PZU Ochrona Każdego dnia

Zastanawiasz się, w jaki sposób zabezpieczyć Twoich bliskich na czas, gdy Ciebie zabraknie? Jeśli tak, to warto zainteresować się ubezpieczeniem na życie; jednym z towarzystw oferujących polisę na życie jest PZU. Ich ubezpieczenie na życie PZU Ochrona Każdego Dnia pozwala na zabezpieczenie pozostałych członków rodziny przed nagłymi wydatkami, co może okazać się cenne z punktu widzenia wydatków pogrzebowych itp.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do polisy PZU Ochrona Każdego Dnia mogą przystąpić osoby fizyczne, które są pełnoletnie i nie ukończyły jeszcze 65 lat. Środki wypłacane w ramach polisy PZU Ochrona Każdego Dnia można wykorzystać np. w celu:

 • wsparcia budżetu domowego – pieniądze z odszkodowania mogą uzupełnić dochody rodziny, co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy umarł główny lub jedyny żywiciel rodziny;
 • zabezpieczenia spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych, do których zalicza się np.: pożyczki, kredyty itp.

Ile wynosi suma ubezpieczenia na życie?

W przypadku polisy Ochrona Każdego Dnia PZU nie ma poważniejszych ograniczeń, jeśli chodzi o sumę ubezpieczenia na życie. Suma ta jest ustalana na etapie podpisywania umowy i wynika z potrzeb klienta.

Klient może zawnioskować o zmianę (zwiększenie, ale jeśli zajdzie taka potrzeba – również zmniejszenie) sumy ubezpieczenia już od pierwszej rocznicy umowy polisy. Łączna kwota podwyższeń sumy ubezpieczenia nie może przekroczyć:

 • 200 000 zł,
 • 25% jej wysokości.

Rzecz jasna, wskutek zmiany sumy ubezpieczenia zmienia się również wysokość składki.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia Ochrona Każdego Dnia PZU?

U różnych ubezpieczycieli można poszerzyć zakres ochrony w ramach dodatkowych umów ubezpieczeniowych. Nie inaczej wygląda to w przypadku towarzystwa PZU; można poszerzyć ochronę o rozwiązania przeznaczone dla danego klienta, a także dla jego małżonka, partnera czy dzieci. Poniżej przedstawiamy, do jakich dodatkowych umów ubezpieczeniowych można przystąpić:

Umowy dodatkowe PZU Życie Ochrona Każdego Dnia

Ubezpieczenie na życie dodatkoweDodatkowe ubezpieczenie – krótka charakterystyka
Dodatkowe indywidualne ubezpieczeniePozwala na pokrycie kosztów medycznych w sytuacji, gdy okazuje się, że leczenie w kraju jest niewystarczające lub wręcz niemożliwe
Ubezpieczenie na wypadek ciężkich choróbWypłata środków z ubezpieczenia na wypadek wystąpienia takich ciężkich chorób jak np. nowotwory, zawał serca czy udar mózgu
Wsparcie na wypadek niepełnosprawnościW ramach tej umowy dodatkowej przewiduje się świadczenie wypłacane na wypadek trwałego inwalidztwa, w tym np. utraty zdolności chodzenia czy wzroku
Pieniądze za pobyt w szpitaluRekompensata finansowa przysługująca za pobyt w szpitalu. Dodatkowe wypłaty przysługują m.in. wtedy, gdy zostanie przeprowadzona chemioterapia czy hospitalizacja po zawale lub udarze
Wsparcie po operacji chirurgicznejPieniądze na powrót do zdrowia po przeprowadzeniu operacji chirurgicznej
Wsparcie finansowe po śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnegoWypłata pieniędzy przysługuje w sytuacji, gdy dojdzie do śmierci ubezpieczonego w trakcie wypadku komunikacyjnego
Wsparcie finansowe w razie uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiemWypłata pieniędzy w ramach odszkodowania przysługuje w przypadku powstania czasowego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, do którego doszło w związku z nieszczęśliwym wypadkiem (przy czym nie chodzi tu o wypadek komunikacyjny). Środki z tego tytułu można wykorzystać np. na leczenie lub rehabilitację
Wsparcie finansowe po złamaniu kości wskutek nieszczęśliwego wypadkuPolisa dodatkowa podobna do powyższej, aczkolwiek charakteryzuje ją węższy zakres ochrony, ponieważ ubezpieczenie zaczyna obowiązywać dopiero wtedy, gdy w wyniku wypadku dojdzie do złamania kości. Wsparcie można wykorzystać na wizyty lekarskie czy rehabilitację
Wsparcie finansowe na wypadek hospitalizacji i ciężkiej choroby dzieckaW ramach umowy dodatkowej przewiduje się również środki na powrót dziecka do zdrowia po przebyciu ciężkiej choroby (może być to np. nowotwór złośliwy, cukrzyca typu I, sepsa itp.)
Wsparcie na wypadek operacji chirurgicznych dzieckaDzięki tej polisie dodatkowej możesz otrzymać dodatkowe pieniądze w sytuacji, gdy Twoje dziecko przejdzie operację objętą zakresem ubezpieczenia (o tym, do jakich operacji stosuje się ten typ polisy, można przeczytać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia)
Wsparcie finansowe na wypadek uszczerbku na zdrowiu dzieckaPrzystępując do tej polisy dodatkowej, otrzymasz dodatkowe pieniądze, jeśli Twoje dziecko w związku z nieszczęśliwym wypadkiem np. złamie nogę, poparzy się lub dozna wstrząśnienia mózgu
Organizacja leczenia dziecka za granicąKorzystanie z polisy dodatkowej pozwala na sfinansowanie leczenia dziecka za granicą oraz pokrycie kosztów pobytu np. w razie zachorowania na nowotwór. Ochrona ta przysługuje również przypadku przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej, operacji neurochirurgicznej lub przeszczepu
Tabela 1. Zakres ochrony ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Każdego Dnia. Opracowane na podstawie oferty towarzystwa ubezpieczeniowego.

Korzystanie z polisy dodatkowej pozwala na sfinansowanie leczenia dziecka za granicą oraz pokrycie kosztów pobytu np. w razie zachorowania na nowotwór. Ochrona ta przysługuje również przypadku przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej, operacji neurochirurgicznej lub przeszczepu.

Wady i zalety polisy na życie PZU Ochrona Każdego Dnia

Bez wątpienia ważną zaletą, jeśli chodzi o ubezpieczenie PZU Ochrona Każdego Dnia, jest fakt, że składki z tego tytułu mogą być opłacane w różnych częstotliwościach, w tym np.:

 • miesięcznie,
 • kwartalnie,
 • półrocznie,
 • rocznie.

Co więcej, można dość łatwo, bez większych formalności, zmienić częstotliwość opłacania składek ubezpieczeniowych, aby dostosować harmonogram spłaty do bieżącej sytuacji życiowej.

Jeśli chodzi o wady, naszym zdaniem jest to dość wczesny czas, kiedy ochrona przestaje obowiązywać (70. rok życia).

Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?

Jak już wspomnieliśmy, PZU Ochrona Każdego Dnia to ubezpieczenie, na które mogą zdecydować się osoby w wieku od 18. do 65. roku życia. Co ważne, to klient towarzystwa sam decyduje o tym, na ile lat chce się ubezpieczyć – minimalny czas trwania ubezpieczenia wynosi pięć lat, zaś maksymalny – trzydzieści lat.

Umowa zawierana w ramach PZU Ochrona Każdego Dnia wygasa automatycznie w momencie, gdy osoba objęta ochroną kończy siedemdziesiąty rok życia.

Ile kosztuje ubezpieczenie Ochrona Każdego Dnia PZU?

W dużej mierze zależy to od samego klienta, ponieważ we wniosku o ubezpieczenie deklaruje się wysokość składki oraz częstotliwość jej opłacania. Wysokość składki na pierwszy rok umowy ustala się m.in. w zależności od wieku ubezpieczonego, wskazanej przez niego sumy ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składki oraz wyników oceny ryzyka.

W praktyce składka w ujęciu miesięcznym nie powinna przekroczyć kilkudziesięciu złotych.

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia?

Podobnie jak w innych produktach ubezpieczeniowych, również ubezpieczenie na życie PZU Ochrona Każdego Dnia nie zawsze daje klientowi towarzystwa prawo do ochrony. W dokumencie „Ogólne Warunki Ubezpieczenia” można znaleźć wyłączenia odpowiedzialności – generalnie, katalog ten nie odbiega znacząco od rozwiązań przyjętych przez innych ubezpieczycieli. Do sytuacji, w których świadczenie finansowe nie będzie przysługiwać pomimo szkody, jaką poniesie klient, zalicza się m.in.:

 • akty terroryzmu – rozumie się przez to działania skierowane przeciwko ludności lub mieniu, mające na celu osiągnięcie korzyści natury ekonomicznej, politycznej lub społecznej. Takie akty terroryzmu mają na celu np. wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności, dezorganizację życia publicznego itp.;
 • działania wojenne – dotyczy to działań prowadzonych na lądzie, w powietrzu lub na morzu;
 • rozruchy społeczne – czyli wystąpienia przeciwko strukturom sprawującym władzę. To bardzo ważne, ponieważ takim rozruchom mogą towarzyszyć akty przemocy fizycznej. Nie powinno nas zatem dziwić takie zachowawcze podejście ze strony podmiotów z branży ubezpieczeniowej – rozruchy społeczne są wydarzeniem o wyjątkowym, jednorazowym charakterze, podczas gdy ubezpieczenie na życie PZU odnosi się raczej do śmierci w wyniku choroby, wypadku komunikacyjnego itp.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ oprócz tego ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli doszło do szkody w ciągu 3 lat od momentu zawarcia umowy (dotyczy to sytuacji, gdy przyczyną śmierci ubezpieczonego były okoliczności wcześniej już znane osobie ubezpieczonej, a o których towarzystwo nie zostało powiadomione, tzn. klient nie zamieścił informacji o nich w ankiecie medycznej wypełnianej na etapie podpisywania umowy).

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie Ochrona Każdego Dnia PZU?

Naszym zdaniem jest to dobre rozwiązanie, jeśli zależy Ci na tym, by mieć ubezpieczenie na życie. Na uwagę zasługują m.in. możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki w trakcie trwania umowy (a także wysokości tej opłaty) oraz pakiety dodatkowe. Podsumowując, jest to po prostu solidne ubezpieczenie na życie, które stanowi zabezpieczenie finansowe dla bliskich ubezpieczonego na wypadek najgorszego.

Warto wiedzieć, że PZU ma w swojej ofercie również inne polisy, m.in. bezterminowe ubezpieczenie na życie PZU Wsparcie Najbliższych, polisę na życie i dożycie PZU Gwarantowane Jutro oraz ubezpieczenie posagowe PZU Na Dobry Początek.