Ubezpieczenie Compensa Gwarancja Ochrona Optima

Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa w ramach swojej działalności zapewnia klientom ochronę, oferując m.in. ubezpieczenie na życie. Jednym z produktów w tej kategorii jest Gwarancja Ochrona Optima. Jest to taka polisa, dzięki można liczyć na wsparcie na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Czy warto wziąć pod uwagę ten produkt, szukając ubezpieczenia na życie?

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Polisa Gwarancja Ochrona Optima jest dostępna dla osób fizycznych. Można nią objąć nie tylko pojedynczego klienta, ale także członków jego rodziny, w tym np.:

 • małżonka,
 • partnera,
 • dzieci,

Co ważne, wszystko to jest możliwe w ramach jednej polisy na życie. Klient towarzystwa ubezpieczeniowego może dostosować:

 • zakres ochrony,
 • czas jej trwania,
 • sumę ubezpieczenia,

według swoich indywidualnych potrzeb. Taki stan rzeczy pozwala na pełne dopasowanie ubezpieczenia do różnych życiowych sytuacji.

Warto wiedzieć…
Możliwość objęcia ochroną kolejnych członków rodziny przysługuje każdorazowo  w „rocznicę” umowy.

Jeśli chodzi o rozszerzenie ochrony, można to zrobić dzięki różnym dodatkowym ubezpieczeniom. Jeśli zajdzie taka potrzeba, da się dostosować polisę, dodając ochronę przysługującą w ramach:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • przewlekłej choroby, w tym na przykład nowotworu złośliwego, czyli jednej z najpoważniejszych chorób, jakie dotykają chorych na całym świecie,
 • operacji chirurgicznej (zapewnia się wówczas środki finansowe pozwalające na pokrycie kosztów operacji oraz rehabilitacji),
 • śmierci, do której może dojść np. w następstwie wypadku komunikacyjnego (jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które dużo podróżują),
 • czasowego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, do którego może dojść w następstwie wypadku,
 • pobytu w szpitalu (hospitalizacji), który może wynikać z choroby przewlekłej lub nieszczęśliwego wypadku.

Przystąpienie do ubezpieczenia a ankieta medyczna

Tak jak w innych produktach ubezpieczeniowych dających prawo do rekompensaty finansowej na wypadek zgonu lub pogorszenia stanu zdrowia, także w tym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe zastrzega sobie prawo do tego, by żądać od potencjalnego lub obecnego klienta informacji odnoszących się do:

 • sytuacji finansowej, w tym m.in. osiąganych dochodów oraz źródeł ich pochodzenia,
 • stanu zdrowia,
 • wykonywanej profesji,
 • sposobu spędzania wolnego czasu, stylu życia (ilość wypalanych papierosów czy wypijanego alkoholu).

W praktyce, o ile banki-kredytodawców interesuje przede wszystkim kwestia dochodów, to przedmiotem zainteresowania ze strony towarzystw ubezpieczeniowych są pozostałe elementy. Przykładowo, stan zdrowia klienta korzystającego z polisy pozwala na oszacowanie ryzyka tego, że pojawi się powód do wypłacenia rekompensaty finansowej.

Jeśli chodzi o zawarcie umowy ubezpieczeniowej, ważne są również informacje o wykonywanej profesji. Dlaczego? Cóż, wydaje się, że odpowiedź na pytanie jest oczywista: ponieważ z innym poziomem ryzyka trzeba liczyć się np. w przypadku pracownika biurowego, z innym zaś w odniesieniu do operatora żurawia wieżowego.

Na podstawie zebranych informacji ubezpieczyciel może oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zdarzeń zdrowotnych, co pozwala na odpowiednie dostosowanie warunków polisy. Dzięki temu składki ubezpieczeniowe mogą być dostosowane do indywidualnego profilu ryzyka klienta. 

Ważne jest, aby klient chcący skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej Compensa — Gwarancja Ochrona Optima wypełnił kwestionariusz ankiety. Zafałszowanie lub ukrycie istotnych informacji może skutkować utratą ubezpieczenia, szczególnie jeśli okaże się, że nieszczęśliwe zdarzenie miało związek z zachorowaniem lub zgonem.

Ile wynosi suma ubezpieczenia na życie?

Kwota przysługująca osobie uposażonej na wypadek zgonu ubezpieczonego jest ustalana na etapie podpisywania umowy.

Warto przy tym wiedzieć, że również w przypadku zdiagnozowania śmiertelnej choroby można liczyć na wsparcie finansowe. Osoba ubezpieczona w ramach takiej ochrony może liczyć na 50 proc. umownej sumy ubezpieczenia przysługującej na wypadek śmierci.

Warto wiedzieć…
Maksymalna wysokość świadczenia wypłacanego w przypadku wystąpienia choroby śmiertelnej u osoby ubezpieczonej nie może przekroczyć 300 000 zł.

Kwota ta stanowi swego rodzaju przedpłatę na rzecz ubezpieczonego. Takie rozwiązanie oznacza cenną pomoc na wypadek ciężkiej choroby, która może utrudniać, a często po prostu uniemożliwiać prowadzenie aktywności zawodowej.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia Gwarancja Ochrona Optima Compensa?

Tak samo jak ma to miejsce w przypadku oferty ubezpieczeniowej innych towarzystw, także w Compensa osoby wskazane w umowie polisy otrzymają wcześniej ustaloną rekompensatę, jeśli dojdzie do zgonu ubezpieczonego. Takie rozwiązanie to cenna pomoc finansowa w tym trudnym czasie, jakim jest śmierć osoby bliskiej. Dzięki niej członkowie rodziny zmarłego zostają zabezpieczeni finansowo, zyskując środki, które można wykorzystać w celu pokrycia wydatków związanych z organizacją pogrzebu.

Ankieta to nieodłączna część procesu zawierania umowy ubezpieczenia — oferta towarzystwa Compensa nie jest tu żadnym wyjątkiem. Ankieta ta pozwala ubezpieczycielowi na ocenę ryzyka związanego z podpisaniem umowy z danym ubezpieczonym, co ma nie lada znaczenie podczas ustalania składki oraz innych warunków.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia należy udzielić towarzystwu wszelkich niezbędnych informacji:

 • w formularzu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • w formularzu wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową kolejnej osoby w ramach już obowiązującej umowy polisy (rozszerzenie ochrony ubezpieczenia).

Wady i zalety polisy na życie Gwarancja Ochrona Optima Compensa

Wśród zalet można wyróżnić m.in.:

 • wysoki poziom sumy ubezpieczenia na wypadek śmiertelnej choroby,
 • możliwość poszerzenia zakresu polisy o różnego rodzaju umowy dodatkowe lub „dopisanie” do ochrony członków rodziny,
 • możliwość zawarcia umowy online.

Z kolei jeśli chodzi o słabości, to przede wszystkim nieczytelne OWU, które może wymagać konsultacji z doradcą ubezpieczeniowym. Ponadto dla rodzin z dziećmi brakuje rozbudowanej oferty pakietów dodatkowych na wypadek choroby dziecka (w tym także pakietu assistance).

Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?

Generalnie, zobowiązania towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa wobec klientów wygasają w momencie rozwiązania umowy ubezpieczenia. Dzieje się tak również w innych sytuacjach, tzn. nie później niż w momencie:

 • śmierci klienta-ubezpieczonego objętego ochroną w ramach polisy,
 • zakończenia ostatniego okresu, za który zapłacono składkę,
 • zakończenia okresu ubezpieczenia przewidzianego w danej umowie (w przypadku terminowych umów ubezpieczenia),
 • rezygnacji klienta z ochrony ubezpieczeniowej; wygaśnięcie umowy następuje wraz z dostarczeniem  pisemnego oświadczenia przez osobę objętą ubezpieczeniem.

Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o pakiety ubezpieczeń dodatkowych.

Ile kosztuje ubezpieczenie Gwarancja Ochrona Optima Compensa?

W praktyce wysokość składki miesięcznej nie powinna przekroczyć kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Składka z tytułu umowy ubezpieczenia Compensa — Gwarancja Ochrona Optima jest ustalana na podstawie taryfy, która obowiązuje w dniu wypełnienia wniosku o:

 • zawarcie umowy polisy,
 • objęcie ochroną ubezpieczeniową kolejnej osoby w ramach już zawartej umowy ubezpieczenia.

Poziom składki z tytułu ubezpieczenia Compensa — Gwarancja Ochrona Optima jest uzależniony m.in. od następujących czynników:

 • długość okresu ubezpieczenia,
 • wiek osoby ubezpieczonej w dniu, w którym zaczyna obowiązywać dana umowa polisy,
 • częstotliwość, w jakiej należy opłacać składki,
 • ustalona w umowie suma ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego,
 • wynik oceny ryzyka ubezpieczeniowego przeprowadzonej przez towarzystwo (robi się to m.in. w oparciu o wspomnianą już ankietę).

Im bardziej kompleksowa ochrona, tym cena ubezpieczenia jest wyższa.

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia?

Jak widać, zakres ochrony przysługującej w ramach oferty Compensa Gwarancja Ochrona Optima jest dość szeroki… ale nie oznacza to jeszcze, że można na taką ochronę liczyć zawsze i wszędzie. Wręcz przeciwnie — towarzystwa ubezpieczeniowe starają się na różne sposoby zabezpieczyć swoje interesy na wypadek oszustw i wyłudzeń świadczeń.

Gdzie możemy znaleźć informacje dotyczące tego, w jakich sytuacjach świadczenie nie zostanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa (ewentualnie, zostanie ono wypłacone, ale w mocno w ograniczonej wysokości)? Odpowiedź na pytanie jest bardzo prosta: w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczenia Compensa

W dokumencie tym znajduje się cały katalog wyłączeń z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Poniżej przedstawiamy niektóre spośród nich — odpowiedzialność towarzystwa wygasa w sytuacji, gdy objęty polisą klient doznał uszczerbku np. w związku z:

 • toczącymi się działaniami wojennymi,
 • stanem wojennym/wyjątkowym,
 • czynnym udziałem ubezpieczonego w rozruchach, aktach terroryzmu, buntach, zamieszkach lub innych tego typu aktach przemocy,
 • katastrofą nuklearną,
 • masowym skażeniem o charakterze radioaktywnym, biologicznym lub chemicznym,
 • popełnieniem umyślnego przestępstwa lub próbą popełnienia takiego czynu zabronionego przez samego ubezpieczonego,
 • samobójstwem osoby ubezpieczonej, jeżeli doszło do tego w okresie 2 lat od zawarcia ubezpieczenia lub rozszerzenia zakresu ochrony o pakiety dodatkowe,
 • samookaleczeniem dokonanym przez Ubezpieczonego,
 • okaleczeniem go na jego własną prośbę,
 • zatruciem wynikającym ze spożycia alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych itp., a także leków nieprzepisanych przez lekarza lub przepisanych, ale stosowanych w sposób niezgodny z zaleceniami lekarza,
 • uprawianiem przez ubezpieczonego sportu w postaci:
  • jazdy na motorze lub motorowerze,
  • surfingu,
  • windsurfingu,
  • kitesurfingu,
  • nurkowania,
  • raftingu,
  • skakania na bungee,
  • spadochroniarstwa,
  • motolotniarstwa, lotów szybowcowych oraz innych sportów lotniczych,
  • kolarstwa górskiego,
  • wspinaczki wysokogórskiej,
  • zorbingu,
  • sztuk walk,
  • wyścigów samochodowych, motorowych itp.,
 • przebywaniem Ubezpieczonego w stanie pod wpływem alkoholu lub leków, chyba że wpływ tych substancji nie miał wpływu na zaistnienie zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
 • atakiem konwulsji, padaczką lub utratą przytomności,
 • wypadkiem lotniczym (chyba, że dotyczy to samolotu licencjonowanej linii lotniczej),
 • prowadzeniem pojazdu bez wymaganych uprawnień lub aktualnych badań technicznych.

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie Gwarancja Ochrona Optima Compensa?

Naszym zdaniem Compensa — Gwarancja Ochrona Optima to bardzo standardowy produkt ubezpieczeniowy. Chociaż nie odbiega on znacząco od konkurencji, jeśli chodzi np. o wysokość składek czy czasu trwania ochrony, to na uwagę zwraca m.in. możliwość poszerzenia zakresu polisy o różnego rodzaju umowy dodatkowe.