PZU Wsparcie Najbliższych (na całe życie)

Jeśli zależy Ci na ubezpieczeniu na życie i zdrowie dla siebie lub bliskich, musisz wiedzieć jedno: rozsądny i przemyślany wybór to podstawa sukcesu. Jednym z produktów w tej kategorii jest bezterminowe indywidualne ubezpieczenie PZU Wsparcie Najbliższych. Co oferuje ta polisa klientom? Na jaką sumę ubezpieczenia możemy się ubezpieczyć? Jakie umowy dodatkowe dostępne są w ramach tego ubezpieczenia? Czy to dobra oferta? Wyjaśniamy w tym artykule.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie PZU Wsparcie Najbliższych jest umową między ubezpieczającym a osobą chcącym uzyskać ochronę. Wnioskodawca wskazuje siebie lub kogoś z rodziny, kogo życie ma być objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczającym może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Warto wiedzieć…
Ubezpieczony to podmiot, którego życie zostaje objęte ochroną. Aby być ubezpieczonym, trzeba mieć co najmniej 13 lat, ale nie więcej niż 80 lat.

Warto przy tym wspomnieć o pewnej bardzo istotnej kwestii. Wiek nie jest ustalany w oparciu o datę urodzenia, ale na podstawie roku kalendarzowego. Taki stan rzeczy oznacza, że jeśli ktoś na przykład urodził się 1 listopada 1991 r., to w dn. 1 lipca 2021 r., czyli w dniu rozpoczęcia ubezpieczenia, zostanie już uznany za trzydziestolatka, nawet jeśli okrągłe, trzydzieste urodziny przypadać będą dopiero za cztery miesiące.

Warto wiedzieć…
Generalnie, ubezpieczony zostaje ten, kto podpisuje umowę, ale mogą być to również dwie różne osoby. Na przykład, formalna strona umowy będzie jedynie płacić składkę, a objęte ubezpieczeniem może zostać życie żony.

W takiej sytuacji mamy do czynienia z dwoma podmiotami: ubezpieczonym i ubezpieczającym.

Ile wynosi suma ubezpieczenia na życie?

Suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota świadczenia, którą można uzyskać w razie wypadku, jest ustalana jeszcze na etapie wniosku składanego przez wnioskodawcę.

Warto wiedzieć…
Składka może wzrosnąć w wyniku waloryzacji. Oczywiście, wiąże się z tym wyższa suma ubezpieczenia.

Jak już wspomnieliśmy, ochrona ubezpieczeniowa może przysługiwać do końca życia. Oczywiście, wiąże się z tym zmniejszenie sumy ubezpieczenia. To, jaka będzie w takiej sytuacji skala redukcji, jest szczegółowo określane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia Wsparcie Najbliższych PZU?

PZU Wsparcie Najbliższych to polisa ubezpieczeniowa na życie, która w podstawowej wersji zapewnia ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego, czyli umożliwia zabezpieczenie finansowe rodziny. Jeżeli ubezpieczony umrze, polisa przewiduje wypłatę świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zgonu.

Istnieje również opcja rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, która zakłada dodatkowe pakiety przeznaczone dla:

 • samego ubezpieczonego,
 • jego współmałżonka/partnera oraz ich dzieci.

Wady i zalety polisy na życie

Jeśli chodzi o zalety polisy PZU Wsparcie Najbliższych, bez wątpienia warto wziąć pod uwagę atut, jakim jest wspomniana już możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie go do swoich potrzeb. Dodatkowe zabezpieczenia mogą przybrać różne formy, składając się na kompleksowe indywidualne ubezpieczenie.

Dodatkowy zakres ubezpieczenia

Przykładowo, organizacja leczenia za granicą stanowi niezawodne wsparcie w sytuacji, gdy dostęp do opieki medycznej w kraju jest niewystarczający lub wręcz niemożliwy.

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnych chorób to gwarancja wsparcia finansowego w przypadku diagnozy takich poważnych schorzeń, jak np.:

 • rak,
 • zawał serca,
 • udar mózgu.

Wsparcie finansowe w leczeniu ciężkich chorób można przeznaczyć na leczenie, rehabilitację i inne potrzeby ubezpieczonego oraz jego rodziny.

Ważnym elementem ochrony, a tym samym zaletą opisywanego przez nas produktu ubezpieczeniowego, jest pomoc na wypadek utraty sprawności w życiu codziennym, czyli trwałego inwalidztwa. Osoba ubezpieczona może otrzymać świadczenie w przypadku trwałej utraty jednej ze sprawności. Do takich sprawności zalicza się np. zdolność do chodzenia, widzenia czy używania obu rąk.

