Poradniki

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie zwrot składek

Kalendarz 21.08.2023 Aktualizacja17.07.2023

Ubezpieczenia na życie to polisy długoterminowe, które wymagają opłacania składek przez 10, 15, a nawet 30 lat. Często są nieodłączną częścią kredytu hipotecznego lub oferowane są w zakładach pracy w ramach polisy grupowej. Podpisując umowę ubezpieczenia nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak potoczy się nasze życie za 10 lat i czy będzie nas dalej stać na opłacanie składek. Warto wiedzieć, że ubezpieczony korzystający z polisy na życie może z niej zrezygnować i odzyskać część zapłaconych już składek. Sprawdźmy jak odzyskać pieniądze ze składek z ubezpieczenia na życie.

Polacy coraz częściej interesują się ubezpieczeniami osobowymi i majątkowymi. W 2022 roku zawarto aż 60,8 mln polis oferujących taki zakres ochrony. Wśród najczęściej wykupowanych ubezpieczeń znajdują się również polisy samochodowe. W 2022 roku zawarto ponad 27,3 mln obowiązkowych ubezpieczeń OC i powyżej 8,5 mln umów Autocasco.

W ostatnim roku wypłacono poszkodowanym w ramach odszkodowań i świadczeń prawie 44,4 mld zł. Wartość ta jest wyższa o 1 mld od tej odnotowanej w roku 2021. Może to być spowodowane podwyższeniem kosztów związanych z likwidacją szkody. Większa część szkód, ponad 60% wynika ze zdarzeń komunikacyjnych, likwidowanych w ramach polisy OC i AC. W roku 2022 szkoda OC kosztowała średnio 9,2 tys. zł. Natomiast ta z AC, byłą wyceniana średnio na 7,5 tys. zł. [1]

Rezygnacja z polisy na życie — kiedy?

Zasady rezygnacji oraz terminy rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie regulują konkretne zapisy w umowie ubezpieczeniowej zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Warto znać reguły wypowiedzenia umowy, ponieważ mogą one okazać się istotne gdy warunki umowy przestaną nam odpowiadać. Dodatkowo zasady rezygnacji z ubezpieczenia i zwrotu składki zostały określone przez przepisy prawa cywilnego, są one zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, rezygnacji z ubezpieczenia na życie lub rozwiązania umowy polisy grupowej znajdziemy w regulacjach prawych określających normy wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie. Są one zawarte w Kodeksie Cywilnym w art. 812 i art. 830. Zgodnie z tymi przepisami, jeśli ubezpieczony zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wtedy ma on prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. Umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z dniem dotarcia do ubezpieczyciela oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia.

Z ubezpieczenia na życie można zrezygnować także po upływie 30 dni od zawarcia umowy. Jednak wtedy ubezpieczonego będą obowiązywać terminy określone w umowie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Najczęściej okres wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku zapisu dotyczącego wypowiedzenia umowy jej rozwiązanie następuje ze skutkiem natychmiastowym.

Brak regulacji dotyczących terminu wypowiedzenia w umowie lub w OWU oznacza, że rozwiązać umowę można w dowolnym momencie, na początku jej trwania oraz w trakcie jej obowiązywania. Pamiętajmy, że każdy z tych terminów, czyli początkowy lub w innym okresie działania ubezpieczenia wiąże się z innymi konsekwencjami, związanymi z formalnościami oraz zwrotem zgromadzonych środków.

W zależności od tego, w jakim terminie składamy rezygnację, czy wypowiedzenie polisy musimy wybrać na stronie internetowej ubezpieczyciela odpowiedni wzór formularz. Wypełniony i podpisany wniosek trzeba dostarczyć do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego, można to zrobić osobiście, pocztą lub emailem.

Zwrot składek z nowo zakupionego ubezpieczenia na życie

Rezygnacja z nowo zakupionej polisy na życie jest możliwa do 30 dni od momentu podpisania umowy ubezpieczenia. Przyczyną wypowiedzenia umowy mogą być nieprzewidziane problemy finansowe lub znalezienie bardziej atrakcyjnej oferty z niższą składką bądź korzystniejszym zakresem ochrony.

We wniosku należy podać dane umożliwiające identyfikację ubezpieczonego oraz posiadanego przez niego ubezpieczenia. Niezbędne jest imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer polisy na życie oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a także wskazanie sposobu przekazania pieniędzy za składek. Dokument ten powinien posiadać aktualną datę i podpis właściciela polisy. Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia nie musi posiadać powodu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia na życie należy dostarczyć do ubezpieczyciela jak najszybciej. Jednak warto wiedzieć, że odstąpienie od polisy niekoniecznie musi wiązać się ze zwrotem składek. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w umowie zawierają adnotację, że w przypadku odstąpienia od świadczeń ubezpieczony musi zapłacić składki za okres, w którym był objęty ochroną. Zasady rezygnacji są opisane dokładnie w OWU, dlatego przed złożeniem wniosku warto taki dokument przeczytać.

