Poradniki

Pieniądze za urodzenie dziecka z ubezpieczenia dla ojca. Co warto wiedzieć?

Kalendarz 27.02.2023 Aktualizacja12.12.2023

Okres ciąży oraz pierwsze miesiące po narodzinach dziecka to bez wątpienia wymagający czas dla rodziców. Nowo narodzone dziecko to jednak nie tylko radość, ale także – o czym należy pamiętać – wielka odpowiedzialność. Rodzice muszą wówczas poświęcić wiele uwagi takim kwestiom jak na przykład przygotowanie pokoju czy wyprawki dla niemowlaka. Ważne są także badania lekarskie oraz diagnostyczne, dzięki którym można ocenić stan zdrowia noworodka.

To właśnie dlatego ważne jest zadbanie o polisę, która daje prawo do ochrony ubezpieczeniowej w przypadku narodzin dziecka. Jakie świadczenia przysługują rodzicom w takiej sytuacji? Co warto wiedzieć na temat polisy z tytułu urodzenia dziecka? Jeśli chcesz poznać interesujące informacje na ten temat, przeczytaj nasz tekst.

Kto może otrzymać pieniądze z ubezpieczenia za urodzenie dziecka? Na czym polega ochrona?

Warto wiedzieć, że polisa na urodzenie dziecka nie jest ubezpieczeniem przysługującym samemu dziecku – do otrzymania świadczenia z tego tytułu są uprawnieni jego rodzice (to właśnie rodzic ma status osoby ubezpieczonej).

Warto wiedzieć…
Omawiany typ polisy to nie ubezpieczenie samego dziecka, ale ochrona przysługująca jego rodzicom

Ubezpieczenie za urodzenie dziecka to nie to samo, co polisa dla kobiety w ciąży!

Kolejny „mit” dotyczący ubezpieczenia z tytułu urodzenia dziecka to przekonanie, że polisa jest tym samym produktem, co ochrona dla kobiety ciężarnej. Tymczasem, są to dwa zupełnie odmienne rozwiązania.

Polisa dla kobiety w ciąży daje przyszłej mamie prawo do otrzymania środków np. na sfinansowanie:

 • badań diagnostycznych (w tym m.in. prześwietlenia ultrasonograficznego USG, pobrania wymazu z szyjki macicy czy mammografii),
 • wizyt u lekarza zajmującego się prowadzeniem ciąży,
 • wizyt u ginekologa,
 • wydatków na leczenie operacyjne,
 • opłat za transport medyczny oraz inne usługi związane z opieką nad kobietą w ciąży.

Jak zatem widać, polisa ta obejmuje swoim zakresem przede wszystkim koszty na badania związane z ciążą. Jednorazowa wypłata świadczenia z tytułu świadczenia może – ale nie musi – wówczas występować.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku polisy z tytułu urodzenia dziecka. Środki w ramach tego świadczenia przysługują w związku z samymi narodzinami. Rodzice otrzymują środki, jeśli w ich rodzinie pojawi się nowo narodzone dziecko

O korzyściach polisy na wypadek urodzenia dziecka przeczytasz w osobnym artykule.

Ubezpieczenie a karencja po urodzeniu dziecka

Podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów polis oferowanych przez towarzystwa, umowa ubezpieczenia za urodzenie dziecka również wiąże drugą stronę okresem karencji.

Karencja, czyli odłożenie w czasie początku okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu określonych ryzyk w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, jest jedną z konstrukcji prawnych powszechnie używanych w umowach ubezpieczenia

Źródło: B. Mrozowska-Bartkiewicz, Karencja w ubezpieczeniach w świetle orzecznictwa sądowego

Co to oznacza? Odpowiedź na pytanie jest prosta: karencja to ustalony w umowie przedział czasowy po podpisaniu umowy, w którego trakcie nie przysługuje ochrona ubezpieczeniowa. Zazwyczaj okres karencji wynosi od sześciu miesięcy do jednego roku. Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe przyjmują odmienne rozwiązania w tej kwestii, ale – co do zasady – karencja trwa mniej więcej tyle, co sama ciąża. Zaleca się kontakt z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, aby uzyskać niezbędne – i aktualne – informacje.

Warto wiedzieć…
Okres karencji, po upływie którego możliwa jest wypłata świadczenia z tytułu narodzin dziecka, zależy od polityki przyjętej przez konkretnego ubezpieczyciela. Tak czy inaczej, zazwyczaj wynosi on od kilku miesięcy do jednego roku. W efekcie otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe może jedynie osoba, która w momencie podpisywania umowy nie była jeszcze w ciąży

Dlaczego ubezpieczyciele przyjmują takie rozwiązanie w przypadku polisy z tytułu urodzenia dziecka? Taką praktykę stosuje się w celu ochrony interesów towarzystw ubezpieczeniowych. Jest tak, ponieważ – gdyby nie okres karencji – na polisę za urodzenie dziecka decydowałyby się wszystkie kobiety zachodzące w ciążę. Łatwo można przewidzieć, że zaczęłyby one rezygnować z umowy w krótkim czasie po narodzinach. Taki stan rzeczy spowodowałby niezmiernie wysokie koszty dla towarzystw.

Tymczasem, w obecnej sytuacji Panie – jeśli chcą otrzymać środki z tytułu polisy na urodzenie dziecka – powinny zdecydować się na podpisanie umowy jeszcze na etapie planowania ciąży. W przeciwnym razie nie będzie można liczyć na ochronę ubezpieczeniową w związku z urodzeniem dziecka.

Okres karencji na przykładzie wybranych polis

Poniżej znajdziesz przykładowe okresy karencji, jakie poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe stosują w przypadku oferowanych polis:

Towarzystwo ubezpieczeniowe / polisaOkres karencji w miesiącach lub dniach
Ergo Hestia (Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina)9 miesięcy
PZU S.A. (Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pod Dobrą Opieką)9 miesięcy
Nationale Nederlanden (Razem dla siebie)9 miesięcy
Generali (Z myślą o życiu PLUS)270 dni
Tabela 1: Okres karencji na przykładzie wybranych polis. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

Warto przy tym dodać, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dają swoim klientom możliwość wykupienia polisy bez minimalnego wymaganego okresu karencji. Jaki tkwi w tym haczyk? Można się tego łatwo domyślić: warunki umowy, w tym w szczególności zapisy dotyczące wysokości comiesięcznych składek oraz sumy ubezpieczenia, są wówczas mniej nieopłacalne finansowo dla klienta, który chciałby otrzymać środki w krótkim czasie po podpisaniu umowy.

Rzadziej można spotkać się z wariantem kompromisowym, w którego ramach możliwe jest uzyskanie środków jeszcze przed zakończeniem okresu karencji. Oczywiście, należy liczyć się z tym, że otrzymamy jedynie część wymaganych środków – jest ona ustalana w sposób proporcjonalny.

Ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka – z jakimi dokumentami należy się zapoznać?

Zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy ubezpieczeniowej z tytułu urodzenia dziecka, musisz rzetelnie zapoznać się z dokumentem OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). W OWU znajdują się takie informacje jak:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – co zawiera ten dokument?Komentarz
Suma ubezpieczeniaJej wysokość zależy od ustaleń między towarzystwem ubezpieczeniowym a klientem. Poziom sumy ubezpieczeniowej wpływa również na wysokość comiesięcznych składek, które wnioskodawca zobowiązał się opłacać w ramach polisy na urodzenie dziecka
Okres karencjiW sytuacji, gdy osoba ubezpieczona postanowi nie zachowywać okresu karencji, musi liczyć się z tym, że nie otrzyma świadczenia nawet pomimo urodzenia dziecka
Sposób wypłaty świadczeńWażny jest m.in. termin, w jakim zostaną wypłacone środki
Sytuacje, w których wypłata ubezpieczenia z tytułu urodzenia dzieckaRozumie się przez to zarówno okres karencji, jak i zdarzenia, które odbierają możliwość otrzymania świadczenia. Do tych ostatnich należy np. fakt popełnienia samobójstwa przez osobę ubezpieczona
Dokumenty, jakie należy okazać, by otrzymać świadczenie ubezpieczenioweOd ubezpieczonych rodziców wymaga się m.in. aktu urodzenia dziecka
Tabela 2. Co zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia? Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1844).

Urodzenie dziecka a świadczenia wypłacane przez państwo

Świeżo upieczeni rodzice nabywają w momencie urodzenia dziecka prawo do licznych form pomocy ze strony państwa, w tym np. do zasiłku rodzinnego. Co ważne, są to pewne świadczenia. Zazwyczaj jest tak, że środki z tytułu narodzin dziecka zależą nie od poziomu osiąganych dochodów – wystarczający jest sam fakt urodzenia dziecka.

Przed laty do rozwiązań w tym zakresie należało słynne becikowe. Wydaje się, że obecnie do najbardziej znanych form pomocy należy rządowy program Rodzina 500+.

Oprócz tego za urodzenie dziecka wypłacane są środki w ramach RKO, czyli rodzinnego kapitału opiekuńczego. RKO zakłada wypłatę środków w łącznej wysokości 12 tysięcy złotych na każde dziecko (drugie i kolejne) w transzach po 500 lub 1000 złotych.

Świadczenia te przysługują również parze, która zajmuje się wychowywaniem dziecka przysposobionego na mocy orzeczenia wydanego przez sąd opiekuńczy.

Polisa z tytułu urodzenia dziecka a świadczenia rządowe – czy to się wyklucza?

Środki wypłacane przez państwo to bez wątpienia cenne wsparcie dla młodych rodziców, ponieważ urodzenie dziecka to dopiero początek wyzwań i wydatków. Czy ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka koliduje z przytoczonymi programami rządowymi?

Nie, skorzystanie z polisy na urodzenie dziecka nie będzie wykluczać się z pieniędzmi przyznanymi przez państwo np. w ramach świadczenia pielęgnacyjnego. A zatem, jeśli obawiasz się, że ubezpieczony rodzic nie otrzyma świadczenia z tytułu 500+ czy innych programów przeznaczonych dla rodzin wielodzietnych, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – Twoje obawy są płonne. W związku z tym warto zastanowić się nad skorzystaniem z rozwiązania, które oferują rodzicom towarzystwa ubezpieczeniowe.

Oznacza to, że ubezpieczony otrzymuje wszystkie te formy pomocy, tj. wsparcie finansowe z państwa za powiększenie rodziny oraz pieniądze za urodzenie dziecka w ramach polisy. Oczywiście, w tym ostatnim przypadku muszą zostać spełnione określone w umowie warunki otrzymania świadczenia.

Ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka – indywidualne czy grupowe?

Jeśli chodzi o umowę, w której ramach przysługują środki po urodzeniu dziecka, musisz wiedzieć, że często spotykanym rozwiązaniem w ostatnich latach jest ochrona jako usługa dodatkowa do ubezpieczenia dla ojca.

Przykładowo, możliwa jest sytuacja, w której mężczyzna decyduje się na ubezpieczenie grupowe na życie. Takie rozwiązanie może obejmować pakiet różnych produktów ubezpieczeniowych, do których zalicza się np. polisę obowiązującą w następujących sytuacjach:

 • poważne zachorowanie, które powoduje niezdolność osoby ubezpieczonej do wykonywania pracy zarobkowej,
 • konieczność poniesienia wydatków w związku z leczeniem medycznym i/lub rehabilitacją.

Zazwyczaj nic nie stoi na przeszkodzie, by jednym z elementów była ochrona zakładająca wsparcie finansowe po urodzeniu dziecka.

Ubezpieczyciele często oferują polisy na wypadek narodzin jako opcję dodatkową. Dla przykładu przyjrzyjmy się raz jeszcze produktom przedstawionym w tabeli 1.

Poniżej znajdziesz informację, czy u wybranych ubezpieczycieli polisa na urodzenie dziecka jest produktem podstawowym, czy też oferuje się ją jako wariant dodatkowy:

Towarzystwo ubezpieczeniowe / polisaUmowa dodatkowa czy podstawowa?
Ergo Hestia (Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina)Podstawowa
PZU S.A. (Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pod Dobrą Opieką)Dodatkowa
Nationale Nederlanden (Razem dla siebie)Dodatkowa
Generali (Z myślą o życiu PLUS)Dodatkowa
Tabela 3: Produkty ubezpieczeniowe podstawowe i dodatkowe na przykładzie wybranych polis. Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

Grupowe ubezpieczenie w pracy

Alternatywą dla polisy ojca jest grupowe ubezpieczenie wykupione przez pracodawcę. Taka polisa stanowi jeden z pozapłacowych elementów wynagrodzenia dla pracowników i ma na celu zachęcić kandydatów do aplikowania do pracy w danej firmie.

Dlaczego wspominamy o polisie grupowej pracodawcy w tym miejscu? Powód jest jeden: często zdarza się, że w przypadku takiej polisy nie obowiązuje okres karencji.

Ubezpieczenie na dziecko – czy obowiązuje wyłącznie z tytułu urodzenia dziecka?

Jeśli weźmiemy pod uwagę nazwę tego rozwiązania, tzn. „ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka”, mogłoby się wydawać, że tak właśnie jest. Tymczasem, rzeczywistość wygląda pod tym względem inaczej, ponieważ środki w ramach polisy mogą zostać wypłacone także tym wnioskodawcom, którzy zdecydowali się na przysposobienie dziecka.

Warto wiedzieć…
Pieniądze z tytułu urodzenia dziecka mogą przysługiwać osobie ubezpieczonej nie tylko po narodzinach potomka, ale także w sytuacji, gdy zdecydujemy się na adopcję. Ogólne Warunki Ubezpieczenia wskazują także, jaki jest maksymalny wiek przysposabianego dziecka.

Zakłada się również, że rodzic otrzyma pieniądze w sytuacji, gdy doszło do urodzenia martwego dziecka.

Polisa z tytułu urodzenia dziecka – ile środków wypłaca się rodzicom?

Rzecz jasna, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. To, jakie pieniądze za urodzenie dziecka się należą, zależy od dwóch głównych czynników – są one następujące:

 • wysokość sumy ubezpieczenia, na którą zgodził się klient towarzystwa ubezpieczeniowego na etapie podpisywania umowy,
 • poziom opłacanych składek przez matkę lub ojca (w przypadku, gdy ten ostatni zdecydował się na ubezpieczenie na narodziny dziecka jako opcję dodatkową).
Warto wiedzieć…
Wysokość świadczenia mającego wesprzeć młodych rodziców bezpośrednio po urodzeniu dziecka znajduje się w dokumencie potwierdzającym przystąpienie do polisy, tzn. umowie. Powinny tam zostać również określone powiększone środki, jakie przysługują klientowi towarzystwa ubezpieczeniowego np. w związku z ciążą mnogą (bliźniaki, trojaczki itd.).

Praktyka pokazuje, że wysokość świadczenia z polisy za urodzenie dziecka wynosi zazwyczaj od ok. 1500-2000 do kilku tysięcy złotych, aczkolwiek ten ostatni wariant jest spotykany raczej sporadycznie. Kwoty te są wypłacane jednorazowo.

Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka – jakie dokumenty należy dostarczyć ubezpieczycielowi?

Jeśli chcesz jako rodzic otrzymać pieniądze za urodzenie dziecka, musisz przedstawić ubezpieczycielowi m.in. takie dokumenty jak:

DokumentKomentarz
Dokument tożsamości osoby ubezpieczonejZdjęcie lub skan dokumentu
Książeczka zdrowiaKopia książeczki jest wymagana w sytuacji, gdy osoba chce uzyskać środki z polisy z tytułu urodzenia chorego dziecka. Oprócz tego można dołączyć również zaświadczenie lekowe
Akt urodzenia dzieckaOdpis skrócony aktu urodzenia dziecka
Karta szpitalna lub wystawiony przez ginekologa dokument potwierdzający przebieg oraz czas trwania ciążyDokumentacja ta jest niezbędna w sytuacji, gdy dziecko urodziło się martwe
Tabela 4. Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka – jakie dokumenty należy dostarczyć ubezpieczycielowi? Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że rodzaj wymaganych dokumentów zależy od rozwiązań przyjętych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie na życie dla dziecka może przysługiwać jako polisa indywidualna, ale także jako ubezpieczenie grupowe, w ramach którego ojciec obejmuje ubezpieczeniem matkę swojego dziecka. Ponadto takie rozwiązanie oferują osobom zatrudnionym pracodawcy, traktując taki instrument jako jeden z benefitów pracowniczych;
 • Ubezpieczenie na urodzenie dziecka to nie to samo co polisa dla kobiety ciężarnej. To drugie rozwiązanie pozwala np. na pokrycie kosztów badań prenatalnych;
 • Polisa na wypadek narodzin nie koliduje z wypłacanymi przez państwo świadczeniami dla rodziców;
 • Z polisą tą wiąże się okres karencji, który może wynosić od kilku miesięcy do nawet jednego roku. W efekcie przyszli rodzice powinni przystąpić do polisy jeszcze na etapie planowania ciąży;
 • Aby otrzymać świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, należy złożyć m.in. takie dokumenty jak dokument tożsamości klienta, który chce skorzystać z polisy, oraz skrócony odpis aktu urodzenia. W przypadku, gdy niemowlę urodzi się z chorobą, konieczna będzie również książeczka zdrowia. Z kolei, jeśli mamy do czynienia z najbardziej tragicznym wariantem, tzn. narodzinami martwego noworodka, konieczne będzie przedstawienie szpitalnej karty ciążowej lub dokumentacji opisującej przebieg ciąży – jej sporządzaniem zajmuje się lekarz ginekolog;
 • Podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do innych produktów tego typu, wartość polisy za urodzenie dziecka jest ściśle uzależniona od takich czynników jak m.in. wysokość sumy ubezpieczenia (ustala się ją na etapie podpisywania umowy).
Pieniądze za urodzenie dziecka z ubezpieczenia dla ojca. Co warto wiedzieć?


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl