Poradniki

Ochrona Jutra z Nationale Nederlanden

Kalendarz 26.05.2021 Aktualizacja26.05.2021

Chcesz ubezpieczyć siebie i bliskich oraz nie martwić się o swoją emeryturę? Poznaj polisę Ochrona Jutra od Nationale Nederlanden.

Poszukujesz kompleksowego produktu, który nie tylko będzie Cię chronił, ale także pozwoli Ci inwestować kapitał? Sprawdź, czym jest Nationale Nederlanden Ochrona Jutra i przekonaj się, czy to ubezpieczenie dla Ciebie. 

O Nationale Nederlanden Ochrona Jutra

Jest to produkt o charakterze ochronno-inwestycyjnym. Ma przede wszystkim chronić zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Umożliwia jednak budowanie kapitału na przyszłość dzięki gromadzeniu środków w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Co to oznacza? Jeśli Cię zabraknie, Twoi bliscy otrzymają świadczenie równe wysokości sumy ubezpieczenia. Tak działa ochronna część ubezpieczenia. Możesz zdecydować się także na odkładanie pieniędzy. Środki będą inwestowane, a Ty możesz przeznaczyć je na dowolny cel. 

W ramach jednej polisy ubezpieczysz do 10 osób. Co ważne, Nationale Nederlanden Ochrona Jutra umożliwia elastyczne dopasowanie polisy do Twoich potrzeb. Wystarczy, że zdecydujesz się na rozszerzenie wariantu podstawowego. Możesz skorzystać z wielu umów dodatkowych i ubezpieczyć się na wypadek nowotworu, powaznych chorób, pobytu w szpitalu czy operacji. Nationale Nederlanden Ochrona Jutra umożliwia również zabezpieczenie na wypadek niezdolności do życia, pracy, trwałego inwalidztwa czy uszkodzenia ciała. Dodatkowo możesz skorzystać z narzędzi emerytalnych. Oprócz ochrony ubezpieczeniowej masz możliwość otworzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego, Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego czy dołączenia do Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. 

Dla kogo jest ubezpieczenie Ochrona Jutra? 

Dla wszystkich, którzy myślą o zabezpieczeniu swojej rodziny w razie, gdyby ich zabrakło i chcą móc dopasować polisę do obecnej sytuacji życiowej. Nieważne, czy właśnie zakładasz rodzinę czy może czekasz już na kolejenego potomka. Możesz wygodnie objąć ubezpieczeniem również swoją partnerkę lub partnera, a także dzieci. 

Chcesz odkładać na emeryturę w ramach polisy? 

Ubezpieczyciel ułatwia Ci odkładanie środków na emeryturę. Możesz część składki przeznaczyć na inwestowanie w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. 

Ochrona Jutra Nationale Nederlanden w pytaniach i odpowiedziach 

 • Kto może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową?

Każda osoba, która ukończyła 1. rok życia i nie ukończyła 66. roku życia. 

 • Jak dołączyć osobę do ubezpieczenia?

Wystarczy, że złozysz wniosek, w którym wskażesz osobę, którą chcesz objąć ubezpieczeniem. Maksymalnie możesz włączyć do polisy 10 osób. 

 • Czy ubezpieczenie działa wszędzie?

Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 • Na jaki czas zawierana jest umowa?

Minimalny okres trwania umowy podstawowej wynosi 10 lat. Jednak czas trwania umów dodatkowych jest krótszy i różni się w zależności od rodzaju polisy. 

 • Kiedy umowa wygasa?

Umowa wygasa:

 • z upływem okresu, na jaki została zawarta, 
 • z dniem wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego głównego; Umowa nie wygasa, jeżeli wskazałeś innego Ubezpieczonego głównego spośród Ubezpieczonych w terminie 30 dni od dnia wypłaty sumy ubezpieczenia, 
 • w rocznicę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przypadającą bezpośrednio po dniu ukończenia przez Ubezpieczonego głównego 75 lat; Umowa nie wygasa, jeżeli wskazałeś innego Ubezpieczonego głównego spośród Ubezpieczonych w terminie co najmniej 15 dni przed tą rocznicą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,
 • z dniem rezygnacji z obejmowania ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego głównego; Umowa nie wygasa, jeżeli wskazałeś innego Ubezpieczonego głównego spośród Ubezpieczonych,
 • jeżeli ochroną ubezpieczeniową nie jest już objęty żaden Ubezpieczony, 
 • w przypadku zmiany w Umowie, która spowodowała obniżenie Składki poniżej limitów wskazanych w Tabeli limitów i opłat; Umowa nie wygasa, jeżeli obniżenie to nastąpiło w wyniku śmierci Ubezpieczonego. 

Umowa zostaje rozwiązana, po wcześniejszym wezwaniu właściciela polisy do zapłaty, po upływie 60 dni od dnia, w którym nie została wpłacona pierwsza zaległa Składka.

 • Czy umowa dodatkowa wygasa automatycznie?

Okres trwania umów dodatkowych jest krótszy, jednak nie musisz martwić się o ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. Najpóźniej 30 dni przed zakończeniem umowy dodatkowej ubezpieczyciel skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia propozycji przedłużenia umowy oraz zaproponuje wysokości składki na nastepny okres ubezpieczeniowy. 

 • Co możesz zmienić w trakcie trwania ubezpieczenia?

W czasie trwania umowy możesz zmienić:

 • częstotliwość opłacania Składki, 
 • metodę opłacania Składki, 
 • wysokość Składki, z zachowaniem limitów minimalnej Składki, 
 • Sumy ubezpieczenia, z zachowaniem obowiązujących limitów, 
 • Właściciela polisy – oznacza to, że inna osoba przejmie Twoje prawa i obowiązki z tytułu Umowy, w tym przede wszystkim obowiązek opłacania Składki, 
 • osoby uposażone – jeśli jesteś także osobą ubezpieczoną. 

Masz możliwość dokonać zmiany także zakresu ochrony swojej polisy. Jeśli chcesz, możesz zdecydować się na poszerzenie wariantu podstawowego o kolejne umowy dodatkowe, jeśli np. pojawi się nowy członek rodziny.  

 • Ile kosztuje ubezpieczenie?

Wysokość składki zależy od wieku każdej z ubezpieczonych osób, wybranych sum ubezpieczenia oraz okresu trwania polisy. Minimalna wysokość składki opłacanej miesięcznie to 150 zł. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł.

Źródło: Nationale Nederlanden
 • Czy składka może się zmienić?

Tak, składka może ulec zmianie w przypadku:

 • zawarcia, przedłużenia lub rozwiązania Umowy dodatkowej, 
 • objęcia ochroną ubezpieczeniową kolejnej osoby, 
 • wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej udzielanej danemu Ubezpieczonego albo jego śmierci, 
 • zmiany Sumy ubezpieczenia lub Sumy ubezpieczenia Umowy dodatkowej, 
 • wygaśnięcia Umowy dodatkowej, 
 • zmiany częstotliwości opłacania Składki, 
 • zmiany metody opłacania Składki na polecenie zapłaty albo rezygnacji z polecenia zapłaty na rzecz innej metody płatności.
 • Kiedy należy opłacić składkę?

Składkę za ubezpieczenie można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Częstotliwość zależy od tego, na jaką opcję zdecydujesz się podczas podpisywania umowy. 

 • Chcę podwyższyć sumę ubezpieczenia. Czy to możliwe?

Możesz zmienić sumę ubezpieczenia, jeśli złozysz odpowiedni wniosek. Musi on zostać zaakceptowany przez ubezpieczyciela. Jeżeli chcesz obniżyć sumę ubezpieczenia możesz to zrobić po 2 latach polisowych, licząc od dnia rozpoczęcia umowy. 

 • Chcę ubezpieczyć swoje dziecko. Czy mogę to zrobić w ramach tej polisy?

Tak, możesz włączyć pociechę do ubezpieczenia, jeśli tylko ukończy 1. rok życia.

 • Doszło do zdarzenia przewidzianego w umowie. Jak otrzymam pieniądze?

Najpierw poinformuj ubezpieczyciela o zdarzeniu. Aby otrzymać świadczenie, przygotuj dokumenty:

 • kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
 • skrócony odpis aktu zgonu oraz zaświadczenie stwierdzającego przyczynę śmierci Ubezpieczonego wystawionego przez lekarza lub organy, które są do tego upoważnione,
 • inne dokumenty, o które może poprosić ubezpieczyciel niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Nationale-Nederlanden albo wysokości świadczenia.

Dokumenty dostarcz w oryginałach, a jeśli nie jest to możliwe – kopiach potwierdzonych przez notariusza lub przedstawiciela Nationale-Nederlanden. 

W przypadku, gdy nie jesteś w stanie dostarczyć dokumentów, ponieważ dysponuje nimi policja czy prokuratura, należy podać nazwę i adres organu, w którym znajdują się potrzebne dokumenty.  

 • Kiedy otrzymam pieniądze?

Spodziewaj się wypłaty do 30 dni po otrzymaniu przez ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu zdarzenia, które objęte jest ubezpieczeniem. Pamiętaj jednak, że gdyby konieczne było wyjaśnienie okoliczności pozwalających ustalić odpowiedzialność Nationale-Nederlanden, ubezpieczyciel może wypłacić pieniądze w okresie 14 dni od dnia, gdy wyjaśnienie stało się możliwe. 

 • Kiedy nie otrzymam pieniędzy?

Ubezpieczyciel nie zawsze wypłaci świadczenie. To sytuacje, w których Nationale-Nederlanden nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia, do których doszło w wyniku:

 • działań wojennych, stanu wojennego, 
 • czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy, aktach terroryzmu, rozruchach, zamieszkach, 
 • zdarzenia bezpośrednio związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość,
 • samobójstwa w okresie 2 lat od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 

Na wypłatę świadczenie nie ma co liczyć również w przypadku:

 • osoby występującej na liście sankcyjnej; 
 • osoby zamieszkałej w krajach o nie akceptowalnym poziomie ryzyka (kraje UHRC), a także na rzecz podmiotów prowadzących swą działalność lub też posiadający swą siedzibę w jednym z krajów UHRC; 
 • organów rządowych, władz publicznych lub też ich agend (w tym także ambasad) krajów UHRC (niezależenie od miejsca ich lokalizacji lub siedziby); 
 • osób lub podmiotów działających w imieniu i na rzecz organów rządowych krajów UHRC (niezależenie od miejsca ich lokalizacji lub siedziby); 
 • podmiotu, niezależnie od miejsca lokalizacji lub siedziby, należącego lub kontrolowanego pośrednio lub bezpośrednio przez jedną z osób lub podmiotów wymienionych w powyższych punktach; 
 • finansowania towarów lub usług pochodzących, sprowadzanych, przekazywanych, transportowanych, przeładowywanych do/z lub za pośrednictwem krajów UHRC (Syria, Sudan, Korea Północna, Iran i Kuba).
 • Czy i jak mogę zrezygnować z ubezpieczenia?

Tak, możesz odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania polisy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, ten okres skraca się do 7 dni. W takiej sytuacji możesz liczyć na zwrot wpłaconej składki. Po upływie tego czasu nadal możesz zrezygnować z ubezpieczenia. Nationale Nederlanden zwróci Ci kwotę za okres, w którym nie udzielał ochrony.

 • Co się stanie po mojej śmierci?

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej Nationale Nederlanden wypłaci świadczenie odpowiadające sumie ubezpieczenia. Jako ubezpieczony wyznaczasz uposażonych, którym przysługuje odpowiednia część sumy ubezpieczenia. Dzięki temu Twoi bliscy otrzymają pieniądze po Twojej śmierci. To istotne, aby nie zapomnieć o wyznaczeniu uposażonych. Ułatwia to kwestię dziedziczenia i ewentualnych problemów formalnych.

Istnieje możliwość kontynuowania umowy po śmierci właściciela polisy, jeśli Ubezpieczony lub spadkobierca zgłosi się do ubezpieczyciela w ciągu 30 dni i wspólnie ustalą zasady, na jakich umowa ma byc kontynuowana. Niestety nie ma takiej możliwości, jeśli właściciel polisy jest równocześnie ubezpieczonym i nie istnieją inne osoby objęte ochroną ubezpieczeniową. 

 • Kogo mogę wskazać jako uposażonego?

Masz możliwość wskazać i w dowolnym czasie zmienić dane osoby uposażonej. Wystarczy, że przekażesz oświadczenie do ubezpieczyciela. Jeśli nie określisz uposażonych, mogą oni nie nabyć prawa do wypłaty Twoich pieniędzy z chwilą Twojej śmierci. W przypadku nieokreślania kręgu tych osób lub w sytuacji, gdy wszyscy wyznaczeni uposażeni zmarli, pieniądze zostaną wypłacone Twojej rodzinie w następującej kolejności:

 • małżonek, 
 • dzieci, 
 • wnuki, 
 • rodzice, 
 • rodzeństwo, 
 • dzieci rodzeństwa. 

W praktyce oznacza to, że wszystkie środki w pierwszej kolejności otrzyma małżonek lub małżonka. Jeśli Twoja żona lub mąż nie żyje, kolejne w kolejce będą dzieci, które otrzymają równe kwoty itd. W przypadku wskazania więcej niż jednego uposażonego, każdy otrzyma wyznaczoną przez Ciebie część sumy ubezpieczenia. Możesz w takim przypadku zdecydować, że np. 50% sumy trafia do Twojej małżonki lub małżonka, a po 25% otrzymuje dwójka Twoich dzieci.

 • O jakie umowy dodatkowe mogę rozszerzyć ubezpieczenie?

W ramach ubezpieczenia Nationale Nederlanden Ochrona Jutra możesz rozszerzyć ochronę również o wiele umów dodatkowych:

 • Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu „Ona”
 • Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu „On”
 • Umowa dodatkowa na wypadek poważnych chorób – bez nowotworów
 • Pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku
 • Pobyt w szpitalu lub operacja wskutek choroby
 • Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku
 • Niezdolność do samodzielnego życia lub pracy
 • Przejęcie opłacania składek z tytułu niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • „Miesięczna wypłata” na wypadek niezdolności do pracy
 • Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała
 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała dziecka
 • Poważne zachorowania dziecka
 • Śmierć ubezpieczonego (rodzica)
 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)
 • Indywidualne Konto Zabezpieczeń Emerytalnych (IKZE)
 • Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK)
 • Jak mogę zawrzeć umowę?

Umowę ubezpieczenia możesz zawiązać u przedstawicieli Nationale-Nederlanden. Jeśli interesuje Cię oferta Nationale Nederlanden Ochrona Jutra najlepiej skontaktuj się z agentem lub udaj się do placówki. Umowa zawierana jest na podstawie Twojego wniosku. Ubezpieczyciel musi dokonać jego akceptacji, a Ty opłacić pierwszą składkę. Dodatkową umowę możesz zawrzeć wraz z podstawową lub zdecydować się na nią w czasie trwania polisy. 

Ochrona Jutra z Nationale Nederlanden


Autor artykułu

Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej, ubezpieczeń inwestycyjnych i na życie. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.