Zwrot składek z ochronnej polisy na życie

W okresie 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia można od niej odstąpić bez większych komplikacji. Jednak po upłynięciu tego terminu wypowiedzenie umowy ubezpieczenia jest trochę trudniejsze. W przypadku, gdy klient zdecydował się na rozwiązanie umowy ubezpieczenia już po okresie 30 dni, wtedy musi liczyć się z okresem wypowiedzenia, do jakiego zobowiązuje go umowa. Jest on najczęściej liczony od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Gdy umowa ubezpieczenia nie określa okresu wypowiedzenia, wtedy może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego albo u agenta, u którego była podpisywana. Przy rezygnacji ubezpieczony nie musi podawać powodu rozwiązania umowy.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wiąże się ze zwrotem wpłaconych przez klienta składek. Informacje o wysokości zwrotu składek w przypadku wypowiedzenia umowy powinny być zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dodatkowo OWU powinno zawierać zasady i formalności związane z rezygnacją z ubezpieczenia na życie.

Warto pamiętać, że wraz ze złożeniem wypowiedzenia umowy i dokonania jej rozwiązania ubezpieczony traci prawo do ochrony ubezpieczeniowej. Z tego powodu istotny jest powód rezygnacji z polisy. Jeśli zakupione ubezpieczenie było za drogie lub nie oferowało wystarczającej ochrony, wtedy warto znaleźć ofertę, która będzie dopasowaną do naszych potrzeb.

Zwrot składek z mieszanej polisy na życie

Polisy mieszane wiążą się z wyższą składką spowodowaną dodatkową funkcją wpłacanych środków. Składka jest dzielona na dwie części. Jedna z nich jest zabezpieczeniem w razie zdarzenia, a druga stanowi zabezpieczenie finansowe i jest wypłacana na koniec trwania umowy. W przypadku polisy inwestycyjnej ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%, co pomniejsza zysk ubezpieczonego.

W przypadku, gdy ubezpieczony zdecyduje się na rozwiązanie umowy polisy mieszanej, przed jej końcem, wtedy otrzyma od ubezpieczyciela wypłatę stanowiącą tzw. wartość polisy ochronnej. Jest to suma wpłaconych składek, powiększona o zyski kapitałowe. Podatek natomiast jest nakładany tylko na zysk z ubezpieczenia.

Rezygnacja z polisy mieszanej jest możliwa, ale wymagany jest okres wypowiedzenia zgodnie z zasadami OWU. Dodatkowo rozwiązanie umowy przed jej końcem zmniejsza otrzymane przez ubezpieczonego oszczędności oraz zwrot z inwestycji.

Wypłata odszkodowania — jak odzyskać pieniądze?

W sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia, które według umowy jest objęte zakresem ochrony, to towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty świadczenia. Według przepisów obowiązują dwa terminy:

  • do 30 dni, w przypadku świadczenia bezspornego, czyli niewymagającego dodatkowych wyjaśnień;
  • do 15 kolejnych dni, w przypadku wyjaśnienia okoliczności dodatkowych.

W przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe zwleka z wypłatą świadczenia lub odmawia jego wypłaty, wtedy należy skontaktować się z prawnikiem i napisać odwołanie. Wzór takiego odwołania można znaleźć na stronie ubezpieczyciela.

O tym jak uzyskać odszkodowanie lub świadczenie z ubezpieczenia na życie przeczytasz w osobnym artykule.

Kiedy obowiązek wypłaty świadczenia osobie ubezpieczonej wygasa?

Warto pamiętać, że każda polisa ubezpieczeniowa zawiera wyłączenia odpowiedzialności, które spowodują, że świadczenie nie zostanie wypłacone.

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie możliwa jest na każdym etapie trwania umowy, jednak w niektórych przypadkach jest nieopłacalna. 2 – 3 latach po zawarciu umowy, ubezpieczony może złożyć wniosek o wykupienie polisy ochronnej. Dzięki temu ma możliwość odzyskania części zgromadzonych środków. Wartość wykupu jest najczęściej określana w umowie.
 

Podsumowanie

  • O wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia przed końcem umowy przeczytamy w Kodeksie Cywilnym w art. 812 i art. 830.
  • Proces rozwiązywania umowy zależy od tego, kiedy zawarliśmy umowę ubezpieczenia.
  • Odzyskanie pieniędzy z ubezpieczenia na życie jest możliwe pod pewnymi warunkami. Na przykład w przypadku rezygnacji po upływie 2-3 lat od zakupu ubezpieczenia ubezpieczony może złożyć wniosek o wykup polisy na warunkach określonych w OWU.
  • Osoba ubezpieczona nie ma obowiązku podawania powodu rezygnacji z polisy. Rozpoczynając proces rozwiązania umowy należy złożyć wniosek, w którym wskażemy m.in. swój PESEL, numer polisy, imię, nazwisko oraz konto, na jakie towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić pieniądze.
  • O tym, jak w przyszłości odzyskać pieniądze z ubezpieczenia warto dopytać jeszcze przed podpisaniem umowy.

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie zwrot składek


Autor artykułu