Poradniki

Wypłata z polisy PZU po śmierci teścia

Kalendarz 03.04.2023 Aktualizacja13.12.2023

Być może teść, tzn. ojciec żony lub męża, nie jest dla Ciebie najbliższą osobą… ale wciąż jest to członek dość bliskiej rodziny. Choć relacje z teściem czasem bywają skomplikowane, taki stan rzeczy nie zmienia faktu, że jego śmierć bywa bolesną stratą… a nawet jeśli tak nie jest, to wciąż trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia niemałych wydatków w związku z organizacją ceremonii pogrzebowej. W takiej sytuacji z pewnością zadowoli Cię informacja, że towarzystwa ubezpieczeniowe dają Ci możliwość wypłaty świadczenia, jeśli doszło do zgonu rodzica Twojego małżonka.

Kiedy jest możliwa wypłata z polisy PZU po śmierci teścia? Kiedy przysługuje odszkodowanie i jakie są warunki otrzymania świadczenia? O czym należy wówczas pamiętać? Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań, koniecznie zapoznaj się z naszym tekstem.

Śmierć członka rodziny a świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na jaką wypłatę świadczenia z ZUS można liczyć?

Obecnie obowiązujące przepisy prawne zakładają wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego w ZUS członka rodziny. Wypłata odszkodowania jest realizowana przede wszystkim z tytułu śmierci rodzica, aczkolwiek można otrzymać środki w przypadku właściwie każdego członka rodziny, który umarł.

Często można znaleźć w sieci dywagacje oraz dyskusje dotyczące tego, jaka jest kwota odszkodowania, której wypłacaniem zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli Ty również się nad tym zastanawiasz, mamy dla Ciebie krótką, ale jednocześnie wyczerpującą odpowiedź: jeśli pochówkiem zmarłego zajmuje się członek rodziny, oznacza to wypłatę odszkodowania na poziomie wynoszącym równe cztery tysiące złotych. Reguła ta obowiązuje niezależnie od kosztów poniesionych z tytułu organizacji pogrzebu. Jest to właściwie jedyna informacja, którą warto wiedzieć, jeśli chodzi o limity świadczeń.

Co do zasady wysokość zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest stała (4000 złotych niezależnie od poziomu poniesionych kosztów).

Z kolei jeśli pochówkiem zajmuje się np. taka instytucja publiczna jak Dom Pomocy Społecznej, a poniesione wydatki opiewają na niższe kwoty, zasiłek pogrzebowy za śmierć ubezpieczonego zostanie zmniejszony do poziomu faktycznych kosztów.

Co zrobić, aby uzyskać świadczenie z ZUS z tytułu śmierci ubezpieczonego?

Jak już wiesz, w przypadku śmierci osoby bliskiej podatnik, który bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie pogrzebu, ma prawo do otrzymania świadczenia w postaci zasiłku pogrzebowego.

By jednak było to możliwe, konieczne jest złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m.in. wniosku. W celu odbioru świadczenia w postaci zasiłku pogrzebowego ZUS należy dołączyć również następujące dokumenty:

 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • dokumenty (oryginały lub kopie) w postaci faktur lub rachunków, które potwierdzają poniesienie przez wnioskodawcę kosztów związanych z przygotowaniem ceremonii pogrzebowej.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ należy wówczas udowodnić pokrewieństwo z osobą zmarłą. (W przypadku śmierci teścia jego dziecko może przedstawić odpis aktu urodzenia, w którym znajdują się dane osobowe).

Wyżej wymienione dokumenty nie wyczerpują formalności, jakie należy wykonać podczas wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz tego trzeba się bowiem posłużyć również dokumentem potwierdzającym, że dana osoba była w momencie zgonu objęta ubezpieczeniem.

Wypłata świadczenia z tytułu śmierci teścia – pieniądze mogą okazać się przydatne!

Warto mieć na uwadze, że w ramach polisy ubezpieczeniowej PZU można otrzymać odszkodowanie nie tylko z tytułu śmierci rodzica, ale także w przypadku zgonu teścia. Choć temat może wydawać się drażliwy lub wręcz nieprzyjemny, warto wiedzieć, że taka możliwość istnieje.

Wypłata odszkodowania z sumy ubezpieczenia PZU stanowią cenne uzupełnienie środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które – jak wiadomo – mogą nie pokryć wszystkich kosztów związanych m.in. z pogrzebem.

