UNIQA Plan Ochronny

Uniqa Plan Ochronny to produkt ubezpieczeniowy, który daje ochronę finansową na wypadek zgonu lub uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem albo chorobą. Co warto wiedzieć na temat tego rozwiązania? Czy warto kupić tę polisę? Jak na tle innych polis Uniqa Plan Ochronny wypada w Rankingu Ubezpieczeń na Życie? Odpowiedzi na pytania znajdziesz w naszym tekście.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Nie ma większych przeciwwskazań odnośnie tego, kto może przystąpić do ubezpieczenia. Jeszcze na etapie podpisywania umowy potencjalny klient jest m.in. proszony o udzielenie informacji dotyczących stanu zdrowia oraz trybu życia. 

Jak wiadomo, tego typu informacje są potrzebne ubezpieczycielowi w celu oceny ryzyka. Jeśli pojawi się taka konieczność, klient zostanie skierowany na badania lekarskie (opłacone przez towarzystwo). Pomoże to rozwiać wątpliwości dotyczące stanu zdrowia.

 Polisa Plan Ochronny Uniqa jest dostępna dla klientów pełnoletnich, którzy nie ukończyli 70 roku życia. 

Ile wynosi suma ubezpieczenia na życie?

Duży wpływ na to, ile wynosi suma ubezpieczenia, ma sam klient. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nie podaje się konkretnych wartości sumy ubezpieczenia; ustala się ją na etapie podpisywania umowy. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że im wyższa ona będzie, z tym wyższą składką należy się wówczas liczyć.

Warto wiedzieć…
W ramach Uniqa Planu Ochronnego przewiduje się osobne sumy ubezpieczenia dla umów dodatkowych oraz pakietów dodatkowych.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia Plan Ochronny Uniqa?

Jeśli chodzi o zakres ochrony oferowany przez umowę w wersji podstawowej, odpowiedź znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a konkretnie — w rozdziale II:

1. Przedmiotem ubezpieczenia z tytułu umowy podstawowej jest życie Ubezpieczonego Głównego”.

OWU Uniqa Plan Ochronny

Dodatkowa umowa została stworzona w celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, które jest oferowane w umowie podstawowej. Wybierając Plan Ochronny, otrzymujesz dodatkową ochronę w różnych sytuacjach, takich jak:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku (np. drogowego),
 • poważne, przewlekłe choroby, w tym np. nowotwór czy zawał serca,
 • uszkodzenie lub obrażenie ciała spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem,
 • osierocenie dziecka,
 • pobyt w szpitalu,
 • operacje medyczne.

Uniqa Plan Ochronny a dodatkowe ubezpieczenie MediPomoc

Ciekawym rozwiązaniem z punktu widzenia osób zainteresowanych wsparciem jest moduł MediPomoc. Jak sama nazwa wskazuje, skupia się on na pomocy medycznej dla osób objętych ochroną. Generalnie, MediPomoc zapewnia:

 • konsultacje specjalistów. Oznacza to możliwość skorzystania z porad doświadczonych lekarzy z różnych dziedzin, w tym np. z zakresu ortopedii, kardiologii czy chirurgii;
 • rehabilitacja — rozumie się przez to wsparcie w rekonwalescencji np. po nieszczęśliwym wypadku, a także wsparcie w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • możliwość przeprowadzenia badań diagnostycznych — MediPomoc to również wsparcie w przeprowadzeniu takich badań diagnostycznych jak np. USG, RTG czy badania laboratoryjne.

Wady i zalety polisy na życie

Jeśli chodzi o zalety Uniqa Planu Ochronnego, wiele cennych informacji na ten temat można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jest to wymagany prawem dokument, który towarzystwa ubezpieczeniowe muszą przygotowywać dla wszystkich swoich produktów… a przy okazji skarbnica wiedzy na temat poszczególnych rozwiązań.

Rzecz jasna, cenne informacje na ten temat można znaleźć również na stronie internetowej danego towarzystwa. Wydaje się oczywiste, że poszczególni ubezpieczyciele dokładają wszelkich starań, by zareklamować swoje produkty.

Podobnie jak w odniesieniu do innych produktów ubezpieczeniowych, w przypadku Uniqa Planu Ochronnego również skorzystaliśmy z tych źródeł informacji. Oto, jakie zalety udało się nam wyróżnić:

 • elastyczność, o której wyżej wspomnieliśmy, daje ochronę np. w sytuacji, gdy dotknie Cię poważna choroba, konieczna będzie hospitalizacja, operacja lub kiedy z powodu stanu zdrowia nie będziesz w stanie pracować, a opłacanie składek przejmie ktoś inny, w tym np. Twój bliski;
 • elastyczny plan ubezpieczeniowy (tak, “elastyczny” jest tym słowem, które bardzo pasuje do Planu Ochronnego Uniqa) umożliwia np. zakup polisy przez osobę samotną, a później w rozszerzenie ochrony na małżonka/życiowego partnera. Dzięki temu można przez długi czas korzystać z jednej spersonalizowanej polisy;
 • dostęp do pakietu usług Opieka24 to możliwość szybszego powrotu do zdrowia i poprawy ogólnej sprawności. Ten kompleksowy program został stworzony z myślą o wspieraniu w sytuacjach kryzysowych przez zapewnienie świadczeń o wartości do 6000 złotych, co przyczynia się dodatkowo do poczucia bezpieczeństwa rodziny.

Jeśli chodzi o słabości, to naszym zdaniem warto zwrócić uwagę na fakt, że zawieszenie płatności składek jest możliwe na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?

Umowa ubezpieczeniowa Uniqa Plan Ochronny obowiązuje nie dłużej niż do najbliższej rocznicy polisy po osiągnięciu siedemdziesiątego piątego roku życia. W sytuacji, gdy rocznica polisy przypada na dzień, w którym główny ubezpieczony kończy wspomniane 75 lat, tego dnia umowa automatycznie wygasa.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność od daty, która została podana w polisie, jednak nie wcześniej niż w dniu opłacenia całkowitej składki.

Odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego może zakończyć się jednak wcześniej. Zgodnie z OWU ochrona ta może zakończyć się w kilku sytuacjach:

 • zakończenie umowy podstawowej,
 • odstąpienie od umowy podstawowej.

Ubezpieczający ma możliwość zrezygnowania z umowy podstawowej Uniqa Plan Ochronny, wystawiając Towarzystwu pisemne oświadczenie o odstąpieniu w ciągu 45 dni. Jeśli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, termin ten skraca się do 15 dni od daty zawarcia umowy podstawowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie Plan Ochronny Uniqa?

Minimalne opłaty ubezpieczeniowe są ustalane w zależności od częstotliwości płatności oraz możliwości przekazania praw i obowiązków przez współmałżonka/partnera po zgonie ubezpieczonego. W przypadku płatności miesięcznej minimalna składka wynosi 55 zł. Dla płatności kwartalnej – 165 zł, dla półrocznej – 300 zł, z kolei dla płatności rocznej – 550 zł.

W przypadku, gdy osoba ubezpieczająca zmarła i przechodzi się do przejęcia jej praw i obowiązków, składki minimalne zostają obniżone do:

 • 45 zł (miesięcznie),
 • 135 zł (kwartalnie),
 • 245 zł (co pół roku),
 • 450 zł (rocznie).

Elastyczne warunki umożliwiają dopasowanie płatności ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowych osoby ubezpieczonej. Celem tych zasad jest zapewnienie klientom pewności finansowej i komfortu, przy jednoczesnym dostosowaniu się do ewentualnych zmian w ich życiu. Dzięki temu ubezpieczenie jest bardziej dostępne i elastyczne dla różnorodnej grupy klientów.

Warto wiedzieć…
Jeśli chodzi o Plan Ochronny Uniqa, Ubezpieczający może poprosić o zawieszenie opłacania składek. Maksymalny czas takiego zawieszenia to 6 miesięcy.

Osoba, która ubezpiecza się w ramach Planu Ochronnego Uniqa, ma możliwość płacenia podstawowej składki ubezpieczeniowej w różnych częstotliwościach. Dopuszczalne są warianty:

 • miesięczny,
 • kwartalny,
 • półroczny,
 • roczny.

Wysokość podstawowej składki jest ustalana na podstawie obowiązującej stawki w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie. Informacje dotyczące wysokości podstawowej składki są zamieszczane w polisie ubezpieczeniowej.

Jeśli zostaną zawarte dodatkowe umowy ubezpieczeniowe, ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania dodatkowych składek. Składka dodatkowa jest opłacana wraz z podstawową na wyznaczone konto bankowe towarzystwa.

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia?

Niestety, nie zawsze można liczyć na wypłatę środków przez ubezpieczyciela, nawet jeśli doszło do zdarzenia przewidzianego w zawartej umowie, tzn. zgonu lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Trzeba mieć bowiem na uwadze tzw. wyłączenia odpowiedzialności — jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w branży ubezpieczeniowej.

W przypadku Planu Ochronnego Uniqa towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie odpowiedzialne za takie zdarzenie, którego skutki (tzn. śmierć lub uszczerbek na zdrowiu) są wprawdzie objęte zakresem zawartej umowy, ale wynika ono z:

 • świadomego oraz dobrowolnego uczestnictwa w aktach terroryzmu, przemocy czy zamieszek,
 • toczących się działań wojennych i zbrojnych,
 • samobójstwa popełnionego w ciągu dwóch lat od momentu objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Oprócz tego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia opisano jeszcze inne sytuacje, które — jeśli do nich dojdzie — nie dają prawa do rekompensaty w ramach Uniqa Planu Ochronnego. Aby oszczędzić Ci nieco czasu, postanowiliśmy opisać te sytuacje w prostej tabeli:

NrSytuacja, która nie uprawnia do odszkodowania
1Wypadek, jeśli w organizmie poszkodowanego ubezpieczonego stwierdzono obecność leków (niezaleconych przez lekarza), narkotyków, alkoholu, środków odurzających lub psychotropów. Jeśli chodzi o spożycie alkoholu, wyłączenie odpowiedzialności następuje w sytuacji, gdy stwierdzone zostanie stężenie na poziomie wyższym niż 0,2‰ we krwi lub 0,1 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza
2Usiłowanie lub popełnienie przestępstwa, jeśli zostanie udowodniona zła wola ubezpieczonego
3Udział w sportach charakteryzujących się  wysokim poziomem  ryzyka
4Prowadzenie pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez odpowiednich uprawnień oraz dokumentów, w tym np. prawa jazdy
5Uszkodzenia ciała, do których doszło w związku z podróżowaniem lub kierowaniem środkami transportu powietrznego, za wyjątkiem licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych
6Choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy lub zaburzenia natury psychicznej
7Utrata przytomności poprzedzająca obrażenia ciała, w tym w szczególności napady padaczkowe
Tabela 1. Uniqa Plan Ochronny – wyłączenia odpowiedzialności, przykłady. Opracowane na podstawie OWU ubezpieczenia na życie, grudzień 2023 r.

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie Uniqa Plan Ochronny?

Naszym zdaniem Uniqa Plan Ochronny to dobry pomysł. W wersji podstawowej pozwala ono na ubezpieczenie życia. Z kolei pakiety dodatkowe umożliwiają zabezpieczenie się również przed skutkami wypadków oraz przewlekłych chorób. Jeśli weźmiemy do tego fakt, że miesięczna składka za polisa nie należy do szczególnie wysokich, możemy potraktować zakup ubezpieczenia jako inwestycję w bezpieczeństwo własne oraz bliskich. Takie zalety jak np. elastyczność w zakresie doboru polis dodatkowych tylko utwierdzają nas w tym stanowisku.