Poradniki

Jaki Sposób na Przyszłość proponuje nam Nationale Nederlanden?

Kalendarz 05.01.2022 Aktualizacja23.02.2022

Poznajmy bliżej ubezpieczenie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość.

Ubezpieczenie na życie opłaca się nabywać na dłuższy okres w momencie, gdy młody wiek i dobre zdrowie zapewnia nam korzystną kalkulację. Wszystkie te lata korzystania z produktu stanowią dobrą okazję, by obarczyć go także funkcją oszczędnościową. Jej realizacja u klienta o przeciętnych dochodach wymaga przecież czasu właśnie. Sposób na Przyszłość od Nationale Nederlanden jest jednym z właśnie takich rozwiązań. 

Główne funkcje ochronne polisy Sposób na przyszłość 

Umowę podstawową na życie zawrzemy do wieku 65 lat na min. 10 lat – wygasnąć musi po osiągnięciu 75. Również dziesięcioletnia jest umowa inwestycyjna. Oferowane przez Nationale Nederlanden ubezpieczenie Sposób na Przyszłość może – jako jedna polisa – obejmować wraz z głównym ubezpieczonym do dziesięciu osób – chronieni bliscy mogą przy tym zmieniać się w trakcie. Mamy tu typowe wyłączenia odpowiedzialności, dotyczące zdarzeń takich jak m.in. wojna, akty terroru, zamieszki, skażenia. 

Ochronę na życie rozbudujemy o typowe ryzyka, takie jak śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku (warunkiem wypłaty jest zgon w ciągu 180 dni) czy wypadku komunikacyjnego – tutaj limit wieku jest wyższy i wynosi 70 lat). Wyłączenia są standardowe i nieliczne. 

Niezawodny Sposób na Przyszłość to z pewnością oszczędzanie!

Komponent oszczędnościowy realizowany w postaci rachunku UFK należy do głównych filarów tego produktu. Ubezpieczony-inwestor może cieszyć się tu dużą dozą swobody, bezpłatnie przenosząc środki pomiędzy funduszami, w tym także inwestować inaczej niż deklarował na wstępie. 

Ci z klientów, którzy nie dysponują większą wiedzą na temat funduszy inwestycyjnych, mogą skorzystać np. z gotowego programu NN Nowa Perspektywa. Zakłada on optymalne zarządzanie ryzykiem w ramach zadeklarowanego horyzontu czasowego. Dodatkową zachętą do długofalowego oszczędzania jest dopłacenie przez NN do składki jeszcze 1% klientom, którzy korzystają z rachunku minimum 6 lat. Po drugim roku inwestowania możliwe jest zawieszenie opłacania obu składek lub tylko części inwestycyjnej. 

Co istotne, ubezpieczenie Nationale Nederlaneden Nowa Perspektywa może zostać rozszerzone także o konta IKE oraz IKZE, w ramach których również będziemy prowadzić rachunek UFK. To jednak odrębne rozwiązanie – raz założony nie ulega likwidacji wraz z rozwiązaniem umowy z ubezpieczycielem – możemy go wówczas zmienić na dowolnego innego dostawcę oraz innego rodzaju instrument inwestycyjny. Nie będzie jednak obowiązku kontynuacji zasilania konta – choć zdecydowanie warto to robić. Przypomnijmy korzyści. IKE przy dotrwaniu do końca ustalonego okresu oszczędzania pozwala nie zapłacić żadnego podatku. IKZE z kolei obniża nam podstawę bieżącego podatku dochodowego o wartość wpłat. 

