Poradniki

Ochrona Jutra – ubezpieczenie na życie w Nationale Nederlanden. Czy jest dla Ciebie?

Kalendarz 09.01.2022 Aktualizacja23.02.2022

Sprawdźmy, co zawiera oferta Ochrona Jutra proponowana przez Nationale Nederlanden.

To jeden z pierwszoplanowych produktów oferowanych obecnie przez Nationale Nederlanden. Zdecydowanie warty uwagi. Ochrona Jutra może pełnić zarówno funkcję ochronną, jak i oszczędnościową. Przy tym pozostawia ubezpieczonemu dużą swobodę w zakresie tego, jak będzie z nich korzystał. Nade wszystko jednak, w obu obszarach otrzymujemy propozycje zdolne spełnić wygórowane oczekiwania. Mamy tu więc możliwość ustalenia wysokich sum ubezpieczenia, a także zestaw umów dodatkowych obejmujących rzeczywiście istotne ryzyka. 

Rzeczywista, szeroka Ochrona Jutra

Już teraz możemy więc powiedzieć, że odpowiedź na pytanie z tytułu będzie w odniesieniu do zdecydowanej większości osób potrzebujących ubezpieczenia twierdząca. W dodatku mogą one rozszerzyć ochronę na więcej osób – w sumie polisa może objąć nawet dziesięć. W trakcie ochrony ich liczba może się zmieniać, jest także możliwość wskazania innego ubezpieczonego głównego. 

Bazowa terminowa umowa główna jest dostępna dla klientów wieku do 66 lat i trwa minimum 10 lat. Musi wygasnąć w momencie, gdy główny ubezpieczony ukończy lat 75, chyba że uprzednio wskazany zostanie nowy. 

Wyłączenia odpowiedzialności w podstawowej polisie to typowy dla takich umów katalog obejmujący działania wojenne i stan wojenny, udział w aktach przemocy, terroru itp., a także masowe skażenia. 

Rozszerzamy ochronę na życie, aby podnieść wartość wypłaty w razie zdarzeń gwałtownych? Do dyspozycji mamy umowy Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego, obie pięcioletnie i mogące obowiązywać do wieku 75 lat. Maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą 1 mln zł. Wyłączenia w nich będą dotyczyć m.in. uprawiania ryzykownych sportów. Zgon musi nastąpić w ciągu 180 dni.

Ochrona jutra i zdrowie ubezpieczonego głównego

Rozszerzenie obejmujące pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku dostępne jest dla klientów w wieku poniżej 61 roku życia, jest to umowa pięcioletnia, musi wygasnąć po osiągnięciu wieku 65 lat. Propozycja Nationale Nederlanden towarzysząca polisie Ochrona Jutra obejmuje zdarzenia spowodowane wypadkiem: pobyty w szpitalu, odrębnie definiowane pobyty długotrwałe (od 14 dni) oraz operacje zgodnie z załączonym wykazem. Warunkiem wypłaty za hospitalizację jest pobyt trwający min. 3 dni, wysokość stanowi procent sumy ubezpieczenia zgodnie z tabelą:

Ochrona jutra
źródło: OWU Ochrona Jutra

Środki za przebyte operacje zgodnie z tabelą w OWU – zaczynają się do 10% sumy ubezpieczenia, w razie wykonania więcej niż jednej procedury, przysługuje jedno, wyższe świadczenie. Umowa ta jest dostępna w wariancie podstawowym oraz premium. W tym drugim przypadku jej zakresem objęte są także operacje niewymienione w OWU – przysługuje wówczas wysokości 5% SU. 

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są typowe dla tego rodzaju produktów. Dotyczą więc m.in.:

  • leczenia chorób i skutków wypadków rozpoczętego przed zawarciem umowy;
  • skutków użycia alkoholu bądź substancji psychoaktywnych;
  • popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa;
  • samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę;
  • prowadzenia pojazdu bez uprawnień lub niedopuszczonego do ruchu;
  • uprawiania ryzykownych sportów (wymienione w OWU).

Ponadto wyłączone są hospitalizacje rozpoczęte po 60 dniach od zdarzenia, którego są skutkiem, a także rekonstrukcje lub naprawy wiązadeł. 

Kolejną pozycją jest rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku. Umowa ta również jest pięcioletnia i dostępna poniżej wieku 61 lat. Naliczanie dziennych świadczeń odbywa się na zbliżonych zasadach jak w poprzednim rozszerzeniu (więcej za wypadki komunikacyjne), limit wynosi 30 dni. Aby dana procedura mogła zostać uznana za zdarzenie objęte polisą, musi rozpocząć się bezpośrednio po min. siedmiodniowym pobycie w szpitalu lub operacji i być formalnie zlecona. Dodatkowym świadczeniem jest bonus lekowy:

 ochrona jutra
źródło: OWU Ochrona Jutra

Wyłączenia odpowiedzialności są takie same, jak w umowie na pobyt w szpitalu i operację. 

Pobyt w szpitalu lub operacja wskutek choroby to kolejna osobna umowa, również pięcioletnia. Hospitalizacja musi trwać min. 3 dni, za dzień przysługuje 1% SU. 

Obowiązuje 90-dniowa karencja – w jej trakcie świadczenie będzie wynosiło 1% SU za cały pobyt. Pobyt Długotrwały wiąże się z wypłatą dodatkowo 5% SU. Podobnie jak powyżej, tutaj wypłaty za zabiegi zaczynają się od 10% SU.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności nie wykraczają poza to, z czym zazwyczaj mamy do czynienia w tego typu produktach. Są to więc m.in. zabiegi plastyczne niezwiązane z usuwaniem skutków wypadków. 

Poważne zachorowania w ubezpieczeniu Nationale Nederlanden

Tego typu ryzyka w odniesieniu do głównych ubezpieczonych podzielone są tutaj na trzy pięcioletnie umowy – w zakresie poważnych chorób, a także nowotworów u kobiet i mężczyzn. 

Umowa dodatkowa na wypadek poważnych chorób dostępna jest wariancie podstawowym oraz rozszerzonym, obejmujących odpowiednio 13 i 34 pozycje. Warunkiem wypłaty jest przeżycie min. 30 dni. Może ją zawrzeć klient, który nie ukończył 61 lat. Przedłużenie jest możliwe, jeśli nie nie doszło do żadnej wypłaty. Katalog wyłączeń odpowiedzialności jest krótki i typowy, przy czym nie wskazano okresu, w jakim nie mogą wystąpić dane stany chorobowe – wyłączone są więc wszystkie ujawnione kiedykolwiek wcześniej. 

Co istotne, wystąpienie poważnego zachorowania nie rozwiązuje umowy – ogranicza jednak jej zakres, zależnie od konkretnego zdarzenia – szczegóły w OWU. 

Konstrukcja obu ubezpieczeń od nowotworów jest taka sama. Są dostępne w trzech wariantach z zakresami obejmującymi nowotwory w narządach płciowych oraz (w wersji “On”) oskrzeli i płuc, następnie w wariancie rozszerzonym wszystkie pozostałe nowotwory złośliwe (spośród wymienionych w OWU) i w pełnym wymienione w OWU łagodne. Wyłączenia dotyczą tu m.in. następstw chorób rozpoznanych w ciągu dwóch lat przed zawarciem umowy, ograniczenie to wygasa jednak po kolejnych dwóch latach. 

Poważne zachorowanie dziecka 

W myśl zapisów OWU miano Dziecka przysługuje ubezpieczonemu w wieku min. roku i poniżej lat 17. Można go objąć pięcioletnią umową, której zakres oraz skutki wypłaty świadczeń przedstawia tabela:

nationale nederlanden zachorowania dziecka
źródło: OWU Ochrona Jutra

Warunkiem wypłaty jest przeżycie 30 dni. Obowiązują te same wyłączenia, co w bazowej polisie, ubezpieczyciel nie odpowiada też za następstwa chorób rozpoznanych przed zawarciem umowy. Na nowotwory obowiązuje natomiast 90 dni karencji – w tym czasie wypłacona zostanie suma składek. 

Ochrona jutra – od trwałego inwalidztwa i niezdolności do pracy

Są to obszary ochrony co najmniej tak samo istotne, jak ubezpieczenie na życie, czyli w istocie od śmierci. Niezdolność do pracy również stanowi wszak zagrożenie dla rodzinnych finansów. Korzystając z oferty Ochrona Jutra Nationale Nederlanden zabezpieczymy je kilkoma kolejnymi umowami. 

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku nabędziemy, póki nie skończymy 71 lat, umowa może obowiązywać do 75. Inwalidztwo musi zostać stwierdzone w ciągu 180 dni od zdarzenia – nawet jeśli w międzyczasie wygaśnie umowa. Za całkowite otrzymujemy sumę ubezpieczenia (do miliona) za częściowe – zgodnie z tabelą w OWU.

Niezdolność do samodzielnego życia lub pracy to umowa dostępna do wieku 60 lat. Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest tu trwająca co najmniej rok i stwierdzona przez lekarza niezdolność do wykonywania podstawowych czynności życiowych wymienionych w OWU bądź utrata wzroku lub dwóch kończyn. Wyłączono m.in. skutki chorób zdiagnozowanych przed rozpoczęciem ochrony, samookaleczeń, przyjmowania alkoholu bądź narkotyków, prowarzenia pojazdów bez uprawnień. 

Umowa na wypadek uszkodzenia ciała, także dostępna do wieku 60 lat, występuje w trzech wariantach:

  • podstawowy: zapewniający wypłatę do 100% SU za uszczerbki od 5%;
  • rozszerzony: zapewniający wypłatę do 100% SU za uszczerbki od 1%;
  • pełny: zapewniający wypłatę do 150% SU za uszczerbki od 1%. Do niezależne od świadczenia za uszczerbek na zdrowiu wsparcie finansowe w razie złamania i zwichnięcia.

Przejęcie opłacania składek można nabyć do wieku 60 lat na taki sam okres, jak umowa podstawowa. 

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest niezdolność właściciela polisy do pracy trwająca min. 180 dni, utrzymująca się nadal i potwierdzona szeregiem dokumentów (wymienione w OWU). 

Do wieku 55 lat istnieje ponadto możliwość dokupienia rozszerzenia „Miesięczna wypłata” na wypadek niezdolności do pracy, dostępnego w dwóch wariantach:

ochrona jutra niezdolność do pracy
źródło: OWU Ochrona Jutra

Mamy też kilka wariantów wysokości świadczeń (500, 1000 oraz 2000 zł) i maksymalnego czasu ich wypłacania (rok, półtora oraz dwa lata). Po 182 trwania niezdolności do pracy możemy otrzymać także jednorazowy “bonus rehabilitacyjny”. Wśród wyłączeń znajdziemy natomiast m.in. skutki chorób zdiagnozowanych do dwóch lat przed rozpoczęciem ochrony czy uprawiania wymienionych ryzykownych sportów. 

Ochrona Jutra to także oszczędzanie

To kolejna bardzo mocna strona oferty Ochrona Jutra, zawierającej w tym obszarze kilka rozwiązań. Jednym jest klasyczna polisa z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, czyli umowa dodatkowa Dobrowolny Rachunek Inwestycyjny. To elastyczny produkt. Pozwala zmienić składkę na nieregularną w razie, gdyby w jakimś okresie było to nadmierne obciążenie, czy też zawiesić jej opłacanie. Naturalnie mamy też swobodę sposobu inwestowania i korzystania z funduszy o różnym poziomie ryzyka. Polisa z UFK niekoniecznie stanowi najbardziej zyskowne narzędzie. Szereg innych jej zalet – jak odroczenie naliczenia podatku Belki czy swoboda dysponowania umieszczonymi na niej środkami (np. wyłączenie ze spadku) – czyni z niej popularny produkt. 

W ramach polisy Nationale Nederlanden Ochrona Jutra możemy korzystać także z dwóch rodzajów rachunków emerytalnego trzeciego filaru: IKE oraz IKZE. W tym przypadku w ich ramach także będą to polisy UFK. Po cóż więc jeszcze “ubierać” je w tego typu rozwiązania?

Najważniejszym zagadnieniem jest oczywiście budowa własnego funduszu na starość uzupełniającego świadczenie publiczne. W IKE, jeśli doczekamy do końca okresu oszczędzania (dla większości 60 lat) i spełnimy inne warunki, nie zapłacimy podatku od dochodów kapitałowych nigdy. Możemy przy tym dokonywać częściowych wypłat.

W IKZE z kolei czeka nas odprowadzenie 15% ryczałtu na koniec. Wcześniej jednak każdego roku wartość wpłaty obniża nam podstawę podatku dochodowego, więc korzyści czerpać będziemy właściwie od razu. Nie będzie też żadnych przeszkód, jeśli np. po latach zażyczymy sobie zmienić dostawcę usługi czy formę oszczędzania w ramach któregokolwiek z rachunków. 

Czy Ochrona Jutra Nationale Nederlanden jest dla Ciebie? Ile to kosztuje?

Jak możemy zauważyć, nawet bazowa oferta (której towarzyszą jeszcze inne dodatki – szczegóły znajdziemy na stronie Nationale Nederlanden) pozwala na spore możliwości rozbudowy. Jednocześnie jednak nie jest to jedna z tych polis, w których lista możliwych do nabycia umów dodatkowych ciągnie się w nieskończoność. Mamy tu produkt o racjonalnej strukturze pozwalający pokryć wszystkie kluczowe z punktu widzenia bytu całej rodziny ryzyka. Szczegóły należy oczywiście, tak czy inaczej, weryfikować i porównywać, bacznie analizując zapisy OWU.

Jak dużo może kosztować ubezpieczenie Nationale Nederlanden Ochrona Jutra? Na to oczywiście nie uzyskamy ścisłej odpowiedzi bez indywidualnej kalkulacji. Minimalna wysokość składki przy jednym ubezpiecznym to 39 zł, przy dwóch rośnie do 59. Koszt będzie rzecz jasna rósł wraz z kolejnymi dodatkami i zależnie od oceny ryzyka. Istnieje jednak możliwość uzyskania szeregu rabatów. Np. pięcioprocentowy za odprowadzanie składki w trybie rocznym, taki sam za korzystanie z polecenia zapłaty. Objęcie polisą co najmniej dwóch osób daje natomiast 10% rabatu. 

Nade wszystko jednak, do optymalizacji kosztów konieczne jest racjonalne ustalenie zakresu i sum ubezpieczenia. Ponadto nie opłaca się zwlekać – młodsi, jak wiadomo, zyskują najwięcej.

Podsumowanie

Sprawdź Ogólne Warunki Ubezpieczenia polisy Ochrona Jutra Nationale Nederlanden:

owu-ochrona-jutra-1-2019

Ochrona Jutra – ubezpieczenie na życie w Nationale Nederlanden. Czy jest dla Ciebie?


Autor artykułu

Jestem autorem tekstów popularyzatorskich o ubezpieczeniach na życie. W branży pracuję ponad 10 lat. Kiedyś jako Agent Ubezpieczeniowy, a jeszcze wcześniej jako redaktor finansowy w portalu ekonomicznym. Z wykształcenia i zamiłowania jestem politologiem, bo chyba jak wszyscy Polacy o polityce mógłbym rozmawiać godzinami. Prywatnie mąż, tata dwójki chłopaków, fan gier planszowych.