Komfort życia Pru ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to taki produkt ochronny, który zapewnia bliskim ochronę finansową na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Środki z tego tytułu mogą pomóc np. zrekompensować spadek dochodów, który wiąże się z odejściem żywiciela rodziny, a także pokryć wydatki związane z pochówkiem osoby objętej ubezpieczeniem. Jednym z interesujących rozwiązań w tej kategorii jest polisa Komfort życia Pru. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kto może przystąpić do ubezpieczenia w Pru?

Do ochrony ubezpieczeniowej w ramach Pru Komfort Życia (dawniej Prudential) mogą przystąpić osoby fizyczne, które:

 • z wynikiem pozytywnym przejdą przez proces oceny ryzyk ubezpieczeniowego (w dużej mierze zależy to od przedstawionych informacji na temat stanu zdrowia),
 • są w wieku nieprzekraczającym limitu wskazanego w OWU. Obecnie jest to 18-70 lat.

Ile wynosi suma ubezpieczenia na życie Pru Komfort Życia?

Wysokość świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego jest uzależniona m.in. od sumy ubezpieczenia, jaka obowiązywała w dniu zgonu. W przypadku braku wskazanych uposażonych świadczenie wypłacane z tego tytułu przypada spadkobiercom ubezpieczonego.

Jeśli chodzi o minimalną sumę polisy Komfort życia Pru, to obecnie, tzn. zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Obowiązującymi w 2024 roku, wynosi ona 10 000 zł.

Naturalnie ubezpieczyć się można również na wyższą kwotę.

Minimalna suma ubezpieczenia jest najniższym świadczeniem, jakie wypłaca się poszkodowanemu klientowi (lub — w przypadku zgonu — jego bliskim) w przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczeniowej.

Oprócz tego klienci mogą liczyć na podwyższenie umownej sumy ubezpieczenia. Maksymalny limit, do którego można podwyższyć świadczenie, jest dość wysoki, ponieważ wynosi 200 000 zł. Jednocześnie, trzeba mieć na uwadze ograniczenie w tej kwestii, ponieważ limit ów można podwyższyć maksymalnie o 25% pierwotnej sumy ubezpieczenia (przy czym minimalna wartość podwyższenia wynosi 10 000 zł). Co ważne, limit ten jest liczony oddzielnie dla umowy głównej oraz KAŻDEJ umowy dodatkowej.

Zaliczka wypłacana na poczet świadczenia należnego z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej to ciekawe rozwiązanie. Dlaczego? Ponieważ wypłata ta następuje dość szybko i nie wiążą się z nią zawiłe formalności. Taki stan rzeczy oznacza, że bliscy zmarłego mogą bez zbędnej zwłoki zabrać się za przygotowanie pochówku i pokryć związane z tym wydatki

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia Komfort Życia Pru?

Nie chcemy, byś potraktował ten wpis jak nachalną reklamę oferty towarzystwa ubezpieczeniowego Pru. Tak czy inaczej, podczas opisywania jednego z ich produktów, jakim jest Pru Komfort Życia, nie sposób nie wspomnieć o zaletach. Poniżej przedstawiamy Ci jedynie niektóre spośród nich:

 • szeroki zakres ochrony. Towarzystwo ubezpieczeniowe Pru oferuje swoim klientom zestaw składający się z jedenastu różnych umów dodatkowych, które pozwalają poszerzyć zakres ochrony zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego potomstwa. Nie trzeba chyba dodawać, że może okazać się to niezbędne w obliczu różnych trudnych sytuacji życiowych (do takich zalicza się na przykład poważne zachorowanie);
 • elastyczność. Bez wątpienia kolejnym z kluczowych atutów oferty towarzystwa ubezpieczeniowego Pru jest możliwość dostosowania zakresu ochrony, a także wysokości sumy ubezpieczenia (co oczywiście wiąże się z wysokością składek, jakie należy regularnie opłacać) do indywidualnych potrzeb danego klienta. Przykładowo, w przypadku:
  • narodzin dziecka,
  • zawarcia związku małżeńskiego,
  • nabycia nieruchomości (mieszkania lub domu),

towarzystwo ubezpieczeniowe Pru dopuszcza możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia.

Jak wygląda zmiana warunków ubezpieczenia w Pru?

Warto wiedzieć…
Jeśli klientowi korzystającemu z ubezpieczenia Pru Komfort Życia urodzi się dziecko itp., może on dokonać zwiększenia zakresu ochrony. Co ważne, można to zrobić bez konieczności ponownej oceny ryzyka.

Co ważne, możliwości w tym zakresie są dość rozbudowane i nie odnoszą się jedynie do zakresu ochrony. Wręcz przeciwnie, klienci mają bowiem możliwość wprowadzenia zmian w umowie obejmujących np.:

 • zmianę częstotliwości wpłat składek,
 • dostosowanie wysokości sumy ubezpieczenia)

Tak czy inaczej, trzeba mieć na uwadze, że wszelkie modyfikacje w kwestii polisy ubezpieczeniowej mogą podlegać ograniczeniom. Szczegółowe informacje w tej kwestii można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Klienci Pru mają sporą swobodę, jeśli chodzi o:

 • zawieranie nowych umów dodatkowych,
 • rezygnację z już posiadanych,

co pozwala dostosować zakres ochrony do naszych bieżących potrzeb. Rzecz jasna, każda zmiana składki ubezpieczeniowej z tytułu umowy zawartej z Pru w ramach umowy Komfort Życia skutkuje ponownym przeliczeniem kwoty odszkodowania przysługującej klientowi.

Jak już wspomnieliśmy, w ramach ubezpieczenia Komfort Życia Pru  możliwe jest zabezpieczenie nie tylko siebie, ale także swojego potomstwa. Dzięki umowom dodatkowym zyskuje się kompleksową ochronę na wypadek trudnych sytuacji życiowych. Taki stan rzeczy to wręcz idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy pojawi się nowy członek rodziny. W zależności od umowy dodatkowej może on uzyskać ochronę po osiągnięciu pierwszego roku życia, a w niektórych przypadkach — już po trzech miesiącach.

Wady i zalety polisy na życie

Naszym zdaniem siła oferty Pru Komfort Życia, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu konkurencyjnych rozwiązań, tkwi we wspomnianych umowach dodatkowych. Zawierając takie umowy, otrzymujesz dodatkowe wsparcie dla siebie oraz Twoich bliskich. Możesz np. poszerzyć przysługującą wam ochronę w ramach:

 • poważnych zachorowań (mogą być to maksymalnie nawet 54 choroby),
 • drugiej opinii medycznej,
 • pobytu w szpitalu,
 • inwalidztwa (29 rodzajów inwalidztwa),
 • niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej,
 • konieczności przeprowadzenia operacji (pakiet ubezpieczeniowy w ramach ochrony 
 • dodatkowej Pru Komfort Życia obejmuje nawet 200 operacji),
 • zgonu, do którego dojdzie w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

Również w przypadku dzieci klientów dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe zapewniają ochronę na wypadek takich sytuacji jak na przykład:

 • pobyt w szpitalu,
 • operacja,
 • niemożność samodzielnego funkcjonowania
 • zachorowanie na chorobę przewlekłą.

Jeśli chodzi  o słabości tego produktu ubezpieczeniowego, trudno nam znaleźć coś konkretnego. Pru Komfort Życia to po prostu solidny produkt, który wprawdzie nie deklasuje konkurencji, ale z drugiej strony nie wyróżnia się również negatywnie na tle rozwiązań oferowanych przez inne towarzystwa.

Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?

Minimalny okres ubezpieczenia w ramach polisy Pru Komfort Życia wynosi 5 lat. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje nie później niż do dnia poprzedzającego rocznicę zawarcia umowy po osiągnięciu przez osobę ubezpieczoną 75. roku życia.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia:

1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w Polisie, pod warunkiem zapłaty pierwszej składki.

2. Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje Ubezpieczonemu do dnia, w którym Umowa ubezpieczenia została rozwiązana lub wygasła”.

OWU Komfort Życia Pru (dawniej Prudential)

Ile kosztuje ubezpieczenie Komfort życia Pru?

Minimalna wysokość składki łącznej w przypadku polisy Pru Komfort Życia wynosi::

 • składka miesięczna: 40 zł,
 • składka kwartalna: 120 zł,
 • składka półroczna: 240 zł,
 • składka roczna: 480 zł.

Co ważne, ta minimalna wysokość składki łącznej obejmuje i umowę Główną, i umowy dodatkowe.

Warto wiedzieć…
Podwyższenie sumy ubezpieczenia to rozwiązanie, które pozwala uchronić klienta przed utratą wartości polisy w czasie (na taką utratę wartości ma wpływ m.in. inflacja).

Rzecz jasna, trzeba liczyć się z tym, że wzrost sumy ubezpieczenia lub zakresu ochrony ubezpieczeniowej wiąże się z podwyższeniem składki. Poniżej przedstawiamy, ile może minimalnie wynieść wzrost składki miesięcznej, do którego dochodzi przy zwiększaniu Sumy ubezpieczenia:

 • składka miesięczna: 20 zł,
 • składka kwartalna: 60 zł,
 • składka półroczna: 120 zł,
 • składka roczna: 240 zł.

To wciąż nie wszystko, na co mogą liczyć klienci towarzystwa ubezpieczeniowego korzystający z ochrony w ramach Pru Komfort Życia. Oprócz tego przewiduje się bowiem zaliczkę na poczet świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej. Taka zaliczka może wynieść nie więcej niż równowartość 20 proc. świadczenia umownego, przy czym jej górny limit wynosi 8 000 zł.

Wysokość składki ubezpieczeniowej jest ustalana przez towarzystwo Pru na podstawie następujących parametrów:

 • wysokości sumy ubezpieczenia,
 • częstotliwości opłacania składek,
 • okresu ubezpieczenia,
 • taryfy składek stosowanej w dniu złożenia przez potencjalnego klienta wniosku o zawarcie polisy lub jej zmianę/aktualizację,
 • wieku Ubezpieczonego,
 • wyników oceny ryzyka ubezpieczeniowego (ocenę tą wykonuje się z wykorzystaniem ankiety, w ramach której przyszły klient powinien umieścić m.in. informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia oraz historii przebytych chorób). 

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia?

Przewiduje się jednak również takie sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe Pru, pomimo szkody, jaka dotknęła jej klienta, zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty świadczenia. Do takich sytuacji zalicza się np.:

 • samobójstwo ubezpieczonego, jeśli doszło do niego nie później niż przed upływem roku od momentu zawarcia umowy,
 • czynne i świadome uczestnictwo w:
  • akcie przemocy,
  • wojnie,
  • operacjach wojskowych,
  • misjach pokojowych i stabilizacyjnych,
  • aktach terroru oraz zamieszkach.

Musisz jednak wiedzieć, że wyżej wymienione ograniczenia to w rzeczywistości nic nadzwyczajnego. W praktyce bowiem właściwie każde towarzystwo ubezpieczeniowe — w odniesieniu do polis na życie i zdrowie — stosuje takie właśnie ograniczenia.

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie Komfort życia Pru?

Naszym zdaniem polisa Komfort życia Pru zawiera rozwiązania potrzebne tym, którzy chcą zapewnić rodzinie ochronę finansową na wypadek swojego odejścia. Warto zdecydować się również na umowy dodatkowe oferowane w ramach ochrony Pru Komfort Życia, które obejmują m.in. ochronę przed chorobami przewlekłymi, ale także śmiercią, hospitalizacją, inwalidztwem czy utratą zdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Dzięki temu możemy kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo finansowe swoje i całej rodziny.