Poszerzona ochrona jest w stanie zapewnić również dodatkowe wypłaty w związku z pobytem w szpitalu. W wybranych opcjach polisy można otrzymać dodatkowe środki na specjalistyczne procedury, do których zalicza się np. chemioterapia, hospitalizacja po zawale serca lub udarze.

Zakres możliwości rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej jest znacznie szerszy. Ubezpieczyciel umożliwia również zabezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku; śmierci w w wyniku wypadku komunikacyjnego; uszczerbku na zdrowiu powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku, np. złamania kości.

Polisa ta charakteryzuje się również elastycznością umożliwiającą ubezpieczonemu wybór beneficjentów — czyli osób, które otrzymają te środki w przypadku jego śmierci. Ubezpieczony ma swobodę wskazania beneficjentów oraz możliwość zmiany tej decyzji w dowolnym momencie. Ponadto suma ubezpieczenia może zostać zwiększona w trakcie obowiązywania umowy poprzez waloryzację składki lub uwzględnienie udziału w zysku. 

Wad opisywanego rozwiązania jest niewiele; naszym zdaniem zbyt długi jest — w niektórych przypadkach — okres karencji, czyli okresu bezpośrednio po podpisaniu umowy, podczas którego ochrona nie jest jeszcze aktywna.

Na jaki okres można zawrzeć ubezpieczenie PZU Wsparcie Najbliższych?

Czy zastanawiasz się, dla kogo i na jaki czas można uzyskać ubezpieczenie? Odpowiedź jest prosta — PZU Wsparcie Najbliższych to ubezpieczenie przeznaczone dla osób w wieku od 13 do 80 lat. Polisa jest ważna przez całe życie. Składki płaci się tylko do pewnego wieku. Po 80. roku życia zapewnia się w ten sposób ochronę ubezpieczeniową do końca życia.

Jeśli chodzi o polisę PZU Wsparcie Najbliższych, warto przy tym wspomnieć o możliwości zwiększenia ochrony dzięki dodatkowym umowom dla:

 • Ciebie,
 • Twojego małżonka/partnera,
 • dziecka.

Te dodatkowe pakiety mogą okazać się cennym wsparciem na takich życiowych zakrętach jak np.:

 • choroba nowotworowa,
 • hospitalizacja,
 • konieczność przeprowadzenia operacji.

Analiza Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) PZU Wsparcie Najbliższych kompleksową ochronę, która z jednej strony zapewnia wsparcie finansowe na wypadek śmierci, z drugiej jednak chroni przed nieoczekiwanymi wydatkami związanymi z poważnymi chorobami.

Gdyby ubezpieczony zmarł, pieniądze trafiają do wybranych przez niego bliskich (tak jak w przypadku konkurencyjnych polis ubezpieczeniowych). Środki z tego tytułu mogą zostać przeznaczone na różne cele, w tym na przykład na:

 • spłatę długów,
 • wsparcie domowego budżetu,
 • pokrycie kosztów pogrzebu.

Polisa PZU Wsparcie Najbliższych to również elastyczne rozwiązanie. Klient zyskuje wówczas kontrolę nad tym, jaką sumę ubezpieczenia będzie chciał uzyskać (lub — na wypadek zgonu — przekazać bliskim). Wysokość sumy ubezpieczenia, a tym samym składek, można dostosować do indywidualnych potrzeb oraz aktualnej sytuacji życiowej.

Wspomniana przez nas elastyczność to naprawdę spora zaleta. Dobrze to widać w przypadku pojawienia się trudności finansowych. 

PZU w ramach polisy Wsparcie Najbliższych oferuje bowiem elastyczność również  w tej kwestii. Klienci zyskują takie możliwości jak np.:

 • zawieszenie opłacania składek,
 • zmiany w zakresie częstotliwości opłat,
 • rezygnacja z kolejnych wpłat przy jednoczesnym zachowaniu prawa do polisy.

Rzecz jasna, jeśli jako klient zdecydujesz się na rezygnację z dalszych wpłat w ramach ubezpieczenia, suma ubezpieczenia zostanie odpowiednio obniżona. Tak czy inaczej, nie musisz się martwić o dalsze składki.

Ile kosztuje ubezpieczenie PZU Wsparcie Najbliższych?

Składkę trzeba opłacać przez określony czas, który zależy od wieku osoby ubezpieczonej w dniu rozpoczęcia ochrony. Składkę można opłacać regularnie, tzn. co:

 • miesiąc,
 • kwartał,
 • pół roku,
 • rok,

na podany w polisie numer rachunku bankowego. Składka będzie uważana za opłaconą, gdy wpłynie na rachunek bankowy ubezpieczyciela.

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia?

Generalnie, samo podpisanie umowy ubezpieczenia nie oznacza jeszcze, że bezwarunkowo otrzyma się pieniądze po wystąpieniu nieszczęśliwego zdarzenia. Oprócz tego trzeba mieć na uwadze tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Polisa PZU Wsparcie Najbliższych nie jest tu żadnym wyjątkiem.

W sytuacji, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi po spełnieniu poniższych warunków, ubezpieczyciel zapewne nie wypłaci środków:

 • osoba ubezpieczona lub jej przedstawiciel nie dostarczą informacji odnośnie wszystkich znanych okoliczności, o które były pytane jeszcze przed zawarciem umowy (chodzi tu w szczególności o stan zdrowia, ale także informacje np. na temat trybu życia, w tym m.in. palenia papierosów),
 • przyczyną śmierci są okoliczności znane samej osobie ubezpieczonej lub jej przedstawicielowi, a które to okoliczności nie zostały zgłoszone przed zawarciem umowy,
 • śmierć ubezpieczonego wynika bezpośrednio z popełnienia lub próby popełnienia umyślnego przestępstwa przez niego samego;

To jednak jeszcze nie wszystko, o czym warto pamiętać. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia polisy PZU Wsparcie Najbliższych znajduje się zapis o wyłączeniach odpowiedzialności. Wskazuje on, że z polisy wyłącza się sytuacje spowodowane przez działania wojenne/terrorystyczne lub rozruchy społeczne. 

Ponieważ podobne zapisy możemy znaleźć również w przypadku wielu konkurencyjnych produktów, przytoczmy, jak wyglądają definicje w odniesieniu do PZU Wsparcie Najbliższych.

Przykłady wyłączeń odpowiedzialności

 • ataki terrorystyczne to działania pojedyncze lub grupowe, które są wymierzone przeciwko ludziom lub ich majątkowi i mają na celu osiągnięcie skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych. Celem terrorystów jest wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i zakłócenie normalnego życia publicznego, funkcjonowania komunikacji miejskiej, usług czy produkcji,
 • działania wojenne polegają na prowadzeniu działań przez siły zbrojne, których celem jest pokonanie przeciwnika na lądzie, w powietrzu lub na morzu,
 • masowe protesty społeczne to sytuacja, w której grupa ludzi sprzeciwia się władzy, która działa zgodnie z obowiązującym prawem. Wywoływane są one przez niezadowolenie z sytuacji politycznej, ekonomicznej lub społecznej. Często towarzyszy im przemoc fizyczna.

Wypełnienie ankiety medycznej w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej jest konieczne. Dzięki temu ubezpieczyciel będzie w stanie dostosować rodzaj polisy (zakres ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia itp.) do Twojego stanu zdrowia oraz perspektyw na przyszłość.

Bierze się wówczas pod uwagę takie ważne informacje jak np.: przyjmowane leki, dotychczas przebyte choroby, podstawowe parametry medyczne, w tym np. ciśnienie krwi, dane dotyczące trybu życia, w tym w szczególności informacje o uprawianych formach aktywności fizycznej czy nałogach (nie od dziś wiadomo, że palenie papierosów czy picie alkoholu to działania, które mogą mieć wręcz rujnujący wpływ na ludzkie zdrowie).

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie Wsparcie Najbliższych PZU?

Tak, naszym zdaniem PZU Wsparcie Najbliższych jest ciekawym rozwiązaniem. To dość elastyczne podejście, które pozwala nam dostosować ochronę do indywidualnych potrzeb, np. w zakresie leczenia chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków. Oczywiście, podstawą pozostaje ochrona życia osoby objętej polisą.

Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku opłacania składek do 80. roku życia zaprzestaje się ich opłacania. Ochrona będzie przysługiwać de facto do śmierci. Jest to jedno z niewielu obecnie rozwiązań z bezterminową ochroną ubezpieczeniową.

PZU ma w swojej ofercie również inne ubezpieczenia, które możesz porównać w naszym Rankingu Ubezpieczeń na Życie. Są to m.in. polisy: PZU Ochrona Każdego Dnia i PZU Gwarantowane Jutro, PZU Na Dobry Początek i PZU Bezpieczny Zysk.