczoną w okresie 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia ochrony.

Ograniczenia odpowiedzialności, nie stosuje się, jeżeli czasowa niezdolność do pracy nastąpiła po 24 miesiącach kalendarzowych od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowej niezdolności do pracy, jeżeli w czasie pozostawania niezdolnym do pracy ubezpieczony wykazuje jakąkolwiek aktywność mającą na celu zarobek, niezależnie od jej formy.

Ubezpieczenie na życie Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Życia „Pakiet Złoty”

To ubezpieczenie na życie ING oferowane przez Nationale Nederlanden, które pozwala zabezpieczyć Twoich bliskich, na wypadek Twojej śmierci. Ułatwi to spłatę zobowiązań wobec banku. Chroni również Ciebie, jeśli poważnie zachorujesz lub będziesz przebywać w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

 • Jeżeli w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wiek ubezpieczonego przekracza 65 lat, NN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poważnego zachorowania. Z dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się odpowiedzialność Nationale‑Nederlanden z tytułu pobytu w szpitalu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. 
 • Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu poważnego zachorowania wygasa z dniem wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania albo z dniem następnym po ukończeniu przez ubezpieczonego 65. roku życia. Po zaistnieniu któregoś ze zdarzeń rozpoczyna się odpowiedzialność Nationale‑Nederlanden z tytułu pobytu w szpitalu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – kluczowe informacje

 • W przypadku śmierci ubezpieczonego NN wypłaci świadczenie w wysokości pozostającego do spłaty kapitału pożyczki (kwota nie większa niż 100 000 zł), wraz z:
  • odsetkami obliczonymi według przewidzianej w umowie pożyczki stopy procentowej, liczonymi od nieprzeterminowanej części kapitału, za okres od dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia decyzji o wypłacie świadczenia, jednak nie dłużej niż 60 dni; 
  • odsetkami karnymi obliczonymi według przewidzianej umową pożyczki stopy procentowej, liczonymi od przeterminowanej części kapitału, za okres od dnia zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia decyzji o wypłacie świadczenia, jednak nie dłużej niż 60 dni. 
 • W przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości 30 000 zł. Jeśli dojdzie do poważnego zachorowania ubezpieczony, może liczyć na 3 000 zł, z zastrzeżeniem, że w okresie pierwszych 90 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej świadczenie jest równe wysokości 1 raty pożyczki jednak nie więcej niż 500 zł. W przypadku 14. dni pobytu w szpitalu osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie w wysokości 500 zł. Jeżeli po 14. dniach pobytu w szpitalu, pobyt trwa nadal, to sytuację traktuje się jako ciąg dalszy tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji Nationale‑Nederlanden wypłaci kolejne świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia po upływie każdych kolejnych 30 dni pobytu w szpitalu.
 • Wysokość składki to iloczyn stopy składki i początkowego kapitału pożyczki (czyli 0,28% kwoty kapitału początkowego pożyczki). Składkę płacisz miesięcznie w dniu płatności raty pożyczki. W związku z tym, że początkowy kapitał udzielonej pożyczki nie ulega zmianie, wartość składki jest stała. W przypadku, gdy ubezpieczonych pożyczkobiorców jest dwóch, składkę w stosunku do każdego z nich liczy się jako iloczyn stopy składki i 50% kwoty początkowego kapitału udzielonej pożyczki.
Limity
Maksymalna kwota Kapitału początkowego pożyczki100 000 zł
Stopa składki:0,28%
Przykładowa składka dla 20.000 zł pożyczki:5,6 zł
ing.pl / przykład własny

“Bezpieczna pożyczka – Pakiet Srebrny”

To zabezpieczenie spłaty pożyczki, w sytuacji, w której stracisz pracę lub nie będziesz w stanie pracować przez pewien czas. Ubezpieczenie ochroni Cię również wtedy, gdy trafisz do szpitala. W sytuacji, gdy Ciebie zabraknie, Twoi bliscy mogą liczyć na finansowe wsparcie, aby uregulować zobowiązanie wobec banku.

“Bezpieczna pożyczka – Ochrona Życia z Avivą Pakiet Złoty”

Jest z kolei ubezpieczeniem, które chroni w razie problemów zdrowotnych. Będzie pomocne również wtedy, gdy Cię zabraknie – pozwoli bliskim spłacić zobowiązanie wobec banku poprzez wypłatę salda zadłużenia. 

Poważne zachorowania objęte ochroną ubezpieczeniową, to m.in.: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, przeszczep narządów, utrata wzroku czy założenie by-passów. Ubezpieczenie na życie ING oferowane przez Avivę to dokosnałe zabezpieczenie dla osoby, która decyduje się na pożyczkę.

Ubezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej

Ubezpieczycielem jest Nationale-Nederlanden, które daje ochroną na warunkach:

 • Możesz liczyć na wsparcie w spłacie kredytu w razie nieprzewidzianych sytuacji takich jak utrata pracy czy choroba. Gdy Cię zabraknie, ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego, pozwoli Twoim bliskim uregulować zobowiązanie wobec banku bez konieczności zadłużania się. Ubezpieczenie na życie ING jest wygodną opcją na zapewnienie ochrony swojej rodzinie.
 • Masz do wyboru 3 warianty ubezpieczenia na życie ING, które różnią się zakresem ochrony. Opcja Życie Plus chroni jedynie na wypadek śmierci, a maksymalny wiek ubezpieczonego wynosi 50 lat. Limit kredytu to z kolei 700 000 zł. Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Nationale Nederlanden to opcja bardziej rozbudowana. Ten wariant chroni również przed utratą pracy lub pobytem w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Obejmuje również czasową niezdolnością do pracy lub śmiercią w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ostatni wariant, Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Nationale Nederlanden, ma podobny zakres ochrony. Jedynie świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy wypłaca się, jeśli spowodował ją nieszczęśliwy wypadek. Limity kredytu w tych wariantach wynoszą 1500000 zł do 50 lat i 1000000 zł powyżej tego wieku. 
 • Konstrukcja ubezpieczenia jest taka sama jak w przypadku Nationale-Nederlanden – obejmuje takie same warianty polisy. Jedyną różnicą są limity kredytu dla osób powyżej 50 roku życia. W wariancie Bezpieczny Kredyt – Ochrona z Avivą i Bezpieczny Kredyt – Prosta Ochrona z Avivą wynosi on mniej. Kwota ta to 600 000 zł. 

Zastanów się, jakiej ochrony potrzebujesz?

Przy zakupie ubezpieczenia nie warto decydować pochopnie. Decydując się na polisę w banu, sprawdź, czy suma ubezpieczenia oraz zakres ochrony zapewnią Ci optymale zabezpieczenie. Pamiętaj też, że możesz ubezpieczyć się bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym lub skorzystać z podwójnej ochrony. W takiej sytuacji – jeżeli zakres ubezpieczenia będzie się pokrywał – moższe otrzymać podwójne odszkodowanie.

Podsumowanie

 • Dla klientów banku ING dostępne są oferty ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych od następujących towarzystw ubezpieczeniowych: Allianz, Nationale Nederlanden, PZU.
 • Bank oferuje ubezpieczenie pożyczki gotówkowej, kredytu hipotecznego oraz nieruchomości do kredytu hipotecznego.
 • Ochrona w ING może obejmować zarówno śmierć osoby ubezpieczonej jak i ubezpieczenie wypadkowe NNW, a także na wypadek poważnego zachorowania, na wypadek nowotworu.
 • Suma ubezpieczenia uzależniona jest od wysokości kredytu hipotecznego. Podobnie od wysokości kredytu uzależnione będzie, to ile finalnie kosztuje ubezpieczenie.
 • Zakup polisy powinna poprzedzić wnikliwa analiza dokumentu OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).
 • Polisy dla klientów ING Banku Śląskiego ograniczone są wyłączeniami odowiedzialności, z którymi należy się zapoznać przed podpisaniem umowy. Są to m.in. zdarzenia wynikające z działań wojennych, wprowadzenia stanu wojennego, aktach przemocy, aktach terroryzmu.

Ubezpieczenie na życie ING – ochrona przy zobowiązaniach


Autor artykułu

Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej, ubezpieczeń inwestycyjnych i na życie. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.