Warta Dla Ciebie i Rodziny

Ubezpieczenie Warta – Dla Ciebie i Rodziny to produkt o charakterze ochronnym, który ma szeroki zakres. Dzięki niemu każdy może zabezpieczyć finansowo nie tylko siebie, ale także najbliższą rodzinę. Ochronny pakiet polisy gwarantuje świadczenie w przypadku śmierci, choroby lub wypadku ubezpieczonego.

Towarzystwo Reasekuracyjne Warta powstało w 1920 roku w Poznaniu i był to pierwszy zakład ubezpieczeń o profilu reasekuracyjnym. Okresem największych zmian dla Warty był rok 1990, gdy w życie weszła ustawa o działalności ubezpieczeniowej, umożliwiająca oferowanie ubezpieczeń przez więcej niż jedną firmę. Wtedy to Warta zaczyna proponować polisy dla klientów indywidualnych i rozbudowuje sieć placówek. Tutaj przybliżamy jeden z jej produktów: Warta – Dla Ciebie i Rodziny. 

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie Warta – Dla Ciebie i Rodziny to oferta gwarantująca wsparcie finansowe dla ubezpieczonego oraz jego rodziny w wielu życiowych sytuacjach tj. śmierć, wypadek, choroba, a także narodziny dziecka. Do polisy może przystąpić każdy, kto jest pełnoletni i ukończył 18 lat, ale nie ma ukończonych 66 lat. Po ukończeniu 70. roku życia ubezpieczony może kontynuować ubezpieczenie w wariancie „Dla Ciebie 55 Plus”. 

Ile wynosi suma ubezpieczenia na życie?

Suma ubezpieczenia na życie Warta – Dla Ciebie i Rodziny jest ustalana przez strony, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Jest ona wyrażana kwotowo.

Łączna kwota świadczenia wypłacana z polisy Warta – Dla Ciebie i Rodziny wynosi:

 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy – 81 000 zł (wersja podstawowa), 140 000 zł (Plus), 199 000 zł (Premium);
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – 63 000 zł (wersja podstawowa), 110 000 zł (Plus), 157 000 zł (Premium);
 • śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – 30 000 zł (wersja podstawowa), 55 000 zł (Plus), 80 000 zł (Premium);
 • śmierć w wyniku wypadku – 40 000 zł (wersja podstawowa), 70 000 zł (Plus), 100 000 zł (Premium);
 • inwalidztwo w wyniku wypadku – 23 000 zł (wersja podstawowa), 45 000 zł (Plus), 67 000 zł (Premium);
 • śmierć – 20 000 zł (wersja podstawowa), 35 000 zł (Plus), 50 000 zł (Premium);
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku 250 zł (wersja podstawowa), 455 zł (Plus), 660 zł (Premium);
 • dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku – 130 zł (wersja podstawowa), 160 zł (Plus), 190 zł (Premium);
 • operacje – 1 000 zł (wersja podstawowa), 2 000 zł (Plus), 3 000 zł (Premium);
 • leczenie specjalistyczne – 1 000 zł (wersja podstawowa), 2 000 zł (Plus), 3 000 zł (Premium);
 • powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji – 10 000 zł (wersja podstawowa), 20 000 zł (Plus), 30 000 zł (Premium). 

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia Warta – Dla Ciebie i Rodziny?

Ubezpieczenie Warta – Dla Ciebie i Rodziny w swoim zakresie ochrony obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku – ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy – ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;
 • śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub udarem mózgu;
 • śmierć ubezpieczonego – łączna kwota świadczenia wypłaconego z tytułu renty w przypadku śmierci ubezpieczonego wynosi 100% sumy ubezpieczenia;
 • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku – ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wysokości odpowiadającej 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego;
 • powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego w wyniku choroby lub wypadku – ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;
 • inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku – ubezpieczyciel wypłaca rekompensatę w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku lub choroby – świadczenie szpitalne za pobyt w szpitalu przysługuje za każdy dzień hospitalizacji;
 • leczenie specjalistycznego na skutek choroby lub wypadku;
 • operacja ubezpieczonego w wyniku wypadku lub choroby – odpowiedzialność ubezpieczyciela w ciągu roku polisowego obejmuje maksymalnie 3 operacje przeprowadzone u ubezpieczonego;
 • śmierć rodzica, współmałżonka lub dziecka – ubezpieczyciel wypłaca rekompensatę. 

Wady i zalety polisy na życie

Ubezpieczenie Warta – Dla Ciebie i Rodziny to oferta skierowana do osób w różnym wieku, która zapewnia kompleksową ochronę oraz wsparcie finansowe w różnych aspektach życia. Ubezpieczyciel proponuje różnorodne warianty dopasowane do różnych grup, np. rodzina, samotni rodzice, single, pary oraz osoby powyżej 55. roku życia.

W zależności od wybranego pakietu ubezpieczenia klient ma możliwość skorzystania m.in. z organizacji i opłaty kosztów wizyty lekarskiej, rehabilitacji czy też naprawy popsutego roweru. Taka pomoc jest ważna w przypadku wypadków, nagłych zachorowań oraz wtedy, gdy niezbędna jest profesjonalna pomoc specjalisty.

Wybierając odpowiedni wariant ubezpieczenia, klient może również otrzymać świadczenie po narodzinach dziecka lub wnuka.

Dodatkowo ubezpieczenie Warta – Dla Ciebie i Rodziny swoją ochroną może obejmować także życie rodziców, teściów, małżonka, partnera oraz dzieci. Pakiety z szerszym zakresem ochrony mogą oferować także wsparcie finansowe w przypadku operacji i zachorowania dzieci, współmałżonka lub partnera.

Za minus polisy można uznać, to, że im więcej pakietów wybierze klient, tym większą składkę zapłaci, zwłaszcza gdy chce oprócz siebie objąć ochroną również bliższą lub dalszą rodzinę. To jednak zupełnie normalne w przypadku ubezpieczeń osobowych i majątkowych. 

Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?

Umowa ubezpieczenia Warta – Dla Ciebie i Rodziny jest zawierana na okres jednego roku. Następnie może zostać przedłużona na kolejny rok, jeśli żadna ze stron umowy nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy ubezpieczenia.

Okres korzystania z ochrony dla polisy Warta – Dla Ciebie i Rodziny może trwać maksymalnie do ukończenia przez ubezpieczonego 70. roku życia. Po przekroczeniu tego wieku ubezpieczony może korzystać z ochrony, jaką daje polisa „55 Plus”.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu oznaczonym w umowie ubezpieczeniowej jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki. Dodatkowo do niektórych zdarzeń ubezpieczyciel określił okres karencji:

 • w przypadku śmierci ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu albo śmierci partnera/współmałżonka ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się po okresie 6 miesięcy;
 • w przypadku urodzenia się dziecka lub urodzenia się wnuka ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 10 miesięcy;
 • w przypadku dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera czy też dziecka ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy. 

Ile kosztuje ubezpieczenie Warta – Dla Ciebie i Rodziny?

Wysokość składki miesięcznej ubezpieczenia Warta – Dla Ciebie i Rodziny zależy od wybranego przez klienta wariantu polisy. Podstawowy pakiet można wykupić już za 33 zł miesięcznie.

Za podstawowy pakiet Dla Rodziny – Życie i Zdrowie składka zaczyna się od 73 zł miesięcznie, natomiast za wariant Dla Rodziny – Życie trzeba miesięcznie zapłacić minimum 69 zł.

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia?

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia, z tytułu zgonu ubezpieczonego bądź osierocenia dziecka, gdy zdarzenie powstało w wyniku:

 • samookaleczenia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego;
 • działań wojennych, stanu wojennego;
 • czynnego udziału ubezpieczonego, małżonka, dziecka w zamieszkach, rozruchach lub aktach terroru;
 • wystąpienia u ubezpieczonego, małżonka, dziecka chorób lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, zaburzeń nerwicowych i leczenia uzależnień;
 • wykonywania ryzykownych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230 V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy itp.

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie Warta – Dla Ciebie i Rodziny?

Ubezpieczenie Warta – Dla Ciebie i Rodziny to oferta odpowiadająca potrzebom klientów z różnych grup, np. single, rodziny, pary. Lista zdarzeń objętych ochroną w tej polisie obejmuje kilkadziesiąt przypadków. Ubezpieczony może otrzymać świadczenie za pobyt w szpitalu, operację, w razie choroby lub wypadku.

Dodatkowo w ramach polisy Warta – Dla Ciebie i Rodziny należy się odszkodowanie rodzinie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej oraz w przypadku jej poważnego zachorowania. Polisa ta umożliwia objęcie ochroną finansową życia rodziców, małżonka, teściów i dziecka osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie Warta – Dla Ciebie i Rodziny to duży wybór wariantów polis i wiele możliwości wyboru zakresu ochrony. Klient może zdecydować się na pakiet podstawowy, który chroni przede wszystkim jego życie i wtedy płaci niewielką składkę, która zaczyna się od 33 zł. Może również rozszerzyć ochronę o swoje zdrowie, operacje oraz o swoich bliskich. Ubezpieczenie Warta – Dla Ciebie i Rodziny to oferta, w której każdy znajdzie odpowiednią polisę na życie dla siebie.