Poradniki

Uszczerbek na zdrowiu. Jak otrzymać świadczenie?

Kalendarz 17.10.2022 Aktualizacja13.12.2023

Jak uzyskać świadczenie w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu? Czym jest trwały uszczerbek i ile pieniędzy możemy otrzymać? Wyjaśniamy!

Trwały uszczerbek na zdrowiu czy uszkodzenie ciała może przydarzyć się każdemu. Narażeni na wypadki jesteśmy zarówno podczas wykonywania pracy, jak i na urlopie, w domu, w podróży, podczas aktywności fizycznej. Wielu zdarzeń nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale na szczęście możemy się na nie przygotować – do tego właśnie służy ubezpieczenie. Jak uzyskać świadczenie w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu? Czym on jest i ile pieniędzy możemy otrzymać? Wyjaśniamy!

Jak otrzymać świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu?

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, chcielibyśmy jak najszybciej uzyskać pieniądze na leczenie, rehabilitację, lekarstwa. To zrozumiałe! W dobie rosnących kosztów leczenia każda pomoc finansowa jest nieoceniona – zwłaszcza gdy powrót do całkowitego zdrowia może być niemożliwy.

Jeśli mamy zakupione ubezpieczenie na wypadek naruszenia sprawności organizmu, możemy otrzymać pieniądze, które przydadzą się na dodatkową rehabilitację, lekarstwa, czy dostosowanie mieszkania do nowych potrzeb.

Co więcej, wielu ubezpieczycieli oferuje również usługi assistance, w tym:

 • konsultacje lekarzy różnych specjalizacji,
 • wizyty domowe lekarza,
 • pomoc w zorganizowaniu niezbędnego sprzętu medycznego, np. do rehabilitacji,
 • dowóz leków, a także transport medyczny,
 • darmowe badania.  
Warto wiedzieć…
Nie każde naruszenie sprawności organizmu będzie jednak skutkowało wypłatą świadczenia. Pamiętajmy, że decydujące są tu warunki podpisanej przez nas umowy.

W większości przypadków kluczowe jest udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego między powstałym uszkodzeniem ciała a nieszczęśliwym wypadkiem. Wyjaśnijmy to na przykładach. 

Wypłata świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu krok po kroku.
Wypłata świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu krok po kroku.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w PZU?

Ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku w PZU jest dostępne w ramach umowy dodatkowej ubezpieczenia na życie:

 • Gwarantowane Jutro,
 • Ochrona Każdego dnia,
 • Na dobry początek,
 • Wsparcie Najbliższych.

Jak zgłosić roszczenie i uzyskać pieniądze z polisy? Przede wszystkim należy skompletować dokumenty: 

 • wniosek o świadczenie,
 • dokumentację medyczną,
 • dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia, np. notatkę służb.

Jeśli np. do zdarzenia dojdzie za granicą i dokumenty zostaną sporządzone w innym języku, powinien przetłumaczyć je na język polski tłumacz przysięgły.

W przypadku braku wymaganych dokumentów w celu ustalenia zasadności wypłaty świadczenia towarzystwo ubezpieczeniowe może skierować ubezpieczonego na dodatkowe badania lub poprosić o drugą opinię medyczną lekarza orzecznika. W takiej sytuacji dodatkowe koszty pokrywa PZU. Ubezpieczyciel zaznacza, że jeśli zebrane materiały nie pozwolą na ustalenie odpowiedzialności za zdarzenie, PZU może nie wypłacić świadczenia.

Kiedy zgłosić uszczerbek na zdrowiu do PZU?

O tym, jak dokładnie przebiega proces wypłaty świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu można dowiedzieć się z OWU polisy. Należy pamiętać, że stopień trwałego uszczerbku można ocenić dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. 

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w Nationale Nederlanden?

W celu otrzymania pieniędzy z polisy z tytułu określonego uszczerbku należy przedłożyć:

 • kopię dokumentu tożsamości,
 • kompletną dokumentację medyczną, np. wyniki badań, zaświadczenia lekarskie, itd. 
 • dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia, np. notatki służb z wypadku,
 • dodatkowe dokumenty, o które może poprosić ubezpieczyciel.

Wniosek o wypłatę pieniędzy można złożyć po zakończeniu leczenia, chyba że trwały uszczerbek dotyczy utraty części ciała. Wypłaty odszkodowania można spodziewać się po dokonaniu przez towarzystwo ubezpieczeń oceny stopnia naruszenia sprawności organizmu. 

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Uszczerbek na zdrowiu to takie uszkodzenie ciała, które upośledza funkcjonowanie organizmu. Nie każde obrażenie ciała będzie kwalifikować się jako uszczerbek. Różne towarzystwa ubezpieczeń mogą definiować go w różny sposób.

Warto wiedzieć…
Trwały uszczerbek na zdrowiu to zaburzenie sprawności organizmu lub czynności narządu / układu, które powoduje jego trwałą dysfunkcję. Powstaje na skutek nagłych działań, na które ubezpieczony nie ma wpływu, np. w wyniku wypadku komunikacyjnego, w miejscu pracy.

Na przykład w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia PZU czytamy, że uszczerbek na zdrowiu to: 

”Uszkodzenie ciała wskazane w Tabeli Uszkodzeń, która stanowi załącznik do tych OWU” 

Definicja uszczerbku na zdrowiu, PZU OWU dodatkowego ubezpieczenia

Nationale Nederlanden w OWU jednego ze swoich produktów definiuje uszczerbek jako :

“Uszkodzenie organu, narządu lub układu, powodujące trwałe upośledzenie czynności organizmu, powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku.”

Dodatkowa umowa na wypadek uszkodzenia ciała do polisy Ochrona Jutra Nationale Nederlanden

Na podstawie różnych definicji możemy wysunąć wniosek, że zranienie lub kontuzję można zakwalifikować jako trwały uszczerbek na zdrowiu, gdy:

 • następuje zaburzenie czynności narządu, funkcjonowania organizmu, lub sprawności części ciała;
 • uszczerbek jest spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub innym nagłym zdarzeniem niezależnym od ubezpieczonego;
 • gdy powstaje niezależnie od stanu zdrowia ubezpieczonego;
 • zmniejszenie sprawności nie rokuje poprawy, pozostawia trwały ślad. 

Na czym polega długotrwały uszczerbek na zdrowiu?

Z długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu mamy do czynienia w poważniejszych przypadkach. Polega on na takim naruszeniu sprawności organizmu, w którym uszkodzenie ciała trwa minimum pół roku. 

Do długotrwałego uszczerbku na zdrowiu może dojść np. w wyniku wypadku komunikacyjnego, w miejscu pracy. 

Allianz w OWU polisy dodatkowej trwały uszczerbek na zdrowiu definiuje tak:

Trwałe fizyczne uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia, które powodują upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

OWU dodatkowej umowy do polisy Plan Pełnej Ochrony na wypadek uszczerbku na zdrowiu

Definicje zarówno trwałego, jak i długotrwałego oraz ciężkiego uszczerbku na zdrowiu można znaleźć w dokumencie OWU każdej polisy.

Pamiętaj: wysokość świadczenia będzie zależeć od sumy ubezpieczenia!

O ile w przypadku ubezpieczenia na życie kwestia wysokość świadczenia jest prosta – towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca 100% sumy ubezpieczenia – to w przypadku obrażeń i uszkodzeń ciała sprawa jest nieco bardziej złożona.

Towarzystwa ubezpieczeniowe same ustalają: 

 • jakiego rodzaju uszkodzenia ciała kwalifikują jako stały uszczerbek na zdrowiu,
 • od jakiego procentu danego uszczerbku wypłacone zostanie świadczenie.

Warto więc przed zakupem polisy przeanalizować tabele trwałych uszkodzeń ciała różnych ubezpieczycieli, aby w chwili wystąpienia zdarzenia mieć gwarancję otrzymania świadczenia już od 1% uszczerbku na zdrowiu. 

Jak obliczyć procent trwałego uszczerbku na zdrowiu?

Skalę uszczerbku określa lekarz orzecznik na podstawie dokumentacji medycznej oraz informacji dotyczących wypadku, a także na podstawie badania fizykalnego osoby ubezpieczonej.

Trwały uszczerbek na zdrowiu oceniany jest w skali procentowej do 100% na podstawie Rozporządzenia Pracy i Polityki społecznej z 18 grudnia 2002 r. Co istotne, procent uszczerbku na zdrowiu można określić dopiero po zakończeniu procesu terapeutycznego (również zleconej przez lekarza rehabilitacji).

Obliczając wysokość świadczenia, ubezpieczyciele stosują tabele procentowe uszczerbku zamieszczone w OWU swoich produktów ubezpieczeniowych. Wiele towarzystw wypłaca świadczenia już od 1%. 

Ile pieniędzy wypłaci ubezpieczyciel?

Wysokość świadczenia jest zależna od dwóch czynników:

 • sumy ubezpieczenia,
 • stwierdzonego procentu uszczerbku na zdrowiu.

Na przykład, jeśli w wyniku wypadku doznamy złamania kości krzyżowej i lekarz orzecznik określi trwały uszczerbek na zdrowiu, a zakupiliśmy wcześniej ubezpieczenie w Allianz (Plan Pełnej Ochrony), otrzymamy świadczenie pieniężne w wysokości 5% sumy ubezpieczenia. Przy sumie ubezpieczenia 200 000 zł będzie to 10 000 zł.

Gdybyśmy doznali wielu obrażeń to ubezpieczyciel wypłaciłby świadczenie w wysokości do 100% SU w zależności od stopnia uszczerbku.

Pamiętaj! Przy ustalaniu wysokości świadczenia z polisy nie uwzględnia się bólu, czasu rekonwalescencji, czy poniesionych kosztów leczenia. Kluczowy jest procent obrażeń i ustalona przez nas podczas zawierania umowy suma ubezpieczenia.

W tabelach przygotowaliśmy zestawienie przykładowych naruszeń sprawności organizmu uwzględnianych przez towarzystwa ubezpieczeń wraz ze skalą procentową uszczerbku i wysokością świadczenia przy sumie ubezpieczenia w wysokości 100 000 zł.

Stopień trwałego uszczerbku a wysokość świadczenia w PZU, Nationale Nederlanden, Allianz

Uszczerbek na zdrowiuProcent uszczerbku na zdrowiuKwota świadczenia, gdy suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł
rany pourazowe kończyny górnej z pozostawieniem blizn 1%1000 zł
złamanie obojczyka2%2000 zł
złamanie łopatki3%3000 zł
uszkodzenie ścięgna achillesa leczone operacyjnie5%5000 zł
utrata nerki35%35 000 zł
całkowita utrata słuchu w obydwu uszach 50%50 000 zł
Procent uszczerbku na zdrowiu a wysokość świadczenia w PZU. Opracowane na podstawie Tabeli Uszkodzeń OWU dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem w dniu 7.10.2022 r
Uszczerbek na zdrowiuProcent uszczerbku na zdrowiuKwota świadczenia, gdy suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł
Złamanie 1 żebra1%1 000 zł
Przewlekłe zapalenie spojówek w związku z urazem okaod 5% do 10%od 5 000 do 10 000 zł
Złamanie mostkaod 3% do 10%od 3 000 zł do 10 000 zł
Utrata nerki30 %30 000 zł
Zaburzenia neurologiczne i psychiczne spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu uniemożliwiające samodzielną egzystencję100%100 000 zł
Procent uszczerbku na zdrowiu a wysokość świadczenia w Nationale Nederlanden. Umowa dodatkowa do polisy na życie Ochrona Jutra na wypadek uszkodzenia ciała. Opracowane na podstawie tabeli uszkodzeń w dniu 7.10.2022 r. 
Uszczerbek na zdrowiuProcent uszczerbku na zdrowiuKwota świadczenia, gdy suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł
częściowa utrata języka3%3 000 zł
zwichnięcie stawu łokciowego4%4 000 zł
częściowa utrata słuchu w obu uszach10%10 000 zł
krwiak śródczaszkowy leczony operacyjnie20%20 000 zł
utrata gałki ocznej40%40 000 zł
Procent uszczerbku na zdrowiu a wysokość świadczenia w Allianz. Umowa dodatkowa do polisy na życie Plan Pełnej Ochrony na wypadek uszkodzenia ciała. Opracowane na podstawie tabeli uszczerbku w dniu 7.10.2022 r.

Nie tylko uszkodzenie ciała warto ubezpieczyć

W wielu przypadkach trwałe uszkodzenie ciała uniemożliwia długotrwale lub trwałe wykonywanie jakichkolwiek obowiązków zawodowych i podejmowanie pracy. Zwykłe świadczenie w związku z wypadkiem może nie wystarczyć. Zwłaszcza gdy po zakończeniu leczenia nie możemy kontynuować pracy.

W takie sytuacji nieocenione jest ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji. Ponadto ochronę dotyczącą wypadku można rozszerzyć o pobyt w szpitalu, czy operacje. Dzięki temu możemy zapewnić sobie szeroki wachlarz świadczeń i pomoc finansową na nagłe wypadki.

Rozbudowane usługi assistance mogą pomóc w poprawie stanu zdrowia zapewniając niezbędny sprzęt medyczny do rehabilitacji, dostawy leków, czy transport medyczny. Warto przeanalizować, jaka pomoc może nam się przydać, jeśli doznamy poważnego wypadku.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek długotrwałego uszczerbku na zdrowiu?

Cena ubezpieczenia dodatkowego zależy od:

 • wysokości sumy ubezpieczenia,
 • zakresu ochrony / wybranego wariantu ubezpieczenia,
 • częstotliwości opłacania składek,
 • wieku ubezpieczonego i jego stanu zdrowia.

Ubezpieczenie NNW jest zazwyczaj jednym z tańszych dodatków do naszej polisy na życie, a z drugiej strony jednym z najważniejszych. Ponieważ pierwszą potrzebą ubezpieczenia na życie jest ubezpieczenie śmierci i wypłata środków rodzinie, ale w sytyuacji kiedy przydarza się wypadek i np. tracimy sprawność w ręce i do tego możliwość zarabiania, to właśnie z uszczerbku na zdrowiu (w wyniku nieszczęśliwego wypadku!) otrzymujemy pieniądze. 

Z jednej strony uszczerbek na zdrowiu to ochrona na wypadek złamania ręki podczas uprawiania amatorskich sportów, albo kontuzji odniesionych w wypadku samochodowym lub innym… a z drugiej strony to polisa na wypadek inwalidztwa.

Jeśli przydarzy się coś naprawdę niedobrego, to właśnie z polisy NNW otrzymamy środki za utratę słuchu czy utratę całkowitej sprawności ruchowej. 100 000 zł lub inna kwota z polisy NNW może pomóc w dostosowaniu mieszkania do nowych potrzeb, zakup sprzętu rehabilitacyjnego. O takich przypadkach rzadko myślimy, ale kiedy się wydarzą, lepiej posiadać polisę NNW, zwłaszcza że nie jest drogim dodatkiem.

Radzi Piotr Siekański, ekspert DobrejPolisyNaŻycie

Niektóre towarzystwa stosują rabaty za dodatkowe umowy, np. w Nationale Nederlanden do produktu Ochrona Jutra można dobrać umowy dodatkowe z rabatem od 5% do 20%. Ponadto ubezpieczyciel stosuje rabaty za częstotliwość opłacania składek oraz przystąpienie do umowy kolejnych ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiuCena polisy
Nationale Nederlanden – umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała do polisy na życie Ochrona JutraZależy od częstotliwości opłacania składek, metody płatności, wysokości SU, zakup w pakiecie. 
PZU — Dodatkowe indywidualne ubezpieczenieZależy od wieku polisowego ubezpieczonego, wysokości SU,  częstotliwości opłacania składki, oceny ryzyka
Przykładowe zestawienie kosztów dodatkowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Opracowane na podstawie OWU produktów i ofert wybranych towarzystw w dniu 11.10.2022 r.

Najczęściej zadawane pytania – polisa NNW, trwały uszczerbek na zdrowiu

Wciąż masz pytania o trwały uszczerbek na zdrowiu? Przeczytaj odpowiedzi na najpopularniejsze pytania.

Na co uważać podczas zakupu ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia ciała?

Przy zakupie polisy NW przeanalizuj, czy ubezpieczyciel wypłaca świadczenie wyłącznie za trwały uszczerbek na zdrowiu. Porównaj definicje uszkodzeń, a także sprawdź tabelę uszczerbków – jeśli prawdopodobieństwo jakiegoś uszczerbku jest w Twoim przypadku szczególnie wysokie, koniecznie przeanalizuj, czy ubezpieczyciel wypłaca za niego świadczenia. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na jakość ubezpieczenia jest lista wyłączeń odpowiedzialności – sprawdź, w jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeń nie wypłaca pieniędzy. O tym, w jakim stopniu polisa będzie efektywna, decyduje wysokość świadczenia, która wynika z sumy ubezpieczenia – zadbaj, by wysokość sumy ubezpieczenia była wystarczająco wysoka. 

Jakie towarzystwa oferują ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu?

Tego rodzaju polisy można zakupić jako dodatek do ubezpieczenia na życie w największych towarzystwach ubezpieczeń, m.in. w Nationale Nederlanden, Uniqa, Generali, Compensa, Warta i Pru. Warto przed zakupem porównać kilka polis i wybrać tę, która najpełniej odpowie na Twoje potrzeby. Najłatwiej, a zarazem najszybciej można to zrobić, korzystając z pomocy licencjonowanego doradcy ubezpieczeniowego oraz porównywarki ubezpieczeń.

Czy można zakupić ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu bez polisy na życie?

Najwięcej ofert tego rodzaju polisy znajdziemy jako dodatek do ubezpieczenia na życie, jednakże towarzystwa oferują również pewien zakres w ramach ubezpieczeń zdrowotnych oraz polis NNW. 

Na jakiej podstawie ustalany jest procent trwałego uszczerbku na zdrowiu?

Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie orzeczenia sporządzonego przez lekarza orzecznika, a także dokumentacji medycznej oraz wypadkowej. Na podstawie orzeczenia lekarskiego i tabeli procentowej dołączonej do OWU polisy towarzystwo ubezpieczeń przyznaje świadczenie pieniężne.   

Orzeczenie lekarza może zostać sporządzone dopiero po rzeczywistym zakończeniu leczenia, nie później niż dwa lata od wypadku.

Kiedy i gdzie działa ochrona ubezpieczeniowa?

Kwestia działania ochrony ubezpieczeniowej jest bardzo indywidualna – decyzja należy do towarzystwa ubezpieczeniowego. Niektóre polisy zapewniają ochronę wyłącznie na terytorium Polski, inne na całym świecie. Co istotne ochrona trwa 24/d. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach ubezpieczyciele stosują karencję, czyli odroczenie działania ochrony ubezpieczeniowej. Dokładne informacje dotyczące czasu i miejsca trwania ochrony są dostępne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia każdej polisy.

Czym jest długotrwały uszczerbek na zdrowiu?

Jest to takie uszkodzenie ciała lub naruszenie jego sprawności, które może ulec poprawie, ale trwa minimum pół roku.

W jakim wieku można zakupić ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku?

Ograniczenia wiekowe w przypadku ubezpieczeń na wypadek uszczerbku są bardzo zróżnicowane. Większość ofert dostępna jest dla osób pełnoletnich. Górna granica to najczęściej 60 rok życia, choć zdarzają się oferty zarówno do 55 r.ż., jak i dla seniorów. 

Na przykład w PZU tego rodzaju rozszerzenie dostępne jest dla osób pełnoletnich, które nie ukończyły 65 roku życia; w Allianz do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18 lat do 69 roku życia, natomiast polisa od  Nationale Nederlanden skierowana jest do osób w wieku od 17 do 61 roku życia. 

Podsumowanie

 • Trwałym uszczerbkiem na zdrowiu nazywamy ograniczenie wydolności narządów, zaburzenia czynności układów, dysfunkcję ich pracy oraz ograniczenie sprawności organizmu, nierokujące poprawy. Może nim być, np. uszkodzenie gałki ocznej, złamanie kości, utrata kończyny, oparzenie, itd.
 • Świadczenie pieniężne z polisy można otrzymać po ustaleniu przez lekarza orzecznika stopnia uszczerbku na zdrowiu. Ustala się go dopiero po zakończeniu procesu terapeutycznego i rehabilitacji.
 • Wysokość wypłaty jest zależna od stopnia stwierdzonego uszczerbku oraz wysokości SU.
Uszczerbek na zdrowiu. Jak otrzymać świadczenie?


Autor artykułu