Ochrona zdrowia w Nationale Nederlanden 

Pobyt w szpitalu jest ryzykiem, którego w ofercie Sposób na Przyszłość dotyczy jedna pięcioletnia umowa możliwa do zawarcia do wieku 60 lat. Nationale Nederlanden wyróżnia tutaj pobyt oraz pobyt długotrwały – powyżej 14 dni. Minimalny czas hospitalizacji wynosi zaś 3 dni. Limit wypłat na cały okres ochrony wynosi 400% sumy ubezpieczenia. Ten produkt występuje w trzech wariantach:

  • w wariancie podstawowym obejmującym: Pobyt w szpitalu, Pobyt w szpitalu o długotrwałym charakterze lub Operację spowodowane Nieszczęśliwym wypadkiem,
  • w wariancie rozszerzonym obejmującym: Pobyt w szpitalu, Pobyt w szpitalu o długotrwałym charakterze lub Operację wskazane w Załączniku w OWU
  • w wariancie premium obejmującym: Pobyt w szpitalu, Pobyt w szpitalu o długotrwałym charakterze lub Operacje wskazane w Załączniku w OWU oraz spoza niego – przysługuje wówczas 5% sumy ubezpieczenia. 

Przez pierwsze 90 dni obowiązuje karencja na zdarzenia inne niż spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. Dzienne świadczenie wypłacane jest zgodnie z tabelą:

Mamy tu typowe wyłączenia, dotyczące zdarzeń spowodowanych m.in. użyciem alkoholu i środków psychoaktywnych, chorobami psychicznymi, poruszaniem się pojazdem bez uprawnień, czy, co ważne, uprawianiem niektórych rodzajów ryzykownych sportów – są one wymienione w OWU. Naturalnie wyłączono też procedury stanowiące kontynuację wcześniej rozpoczętego leczenia, a także m.in. zabiegi niezwiązane z ratowaniem zdrowia (wymienione w OWU). 

Również do wieku 60 lat rozszerzymy swoje ubezpieczenie Sposób na Przyszłość o umowę na wypadek uszkodzenia ciała. Do wyboru mamy tutaj trzy warianty. Podstawowy obejmuje uszczerbki na zdrowiu powyżej 5% i zapewnia wypłaty do 100% sumy ubezpieczenia. Rozszerzony obejmuje więcej uszczerbków – od 1% i zapewnia wypłaty do 100% SU. W pełnym natomiast mamy taki sam zakres odpowiedzialności jak w rozszerzonym, jednak limit wynosi 150% sumy ubezpieczenia. Dodatkowo otrzymujemy jeszcze dodatkowe – niezależne od bazowego – świadczenie w razie wystąpienia złamania bądź zwichnięcia. 

Ubezpieczenie od nowotworu i innych zachorowań w polisie Sposób na Przyszłość

Nationale Nederlanden oferuje tu dwie umowy – “On” i “Ona”, które można nabyć do wieku 60 lat. Obie dostępne są w trzech wariantach zakresu:

  • podstawowy – obejmuje zmiany w obrębie narządów płciowych, w wersji “On” także oskrzeli i płuc;
  • rozszerzony – obejmuje zakres poprzedniego oraz wymienione w OWU nowotwory złośliwe;
  • pełny – obejmuje zakres poprzednich oraz wymienione w OWU nowotwory łagodne. 

Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są m.in. następstwa chorób stwierdzonych w ciągu dwóch lat przed zawarciem umowy, przy czym po następnych dwóch latach ograniczenie to wygasa. 

Jeśli chodzi o inne poważne zachorowania, w polisie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość także mamy do dyspozycji umowę dostępną do wieku 60 lat i przygotowaną w dwóch wariantach zakresu, obejmujących 13 i 34 pozycje. Wystąpienie poważnego zachorowania przewidzianego w danym wariancie nie rozwiązuje umowy, jednak ogranicza jej zakres – należy zapoznać się ze szczegółami przedstawionymi w OWU. Jeśli nie doszło do żadnej wypłaty, umowę będzie można przedłużyć. 

Dość typowy katalog wyłączeń odpowiedzialności obejmuje m.in. skutki zachorowań występujących przed zawarciem umowy – co istotne nie został tu wskazany konkretny okres. 

Trwała utrata zdrowia a ubezpieczenie w Nationale Nederlanden

Do wieku 70 lat możemy rozszerzyć swoją ochronę w polisie Sposób na przyszłość o trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia może tu wynosić do jednego miliona, całość jest dostępna w razie całkowitego inwalidztwa, świadczenia za częściowe określa tabela w OWU. Warunkiem wypłaty jest jego stwierdzenie w ciągu 180 dni od zdarzenia i to tylko ono musi wystąpić w okresie ochrony.

Na taki sam okres, jak umowę podstawową ubezpieczenia Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość możemy nabyć rozszerzenie zapewniające przejęcie opłacania składek w razie wystąpienia niezdolności do pracy. Musi ona trwać min. 180 dni i po tym czasie utrzymywać się nadal, ponadto być potwierdzona określoną dokumentacją wymienioną w warunkach ubezpieczenia. 

Niezdolność do pracy jest ryzykiem, które możemy objąć kolejnym produktem, jakim jest “Miesięczna wypłata”, dostępnym jednak jedynie do wieku 55 lat. Przygotowano go w dwóch wariantach:

Jeszcze innym produktem zapewniającym ochronę w razie trwałej utraty zdrowia, jest niezdolność do samodzielnego życia lub pracy (wstęp do wieku 60 lat). Stan taki Nationale Nederlanden definiuje w tym przypadku jako utrata wzroku lub dwóch kończyn bądź  stwierdzona przez lekarza i trwająca co najmniej rok niezdolność do wykonywania podstawowych czynności życiowych (wymieniono je w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Wyłączenia dotyczą m.in. samookaleczeń, używania narkotyków i alkoholu, prowadzenia pojazdów bez uprawnień lub niedopuszczonych do ruchu czy – standardowo – skutków chorób stwierdzonych przed rozpoczęciem ochrony. 

Jaką ochronę Sposób na Przyszłość może zapewnić dziecku? 

Ochrona w zakresie zdrowia dziecka może być w tym przypadku realizowana na podstawie dwóch umów. Ta na wypadek uszkodzenie ciała dziecka obejmie te w wieku poniżej 17 lat. Wypłaty zgodnie z tabelą w OWU, do limitu wynoszącego 150% sumy ubezpieczenia. Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są m.in. wymienione ryzykowne sporty. 

Do tego samego wieku może obowiązywać umowa na poważne zachorowanie dziecka. Do uznania zdarzenia koniecznie jest przeżycie min. 30 dni. Zakres został podzielony tu na trzy grupy niosące ze sobą inne skutki wypłaty środków:

Typowo dla takich produktów ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki chorób stwierdzonych przed rozpoczęciem ochrony, z kolei na nowotwory obowiązuje 90 dni karencji ograniczającej wypłatę do aktualnej sumy składek. 

Kto powinien zainteresować się tą polisą?

Wartymi uwagi są na pewno wysokie maksymalne sumy ubezpieczenia – np. do miliona za inwalidztwo, niezdolność do samodzielnego życie lub pracy czy zgon w wyniku wypadku, 600 tys. za nowotwór. Czyni to z ubezpieczenie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość produkt zdolny stanowić rzeczywistą ochronę bytu rodziny, a w gruncie rzeczy temu w pierwszej kolejności służy każda polisa na życie. Nie jest to przy tym propozycja przesadnie złożona, a jej zakres pokrywa jednocześnie najważniejsze ryzyka, jakie z tego punktu widzenia są istotne. Dalsza rozbudowa ubezpieczenia Sposób na przyszłość jest jednak możliwa – szczegóły znajdziemy w witrynie Nationale Nederlanden.

Samo połączenie rozbudowanej funkcji ochronnej z oszczędnościową, przy pewnej dozie swobody, jaka towarzyszy temu drugiemu (co jest jakże istotne w obliczu długotrwałego inwestowania) pozwala zaspokoić wszystkie główne potrzeby, jakie w zakresie zabezpieczenia finansowego może mieć ubezpieczony wraz z najbliższymi. 

Jaki Sposób na Przyszłość proponuje nam Nationale Nederlanden?


Autor artykułu

Redaktor portalu DobraPolisaNaZycie.pl, w którym przybliża tematykę obejmującą polisy na życie, na zdrowie, ubezpieczenia mieszkań, a także ubezpieczenia inwestycyjne. Z wykształcenia historyk, po godzinach łazik i krawiec-amator.