Poradniki

Metlife na życie. Co zawiera ta oferta?

Kalendarz 19.04.2021 Aktualizacja20.04.2021

Polisa Metlife Na Życie to odpowiedź na typowe potrzeby klientów sięgających po takie produkty. Warto poznać ją bliżej.

Towarzystwo jest blisko polskiej czołówki, jeśli chodzi o udział w rynku polis na życie i nie powinno to dziwić. Jest na naszym rynku już ponad trzy dekady – wcześniej znaliśmy je jako  Amplico Life. Co dziś ma nam do zaoferowania? Polisa Metlife na Życie to podstawowy produkt kierowany do tych, którzy potrzebują skutecznego zabezpieczenia bytu swojej rodziny. Przyjrzymy mu się bliżej. 

metlife na życie
źródło: metlife.pl

Umowa podstawowa z szerokimi możliwościami rozbudowy

Metlife do podstawowej umowy obejmującej ochronę na życie z sumą ubezpieczenia od 10 tys. zł, oferuje szereg rozszerzeń pozwalających zaspokoić szereg potrzeb:

  • rozszerzyć własną ochronę w zakresie zdrowia
  • zabezpieczyć ochronę ubezpieczeniową na wypadek przerwy w uzyskiwaniu dochodu
  • zabezpieczyć własny byt na wypadek inwalidztwa 
  • zapewnić ubezpieczenie zdrowotne dziecku
  • zainwestować oszczędności.

Jakkolwiek opinie na temat poszczególnych elementów takiej oferty można mieć rozmaite, to jest to więc produkt zdolny stanowić zabezpieczenie typowej rodziny, choć na miano typowej polisy rodzinnej nie zasługuje. Sprawdźmy, jak w szczegółach przedstawiają się poszczególne umowy i na ile atrakcyjnym jest cennik. 

Podstawowa ochrona w polisie Metlife Na Życie

Umowę ubezpieczenia na życie może zawrzeć klient, który ukończył 18 lat, ale nie ma jeszcze więcej niż 70. Czas trwania może wynosić od 5 do 30 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez ubezpieczonego 85 lat. Suma ubezpieczenia wynosi minimum 10 tys. zł, przy czym możemy też ustalić bardzo wysoką, do czego zresztą Metlife zachęca zniżkami. Powyżej 250 tys. zł będzie to 5%, zaś od miliona 15%. Cennik zależy jak zawsze od szeregu czynników, m.in. stanu zdrowia – minimalna wysokość składki to jednak 50 zł przy jej miesięcznym odprowadzaniu. 

W trakcie trwania umowy istnieje możliwości okolicznościowego podniesienia sumy ubezpieczenia (nie więcej niż o 25%), pod warunkiem wystąpienia jednej z trzech wymienionych w OWU okoliczności:

  • urodzenie dziecka lub przysposobienie dziecka;
  • śmierć małżonka;
  • śmierć drugiego rodzica dziecka ubezpieczonego. 

Warunkiem jest złożenie stosownego wniosku w terminie roku od zdarzenia i udokumentowanie go. Stosowanie to wzrostu sumy ubezpieczenia Metlife podniesie składkę. Nie będzie konieczności ponownej oceny stanu zdrowia. 

Wyłączenia odpowiedzialności i inne ograniczenia

W polisie Metlife na Życie zastosowano powszechnie stosowane na rynku zapisy. Ubezpieczyciel nie odpowiada więc za śmierć, jeśli jest ona rezultatem:

  • działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
  • obrażeń odniesionych na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa, a także umyślnego udziału w innym czynie zabronionym lub stawiania oporu podczas aresztowania lub zatrzymania.

Zajdziemy też rzecz jasna zapis dotyczący samobójstwa. Jeśli ubezpieczony popełni je w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy, uprawniony do otrzymania świadczenia dostanie jedynie sumę składek zapłaconych z tytułu umowy podstawowej. 

Rozszerzamy swoją indywidualną ochronę w Metlife Na Życie

Metlife proponuje aż osiem umów dodatkowych z zakresu ochrony życia, zdrowia bądź radzenia sobie ze skutkami jego utraty. Co zawierają?

Ochrona życia

Ta umowa pozwala nam dodatkowo podnieść sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci. Również jest adresowana do klientów w wieku 18-70 lat, może obowiązywać do ukończenia 85 roku życia. Warunki wypłaty i wyłączenia odpowiedzialności są takie same, jak w umowie głównej. 

Podwojona Ochrona

To kolejne rozszerzenie, dzięki któremu możemy zapewnić bliskim dodatkową sumę ubezpieczenia z tytułu niespodziewanej śmierci – w tym przypadku z tytułu nieszczęśliwego wypadku i nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego. Dostępne jest dla klientów w wieku 18-70 lat, jednak, inaczej niż poprzednie, może obowiązywać tylko do 75 roku życia. Znacznie węższy jest także zakres odpowiedzialności TU, wyłączenia odpowiedzialności dotyczą obrażeń powstałych na skutek:

  • choroby, niepełnosprawności fizycznej, zaburzeń psychicznych lub zaburzeń zachowania oraz medycznych lub chirurgicznych skutków ich leczenia (wymienione w OWU);
  • wypadku spowodowanego przez działanie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, leków – nie dotyczy leczenia pod kontrolą lekarską;
  • samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę, bez względu na stan poczytalności;
  • masowego skażenia chemicznego, biologicznego lub radioaktywnego;
  • działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
  • usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa, umyślnego udziału w czynie zabronionym, stawiania oporu podczas aresztowania lub zatrzymania;
  • pełnienia służby policyjnej lub wojskowej, bądź w ramach innej służby wiążącej się ryzykiem;
  • uprawiania sportów motorowych, motorowodnych, wodnych, jazdy motocyklem poza drogami;
  • podróży statkiem powietrznym – nie dotyczy licencjonowanych przewozów;

Chronimy własne zdrowie. Co oferuje w tym zakresie Metlife na Życie?

Przygotowane propozycje w tym zakresie wydają się wyczerpywać to, czego spodziewalibyśmy się po kompleksowym ubezpieczeniu na życie. Wzorem wielu innych towarzystw ubezpieczeniowych, Metlife w polisie Na Życie odrębnie traktuje ubezpieczenie od nowotworów. Opinie na temat celowości takiego zabiegu są różne. Faktem jest jednak, że stopień tego zagrożenia, choć w ciągu ostatnich dekad rosnący, nie należy do najwyższych (będąc w tyle za chorobami krążenia) niemniej, tego typu rozszerzenia cieszą się zainteresowaniem klientów. Mamy więc do dyspozycji dwie główne tego typu umowy, którą towarzyszą rozszerzenia pozwalające na dodatkowe konsultacje medyczne. 

Pobyt w szpitalu w polisie Metlife Na Życie 

Jest to umowa, którą zawieramy na 5 lat i jeśli nie wyrazimy innej woli, samoczynnie przedłuży się na kolejny okres. Możemy ją nabyć w wariancie Standard oraz Premium. Rozszerzenie Pobyt w szpitalu obejmuje:

Możemy otrzymać dzienne świadczenie szpitalne za każdy dzień, pod warunkiem, że hospitalizacja trwała co najmniej 4 kolejne dni i rozpoczęła się przed końcem umowy. Roczny limit wynosi 100 dni. Przez pierwsze 30 dni obowiązywania umowy świadczenie za hospitalizację będącą skutkiem nieszczęśliwego wypadku wynosi dwukrotność dziennego świadczenia szpitalnego. 

Przyczyną pobytu w szpitalu, aby mógł on być zdarzeniem objętym ubezpieczeniem, musi być choroba rozpoznana:

  • przed zakończeniem umowy (lub rozpoczęte procedury diagnostyczne);
  • wcześniej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem umowy;
  • a w okresie 24 miesięcy przed rozpoczęciem umowy, o ile TU zostało o niej poinformowane na piśmie przed jej zawarciem. 

Na tych samych zasadach możemy otrzymać świadczenie za pobyt na OIOM – inny jest jednak roczny limit wynoszący 30 dni. 

Wypłata świadczenia lekowego powiązana jest z wypłatą świadczenia szpitalnego, przysługuje jedno za jedno zdarzenie w postaci hospitalizacji z tytułu NW lub choroby. 

Polisa Metlife Na Życie rozszerzona o umowę Pobyt w szpitalu w wariancie Premium zapewnia także świadczenie rehabilitacyjne. Warunkiem jego wypłaty jest

  • hospitalizacja trwająca minimum 10 dni
  • wypłata dziennego świadczenia szpitalnego na wypadek hospitalizacji z tytułu NW lub choroby.

W ciągu roku takie świadczenie możemy otrzymać dwukrotnie.

Wariant Premium zawiera ponadto świadczenie operacyjne. Podobnie jak w przypadku szpitalnego, warunkiem jest przyczyna w postaci nieszczęśliwego wypadku lub choroby rozpoznanej w trakcie umowy, dwa lata przed jej zawarciem bądź w trakcie pod warunkiem informacji na piśmie. Oprócz tego warunki operacja musi zostać wykonana trakcie hospitalizacji trwającej minimum 4 dni. Lista operacji i innych zabiegów objętych ubezpieczeniem jest dołączona do OWU i stanowi 185 pozycji. W ciągu roku możemy otrzymać świadczenie za dwie operacje. 

Wysokość świadczeń szpitalnych ustalana jest indywidualnie w szczegółowej umowie ubezpieczenia jako suma ubezpieczenia z tytułu danego zdarzenia. 

Wyłączenia odpowiedzialności 

Ubezpieczenie nie obejmuje hospitalizacji ani operacji związanych z;

  • fizycznymi obrażeniami ciała powstałymi przed wejściem umowy w życie;
  • wadami wrodzonymi i ich skutkami;
  • zakażeniem HIV i skutkami, nowotworami, encefalopatią, zespołem wyniszczenia;
  • zaburzeniami psychicznymi i zachowania, kuracjami wypoczynkowymi i odwykowymi; 
  • samookaleczeniem lub okaleczeniem na prośbę;
  • chirurgią plastyczną lub kosmetyczną – nie dotyczy usuwania skutków wypadku;
  • rehabilitacją, jakąkolwiek opieką w ośrodku rehabilitacyjnym;
  • alkoholizmem, nadużywaniem lub uzależnieniem od narkotyków, leków innych niż zażywane na zalecenie lekarza, substancji toksycznych;
  • stanem po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających;
  • rutynowymi badaniami przy braku oznak problemów zdrowotnych;
  • infekcjami powstałymi w trakcie hospitalizacji;
  • promieniowaniem jądrowym;
  • działaniami wojennymi, czynnym udziałem w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
  • usiłowaniem lub popełnieniem przestępstwa, stawianiem oporu podczas aresztowania lub zatrzymania;
  • pełnieniem służby wojskowej;
  • leczeniem lub operacją migdałków przez pierwsze 180 dni od początku umowy
  • uprawianiem sportów motorowych, motorowodnych, wodnych, konnych, 
  • podróżą lotniczą – nie dotyczy licencjonowanych przewozów. 

Szpitalny pakiet assistance

Zakres świadczeń i limitów dostępnych w ramach tego rozszerzenia przedstawia poniższa tabela:

Szczegóły sposobu realizacji poszczególnych usług i wyłączenia odpowiedzialności znajdziemy w OWU.

Wsparcie w Chorobie

Możemy zawrzeć tę umowę, jeśli mamy skończone 18 lat, jednak nie więcej niż 60, jest 5-letnia i ulega przedłużeniu. Wygaśnie po przekroczeniu przez ubezpieczonego 70 roku życia. Występuje w wariancie Standard, obejmującym 35 przypadków i Premium, obejmującym 65. 

Ubezpieczony musi przeżyć minimum 30 dni od daty diagnozy. Ponadto, warunkiem wypłaty jest rozpoczęcie leczenia, zdiagnozowanie lub rozpoczęcie postępowania diagnostycznego w danym przypadku nie wcześniej niż 90 dni od wejścia w życie umowy. Jeżeli jednak nastąpi to wcześniej, świadczenie także zostanie wypłacone, jednak będzie to jedynie 110% sumy uiszczonych z tytułu umowy dodatkowej składek. Limit wszystkich wypłat jest równy sumie ubezpieczenia. 

Tej umowie może towarzyszyć rozszerzenie Osobisty Asystent Medyczny. Zakres świadczeń i limitów, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdziemy w OWU.

Diagnoza Nowotworu

Podobnie jak poprzednie rozszerzenie, to może chronić klientów w wieku do 70 lat, a nabędziemy je do 60. Przedmiotem umowy jest świadczenie za zdiagnozowanie jednego z wymienionych w dołączonej do OWU tabeli przypadków nowotworów. Tutaj także karencja wynosi 90 dni, a limit wypłat, bez względu na liczbę rozpoznanych nowotworów równy jest sumie ubezpieczenia. 

Dodatkowe opinie medyczne w Metlife Na Życie

Możemy nabyć dodatkowe rozszerzenie – Druga Opinia Medyczna, funkcjonujące w ofercie Metlife Na Życie także odrębnie jako Konsultacja Medyczna

 Umożliwia nam ono uzyskanie następujących świadczeń:

  • opinię medyczną wydaną przez lekarzy konsorcjum WorldCare International Ltd.;
  • jedną konsultację dotyczącą wyniku tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego; prześwietlenia Roentgena, badania ultrasonograficznego, innych badań

obrazowych lub histopatologicznych;

  • jedną konsultację uzupełniającą ( w ramach której w ciągu 30 dni można uzyskać dodatkowe informacje i nadal będzie traktowana jako jedna);
  • plan leczenia zalecany przez specjalistów;
  • jedną telekonferencję między lekarzem konsorcjum, a lekarzem ubezpieczonego. 

Warunkiem udzielenia świadczenia jest wystąpienie problemów zdrowotnych zagrażających życiu, z których część jest wymieniona w OWU.

W okresie obowiązywania umowy liczba konsultacji jest limitowana do sześciu i do dwóch w roku. 

Ochrona bez Zmian

Ta umowa pozwala na przejęcie opłacania składek przez TU w razie wystąpienia u ubezpieczającego  jednego z następujących zachorowań:

  • nowotwór złośliwy;
  • operacja aorty;
  • pomostowania aortalno-wieńcowego; 
  • zastawek serca; 
  • udar mózgu; 
  • świeży zawał mięśnia sercowego; 
  • angioplastyka naczyń wieńcowych.

Szczegółowe definicje poszczególnych przypadków pozwalające na uznanie ich za zdarzenie objęte polisą znajdziemy w OWU.

Uszkodzenie Ciała po Wypadku 

To rozszerzenie pozwala nam na uzyskanie świadczenia pieniężnego w razie uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku w wysokości równej procentowi SU zgodnie z tabelą w OWU. Limit wypłat równy jest sumie ubezpieczenia.

Może mu towarzyszyć odrębny dodatek Pakiet Rehabilitacyjny Assistance, którego zakres i limity przedstawia tabela: 

metlife na życie
źródło: OWU Metlife Na Życie

Szczegóły realizacji poszczególnych usług i wyłączenia odpowiedzialności wymienione są w OWU.

Ochrona na Wszelki Wypadek

To rozszerzenie zapewnia świadczenia pieniężne na wypadek wystąpienia dwóch rodzajów zdarzeń:

  • trwałe inwalidztwo U wskutek NW;
  • trwałe min. 50% inwalidztwo wskutek NW.

W Metlife przewidziano tu trzy rodzaje świadczeń, zależnie od przypadku:

  • całkowite i trwałe inwalidztwo – świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia
  • częściowe i trwałe inwalidztwo – świadczenie stanowiące procent sumy ubezpieczenia zgodnie z tabelą dołączoną do OWU
  • min. 50% i trwałe inwalidztwo – świadczenie miesięczne wypłacane przez 10 lat w wysokości równej sumie ubezpieczenia na takie zdarzenie wskazane w polisie. Na pisemny wniosek może być zamienione na świadczenie jednorazowe. 

Ochrona bez Barier

Przedmiotem ochrony jest tu wystąpienie całkowitego i trwałego inwalidztwa. Metlife na podstawie tej umowy wypłaca świadczenie równe sumie ubezpieczenia wskazanej w polisie. Jego wysokość ulega podwojeniu, jeśli całkowite i trwałe inwalidztwo powstało na skutek nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli zaś przyczyną jest choroba, obowiązuje 90-dniowa karencja. 

Co polisa Metlife Na Życie zapewni naszym bliskim?

Głównym celem nabywania ubezpieczenia jest ochrona finansów rodziny. Zagrażać im mogą zdarzenia niosące ze sobą konieczność podjęcia kosztownego leczenia i uniemożliwiające kontynuowanie pracy zarobkowej, ale także śmierć głównego żywiciela bądź ich obojga, a także kłopoty zdrowotne dzieci. W polisie Metlife Na Życie możemy więc rozszerzyć zakres ochrony najbliższych, którzy poza głównym świadczeniem z umowy na życie mogą liczyć zarówno na szersze wsparcie w razie śmierci ubezpieczonego, jak i 

Renta dla Bliskich

Tą umowę można nabyć w wieku 18-70 lat i będzie obowiązywać nie dłużej niż do ukończenia 85 lat. Zakres obejmuje dwa zdarzenia:

  • zgon ubezpieczonego;
  • osierocenie uposażonego w wieku do lat 26 przez oboje rodziców w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku.

Dla obu przypadków przewidziano różne świadczenia. Za pierwsze uposażonemu przysługiwać będzie miesięczne świadczenie – wypłacane od zdarzenia do wygaśnięcia umowy – w wysokości równej ustalonej w polisie sumy ubezpieczenia. Za drugie otrzyma te pieniądze w postaci jednorazowego świadczenia. 

Metlife Na Życie Bezpieczne Dziecko Premium

To jest oferta przygotowana z myślą o współubezpieczonym, który nie ukończył jeszcze 16 lat. Umowa zawieramy na 5 lat ulega przedłużaniu, przy czym nie może trwać dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Zakres tego rozszerzenia obejmuje cztery zdarzenia.

  1. Trwałe inwalidztwo Współubezpieczonego wskutek NW. W razie całkowitego, współubezpieczonemu przysługuje świadczenie równe sumie ubezpieczenia z tego tytułu. Jeśli zaś wystąpi przypadek kwalifikujący się jako częściowe i trwałe inwalidztwo wskutek NW, TU wypłaci świadczenie w wysokości procenta SU – zgodnie z tabelą załączoną do OWU. Limit wypłat za jedno zdarzenie, w którym doszło do obrażeń w obrębie kilku narządów lub kończyn, jest równy SU. 
  1. Groźna choroba Współubezpieczonego. Za przypadki wymienione na liście w OWU przysługuje całość lub część sumy ubezpieczenia. Metlife stawia przy tym dwa warunki:
  • rozpoznanie, dotyczące jej procedury diagnostyczne lub leczenie musi nastąpić czy rozpocząć się po upływie 90 dni od wejścia w życie umowy ubezpieczenia;
  • współubezpieczony przeżyje minimum 30 dni od daty zdiagnozowania. 

Limit wypłat jest równy SU.

  1. Hospitalizacja Współubezpieczonego w następstwie NW lub choroby. Przysługuje świadczenie (równe ustalonej w polisie sumie ubezpieczenia z tytułu tego zdarzenia) już od pierwszego dnia hospitalizacji pod warunkiem, że trwała ona nieprzerwanie min. 4 dni. Roczny limit wynosi 180 dni. Jeśli przyczyną jest choroba, obowiązuje 90-dniowy okres karencji, tak jak w poprzednim punkcie. Z tytułu jednego zdarzenia operacyjnego przysługuje także świadczenie operacyjne – limit roczny wynosi dwa.. 
  2. Złamania i oparzenia Współubezpieczonego wskutek NW. Przysługuje świadczenie w wysokości ustalonej w tabeli dołączonej do OWU. Roczny limit wypłat jest równy sumie ubezpieczenia. 

Jeśli do nieszczęśliwego wypadku skutkującego powstaniem trwałego inwalidztwa bądź złamań lub oparzeń dojdzie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, wysokość sum ubezpieczenia ulega podwojeniu. 

Tej umowie może towarzyszyć dodatkowe rozszerzenie Powypadkowy Pakiet Medyczny/Asystent Rodzica będące rodzajem pakietu assistance i zapewniające dostęp do szeregu usług: konsultacji medycznych, badań i zabiegów i innych świadczeń. Szczegółowa lista wraz z limitami znajduje się w OWU. 

Dopasowana Ochrona Życia 

W naszych warunkach zabezpieczenie ekonomicznych podstaw funkcjonowania rodziny jest nierozerwalnie związane z zagadnieniem kredytu, często koniecznego do tego, by móc cieszyć się własnym kątem. Jeśli borykamy się z koniecznością zaciągnięcia tego typu zobowiązania, stanowi ono główną okoliczność, którą musimy brać pod uwagę ustalając postać niezbędnej nam ochrony ubezpieczeniowej. 

Zapotrzebowania w tym zakresie naturalnie będą jednak maleć wraz z mijającym czasem i spłacaniem kolejnych rat. Stały cennik i ponoszenie kosztów polisy z wciąż wysoką sumą ubezpieczenia stanie się więc coraz bardziej zbyteczne. Towarzysząca ofercie Metlife Na Życie umowa Dopasowana Ochrona Życia należy do produktów stanowiących odpowiedź właśnie na tego rodzaju okoliczności. Dostępna jest dla klientów w wieku od 18 do 70 lat, może obowiązywać do 70.

Kluczową jej cechą jest malejąca suma ubezpieczenia, wynosząca minimum 50 tys. zł. W polisie określimy harmonogram, zgodnie z którym będzie to następowało począwszy od szóstego roku w każdą kolejną rocznicę polisy. Przy dużych sumach ubezpieczenia Metlife przewiduje rabaty – do 15% od wysokości SU na poziomie 950 tys. zł. 

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą zdarzeń stanowiących rezultat:

  • działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
  • usiłowania lub popełnienia umyślnego przestępstwa, umyślnego udziału w innym czynie zabronionym, stawiania oporu podczas aresztowania lub zatrzymania.

Rachunek Dodatkowy w polisie Metlife Na Życie

Dość rozpowszechnione są opinie, że produkty ubezpieczeniowe warto rozszerzać o inwestycyjne. Daje nam to bowiem częściową ochronę przed podatkiem od zysków kapitałowych, który zapłacimy jedynie przy końcu umowy. Większa część środków będzie zatem pracowała na całkowity zysk podczas jej trwania. Umowy ubezpieczenia na życie nabyte z myślą o ochronie rodziny, ze względu na stosunkowo długi czas ich trwania tym bardziej stanowią naturalną bazę do rozszerzenia ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Minimalny rekomendowany okres umowy w produkcie Metlife Rachunek Dodatkowy wynosi 5 lat. W razie śmierci ubezpieczonego TU wypłaci świadczenie równe wartości rachunku według cen jednostek uczestnictwa w dniu zgonu. 

Metlife proponuje obecnie 22 warianty inwestycyjne o zróżnicowanym stopniu ryzyka. Przed zakupem tego typu produktu należy rzecz jasna zweryfikowanie nie tylko opinie, ale po prostu sprawdzić cennik i przeliczyć możliwe rezultaty inwestowania. 

Podsumowanie. Dla kogo jest Metlife na Życie?

Z całą pewnością jest to warta rozważenia oferta, pozwalająca na skonfigurowanie realnej ochrony ubezpieczeniowej zdolnej zabezpieczyć byt typowej rodziny. Główny tego warunek – a więc wysokie sumy ubezpieczenia, jest w zasięgu klientów decydujących się na polisę Metlife Na Życie, choć oczywiście szczegółowy cennik zależy od indywidualnych czynników. Na uwagę zasługuje także stosunkowo bogata oferta rozszerzeń zdrowotnych czy dostępność umowy dostosowanej do potrzeb związanych z kredytem.

Metlife na życie. Co zawiera ta oferta?


Autor artykułu

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl, w którym przybliża tematykę obejmującą polisy na życie, na zdrowie, ubezpieczenia mieszkań, a także ubezpieczenia inwestycyjne. Z wykształcenia historyk, po godzinach łazik i krawiec-amator.