Poradniki

Ubezpieczenie na życie PZU dla emerytów

Kalendarz 20.02.2023 Aktualizacja13.12.2023

Czasem można spotkać się z opinią, że osiągnięcie dojrzałego wieku odbiera możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Jako argument podaje się ostrożność towarzystw ubezpieczeniowych oraz ich niechęć do tego, by zapewnić ochronę finansową osobom starszym, które z uwagi na swój wiek są bardziej narażone na różnego rodzaju choroby. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze tak jest.

Czy osobom starszym przysługuje ochrona ubezpieczeniowa? Ile kosztuje ubezpieczenie dla tej grupy klientów? Z jakiego zakresu ochrony oraz rodzaju ubezpieczenia można wówczas skorzystać? Czy ubezpieczenie na życie PZU dla emerytów to dobra oferta? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w naszym tekście.

Czy podeszły wiek ogranicza możliwości ubezpieczenia? Ubezpieczenie na życie dla seniora – kto ma prawo skorzystać z tego rozwiązania?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne kryteria, w oparciu o które zalicza się danego wnioskodawcę do grona uprawnionych do zakupu ubezpieczenia na życie.

Można by się spodziewać, że do polisy ubezpieczeniowej dla seniora uprawnia osiągnięcie wieku emerytalnego. Tymczasem, firmy ubezpieczeniowe stosują często własne kryteria w tym zakresie. W efekcie można spotkać się z sytuacją, w której ubezpieczenie na życie dla seniora jest dostępne dla osób, które ukończyły 60, 65 czy nawet 70 lat.

Szczegółowe kryteria, które uprawniają do skorzystania z oferty ubezpieczeniowej dla seniora, można znaleźć w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w umowie zawieranej pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a jego klientem.

Umowy ubezpieczenia na życie – od jakiego wieku można z tego skorzystać?

Wsparcie finansowe w ramach ubezpieczenia na życie przysługuje nie tylko w przypadku osób starszych, choć oczywiście grupa ta również może skorzystać z oferty.

Jaka jest dolna granica uprawniająca do skorzystania z ochrony w przypadku ubezpieczeń, o których jest mowa w naszym tekście? Również w tym w przypadku trudno o jedną, konkretną odpowiedź, ponieważ rynek ubezpieczeniowy w Polsce jest dość różnorodny.

W praktyce, co można zaobserwować w ofercie większości towarzystw ubezpieczeniowych, przyjęło się, że minimalna granica uprawniająca do tej formy ochrony to osiemnasty rok życia – nie inaczej jest przypadku jednego z głównych ubezpieczycieli na polskim rynku, czyli PZU. Tym samym, zakupu ubezpieczenia na życie może dokonać osoba, która osiągnęła już pełnoletność.

Ubezpieczenie na życie dla seniora a ankieta medyczna

Zazwyczaj w przypadku towarzystw ubezpieczeniowych wymaga się od potencjalnych klientów wypełnienia ankiety medycznej. Podaje się w niej informacje dotyczące takich kwestii jak:

 • aktualny stan zdrowia oraz przebyte choroby;
 • styl życia, w tym np. ilość wysiłku fizycznego, a w szczególności nałogi (alkohol, papierosy), które – jak wiadomo – mogą negatywnie przełożyć się na stan naszego zdrowia oraz skrócić przewidywaną długość życia.

Wyniki z wypełnionej ankiety medycznej w dużej mierze wpływają na to, czy ubezpieczyciel zgodzi się na ubezpieczenie na życie oraz ile będzie trwać umowa ubezpieczenia.

W przypadku seniorów każde ubezpieczenie jest rozpatrywane wyjątkowo wnikliwie. Wynika to z faktu, iż ryzyko wystąpienia poważnej choroby i/lub zgonu jest w tej grupie szczególnie wysokie. Dlatego też od wnioskodawców wymaga się wypełnienia szczegółowej ankiety medycznej. To jeszcze nie wszystko, ponieważ w sytuacji, gdy powstaną wątpliwości co do faktycznego stanu zdrowia przyszłego klienta, towarzystwo ubezpieczeniowe może wymagać badań lekarskich.

Ubezpieczenie na życie – kiedy polisa może nie obowiązywać?

Ubezpieczenie na życie dla osoby starszej to bez wątpienia użyteczna opcja. Dzięki niej rodzina osoby objętej ochroną w ramach polisy może liczyć na finansową rekompensatę, co może być cenną pomocą np. w pokryciu kosztów pogrzebu.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nie w każdej sytuacji śmierć ubezpieczonego przełoży się na wypłatę przewidzianego umową odszkodowania. Wręcz przeciwnie – zazwyczaj uprawnienie to nie przysługuje w sytuacji, gdy zgon ubezpieczonego nastąpił wskutek następujących okoliczności:

 • samobójstwo,
 • popełnienie czynu zabronionego w postaci umyślnego przestępstwa (lub próba popełnienia takiego czynu),
 • akty terroru,
 • działania wojenne.

“Akt terroru – nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności lub dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy, lub skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia […]”

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina Prestige (indeks ARP 01)

Wyżej wymienione czynniki to tylko niektóre spośród wszystkich okoliczności, które mogą przekreślić szanse na otrzymanie odszkodowania w ramach polisy typu ubezpieczenie na życie na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Przykładowo, prawo do rekompensaty finansowej nie będzie przysługiwać, jeżeli osoba przestaje opłacać wymagane w umowie składki. Oprócz tego pieniądze z polisy nie zostaną wypłacone w sytuacji, gdy doszło do śmierci ubezpieczonego, ale poszkodowany zataił – jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia – istotne fakty dotyczącego ogólnego stanu zdrowia.

Warto wiedzieć…
Jeśli osoba, u której wykryto np. nowotwór, nie poinformuje o tym fakcie towarzystwa ubezpieczeniowego (przed zawarciem umowy, tzn. na etapie wypełniania ankiety medycznej podczas kontaktu towarzystwa z pracownikiem), będzie to brane pod uwagę podczas ustalania prawa jej bliskich do otrzymania przewidzianych w umowie środków. To samo tyczy się sytuacji, w której klient nie poinformował o czekającej go operacji chirurgicznej, czekającego go leczenia szpitalnego lub innych kwestii ważnych z punktu widzenia stanu zdrowia.

Rzecz jasna, nieopłacenie składki również sprawia, że osoba, która podpisała wcześniej umowę na ubezpieczenie na życie, również przestaje być objęta ochroną ubezpieczeniową.

Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej a możliwość wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Wyżej wymienione sytuacje sprawiają, że umowa ubezpieczenia na życie nie oznacza bezwarunkowo prawa do otrzymania rekompensaty nawet pomimo faktu, że teoretycznie śmierć ubezpieczonego powinna to umożliwiać.

Trzeba bowiem pamiętać o tzw. okresie karencji. Rozumie się przez to czas, w którym świadczenie nie będzie przysługiwać nawet pomimo faktu, iż do śmierci doszło np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a określony w umowie zakres ochrony obejmuje daną przyczynę zgonu. Ile powinna trwać umowa ubezpieczenia, by można było uzyskać odszkodowanie? Oczywiście, jest to zależne od oferty poszczególnych towarzystw, ale zazwyczaj okres karencji wynosi kilka miesięcy.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat ubezpieczenia na życie dla seniorów?

Takie kwestie jak np. karencja, są ważne z punktu widzenia osób planujących zawarcie umowy polisy. Oprócz tego w przypadku ubezpieczenia na życie dla osób starszych warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak np. czas trwania ochrony. Jest to bardzo ważne, ponieważ często okazuje się, że ochrona trwa dożywotnio, nawet jeśli zakończył się już przewidziany umową okres, w trakcie którego należało opłacać składki.

Takie rozwiązanie odróżnia umowę ubezpieczenia na życie od innych form ochrony oferowanych przez ubezpieczycieli.

Umowa ubezpieczenia na życia dla osób starszych – czy można liczyć na wsparcie finansowe wyłącznie w przypadku zgonu?

Sama nazwa polisy mogłaby sugerować, że na ochronę można liczyć jedynie na wypadek zgonu. Tymczasem, zakres ochrony w ramach umowy ubezpieczenia na życie da się poszerzyć (o ile pozwala na to umowa). Przykładowo, ochrona może zacząć obowiązywać również w sytuacjach zagrożenia życia (ciężka choroba, poszkodowanie w wyniku poważnego wypadku itp. czy na wypadek poważnego zachorowania).

Sprawdź, jak wybrać ubezpieczenie na życie dla seniora.

Ubezpieczenie na życie PZU dla emerytów – opis oferty. Co proponuje nam jeden z największych ubezpieczycieli działających w Polsce?

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU S.A.) to jeden z najważniejszych graczy na rynku ubezpieczeniowym w naszym kraju. W obecnej formie działa on, począwszy od 1998 roku.

PZU oferuje swoim klientom szereg  rozwiązań w zakresie polis. Wśród nich można znaleźć na przykład ubezpieczenia na życie dla seniora – w lutym 2023 roku oferta obejmuje takie produkty jak:

 • PZU Na Dobry Początek, dzięki któremu można zabezpieczyć przyszłość dla dziecka,
 • PZU Ochrona Każdego Dnia (ubezpieczenie terminowe),
 • PZU Gwarantowane Jutro,
 • PZU Wsparcie Najbliższych.

Ponieważ interesuje nas polisa na życie dla seniora, poświęcimy nieco uwagi ostatniemu z wyżej wymienionych rozwiązań.

PZU Wsparcie Najbliższych – co warto wiedzieć na temat tej oferty?

PZU Wsparcie Najbliższych to produkt, z którego mogą skorzystać osoby w wieku od trzynastego do osiemdziesiątego roku życia. Jak widać dolna oraz górna granica wieku są dość skrajne, dzięki czemu mogą do tego wariantu ubezpieczenia przystąpić zarówno nastolatkowie, jak i seniorzy.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat polisy Wsparcie Najbliższych w PZU? Istotne jest to, że decydując się na ten produkt, tak naprawdę wybieramy polisę bezterminową. Składki płaci się przez wskazany czas (określa go umowa zawierana z ubezpieczycielem oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia), a ubezpieczenie będzie ważne do końca życia.

Jeśli chodzi o to ubezpieczenie bezterminowe, wypłacane środki mogą zostać wykorzystane w celu pokrycia takich wydatków jak na przykład:

 • koszty związane z pogrzebem (zakup trumny itp.),
 • spłata zobowiązań zaciągniętych przez osobę zmarłą w ramach kredytu, pożyczki, leasingu itp.

Tym samym opisywany produkt ubezpieczeniowy ma na celu zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci.

Klient ma spore możliwości wyboru w zakresie tego, na jaką kwotę powinna opiewać suma ubezpieczenia. Rzecz jasna, musimy mieć wówczas na uwadze, że wysokość sumy ubezpieczenia przekłada się na poziom comiesięcznych opłat.

“Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie, przez 24 godziny na dobę”

Źródło: PZU Wsparcie Najbliższych, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU WSPARCIE NAJBLIŻSZYCH

Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość zawieszenia składek, zmiana częstotliwości ich opłacania itp. Dzięki temu przejściowa trudna sytuacja finansowa nie musi doprowadzić do zerwania zawartej umowy. To jeszcze nie wszystko. Klienci mogą wycofać się z obowiązku kolejnych wpłat. Wartość wcześniej wybranej kwoty odszkodowania obniży się, ale osoba ubezpieczona nie będzie już musiała wnosić kolejnych wpłat.

Ubezpieczenie na życie dla seniora to nie tylko oferta PZU

Jak już wspomnieliśmy, PZU jest ważnym podmiotem na krajowym rynku ubezpieczeń. Oczywiście, nie oznacza to, że jest on w Polsce jedyną firmą z tego sektora.

Oto przykładowe towarzystwa, które mają w swojej ofercie podobne rozwiązania:

UbezpieczycielDla kogo?
4Life Direct (polisa Moi Bliscy)Kobiety i mężczyźni w wieku 40-85 lat
Nationale-Nederlanden (polisa Ochrona Jutra)Kobiety i mężczyźni w do 71. roku życia 
Allianz (Plan na dziś i jutro)Kobiety i mężczyźni w wieku 18-71 lat
Generali (Z myślą o życiu PLUS)Indywidualnie
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ofert ubezpieczycieli.

Jeśli interesuje Cię to, jakie rozwiązania wprowadzają inne podmioty, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – porównanie ofert jest możliwe online, bez konieczności wizyty w oddziałach ubezpieczycieli. W tym celu możesz wykorzystać internetowe porównywarki ubezpieczeń.

Takie rozwiązanie to przede wszystkim wygoda dla wszystkich tych, którzy chcą poznać podstawowe informacje na temat polisy dla osób starszych (i nie tylko), kosztów z tym związanych oraz zakresu ochrony.

Dzięki rankingom online nie musisz już wędrować od jednej strony internetowej do drugiej, by sprawdzić, która oferta jest korzystniejsza. Zamiast tego zobaczysz najważniejsze informacje zebrane w jednym miejscu. Takie rozwiązanie to dla Ciebie oszczędność czasu oraz wygoda.

Oczywiście, musisz mieć na uwadze, że kluczem do sukcesu jest zapoznanie się z informacji, jakie zawiera umowa zawierana z danym ubezpieczycielem, a także Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Rynek ten jest dynamiczny, w związku z czym może się okazać, że wysokość składki będzie już nieaktualna, ponieważ ubezpieczyciel zmodyfikował swoją ofertę.

Zakres ochrony

Kolejną zaletą przemawiającą za wyborem opisywanego rozwiązania jest to, że towarzystwa ubezpieczeniowe oferują nie tylko „standardowe” ubezpieczenie na życie, ale także cały pakiet dodatkowych usług. Co obejmuje polisa? Możliwe jest rozszerzenie ochrony o takie opcje jak na przykład pakiet assistance czy polisę na zdrowie.

Do jakiego wieku można korzystać z ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie mogą skorzystać nie tylko młodzi. Rozwiązanie to jest przeznaczone również dla starszych osób, które ukończyły np. 65 czy 70 lat. Dobrym przykładem jest tu PZU. Znajdująca się w ofercie tego ubezpieczyciela polisa „Wsparcie Najbliższych” daje prawo do ubezpieczenia na życie osobom od 13. do 80. roku życia. Tym samym osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie przekreśla szansy na objęcie ochroną w ramach polisy.

Warto wiedzieć…
Można się spodziewać, że w najbliższych latach górna granica wieku uprawniająca do otrzymania polisy ubezpieczeniowej będzie dalej wzrastać. Taki stan rzeczy wynika z procesu starzenia się społeczeństwa.

Zamknięcie się przez towarzystwa ubezpieczeniowe na tę liczną grupę społeczną, jaką są emeryci, mogłoby ograniczyć możliwości działania ubezpieczycieli. Stąd też nie powinno nikogo dziwić, że niektóre towarzystwa modyfikują swoją ofertę ubezpieczeniową, poszerzając grono osób, które mogą stworzyć w ten sposób zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci.

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie na życie to ciekawe rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni i myślą, w jaki sposób zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek własnej śmierci.
 • Jedną z firm, które oferuje rozwiązania w tej kwestii, jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU. Dzięki ochronie w ramach polisy na życie łatwiejsze staje się pokrycie wydatków na pogrzeb czy spłatę długów osoby zmarłej. Oczywiście, zakup ubezpieczenia na życie dla osoby starszej możliwy jest również w przypadku innych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym np.
 • Uzyskanie polisy na życie jest poprzedzone kwestionariuszem (ankieta medyczna), który musi wypełnić potencjalny klient. Zadawane pytania mają na celu dokonanie oceny, jakie jest ryzyko zachorowania na choroby leczenia szpitalnego (w tym np. operacji chirurgicznej), które mogą potencjalnie zagrażać życiu osoby starszej. Jeśli zakład ubezpieczony ma wątpliwości co do stanu zdrowia, może wymagać badań lekarskich od wnioskodawcy.
 • Bardzo często okazuje się, że nawet jeśli okres, w którym należy opłacać składki, już się zakończył, to ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje dożywotnio.
 • W jakim wieku można przystąpić do ubezpieczenia na życie? Zazwyczaj minimalna granica wieku to 18 lat, choć PZU – w ramach pakietu Wsparcie Najbliższych – pozwala na to nawet 13-latkom.
Ubezpieczenie na życie PZU dla emerytów


Autor artykułu

Ekonomista, autor artykułów na portalu DobraPolisaNaŻycie.pl