Allianz Twoje Życie bezterminowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie i zdrowie firmy Alianz to produkt, który umożliwia zabezpieczenie przyszłości klienta, ukierunkowane na ochronę zdrowia i życia. Towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia również rozbudowę pakietu standardowego o umowy dodatkowe, chroniące również bliskich ubezpieczonego. Czy ubezpieczenie na życie Allianz Twoje Życie gwarantuje dobrą ochronę ubezpieczeniową?

Firma Elvia Travel Insurance została utworzona w 1950 roku w Szwajcarii, jej założycielami byli pionierzy ubezpieczeń podróżnych. W 1974 roku we Francji powstała SACNAS – Mondial Assistance, która sprawia, że rynek usług podróżnych zyskuje nowe oblicze. Już w tym czasie firma oferowała, oprócz ubezpieczeń podróżnych,  także dodatkowe usługi tj. pomoc dla samochodu i pomoc medyczną. Do połączenia obu firm doszło w 2000 roku. Tak powstała Allianz.

Współpraca grupy Allianz z polskim rynkiem trwa już od 1991 roku. Na początku polscy klienci byli obsługiwani przez Centrum Operacyjne w Paryżu, dopiero w 1991 roku zostało uruchomione samodzielne biuro w Warszawie, wtedy jeszcze pod marką Elvia Assistance. W grudniu 2003 roku firma Mondial Assistance otrzymała licencję na działalność ubezpieczeniową w Polsce. Obecnie grupa Allianz ma w Polsce ponad 6,5 mln klientów. Oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, polisy turystyczne, zabezpieczenie nieruchomości oraz ochronę życia i zdrowia.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia Allianz Twoje Życie?

Polisa na życie i zdrowie Allianz to produkt, który oferuje bezterminową ochronę. Oznacza to, że ubezpieczony opłaca składki w określonym terminie, natomiast ochrona ubezpieczeniowa może działać dożywotnio. Zakres ochrony może objąć 10 osób. Umowa jest zawierana na minimum 10 lat. Z oferty może skorzystać każdy, kto ma ukończone 18 lat i nieskończone 66 lat. Dodatkowo umową ubezpieczenie mogą być objęci bliscy ubezpieczonego, w tym żona, mąż, partner oraz dzieci.

Warto wiedzieć…
Nie wiesz, jakie ubezpieczenie na życie będzie dla Ciebie najlepsze? Agent ubezpieczeniowy może pomóc Ci znaleźć ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb podczas darmowej konsultacji.

Ile wynosi suma ubezpieczenia na życie? Jakie jest maksymalne wsparcie finansowe?

Allianz ubezpieczenie na życie i zdrowie to polisa umożliwiająca wsparcie finansowe i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych jak śmierć, choroba czy utrata pracy.

W ramach polisy Twoje Życie i zdrowie każdy główny ubezpieczony jest objęty ochroną przez całe życie, a suma ubezpieczenia wynosi 50 000 zł lub więcej. Dodatkowo osoba podpisująca umowę ubezpieczenia może wskazać co najmniej 10-letni okres od początku umowy, w którym potrzebuje wyższego zabezpieczenia, np. z powodu spłaty kredytu lub do czasu przejścia na emeryturę. Etap taki w polisie na życie nazywany jest „Okresem Podwyższonej Ochrony”. Natomiast w razie poważnej choroby (np. raka) ubezpieczony może otrzymać nawet 1 000 000 zł rekompensaty, która może zostać wykorzystane na leczenie i utrzymanie rodziny. W przypadku potrzeby leczenia za granicą ubezpieczyciel sfinansuje koszty do 2 000 000 euro.

Ubezpieczony może rozszerzyć ochronę ubezpieczenia o swoich bliskich i wybrać pakiet dodatkowy „Rodzinne ubezpieczenie na życie i zdrowie” z sumą ubezpieczenia do 150 000 zł. Dzięki takiej polisie chronione jest życie bliskich, zyskują oni także zabezpieczenie finansowe od skutków wypadków, leczenia szpitalnego, poważnych chorób, a partner jest chroniony również w przypadku niezdolności do pracy.

W przypadku polisy dodatkowej, chroniącej zdrowie ubezpieczonego, może on liczyć na:

 • nawet 500 zł świadczenia za dzień pobytu w szpitalu;
 • świadczenie rekonwalescencyjne za pobyt w szpitalu, który trwał nieprzerwanie przez 14 dni;
 • możliwość ubezpieczenia dziecka i partnera.

W przypadku polisy obejmującej niezdolność do pracy ubezpieczony może otrzymać świadczenie w kwocie do 1 000 000 zł.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia Twoje życie i zdrowie Allianz?

Podstawowy zakres ubezpieczenia Twoje życie obejmuje życie ubezpieczonego. Wypłata świadczenia zostanie zrealizowana po śmierci ubezpieczonego. Polisa może zostać rozszerzona o ochronę dodatkową – zdrowotną i wypadkową.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie obejmuje ochroną życie i zdrowie ubezpieczonego. Zakres ochrony obejmuje:

 • 45 poważnych zachorowań dorosłych, m.in. nowotwór złośliwy, udar mózgu, zawał serca, pomostowanie aortalno-wieńcowe (bypass), schyłkowa niewydolność nerek, przeszczep narządów itp.;
 • 20 poważnych zachorowań dzieci, m.in. nowotwór złośliwy, cukrzyca typu 1, łagodny nowotwór mózgu, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych itp.

Ubezpieczenie dodatkowe w razie niezdolności do pracy obejmuje całkowitą niezdolność ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek aktywności zarobkowej. Całkowita niezdolność musi:

 • rozpocząć się w czasie ochrony ubezpieczeniowej i wystąpić z powodu rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała, które nastąpiły w trakcie objęcia ubezpieczonego ochroną;
 • trwać w czasie ochrony ubezpieczeniowej nieprzerwanie przez 12 miesięcy, a po zakończeniu tego okresu na podstawie badań i wiedzy medycznej mieć charakter trwały oraz nieodwracalny.

Umowa dodatkowa „Na zdrowie”, obejmująca leczenie w szpitalu, chroni zdrowie ubezpieczonego. Polisa ta obejmuje m.in.:

 • standardowe leczenie medyczne;
 • leczenie medyczne SOR;
 • leczenie medyczne ambulatoryjne;
 • okoliczności, które powodują wypłatę świadczeń lekowych.

Pakiet Medyczny „Bądź zdrów” obejmuje:

 • korzystanie z usług Medycznych w określonych Placówkach Medycznych;
 • brak możliwości pracowania po nieszczęśliwym wypadku ubezpieczonego;
 • śmierć ubezpieczonego;

Umowa dodatkowo „Leczenie za granicą” obejmuje:

 • dostęp do zagranicznej Drugiej Opinii Medycznej;
 • rekompensatę kosztów leczenia za granicą;
 • organizację i pokrycie kosztów leczenia;
 • wypłatę środków za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Wady i zalety polisy na życie Twoje Życie Allianz

Polisa na życie i zdrowie Allianz umożliwia zapewnienie najbliższym dostatniego życia w momencie, gdy zabraknie ubezpieczonego. Świadczenie wypłacane w ramach ubezpieczenia na życie stanowi wsparcie finansowe niezbędne w trudnych chwilach, zwłaszcza wtedy, gdy zabraknie kogoś z bliskiej rodziny lub dojdzie do nieszczęśliwego wypadku czy też choroby. W zależności od wybranego zakresu ochrony ubezpieczony i jego rodzina mogą liczyć na wsparcie finansowe w różnych zdarzeniach losowych, jakie mogą pojawić się w pracy, na drodze lub na skutek choroby.

Za niewielką składkę miesięczną (50 zł lub więcej w zależności od wybranego rozszerzenia) ubezpieczony zyskuje ochronę dostosowaną do swoich potrzeb. Dzięki polisie może chronić siebie i bliskich. To idealne rozwiązanie, gdy chcemy chronić swoje dziecko lub dzieci na wypadek śmierci jednego albo obojga rodziców. W sytuacji, gdy zostanie ono pod opieką dziadków, pieniądze wypłacone w ramach ubezpieczenia będą bardzo potrzebne i pozwolą mu na kształcenie, realizację planów oraz wkroczenie w dorosłość pewnym krokiem.

Dodatkowo dobierając do polisy na życie pakiet „Zdrowie”, ubezpieczony zapewnia sobie ochronę w niespodziewanych sytuacjach życiowych jak wypadek, choroba, chwilowa niedyspozycja. Dzięki ubezpieczeniu klient może zabezpieczyć się przed obciążającymi rachunkami za opiekę zdrowotną, a także otrzymać pomoc w profilaktyce i rehabilitacji. Polisa chroni również ubezpieczonego, gdy ten będzie niezdolny do pracy.

Ubezpieczenie na życie grupowe, czyli zawierane u pracodawcy, charakteryzuje się niższą składką, co jednocześnie przekłada się na niską sumę ubezpieczenia. Inaczej jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia indywidualnego, wtedy ubezpieczony sam określa wysokość sumy ubezpieczenia. Niestety, wiążę się to z wyższą składką. Dodatkowo zawierając umowę ubezpieczenia na życie, warto sprawdzić zakres ubezpieczenia, dowiedzieć się, kiedy przysługuje świadczenie i zapoznać się z OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?

Ubezpieczenie na życie Allianz Twoje Zdrowie jest polisą dobrowolną i indywidualną na całe życie. Podstawowa umowa jest zawierana na rok z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Dodatkowe umowy ubezpieczenia dotyczące zdrowia, leczenia za granicą, ubezpieczenia komunikacyjnego lub następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) również zawierane są na okres roku i mogą być przedłużone na kolejne 12 miesięcy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca ubezpieczonego kończy się:

 • gdy minie okres obowiązywania umowy;
 • w chwili śmierci ubezpieczonego;
 • gdy otrzymamy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy;
 • gdy zostanie rozwiązana umowa.

Ile kosztuje ubezpieczenie Twoje Życie Allianz?

Składka polisy Twoje Życie Allianz zależy od wielu czynników. Należą do nich m.in. wiek osoby ubezpieczonej, wysokość wybranej sumy ubezpieczenia oraz oceny ryzyka ubezpieczeniowego dokonanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Składkę ubezpieczeniową należy wpłacać co miesiąc na konto bankowe ubezpieczyciela. Minimalna wysokość składki za standardowe ubezpieczenia Twoje Życie wynosi 50 zł miesięcznie. Natomiast minimalna składka za kolejną osobę ubezpieczoną wynosi 25 zł miesięcznie. Składki za umowy dodatkowe, czyli rozszerzenia należy opłacać łącznie ze składką za umowę podstawową. W przypadku polisy na życie z funduszem kapitałowym regularna składka kapitałowa wynosi 50 zł, natomiast dodatkowa składka kapitałowa przy polisie z planem kapitałowym może wynieść 500 zł i może być wpłacona w dowolnym terminie.

W jakich sytuacjach ubezpieczonemu nie przysługuje świadczenie?

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia w przypadku, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku:

 • samobójstwa (w ciągu 2 lat od zawarcia umowy);
 • aktu terroryzmu. Jeśli ubezpieczony uczestniczył w nim jako sprawca, pomocnik lub podżegacz albo wykonywał obowiązki służbowe w ramach struktur wojskowych lub służb, których zadania polegały na zapewnieniu porządku albo bezpieczeństwa publicznego.

W przypadku umowy dodatkowej, obejmującej ochroną zdrowie ubezpieczonego, towarzystwo ubezpieczeniowe nie dokona wypłaty odszkodowania w przypadku:

 • poważnego zachorowania. Jeśli wystąpi ono w ciągu pierwszych 90 dni ochrony z tytułu umowy dodatkowej i nie jest następstwem Nieszczęśliwego Wypadku,
 • zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym. Jeśli ubezpieczony w okresie 12 miesięcy przed wystąpieniem tego nowotworu wypłacił pieniądze za inny nowotwór złośliwy;
 • gdy ubezpieczony umiera w wyniku poważnego zachorowania, które wystąpiło w ciągu 30 dni na skutek sepsy, niedokrwistości, nowotworu złośliwego itp.

Świadczenie nie zostanie wypłacone, gdy poważne zachorowanie wystąpiło na skutek:

 • spożycia alkoholu, zażywania narkotyków, substancji lub środków działających na centralny układ nerwowy, o ile środków tych nie przepisał lekarz;
 • ujawnionego w dokumentacji medycznej nadużywania alkoholu, leków, narkotyków lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia;
 • wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu, udziału w zajęciach zwiększonego ryzyka utraty życia lub zdrowia;
 • aktywności zarobkowej lub zawodowej związanej z uprawianiem sportu, która zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia poważnego zachorowania.

Czy warto kupić w Allianz ubezpieczenie na życie Twoje Życie?

Ubezpieczenie Twoje życie i zdrowie to kompleksowa ochrona dla całej rodziny. Podpisując umowę bezterminowego ubezpieczenia na życie, ubezpieczony może dodatkowo objąć ochroną zdrowie swoje, jak również bliskich. Dzięki szerokiej ofercie pakietów dodatkowych może on bez problemu dostosować polisę do swoich potrzeb.

Ubezpieczenia na życie oferują wypłatę rekompensaty w chwili śmierci ubezpieczonego. Dzięki temu zapewnione są środki dla rodziny, dziecka, gdy zabraknie osoby utrzymującej dom. Podpisując umowę i opłacając składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczony wybiera finansowe zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych.

Decydując się dodatkowo na pakiet zdrowie w wersji rodzinnej, ubezpieczony zapewnia sobie i bliskim opiekę zdrowotną oraz dostęp do prywatnej opieki medycznej i wizyt domowych. Może liczyć na wypłatę świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu, a także na środki potrzebne na zakup leków.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Allianz zapewnia kompleksową ochronę oraz opiekę ubezpieczonemu i jego bliskim. To rozwiązanie, które umożliwia wsparcie finansowe w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale nie tylko. Może także wspomóc go w przypadku niezdolności do pracy czy ciężkiego zachorowania. Zawarcie umowy ubezpieczeń Allianz życie gwarantuje bezpieczne życie dla ubezpieczonego i jego bliskich.