Jeśli wskutek pozytywnej decyzji ubezpieczyciela otrzymamy wypłatę świadczenia z tytułu śmierci teścia, polisa ubezpieczeniowa może zapewnić niezbędne środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem, ale także zapewnić wsparcie dla rodziny w tym trudnym okresie, jakim jest żałoba.

Odszkodowanie za śmierć rodzica – kto jest uprawniony do wypłaty odszkodowania?

Warto zastanowić się nie tylko nad tym, jaka jest suma ubezpieczenia i wypłaty odszkodowania (choć oczywiście kwestie te również są bardzo ważne). Oprócz tego musimy ustalić, kto otrzymuje środki w przypadku śmierci rodzica lub innego członka rodziny (teścia).

To bardzo ważne, ponieważ uposażony jest – jako osoba upoważniona do otrzymania odszkodowania – wskazywany jeszcze na etapie zawieranej umowie polisy.

A co w sytuacji, gdy taka osoba nie została bezpośrednio wskazana? W takim wypadku na wypadek śmierci przewiduje się, że do otrzymania środków uprawnieni zostali członkowie rodziny w takiej kolejności, w jakiej obowiązuje dziedziczenie ustawowe.

A zatem, w pierwszej kolejności w przypadku śmierci ubezpieczonego środki z tytułu wypłaty świadczenia trafią do współmałżonka, jeśli zaś ten już nie żyje, odszkodowanie za śmierć otrzymają jego zstępni pierwszego stopnia (dzieci) lub wstępni (rodzice).

Dopiero w dalszej kolejności przewiduje się kolejnych ustawowych spadkobierców w tym np. rodzeństwo czy wnuków.

Przeczytaj artykuł: Ubezpieczenie od śmierci rodziców. Jakie są zasady wypłaty odszkodowania?

Na co osoby uposażone mogą przeznaczyć środki otrzymane w ramach wypłaty świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Generalnie, powinny być to wydatki wynikające ze śmierci rodzica/teścia:

 • koszty pogrzebu, w tym np. zakup trumny, ubrań,
 • pokrycie opłat związanych z zobowiązaniami zaciągniętymi, lecz jeszcze niespłaconymi przez denata.

Wypłata świadczenia odszkodowawczego z tytułu śmierci teścia – kiedy jest to możliwe?

Zasiłek pogrzebowy ZUS to powszechnie wykorzystywane, ale wcale niejedyne dostępne rozwiązanie. Oprócz tego nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać również z polisy dostępnej w ofercie prywatnego ubezpieczyciela.

Odszkodowanie za śmierć rodzica lub teścia w przypadku posiadania polisy w PZU – co warto wiedzieć na ten temat?

Jednym z ubezpieczycieli, którzy przewidują odszkodowanie za śmierć rodzica lub teścia, jest PZU S.A. (Powszechny Zakład Ubezpieczycieli spółka akcyjna).

W ramach PZU dopuszczalne jest odszkodowanie za śmierć rodzica lub teścia osoby ubezpieczonej.

Warto wiedzieć…
Wypłata ubezpieczenia to rozwiązanie przeznaczone dla wszystkich tych, którzy wykupili dodatkową, dobrowolną polisę „Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego”.

Polisa na śmierć teścia. Jakie ubezpieczenie w PZU jest potrzebne?

Pozytywna decyzja o przyznaniu odszkodowania może być przyznana w sytuacji, gdy korzysta z jednego spośród trzech dostępnych rodzajów grupowej polisy na życie:

Typ polisy na życie – oferta PZU S.A.Dla kogo?
P PlusJest to grupowa polisa ochronna na zdrowie i życie pracowników.
Mogą do niej przystąpić ci właściciele firm, którzy zatrudniają co najmniej piętnastu pracowników.
PZU Ochrona PlusGrupowa polis przeznaczona dla drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy zatrudniają nie mniej niż trzech pracowników
PZU Ochrona MaxProdukt ubezpieczeniowy, z którego mogą skorzystać mali i średni przedsiębiorcy (wymaga się zatrudnienia co najmniej dziewięciu pracowników).
Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej: https://www.pzu.pl/dla-firm-i-pracownikow/zycie-i-zdrowie-pracownikow/ubezpieczenia-dodatkowe/wsparcie-po-smierci-rodzicow-tesciow-ojczyma-lub-macochy (dostęp: 2023-03-23) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Komentarz: Do ubezpieczenia grupowego może przystąpić pracownik w wieku od szesnastego do sześćdziesiątego dziewiątego roku życia, który jest zdolny do pracy i nie przebywa na rehabilitacji, zwolnieniu lekarskim itp.

Ta ochrona ubezpieczeniowa jest dopuszczalna w przypadku osób, które dodatkowo spełniają takie warunki jak m.in. brak przewlekłej choroby. Dotyczy to również choroby nowotworowej. W przypadku poważnego zachorowania nie będzie możliwe skorzystanie z opisywanego rozwiązania.

Dowiedz się również, ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica z ubezpieczenia.

PZU polisa na życie – jak zgłosić się po wypłatę środków z sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci rodzica lub teścia?

Aby otrzymać środki z tytułu śmierci rodzica lub teścia, należy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o zaistnieniu tego nieszczęśliwego zdarzenia

Generalnie podczas kontaktu z PZU stosuje się takie sposoby kontaktu jak:

 • wysłanie e-maila na adres kontakt@pzu.pl,
 • kontakt telefoniczny z infolinii pod jednym z dostępnych numerów telefonicznych: 801 102 102 lub 22 566 55 55,
 • wysyłka SMS (treść SZKODA), pod numer (4102). Dzięki temu pracownik reprezentujący dane towarzystwo ubezpieczeniowe będzie wiedział, by się z Tobą skontaktować.

Z kolei w sytuacji, gdy chodzi o ubezpieczenie grupowe, możliwy jest również kontakt przez pracodawcę.

Niezależnie od sposobu działania, jaki wybierzemy w celu otrzymania odszkodowania za śmierć rodzica, konieczne będzie opisanie okoliczności zdarzenia oraz przedstawienie określonych dokumentów. Kluczowy jest tu skrócony odpis aktu zgonu, ale konieczne będzie przedstawienie również takich dokumentów jak np. kopia dowodu osobistego; w uzasadnionych przypadkach potrzebna może być również dokumentacja medyczna.

Zanim jeszcze skontaktujesz się z ubezpieczycielem, przygotuj m.in. takie informacje jak numer zawartej umowy polisy ochronnej, która uprawnia Cię do wypłaty świadczenia z sumy ubezpieczenia.

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego – co jeszcze warto wiedzieć na temat polisy?

Opisywane przez nas dodatkowe ubezpieczenie grupowe przewiduje odszkodowanie za śmierć rodzica własnego lub małżonka. A zatem, jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie: „jaka polisa na śmierć teścia?”, masz już rozwiązanie.

W przypadku śmierci rodzica małżonka klientowi jest wypłacana pełna wysokość odszkodowania. Rzecz jasna, poziom wypłacanych środków z tego tytułu jest uzależniony od ustalonej jeszcze na etapie podpisywania umowy sumy ubezpieczenia.

Im większe składki opłaca się w ramach polisy, na tym wyższe odszkodowanie można liczyć. Pozyskane w ramach wykupionej polisy środki można przeznaczyć np. na takie wydatki jak:

 • zorganizowanie pomocy psychologicznej,
 • pokrycie kosztów wynikających z konieczności organizacji i przygotowania ceremonii pogrzebowej. Jak wiadomo, na wypadek śmierci trzeba ponieść takie wydatki jak na przykład zakup trumny, organizacja Mszy Świętej itp.

Warto przy tym pamiętać, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach dodatkowej polisy grupowej obowiązuje na terenie całego świata przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu.

Pewną ciekawostką dla wszystkich zainteresowanych jest informacja, że ubezpieczyciel ten nie wymaga od rodziców czy teściów przeprowadzenia badań lekarskich na etapie podpisywania umowy przez osobę zainteresowaną tą formą ochrony ubezpieczeniowej.

Odszkodowanie za śmierć rodzica lub teścia. W jakich sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z sumy ubezpieczenia?

Polisa ubezpieczeniowa to rozwiązanie, które pozwoli Ci – w przypadku zgonu rodzica Twojego lub Twojego męża/żony – pokryć koszty na zorganizowanie pomocy psychologicznej, przygotowanie pogrzebu itp.

Zasadniczo jednak musisz zdawać sobie sprawę z tego, że nie we wszystkich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za śmierć teścia czy rodzica.

Taki stan rzeczy oznacza, że nawet jeśli przedstawisz ubezpieczycielowi skrócony odpis aktu zgonu oraz inne dokumenty (w tym na przykład kopię dowodu osobistego itp.), towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić ci wypłaty określonych w umowie środków.

Warto wiedzieć…
Sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania, określa się w dokumencie OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Osoba, która chce przystąpić do polisy ochronnej, powinna rzetelnie zapoznać się z katalogiem OWU, aby w ten sposób uniknąć rozczarowania w przyszłości.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, warto skonsultować wszelkie wątpliwości jeszcze na etapie podpisywania umowy.

Zasady te dotyczą właściwie każdego rodzaju polisy, nie tylko ubezpieczenia na wypadek śmierci teścia/rodzica.

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania?

Odszkodowanie przysługuje osobie ubezpieczonej na przykład w przypadku śmierci rodzica lub teścia wskutek wypadku komunikacyjnego, udziału w nieszczęśliwym wypadku w pracy, przewlekłej i śmiertelnej choroby itp.

Zasadniczo, prawo do polisy przysługuje osobie uposażonej w sytuacji, gdy zgon nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku. (Mowa jest wówczas o sytuacjach zagrożenia życia). Szczegółowe informacje na ten temat zawiera umowa ubezpieczenia.

Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że zawarte ubezpieczenie zawsze da Ci prawo do otrzymania środków.

Decyzja o odmowie wypłaty może zostać podjęta nawet pomimo wykupionej polisy i regularnie opłacanych składek.

PZU polisa. Wyłączenia odpowiedzialności

Poniżej przedstawiamy Ci przykładowe wyłączenia odpowiedzialności, które stosuje się w przypadku o ubezpieczenia grupowego od śmierci rodzica lub małżonka:

 • śmierć rodzica nastąpiła po tym, jak zaprzestano terminowego opłacania składki ubezpieczeniowej,
 • po odszkodowanie z tytułu polisy na życie zgłasza się inna osoba niż ta, na która zostało zawarte ubezpieczenie,
 • osoba ubezpieczona nie dostarczyła dokumentów wymaganych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które potwierdzają wystąpienie zdarzenia,
 • zgon nastąpił wskutek działań wojennych, udziału w rozruchach społecznych oraz czynach określanych jako działania terrorystyczne,
 • popełnienie samobójstwa,
 • śmierć w trakcie umyślnego popełniania czynu zabronionego (przestępstwa),
 • zgon jako następstwo wypadku komunikacyjnego. Prawo do odszkodowania osobie ubezpieczonej nie przysługuje w sytuacji, gdy teść lub rodzic prowadził samochód pod wpływem narkotyków, substancji psychotropowych, odurzających, itp.

Podsumowanie

 • Odszkodowanie za śmierć rodzica własnego lub małżonka można uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zasiłek pogrzebowy ZUS) – świadczenie o wysokości 4000 zł daje ochronę finansową i pozwala pokryć przynajmniej część kosztów pogrzebu. Kolejnym rozwiązaniem jest umowa ubezpieczenia.
 • W celu otrzymania odszkodowania trzeba przedstawić m.in. takie dokumenty jak odpis skrócony aktu zgonu.
 • W ofercie PZU można znaleźć dodatkowe ubezpieczenie grupowe. Może być ono wykupione przez pracodawcę jako dodatek do jednego produktów: PZU Plus, PZU Ochrona Plus lub PZU Ochrona Max.
 • Zakres ochrony takiego ubezpieczenia pozwala otrzymać odszkodowanie w przypadku śmierci teścia lub rodzica. Niestety, trzeba liczyć się z tym, że ubezpieczyciel nie zawsze wyrazi zgodę na wypłatę odszkodowania. Może dojść do tego w sytuacji, gdy rodzic lub teść prowadził auto pod wpływem alkoholu/narkotyków i zginął w trakcie wypadku.
 • Jeśli chodzi o wyłączenia z odpowiedzialności, zalicza się do nich również takie sytuacje jak na przykład śmierć podczas działań wojennych, masowych rozruchów społecznych czy popełniania przestępstwa. Warto pamiętać o ograniczonej odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • Prawo do odszkodowania może przepaść także wskutek przerwy w opłacaniu składek.
Wypłata z polisy PZU po śmierci teścia


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl