Uniqa Ochrona z Plusem

Uniqa Ochrona z Plusem to polisa pochodząca jeszcze z oferty AXA, która niedawno dołączyła do TU Uniqa. Ubezpieczenie to jest skierowane do pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy, ochrona obejmuje 14 zdarzeń, a składka zaczyna się już od 10 zł. Sprawdźmy, czy warto wybrać polisę Uniqa Ochrona z Plusem.

Grupowe ubezpieczenie to produkt skierowany do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Najczęściej jest oferowany za pośrednictwem pracodawcy, bez potrzeby odwiedzania firmy ubezpieczeniowej i dobierania indywidualnej polisy. Pracownik może skorzystać z pakietu przygotowanego dla danego przedsiębiorstwa, a dodatkowo może wybrać do niego inne rozszerzenia według własnych potrzeb. Składka przy ubezpieczeniu grupowym w firmie może być odprowadzana z wynagrodzenia pracowników lub finansowana przez pracodawcę. Kwestia ta zależy od ustaleń pomiędzy pracodawcą i ubezpieczycielem.

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych dostępne są także polisy grupowe dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub pracują na podstawie umowy zlecenie albo o dzieło (np. freelancerzy). Otwarte ubezpieczenie grupowe działa podobnie jak to zakupione przez pracodawcę. Zapewnia ochronę i wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach jak poważne zachorowanie, uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku lub śmierć.

Ubezpieczenie grupowe Uniqa Ochrona z Plusem – co oferuje?

Uniqa Ochrona z Plusem to polisa, która gwarantuje wsparcie finansowe pracodawcy, pracownikom oraz ich rodzinom. Na ochronę możemy liczyć w przypadku śmierci albo w momencie wystąpienia innych nieprzewidzianych zdarzeń. Np. poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku oraz operacja medyczna. Odszkodowanie przysługuje ubezpieczonym także w miłych momentach życia, do których zaliczamy narodziny dziecka. Aby otrzymać świadczenie, wystarczy u pracodawcy złożyć wniosek o realizację należności.

Uniqa Ochrona z Plusem to ubezpieczenie, które składa się z umowy głównej, ustalanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe i pracodawcę oraz pakietów dodatkowych, które może pracownik dobrać samodzielnie. W tym ubezpieczeniu grupowym ubezpieczony może również objąć zakresem ochrony ubezpieczeniowej swoich bliskich, np. współmałżonka, partnera lub dorosłe dzieci.

Oprócz świadczeń finansowych polisa grupowa Uniqa gwarantuje dostęp do świadczeń medycznych. Umożliwia również prywatne konsultacje z lekarzami różnych specjalności i badania medyczne. Ubezpieczeni uzyskują dostęp do zniżek u 500 partnerów współpracujących z Uniqa. Po zakończeniu umowy ubezpieczenia z pracodawcą pracownik może kontynuować polisę na indywidualnych zasadach.

Uniqa Ochrona z Plusem – dla kogo?

Polisa grupowego ubezpieczenia oferowanego przez Uniqa umożliwia tworzenie grup ubezpieczonych od 3 osób do powyżej 30. To sprawia, że Uniqa Ochrona z Plusem to oferta odpowiednia dla różnych podmiotów. Ubezpieczonego i pracodawcę musi łączyć stosunek prawny, np. umowa o pracę. Dopuszczalne są również inne umowy, jednak będą one objęte bardziej wnikliwą oceną ryzyka. Po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej pracownik staje się ubezpieczonym głównym, a jego rodzina – ubezpieczonymi bliskimi. Dzieci mogą tak być określane do ukończenia 25. roku życia. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji.

W polisie grupowej umowę można zawrzeć na rok, może być ona samoczynnie przedłużana. Ochrona ubezpieczeniowa w tym przypadku może obowiązywać do ukończenia przez ubezpieczonego 70. roku życia. Jednak zdarza się, że ubezpieczyciel skróci okres ochrony, np. do 60 lat. W podstawowej umowie ubezpieczenia określono wąski zakres wyłączeń. Obejmuje on samobójstwo w okresie 2 lat, a także działania wojenne i akty przemocy. Pojawia się także zastrzeżenie dotyczące pełnienia służby, stanu wyższej konieczności oraz obrony koniecznej.

Do polisy grupowej Uniqa może przystąpić osoba, która ma więcej niż 15 lat i nie ukończyła jeszcze 55 lat. Dodatkowo osoba ta nie może pracować w zawodzie o podwyższonym ryzyku. Musi również wypełnić ankietę o wykonywanym zawodzie i ankietę medyczną.

Zakres ochrony polisy Uniqa Ochrona z Plusem

Uniqa Ochrona z Plusem pakiet ochronny podstawowy oferuje wsparcie nie tylko ubezpieczonemu, ale również jego bliskim. Polisa obejmuje następujące zdarzenia:

 • w przypadku ubezpieczonego – śmierć, śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, śmierć w następstwie wypadku w pracy, śmierć w następstwie zawału serca lub udaru, uszczerbek lub uszkodzenie ciała w następstwie wypadku, uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operacja medyczna, niezdolność do pracy;
 • obejmujące dziecko – urodzenie dziecka, narodziny dziecka wymagającego leczenia, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, uszczerbek lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, osierocenia dziecka, śmierć, śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, urodzenie martwego dziecka;
 • w przypadku współmałżonka – śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, uszczerbek lub uszkodzenia ciała w następstwie wypadku, uszczerbek na zdrowiu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operacja medyczna;
 • w przypadku rodziców i teściów – śmierć rodziców lub teściów ubezpieczonego, śmierć rodziców lub teściów w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowe wsparcie w ramach polisy grupowej Uniqa

W przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych zapewniana jest dostępność lekarzy, transport medyczny, dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc psychologa, wizyty lekarskie lub pielęgniarskie po wypadku, łóżko szpitalne dla rodzica, dostawę leków i infolinię medyczną. Ubezpieczony może skorzystać z tych świadczeń do wyczerpania limitu 3000 zł na każde zdarzenie.

Klienci w ramach grupowego ubezpieczenia oferowanego przez Uniqa otrzymują dostęp do wyjątkowych zniżek, z których mogą korzystać bez żadnych ograniczeń. Towarzystwo ubezpieczeniowe na stronie uniqabenefit.pl udostępnia oferty 500 partnerów, którzy dostarczają produkty i usługi znanych marek z różnych kategorii, m.in. dom i ogród, kultura i edukacja, dziecko, odzież, obuwie, podróże itp.

Pracownik korzystający z Uniqa Ochrona z Plusem może dobrowolnie dokupić różne pakiety, rozszerzając zakres ubezpieczenia lub podwyższając sumę ubezpieczenia. W ten sposób ubezpieczony może dopasować polisę do swojej bieżącej sytuacji życiowej. Podstawowy zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o następujące pakiety:

 • Pakiet Zdrowie Dziecka;
 • Pakiet Wypadkowy;
 • Pakiet Moje Życie i Zdrowie;
 • Pakiet MediPomoc;
 • Pakiet Pomoc na Raka;
 • Pakiet Badania Profilaktyczne;
 • Pakiet Telekonsultacje medyczne;
 • Pakiet Opieka24;
 • Pakiet Medycyna bez Granic.

Wyłączenia odpowiedzialności w Polisie Uniqa

Wybierając ubezpieczenie Uniqa Ochrona z Plusem, warto wiedzieć, jakie wyłączenia odpowiedzialności mogą sprawić, że ubezpieczony nie otrzyma wypłaty odszkodowania. W polisach grupowych stosowane są następujące wyłączenia odpowiedzialności:

 • branie udziału w bójkach i protestach;
 • masowe skażenie chemiczne, biologiczne lub radioaktywne;
 • zabieg o charakterze medycznym, który odbył się poza kontrolą lekarza lub osób uprawnionych;
 • popełnienie przestępstwa;
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień;
 • przekroczenie limitu świadczeń określonego w umowie ubezpieczenia;
 • przebywanie na ternie państwa, gdzie toczą się działania wojenne;
 • samobójstwo (karencja 2 lata);
 • samookaleczenie;
 • stosowanie narkotyków, niezaleconych leków, środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych;
 • dobrowolne uczestnictwo w działaniach wojennych, zbrojnych, aktach terroru, przemocy, zamieszkach itp.;
 • uprawianie ryzykownych sportów;
 • zatajenie ważnych informacji o stanie zdrowia podczas podpisywania umowy.

Warunki ubezpieczenia i wypłata świadczeń Uniqa

Po podpisaniu umowy ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia najbliższego miesiąca.

Składka powinna być opłacana z góry na indywidualne konto za każdy miesiąc ochrony, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna.

Uniqa Plus Ochrona z Plusem stosuje karencje:

 • operacje medyczne, poważne zachorowania, pobyt w szpitalu – 3 miesiące;
 • urodzenie dziecka – 10 miesięcy;
 • pozostałe zdarzenia niespowodowane nieszczęśliwym wypadkiem – 6 miesięcy.

Zdarzeń objętych nieszczęśliwym wypadkiem nie dotyczy karencja.

Uniqa zapewnia wysoki poziom obsługi. 98% wniosków dotyczących wypłaty z tytułu urodzenia dziecka lub śmierci rodzica jest realizowane tego samego dnia, w którym formularz wpłynie do firmy. Natomiast 80% decyzji dotyczących świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku zostaje podjęta w ciągu 24 godzin od przesłania wniosku do ubezpieczyciela.

Uniqa Ochrona z Plusem – dlaczego warto?

Ubezpieczenie grupowe Uniqa Ochrona z Plusem to niedrogie rozwiązanie ochronne o szerokim zakresie ochrony i niskiej sumie ubezpieczenia. Polisa to gwarantowane zabezpieczenie finansowe dla ubezpieczonego i jego rodziny. W ramach polisy zapewniona jest prywatna opieka zdrowotna w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania.

Ubezpieczyciel oferuje dostęp do szerokiej sieci placówek medycznych współpracujących z Uniqa. Dodatkowo umożliwia w ramach ubezpieczenia badania i zabiegi rehabilitacyjne jak rezonans, tomograf, RTG itp. Katalog operacji dostępnych w zakresie ochrony obejmuje aż 533 zabiegów. Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę za świadczenia medyczne jak pobyt w szpitalu z powodu choroby oraz inne zdarzenia, np. śmierć rodzica lub teścia czy urodzenie dziecka. Oprócz tego wypłata świadczenia jest zapewniona za uszczerbek na zdrowiu bez względu na to, czy doprowadziło ono do trwałego naruszenia sprawności organizmu.

W przypadku diagnozy poważnego zachorowania w okresie 12 miesięcy ubezpieczony może skorzystać z 30 wizyt u lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu i bez długiego czasu oczekiwania na wizytę. Do pakietu Opieka24, czyli pomoc w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych, zapewniana jest organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji, dostaw leków i wizyt lekarskich. natomiast MediPomoc oferuje pomoc po nieszczęśliwym wypadku – obejmuje konsultacje lekarskie, zabiegi oraz badania ambulatoryjne i zakup sprzętu rehabilitacyjnego. To wszystko sprawia, że oferta Ochrony z Plusem jest dość atrakcyjnym produktem, który warto wziąć pod uwagę, poszukując ubezpieczenia grupowego.

Uniqa Ochrona z Plusem to grupowe ubezpieczenie skierowane do małych, średnich i dużych firm. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy. W ramach polisy ubezpieczyciel oferuje szeroki zakres ochrony oraz możliwość jej rozszerzenia. Dodatkowym bonusem są atrakcyjne pakiety, które umożliwiają wizyty lekarskie, rehabilitacje i dostawy leków do domu.