Signal Iduna Terminowe ubezpieczenie na życie

Terminowe Ubezpieczenie na Życie Signal Iduna to oferta gwarantująca wsparcie finansowe ubezpieczonemu i jego najbliższej rodzinie. Dodatkowo polisa ta zapewnia również optymalne zabezpieczenie spłaty kredytu w sytuacji, gdy zabraknie ubezpieczonego spłacającego zobowiązanie finansowe.

Firma Signual Iduna istnieje na polskim rynku już ponad 15 lat. Oferuje klientom indywidualnym oraz grupowym pakiety ubezpieczeń na życie i majątkowe.

Signal Iduna, jak można przeczytać w jej materiałach reklamowych, chce otoczyć opieką każdą polską rodzinę, dba o jej zdrowie i majątek, gwarantuje ubezpieczonym bezpieczeństwo na każdym etapie życia.

Signal Iduna wprowadziła na polski rynek ubezpieczenie zdrowotne z leczeniem szpitalnym, w jej ofercie można znaleźć także polisy turystyczne.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Terminowe Ubezpieczenie na Życie to oferta skierowana do osób w wieku od 18 do 70 lat, którzy chcą ubezpieczyć swoje życie i zapewnić najbliższym wsparcie na wypadek własnej śmierci.

Ile wynosi suma ubezpieczenia na życie w Signal Iduna?

Suma ubezpieczenia na życie przy umowie głównej wynosi nawet do 4 000 000 zł w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jednocześnie klient ma zagwarantowane podwyższenie sumy ubezpieczenie o 25% bez ankiety medycznej w przypadku:

 • zawarcia przez ubezpieczonego małżeństwa;
 • narodzin dziecka lub przysposobienie dziecka niepełnoletniego przez ubezpieczonego;
 • ustanowienia hipoteki na nieruchomości, która jest własnością lub współwłasnością ubezpieczonego, będącej zabezpieczeniem kredytu udzielonego ubezpieczonemu w celu nabycia danej nieruchomości.

Dodatkowo klient może zawrzeć umowy dodatkowe, w których gwarantowane są następujące sumy ubezpieczenia:

 • do 1 000 000 zł w przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku;
 • do 1 000 000 zł, gdy śmierć ubezpieczonego będzie wynikiem nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym;
 • do 1 000 000 zł w przypadku powstania niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • do 600 000 zł, gdy zostanie zdiagnozowane poważne zachorowanie;
 • do 30 000 zł, gdy potrzebne jest wykonanie operacji chirurgicznej będącej następstwem choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
 • 500 zł za dzień pobytu w szpitalu w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku lub 250 zł za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą (pobyt musi trwać minimum 3 dni, w tym dzień przyjęcia na oddział i wypisu ze szpitala);
 • do 100 000 zł w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała (do 1 000 zł za 1% uszczerbku lub uszkodzenia);
 • do 30 000 zł w przypadku konieczności leczenia specjalistycznego. 

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia Terminowe Ubezpieczenie na Życie Signal Iduna?

Terminowe Ubezpieczenie na Życie Signal Iduna swoją ochroną obejmuje:

 •  życie ubezpieczonego;
 • zobowiązania finansowe ubezpieczonego (kredyty, pożyczki);
 •  firmę lub biznes prowadzony przez ubezpieczonego.

Dodatkowe bezpieczeństwo ubezpieczony może zapewnić sobie i bliskim, rozszerzając zakres o umowy dodatkowe:

 • Ubezpieczenie z tytułu śmierci z malejącą sumą ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie z tytułu poważnego zachorowania oraz świadczenia assistance.
 •  Polisa na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Polisa na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.
 • Ubezpieczenie z tytułu niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 •  Ubezpieczenie z tytułu operacji chirurgicznych.
 • Ubezpieczenie  z tytułu leczenia szpitalnego.
 • Ubezpieczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenia ciała.
 •  Ubezpieczenie z tytułu leczenia specjalistycznego.

Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?

Umowa Terminowego Ubezpieczenia na Życie Signal Iduna jest zawierana na oznaczony czas, który jest określany w latach. Umowa polisy musi być zawarta na minimum 1 rok, jednocześnie czas ochrony i trwania umowy nie może przekroczyć okresu 40 lat. Dodatkowo okres ubezpieczenia nie może kończyć się później niż w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 80 lat.

Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje ubezpieczonemu od dnia wskazanego w ubezpieczeniu jako początek ubezpieczenia, jednak może to nastąpić dopiero dzień po zapłaceniu składki. Ochrona obejmuje ubezpieczonego do dnia, w którym dojdzie do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą śmierci ubezpieczonego lub z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku umowy dodatkowej z tytułu śmierci z malejącą sumą ubezpieczenia trwa nie krócej niż 10 lat. Natomiast przy  umowie dodatkowej na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku ochrona  może trwać od 1 roku do 40 lat lub do ukończenia 80. roku życia, zależnie od tego, na jaki okres ubezpieczony zawrze umowę.

Ubezpieczony może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy jest on przedsiębiorcą, może to zrobić w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca ubezpieczonemu zapłaconą składkę, pomniejszoną o część odpowiadającą okresowi odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

Ile kosztuje Terminowe Ubezpieczenie na Życie Signal Iduna?

Indywidualne ubezpieczenie na życie Signal Iduna kosztuje już od 25 zł miesięcznie. Jednak warto wiedzieć, że wysokość składki jest ustalana zależnie od wariantu polisy, wieku ubezpieczonego i taryfy składek ubezpieczyciela. Istotny jest także okres zawarcia umowy, wysokość sumy ubezpieczyciela i pakiety dodatkowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe może podwyższyć składkę polisy na skutek czynników ryzyka. Należą do nich m.in. tryb życia ubezpieczonego, wykonywany zawód, uprawiany przez ubezpieczonego sport lub hobby oraz czynniki medyczne związane ze stanem zdrowia.

Składka ubezpieczenia na życie może być opłacana jednorazowo lub w trybie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym.

W rocznicę umowy ubezpieczony, za zgodą ubezpieczyciela, może dokonać zmian w umowie. Zmiana może obejmować wysokość sumy ubezpieczenia, częstotliwość opłacania składki regularnej lub rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Aby dokonać takiej modyfikacji, ubezpieczony musi złożyć wniosek do towarzystwa ubezpieczeniowego najpóźniej na trzydzieści dni przed rocznicą umowy ubezpieczenia. 

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia?

Po otrzymaniu informacji o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w terminie siedmiu dni od otrzymania powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczyciel musi rozpocząć postępowanie dotyczące ustalenia jego stanu faktycznego, zasadności zgłoszonego roszczenia i wysokości świadczenia. Dodatkowo musi powiadomić ubezpieczonego lub osoby upoważnione, jakie dokumenty są potrzebne do dalszego prowadzenia postępowania.

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego, jeśli śmierć nastąpiła wskutek działań wojennych lub stanu wojennego, czynnego udziału ubezpieczonego w aktach przemocy lub terroru, rozruchach czy też zamieszkach, a także wtedy, gdy śmierć ubezpieczonego została wywołana w wyniku przestępstwa lub usiłowania przestępstwa. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci również rekompensaty w przypadku, gdy ubezpieczony popełni samobójstwo w czasie pierwszego roku trwania umowy ubezpieczenia.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia dodatkowego, jeśli śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku była spowodowana pozostawaniem poszkodowanego pod wpływem alkoholu lub innych substancji toksycznych, środków farmakologicznych z wyjątkiem leków zażywanych za zgodą i zaleceniem lekarza.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w przypadku umowy dodatkowej z tytułu poważnego zachorowania w następujących sytuacjach:

 • Gdy poważne zachorowanie jest następstwem nieszczęśliwego wypadku przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.
 • Gdy ubezpieczony podda się leczeniu farmakologicznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym/paramedycznym przeprowadzonym poza nadzorem lekarza.

Czy warto kupić Terminowe Ubezpieczenie na Życie Signal Iduna?

Terminowe Ubezpieczenie na Życie Signal Iduna to oferta skierowana do osób w każdym wieku. Zarówno do tych młodszych, dopiero rozpoczynających dorosłe życie i karierę zawodową, jak i do starszych, odliczających lata do emerytury. Polisa ta gwarantuje wsparcie finansowe ubezpieczonemu, a także najbliższej rodzinie ubezpieczonego, gdy takiej pomocy potrzebują.

Decydując się na polisę na życie Signal Iduna, klient zyskuje pełną ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do swoich potrzeb, możliwość zawarcia umów dodatkowych. (NNW, polisa z tytułu poważnego zachorowania lub leczenia w szpitalu itp.). Dodatkowo w ramach Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczony może liczyć na wysoką sumę ubezpieczenia (do 4 000 000 zł) oraz tymczasową ochronę NNW (do 100 000 zł). Cechą charakterystyczną polisy na życie Signal Iduna jest niska składka ubezpieczeniowa – jej cena zaczyna od 25 zł miesięcznie. Warto także zauważyć, że ubezpieczyciel gwarantuje podwyższenie sumy ubezpieczenia w konkretnych przypadkach tj. ślub ubezpieczonego lub narodziny dziecka.

Terminowe Ubezpieczenie na Życie Signal Iduna to propozycja dla każdego, kto oczekuje pełnej ochrony ubezpieczeniowej za niewielką cenę. Sprawdzi się u posiadaczy kredytów, którzy oczekują zabezpieczenia spłaty zobowiązań, gdy ich zabraknie. Ponadto każdy, kto stanie się posiadaczem polisy na życie, może wykupić pakiety dodatkowe, zapewniające ochronę na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.