Leadenhall – Life Up

Leadenhall Life Up to ubezpieczenie, dzięki któremu można zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek swojej śmierci. Dodatkowo polisa umożliwia uzyskanie środków na spłatę zobowiązań, spłatę udziałów w spółce lub zapłatę podatku spadkowego. Ubezpieczyciel oferuje Ubezpieczenie Life Up bez pytań medycznych, badań lekarskich i bez skomplikowanych formalności.

Polisa na życie to produkt, którego celem jest zapewnienie spokoju i wsparcia finansowego, jakiego mogą potrzebować członkowie rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego. To forma ochrony pieniężnej, która może być przydatna na spłatę kredytu mieszkaniowego, wykształcenie dzieci, nagłe wypadki lub utrzymanie dotychczasowego poziomu życia rodziny.

Podstawową cechą ubezpieczenia na życie jest wypłata środków uprawnionym w polisie osobom. Jednak polisa ta, oprócz wsparcia finansowego dla rodziny, może również obejmować ochroną samego ubezpieczonego. Ubezpieczenie może zapewniać mu pomoc finansową w przypadku: pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznej czy też zdiagnozowania poważnej choroby.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie Life Up Leadenhall to produkt gwarantujący zabezpieczenie na wypadek w śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z innej przyczyny.

Do polisy mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 60 lat. Umowa jest zawierana na okres minimum 5 lat i może maksymalnie trwać do ukończenia przez ubezpieczonego 70 lat. Aby podpisać umowę, klient nie musi wypełniać ankiety z pytaniami medycznymi na temat swojego zdrowia. Nie jest również zobowiązany do wykonywania badań lekarskich. 

Ile wynosi suma ubezpieczenia na życie?

Leadenhall Life Up to ubezpieczenie, które już od początku umowy gwarantuje 100% ochrony na wypadek śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jednocześnie już po pierwszym roku trwania umowy rośnie suma ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej dowolną przyczyną. W piątym roku obowiązywania polisy ubezpieczony ma zagwarantowane 100% świadczenia niezależnie od przyczyny śmierci.

Świadczenie należne w przypadku śmierci w następstwie przyczyny innej niż nieszczęśliwy wypadek jest wypłacane w następujący sposób:

 • pierwszy rok trwania umowy ubezpieczenia – 0% sumy ubezpieczenia, czyli brak wypłaty;
 •  drugi rok trwania umowy ubezpieczenia – 25% sumy ubezpieczenia;
 •  trzeci rok trwania umowy ubezpieczenia – 50% sumy ubezpieczenia;
 •  czwarty rok trwania umowy ubezpieczenia – 75% sumy ubezpieczenia;
 • piąty rok trwania umowy ubezpieczenia – 100% sumy ubezpieczenia.

Wysokość sumy ubezpieczenia jest uzależniona od wieku ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy. Suma ubezpieczenia według wieku kształtuje się następująco:

 • do 45. roku życia suma ubezpieczenia wynosi nie więcej niż 500 tys. zł;
 • pomiędzy 46. a 55. rokiem życia suma ubezpieczenia wynosi 300 tys. zł;
 • w wieku pomiędzy 56 a 60 lat suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie 150 tys. zł. 

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia Leadenhall Life Up?

Ubezpieczenie Leadenhall Life Up jest polisą na życie, w związku z tym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje śmierć ubezpieczonego w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Zakres ochrony uwzględnia śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz z każdej innej przyczyny.

Nieszczęśliwy wypadek, według definicji ubezpieczyciela, oznacza zdarzenie niezależne od woli ubezpieczonego, zewnętrzne, nagłe i niespodziewane, skutkujące uszkodzeniem ciała, które wyłącznie i niezależnie od innych przyczyn prowadzi do śmierci ubezpieczonego. Definicja ta nie obejmuje śmierci na skutek chorób będących bezpośrednim następstwem tego uszkodzenia ciała oraz zabiegów leczniczych lub chirurgicznych nim wymuszonych.  

Wady i zalety polisy na życie

Leadenhall Life Up to nowość na rynku ubezpieczeń. Polisa wyróżnia się innowacyjną konstrukcją, a do tego jest prosta i przejrzysta. Świadczenie w przypadku zgonu jest wypłacane niezależnie od przyczyny śmierci ubezpieczonego. Dodatkowym walorem polisy jest brak ankiety na temat zdrowia ubezpieczonego oraz brak wymogu wykonywania badań lekarskich. Ubezpieczenie Life Up jest oferowane online, dzięki temu zawarcie umowy ubezpieczenia zajmuje tylko kilka minut. Ubezpieczony zyskuje zabezpieczenie bliskich na wypadek własnej śmierci.

Problemem dla ubezpieczonego może być rosnąca suma ubezpieczenia w przypadku śmierci z innej przyczyny niż nieszczęśliwy wypadek, zmieniająca się w zależności od stażu polisy.

Warto wiedzieć także, że świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz rekompensata należna z tytułu śmierci, która nastąpiła z innej przyczyny niż nieszczęśliwy wypadek, nie sumują się. W związku z tym rodzina ubezpieczonego może otrzymać tylko jedno świadczenie z ubezpieczenia na życie. Osoba uprawniona wskazuje ubezpieczycielowi, czy wymaga wypłaty świadczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, czy też rekompensaty za śmierć ubezpieczonego z innej przyczyny niż nieszczęśliwy wypadek.

Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?

W ubezpieczeniu Leadenhall Life Up ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie. Jednocześnie warunkiem rozpoczęcia ochrony jest terminowe opłacenie składki lub jej pierwszej raty. Może to nastąpić tylko po dostarczeniu przez ubezpieczonego prawidłowo podpisanego wniosku.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w następujących przypadkach:

 • zakończy się okres ubezpieczenia wskazany w polisie;
 • nastąpi wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez ubezpieczonego.

Ubezpieczony ma prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, może to zrobić w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku przysługuje mu zwrot składki za niewykorzystaną część okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia należy przesłać listem poleconym na adres towarzystwa ubezpieczeniowego lub dostarczyć za potwierdzeniem do placówki ubezpieczyciela. 

Ile kosztuje ubezpieczenie Leadenhall Life Up?

Składkę ubezpieczenia Leadenhall Life Up należy opłacać w terminach wskazanych w umowie ubezpieczenia. Wpłata musi być dokonana na rachunek bankowy przedstawiony w dokumentach polisy, w tytule należy wpisać numer ubezpieczenia na życie. Za dzień płatności składki uznawana jest data dyspozycji przelewu bankowego, data stempla pocztowego na przekazie pocztowym lub dowodzie wpłaty albo data autoryzacji płatności on-line.

Składka na ubezpieczenie Leadenhall Life Up wynosi:

 • przy sumie ubezpieczenia 500 tys. zł – od 57 zł;
 • przy sumie ubezpieczenia 1 mln zł – od 101 zł;
 • przy sumie ubezpieczenia 1,5 mln zł – od 145 zł.

Wysokość składki ubezpieczenia jest zależna od wieku ubezpieczenia i okresu, na jaki jest zawarta umowa ubezpieczenia. 

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia?

Przed wypłatą świadczenia z polisy Leadenhall Life Up towarzystwo ubezpieczeniowe dokona oceny zasadności roszczenia. Rekompensata z ubezpieczenia zostaje wypłacona osobom wskazanym w umowie przez ubezpieczonego. Natomiast jeśli w polisie nie zostaną wskazane osoby uprawnione, wtedy świadczenie jest wypłacane uposażonemu zastępczemu, osobie pozostającej z ubezpieczonym w związku małżeńskim w dniu jego śmierci lub dzieciom albo spadkobiercom ubezpieczonego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia w przypadku:

 • śmierci ubezpieczonego wskutek działań wojennych;
 • gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku dobrowolnego i aktywnego uczestnictwa w aktach przemocy tj. akty terroryzmu, zamieszki, rozruchy, chyba że wynikały one z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej;
 • śmierci wskutek usiłowania lub popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego;
 • gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi wskutek samobójstwa, które zostało popełnione przed upływem 2 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia;
 • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w sytuacji, gdy ubezpieczony w momencie zajścia zdarzanie pozostawał pod wpływem alkoholu o stężeniu wyższym niż 0,5 promila, bądź pod wpływem narkotyków, środków odurzających czy też innych środków farmakologicznych o podobnym działaniu;
 • gdy śmierć ubezpieczonego była spowodowana nadużywaniem alkoholu, przyjmowania narkotyków, środków odurzających lub innych substancji o podobnym działaniu w przypadku, gdy śmierć nastąpi nie później niż 3 lata od zawarcia umowy ubezpieczenia;
 • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który był wywołany w trakcie eksploracji jaskini (np. podczas nurkowania jaskiniowego), wspinaczki wysokogórskiej poza szlakami turystycznymi, nurkowania z akwalungiem poniżej 30 metrów lub nurkowania swobodnego poniżej 10 metrów, a także w czasie uprawiania szybownictwa, paralotniarstwa, spadochroniarstwa, sportów samolotowych, udziału ubezpieczonego w wyścigach, rajdach itp.;
 • gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznanego w trakcie prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień lub badań technicznych, zakładając, że te okoliczności miały wpływ na zajście zdarzenia.  

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie