Poradniki

Ile wynosi wypłata świadczenia z tytułu zgonu w PZU?

Kalendarz 27.03.2023 Aktualizacja13.12.2023

Współczesny rynek ubezpieczeniowy jest niezwykle różnorodny. Można znaleźć na nim takie rozwiązania jak na przykład ochrona w postaci polisy na życie. Odszkodowanie za śmierć to typ ubezpieczenia, które powszechnie oferują swoim klientom towarzystwa ubezpieczeniowe. Przeczytaj nasz tekst, jeśli chcesz poznać aktualne informacje w temacie: „PZU wypłata świadczenia z tytułu zgonu”.

Na czym polega taka formy ochrony ubezpieczeniowej? Kto może zostać nią objęty? Ile wynosi w PZU wypłata świadczenia z tytułu zgonu? Czy śmierć ubezpieczonego zawsze daje prawo do otrzymania środków w postaci odszkodowania? Jakie są wyłączenia odpowiedzialności? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w przygotowanym przez nas tekście.

PZU — wypłata świadczenia z tytułu zgonu. Co warto wiedzieć na ten temat?

Zanim przedstawimy zasady, w oparciu o które następuje wypłata ubezpieczenia z tytułu polisy na życie, musimy krótko omówić, na czym polega to rozwiązanie i komu ono przysługuje.

Polisa na życie. Co to takiego jest?

Ochrona z tytułu polisy na życie to jeden z popularnych rodzajów umowy ubezpieczeniowej. W jej ramach towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłacenia klientowi określonego świadczenia. Jest ono określane jako tzw. suma ubezpieczenia, a jego wysokość ustala się w umowie polisy.

W jakiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe zgodzi się na wypłatę świadczenia? Niestety, nie dochodzi do tego w przyjemnych okolicznościach. Wręcz przeciwnie — przesłanką, która uprawnia do wypłaty odszkodowania, jest śmierć ubezpieczonego.

Klient chcący zawrzeć polisę ubezpieczenia na życie musi jeszcze na etapie podpisywania umowy wyznaczyć tzw. beneficjentów. Rozumie się przez to osoby uprawnione do otrzymania świadczenia wynikającego z umowy.

Przepisy nie precyzują konkretnie, kto może zostać takim beneficjentem. Można jednak łatwo się domyślić, że osobami uprawnionymi do odbioru świadczenia są zazwyczaj członkowie rodziny, w tym na przykład:

 • dzieci,
 • wnuki,
 • małżonek lub konkubent,
 • rodzic,
 • osoba z dalszej rodziny.

W praktyce przyjęło się, że ubezpieczenie na życie może występować jako:

 • ubezpieczenie na życie, które przysługuje przez określony czas,
 • ubezpieczenie na życie, które jest bezterminowe.

Tak rozumiana ochrona na wypadek zgonu to dość powszechny sposób działania. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zadbać o zabezpieczenie finansowe bliskich osób na wypadek własnej śmierci. Ochrona ta przyjmuje postać wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Taki stan rzeczy sprawia, że mimo wielkiej tragedii, jaką jest śmierć np. głównego lub jedynego żywiciela rodziny, rodzina wciąż ma zapewnioną sytuację finansową w tym niezwykle dla niej trudnym czasie.

Środki uzyskane w ramach wypłaty świadczenia można przeznaczyć np. na koszty ponoszone w celu organizacji pogrzebu, a także spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek itp.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci — na czym to polega?

Jeżeli zastanawiasz się, jak wygląda ubezpieczenie na życie w PZU lub innym towarzystwie i obawiasz się złożoności całego procesu, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Całość, tzn. ogół wszystkich czynności od momentu zawarcia umowy aż do wypłaty świadczenia, nie jest szczególnie skomplikowana.

W ramach ochrony ubezpieczeniowej:

 • osoba ubezpieczona zobowiązuje się do regularnego opłacania składek. Musi ona robić to we wskazanym w umowie terminie oraz wysokości. Dzięki temu klient pozostaje objęty ochroną ubezpieczeniową,
 • podmiot ubezpieczający bierze na siebie obowiązek wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy doszło do nieszczęśliwego zdarzenia (w tym przypadku zgonu).

Powyższy mechanizm dotyczy zarówno ochrony na życie, jak i innych rodzajów polis.

Śmierć ubezpieczonego. Na jakich warunkach odbywa się wypłata odszkodowania w PZU?

PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń) to jeden z największych podmiotów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W jego ofercie można znaleźć całą gamę produktów ubezpieczeniowych.

Należą do nich także takie rozwiązania, w ramach których zakłada się wypłatę w przypadku śmierci ubezpieczonego.

PZU ubezpieczenie na życie — jakie są opłaty?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Ostateczny koszt polisy zależy od czynników, które opisujemy w dalszej części tekstu. Informację na temat szacunkowego poziomu składek możesz uzyskać poprzez kontakt z pracownikami PZU lub na portalu, który umożliwia wyceny ubezpieczeń.

Ponadto, trzeba mieć na uwadze, że PZU oferuje więcej niż jeden produkt z kategorii: polisa na życie.

Nazwa produktuKomentarz
PZU Na Dobry PoczątekZabezpieczenie przyszłości dziecka
PZU Ochrona Każdego DniaOchrona życia – ubezpieczenie terminowe
PZU Wsparcie NajbliższychOchrona na całe życie
PZU Gwarantowane JutroWsparcie dla bliskich oraz oszczędzanie
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zycie-i-zdrowie/ochrona-dla-ciebie-i-twoich-bliskich/dodatkowa-miesieczna-pensja-w-razie-smierci (data dostępu: 2023-03-17).

Wypłata odszkodowania a indeksacja cen

Z biegiem czasu ceny towarów i usług w gospodarce ulegają zmianom. Ubezpieczyciele dobrze zdają sobie sprawę z tego faktu, czego efektem jest indeksacja, tzn. urealnienie cen. Indeksacja odnosi się zarówno do kwoty wypłaty świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego (sumy ubezpieczenia), jak i składek opłacanych z tytułu polisy PZU.

Aktualizacja cen jest przeprowadzana nie później niż w ciągu 30 dni przed każdą kolejną rocznicą umowy.

Indeksacja wynosi tyle, ile inflacja w danym okresie (ogłasza ją GUS). Jeśli roczne tempo wzrostu cen było niższe niż 3 proc., kwotę składek oraz przewidzianą w umowie wypłatę świadczenia indeksuje się o 3 proc. W pozostałych przypadkach wskaźnik indeksacji wynosi tyle, ile inflacja w danym okresie.

Poziom inflacji rocznejWskaźnik indeksacji
3 proc. lub mniej3 proc.
Więcej niż 3  proc.Tyle, ile wyniósł średni wzrost cen towarów i usług w danym okresie
Źródło: opracowanie własne.

Wypłata świadczenia PZU — od czego zależy wysokość odszkodowania?

Od czego zależy to, jaki jest poziom składek, które klient towarzystwa ubezpieczeniowego deklaruje się opłacać we wskazanym terminie?

Zasadniczo, wpływają na to cztery główne parametry — przedstawiliśmy je poniżej:

 • suma ubezpieczenia

Ważnym czynnikiem jest wysokość odszkodowania, jakie zostanie wypłacone beneficjentom w sytuacji, gdy nastąpi zgon ubezpieczonego. Jak zapewne się tego domyślasz, zależność jest tu bardzo prosta: im wyższa oczekiwana przez klienta kwota odszkodowania (wysokość sumy ubezpieczenia), tym wyższe będą składki z tytułu polisy

 • zakres ochrony

Poziom składki wzrośnie np. w sytuacji, gdy klient zdecyduje się na takie usługi jak dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne,

 • wiek klienta

Jak można łatwo się domyślić, dla starszych osób przewiduje się wyższe składki. Wynika to z prostej przyczyny: im bardziej jesteśmy zaawansowani wiekowo, tym poważniejsze jest ryzyko zachorowania na śmiertelną chorobę,

 • styl życia  i aktualna sytuacja zdrowotna

Jest to kolejny z czynników, od których zależy podjęcie pozytywnej lub negatywnej decyzji ubezpieczyciela w kwestii podpisania umowy z daną osobą. Temu punktowi poświęcimy w naszym tekście nieco więcej miejsca.

Styl życia potencjalnego klienta — na co zwraca uwagę towarzystwo ubezpieczeniowe?

Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą podpisanie umowy dającej klientowi ubezpieczenie na życie to przede wszystkim korzyść dla towarzystwa. Nic bardziej mylnego. Owszem, towarzystwo ubezpieczeniowe uzyskuje dochody w postaci regularnie opłacanej przez klienta składki.

Z drugiej jednak strony nie wolno zapominać, że wysokość składki to zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. Jeśli jednak dojdzie do śmierci ubezpieczonego, ubezpieczyciel na podstawie zawartej umowy dokona wypłaty odszkodowania w wysokości kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wysokość odszkodowania oraz wszystkie inne zapisy są przedmiotem wielomiesięcznych analiz dokonywanych przez prawników, analityków oraz aktuariuszy.

To od przeprowadzonych przez nich wyliczeń oraz regulacji prawnych zależy, ile będzie musiał płacić klient, by przy opłacaniu składek na danym poziomie warunki były akceptowalne zarówno dla towarzystwa, jak i osoby ubezpieczonej.

Taki stan rzeczy sprawia, że instytucja finansowa, zanim jeszcze podpisze z daną osobą umowę na ubezpieczenie na życie, przeprowadza drobiazgową analizę ryzyka.

Badanie powinno objąć takie obszary jak kwestie, które umieściliśmy w poniższej tabeli:

Rodzaj ryzyka,  z którym musi liczyć się towarzystwo ubezpieczenioweKomentarz
Ryzyko medyczneIm gorszy stan zdrowia wnioskodawcy, tym wyższe prawdopodobieństwo śmierci, a tym samym — obowiązku wypłaty zobowiązania odszkodowania przez ubezpieczyciela
Ryzyko finansoweWiąże się ono z dochodami osiąganymi przez klienta. Im są one niższe lub bardziej nieregularne, tym poważniejsze ryzyko powstania opóźnień lub nawet niewypłacalności.
Źródło: opracowanie własne.
Warto wiedzieć…
Od wykonanej analizy w dużej mierze zależy to, na jakim poziomie ustala się sumę ubezpieczenia oraz comiesięczne składki. Im dana osoba: jest starsza, przebyła więcej chorób, w tym także chorób przewlekłych, prowadzi bardziej ryzykowny tryb życia (rozumie się przez to np. fakt uprawiania ryzykownych dyscyplin sportowych, ponieważ mowa jest wówczas o sytuacjach zagrożenia życia), tym wyższy będzie poziom składki. Poprzez zbieranie informacji o stanie zdrowia towarzystwo chce zabezpieczyć się na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na życie bez badań lekarskich.

Ubezpieczenie na życie. Ankieta medyczna — podstawa podczas badania ryzyka ubezpieczeniowego

Ankieta medyczna to jeden z podstawowych dokumentów, za pomocą których ubezpieczyciel ocenia, czy można podpisać umowę z daną osobą oraz jaką składkę należy wyliczyć w jego przypadku.

Zazwyczaj formularz ten wypełnia się na etapie wizyty w oddziale towarzystwa.

Klient zobowiązuje się do skrupulatnego wypełnienia formularza; konieczne jest wówczas udzielanie odpowiedzi zgodnych z prawdą.

Warto wiedzieć…
Zatajenie istotnych informacji poskutkuje, w przypadku wykrycia nieprawdy, utratą prawa do świadczenia. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ ubezpieczyciele szczegółowo weryfikują to, jakie są prawa beneficjentów do otrzymania świadczenia wynikającego z umowy.

Jeśli zdaniem pracowników towarzystwa okaże się to niezbędne, osoba wskazana przez wnioskodawcę do otrzymania środków może zostać poproszona o przesłanie takich dodatkowych formularzy jak np. dokumentacja medyczna zmarłego ubezpieczonego. Dokumenty te, uzupełnione o skrócony odpis aktu zgonu, właściwie uniemożliwiają sytuację, w której dana osoba zapada na śmiertelną chorobę i dopiero wtedy podpisuje umowę polisy, by po śmierci wskazane przez niego osoby otrzymały odszkodowanie.

Kwestionariusz stanu zdrowia — najważniejsze informacje

Kwestionariusz składa się z serii kilkudziesięciu pytań. Generalnie, można podzielić je na dwie główne kategorie — są one następujące:

 • Pytania medyczne – dotyczą one stanu zdrowia. W tej części pyta się wnioskodawcę o takie kwestie jak na przykład:
  • przebyte choroby,
  • dotychczasowe pobyty w szpitalu i rehabilitację, a także zabiegi chirurgiczne itp.,
  • rodzaj i zakres przyjmowanych leków,
  • problemy zdrowotne i dolegliwości, w tym np. niewyjaśnione bóle brzucha czy głowy,
  • zdiagnozowane choroby (mogą być to np. wady serca, nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca),
  • zdrowie najbliższych osób, z naciskiem na rodzeństwo, rodziców oraz dziadków.  Dlaczego to takie ważne? Odpowiedź na pytanie jest bardzo prosta: część chorób to swego rodzaju obciążenie genetyczne. Przykładowo, jeśli rodzice oraz rodzeństwo zdążyło już zachorować na choroby nowotworowe, będzie to sygnał alarmowy dla ubezpieczyciela,
  • styl życia, przez co rozumie się w szczególności nałogi (wyroby tytoniowe, alkohol). Nie trzeba chyba wyjaśniać, dlaczego ubezpieczyciel pyta o używki; powszechnie wiadomo, jak niszczący wpływ mają one na nasze zdrowie oraz przewidywaną długość życia.
 • Pytania pozamedyczne — towarzystwo ubezpieczeniowe może zapytać nas np. o to, jakie dochody osiągamy oraz czy uprawiamy sporty wyczynowe (te, jak wiadomo, mogą zwiększyć ryzyko zgonu pacjenta).
Warto wiedzieć…
Co w sytuacji, gdy ubezpieczyciel ma pewne wątpliwości odnośnie stanu naszego zdrowia? W takim może on zlecić danej osobie wykonanie dodatkowych badań. Dzięki temu będzie on w stanie potwierdzić stan zdrowia.

Wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczyciela PZU. Czy towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania?

Tak, jak najbardziej jest to możliwe. Co więcej, PZU nie jest tu żadnym wyjątkiem, ponieważ wyłączenia z odpowiedzialności to powszechnie stosowana praktyka. Zgodnie z nią nie przysługuje odszkodowanie za śmierć, nawet jeśli faktycznie doszło do śmierci rodzica czy innego członka rodziny.

Takie dokumenty jak:

 • umowa polisy,
 • OWU — Ogólne Warunki Ubezpieczenia,

przewidują sytuacje, w których ubezpieczyciel nie zgodzi się na wypłatę odszkodowania, mimo iż w wyniku śmierci ubezpieczonego osoba wcześniej przez niego wskazana mogłaby otrzymać odszkodowanie.

PZU — w jakich sytuacjach ubezpieczyciel może zablokować wypłatę świadczenia?

Trzeba mieć na uwadze, że wypłata świadczenia z tytułu ochrony ubezpieczeniowej na życie nie zawsze jest możliwa. Wręcz przeciwnie — towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty. 

Katalog wyłączeń może z biegiem czasu ulegać zmianom. W związku z tym nie będziemy tu cytować zapisów z OWU. Zasadniczo jednak musisz wiedzieć, że nie można starać się o wypłatę świadczenia, jeśli do śmierci ubezpieczonego doszło w takich okolicznościach jak na przykład:

 • zgon podczas próby usiłowania popełniania przestępstwa,
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku prowadzenia pojazdu w stanie upojenia alkoholowego. W takiej sytuacji nie będzie miało znaczenia, kto faktycznie doprowadził do wypadku komunikacyjnego,
 • nieszczęśliwe zdarzenia w pracy, przestrzeni publicznej lub domu, jeśli we krwi zmarłego stwierdzono obecność środków odurzających.
 • popełnienie samobójstwa. 

Oczywiście, są to tylko przykładowe wyłączenia odpowiedzialności — pełen ich katalog znajduje się w odrębnych dokumentach.

Wypłata odszkodowania nastąpi zatem w sytuacji, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła wskutek takich zdarzeń jak np. uczestnictwo w nieszczęśliwym wypadku komunikacyjnego czy zgon w wyniku pożaru, przewlekłej choroby itp.

Wyłączenia odpowiedzialności — gdzie możemy znaleźć informacje na ten temat?

Gdzie szukać informacji na temat wyłączeń odpowiedzialności? Ogólne informacje znajdują się zazwyczaj na stronie internetowej ubezpieczyciela, ale pewnym źródłem jest wspomniane już OWU oraz podpisywana umowa.

Oprócz tego warto — w przypadku wątpliwości — skonsultować się również z pracownikiem PZU. Pomoże on w znalezieniu odpowiedzi, czy wystąpienie zdarzenia to sytuacja, w ramach której przysługuje odszkodowanie za śmierć. Brak prawa do otrzymania świadczenia mógłby okazać się kolejnym ciosem — tym razem w finanse domowe.

Ubezpieczenie na życie. Najczęściej zadawane pytania

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to rodzaj polisy, który — jak sama nazwa wskazuje — przysługuje w sytuacji, gdy doszło do zgonu osoby ubezpieczonej. W takim wypadku osoby przez niego wskazane (czasem określa się je mianem beneficjentów) otrzymują rekompensatę finansową, która pozwoli im pokryć wydatki związane z przygotowaniem ceremonii ślubnej.

Kiedy nie można otrzymać świadczenia z ubezpieczenia?

Prawo do otrzymania świadczenia w postaci odszkodowania nie przysługuje w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona sama — pośrednio lub w bezpośredni sposób — doprowadziła własnej śmierci. Rozumie się przez to takie sytuacje jak na przykład popełnienie samobójstwa czy kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Niestety, w takiej sytuacji ubezpieczyciel najprawdopodobniej odmówi wypłaty świadczenia.

Podsumowanie

 • Jeśli ubezpieczyciel ma wątpliwości odnośnie stanu zdrowia, może zlecić wnioskodawcy wykonanie badań medycznych. Dzięki temu uzyska on aktualne informacje dotyczące stanu zdrowia.
 • Zanim możliwe będzie podpisanie umowy polisy na życie, zazwyczaj konieczne jest wypełnienie wymaganej przez towarzystwo ubezpieczeniowe ankiety medycznej. Kwestionariusza medycznego nie stosuje się po to, by pozyskane dane wykorzystać do działalności. Mają one za zadanie pomóc ubezpieczycielowi w ocenie ryzyka.
 • Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile wynosi składka na ubezpieczenie na życie w PZU. Jej poziom zależy od takich czynników jak np. wysokość sumy ubezpieczenia czy wyniki oceny ryzyka. Zasadniczo jednak im wyższej kwoty odszkodowania oczekuje osoba ubezpieczona, tym bardziej podnoszone są opłaty. Koszty będą rosnąć także w sytuacji, gdy wnioskodawca ma problemy zdrowotne, jest starszy i/lub uprawia sporty wyczynowe.
Ile wynosi wypłata świadczenia z tytułu zgonu w PZU?


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl