Poradniki

Wypłata świadczeń od Nationale Nederlanden. Od czego zależy?

Kalendarz 29.01.2022 Aktualizacja09.05.2022

Formalności, jakich wymaga wypłata świadczeń zwykle nie są zbyt rozległe.

Wszyscy życzylibyśmy sobie nie musieć korzystać z ochrony ubezpieczeniowej, ale gdy już zajdzie taka potrzeba, jest ona na wagę złota. Jak jednak wygląda praktyka, jeśli chodzi o realizowanie takich umów? Wiele zależy oczywiście od tego, co jest ich przedmiotem. Zanim zaczniemy zastanawiać się jak traktować rozmaite obiegowe opinie, odpowiedzi poszukajmy po prostu w warunkach danej polisy. 

Proste ryzyko, proste formalności 

Aby dowiedzieć się, jak może od strony formalnej wyglądać wypłata świadczeń od Nationale Nederlanden, rzucimy okiem na warunki polisy Ochrona Jutra. Uzyskanie wypłaty dla bliskich z głównej umowy na życie wymaga przede wszystkim potwierdzenia stosownym dokumentem tożsamości osoby uprawnionej (uposażonej), a także faktu zgonu ubezpieczonego, do czego potrzebny jest akt zgonu oraz zaświadczenie stwierdzające jego przyczynę. Oprócz tego, wypłata może wymagać dostarczenia innej dokumentacji dotyczącej okoliczności zdarzenia – szczegóły przedstawi nam jednak ubezpieczyciel w momencie jego zaistnienia i zgłoszenia roszczenia. W razie niemożności dostarczenia oryginałów akceptowane są poświadczone kopie. Ponadto, zobowiązani będziemy do wskazania instytucji (m.in. sądy, prokuratory, szpitale), dysponujących pozostałą istotną dokumentacją, które nie dostarczymy. 

Podobnie nieskomplikowanie przedstawia się wypłata świadczeń od Nationale Nederlanden na podstawie umów obejmujących śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku bądź komunikacyjnego.

Już w tym miejscu warto przypomnieć, że zawierając umowę ubezpieczenia, udzielamy towarzystwu prawa dostępu do wszelkiego typu dokumentacji medycznej. Nikt na tym etapie nie będzie zaprzątał sobie głowy jej weryfikowaniem. Na leży się spodziewać, że zostanie to jednak przeprowadzone w momencie zgłoszenia roszczenia. Okoliczności takie przestają mieć jednak znaczenie po upływie trzech lat – zastosowanie ma tu Art. 834. Kodeksu Cywilnego, który stanowi: jeżeli do wypadku doszło po upływie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano wiadomości nieprawdziwe, w szczególności że zatajona została choroba osoby ubezpieczonej. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić powyższy termin. W praktyce rzadko zdarza się, by to jego skrócenie miało miejsce. To ważne, bo m.in. z niezrozumienia tych zagadnień biorą się opinie, jakoby ubezpieczyciele uchylali się od swoich powinności. 

Wypłata świadczeń od Nationale Nederlanden za pobyt w szpitalu czy operacje

Tutaj do udokumentowania będą dwie okoliczności – jedną jest sama hospitalizacja, drugą jej przyczyna. W omawianej ofercie są to ryzyka pokrywane przez dwie umowy – na pobyt w szpitalu lub operacje w wyniku choroby oraz w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wysokości świadczeń są tu zależne od zdarzenia stanowiącego przyczynę, toteż tym bardziej jego udokumentowanie staje się istotnym. 

Wypłata świadczeń od Nationale Nederlanden w taj sytuacji niezmiennie wymaga dokumentów poświadczających tożsamość – tym razem samego ubezpieczonego. Odnośnie samej hospitalizacji, trzeba będzie dostarczyć kartę wypisową oraz, jeśli miały miejsce przenosiny między placówkami, karty informacyjne wystawiane przez kolejne z nich. Jeżeli pobyt w szpitalu jest skutkiem wypadku, konieczne są dokumenty potwierdzające jego zajęcie, takie jak policyjna notka. W konkretnych okolicznościach ubezpieczyciel może zwrócić się o dostarczenie także i innych – poinformuje nas wówczas jakich. 

Niejednokrotnie bywa tak, że stan zdrowia poszkodowanego czy chorego wymaga dłuższego leczenia i opieki w warunkach szpitalnych. To zaś generuje różnej wysokości koszty, a pacjent pozostaje bez możliwości kontynuowania pracy, gdzie struktura jego zarobków także może być rozmaita. 

Powszechnie przyjęta jest więc możliwość wypłaty świadczenia częściowego przed zakończeniem pobytu w szpitalu – zazwyczaj wymagany jest upływ 30 dni i tak też będzie w omawianym przypadku. Wypłata świadczeń od Nationale Nederlanden za hospitalizację wymaga wówczas skompletowania takiej samej dokumentacji. 

Umowa ubezpieczenia w razie rekonwalescencji wymaga do wypłaty świadczeń już wymienionej dokumentacji, jako że zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego jest powiązane z tymi, będącymi przedmiotami powyższych umów. Dodatkowo potrzebujemy kopii zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego rehabilitację właśnie, względnie innych, jakich w danym momencie potrzebować będzie towarzystwo. 

Bierzemy pieniądze za ciężkie choroby i nowotwory

W przypadku tego rodzaju ryzyk szczególnie istotna jest uprzednia weryfikacja właściwego zakresu danego ubezpieczenia. Wyznaczają go w ogromnej mierze  definicje poszczególnych przypadków będących w zakresie danej polisy. Właśnie stąd biorą się często nieporozumienia i negatywne opinie dotyczące pracy towarzystw ubezpieczeniowych. Jeśli tylko postać danego stanu chorobowego odpowiada temu, na jaki zawarliśmy umowę i nie ma innych przeszkód (w rodzaju np. wspomnianego już zatajenia istotnych informacji), reszta stanowi formalność. 

Poza dokumentem poświadczającym tożsamość potrzebna będzie dokumentacja dotycząca samej choroby, na którą składa się:

  • karta wypisu ze szpitala,
  • dokumentacja leczenia ambulatoryjnego z wynikami badań
  • dokumentacja potwierdzająca wystąpienie jednostki chorobowej,
  • opinie lekarskie i wyniki badań laboratoryjnych oraz inne dokumenty niezbędne do określenia tytułu wypłaty (na wniosek ubezpieczyciela). 

W przypadku nowotworów konieczne będą także wyniki badania histopatologicznego.

Trwała utrata zdrowia i wypłata świadczeń od Nationale Nederlanden 

Umowa w razie trwałego inwalidztwa po wypadku przewiduje obowiązek poddania się przez ubezpieczonego badaniom orzeczniczym w placówkach autoryzowanych przez ubezpieczyciela. Odmowa może wiązać się z pozbawieniem świadczenia. 

Ponadto, poza potwierdzeniem tożsamości, konieczna będzie:

  • dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia potwierdzającą wystąpienie Trwałego inwalidztwa (np. karta informacyjna leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego, wyniki badań),
  • jeśli tego dotyczy roszczenie – orzeczeni o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych, o ile Ubezpieczony jest objęty ubezpieczeniem społecznym,
  • dokument potwierdzającym zajście i okoliczności Nieszczęśliwego wypadku 
  • inne wskazane przez ubezpieczyciela.

Jeżeli roszczenie nie dotyczy fizycznej utraty części ciała (tutaj wszak, bez względu na wszelkie opinie sytuacja już się nie poprawi), wniosek o wypłatę świadczenia wraz z dokumentacją składamy po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. 

Ubezpieczenie od niezdolności do samodzielnego życia lub pracy, jak również kolejna umowa na wypadek uszkodzenia ciała, także wiąże się z koniecznością poddania się badaniom, zbliżony jest katalog dokumentów, jakie powinny być załączone do wniosku o wypłatę. 

Przejęcie opłacania składek w razie Niezdolności do pracy lub Niezdolności do samodzielnej egzystencji wymaga poza potwierdzeniem tożsamości udokumentowania trwającej 180 dni niezdolności do pracy. W tym przypadku wypłata świadczeń od Nationale Nederlanden wymaga załączenia do wniosku:

-decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych;

-zwolnień lekarskich potwierdzających nieprzerwaną Niezdolność do pracy zarobkowej

w ciągu 180 dni;

-dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia potwierdzającej wystąpienie Niezdolności do pracy lub Niezdolności do samodzielnej egzystencji;

dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności wypadku;

-innych na wniosek ubezpieczyciela.

W tym przypadku także zastrzeżono konieczność poddania się badaniom. 

Podobnie jak powyżej przedstawiają się wymagania w umowie Miesięczna wypłata na wypadek niezdolności do pracy.

Ubezpieczyciel także jest związany umową

Im bardziej złożone mogą być okoliczności i przedmiot ubezpieczenia, tym udokumentowanie jego wystąpienia (w rozumieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, a nie obiektywnie występującego!) może nieść ze sobą więcej formalności, co łatwo zobaczyć na krótko scharakteryzowanych wyżej przykładach. Wypłata świadczeń od Nationale Nederlanden nie stanowi tutaj wyjątku na tle innych podmiotów tej branży – praktyka jest wręcz dość ujednolicona, bez względu na rozmaite obiegowe opinie. 

Dobra świadomość odnośnie tego, jakiego rodzaju polisa i o jakim zakresie została nabyta, a także sumienne spełnienie ustalonych warunków wypłaty wystarcza do zadbania o własny interes. Zapisy umowy wiążą wszak obie strony. 

Wypłata świadczeń od Nationale Nederlanden. Od czego zależy?


Autor artykułu

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl, w którym przybliża tematykę obejmującą polisy na życie, na zdrowie, ubezpieczenia mieszkań, a także ubezpieczenia inwestycyjne. Z wykształcenia historyk, po godzinach łazik i krawiec-amator.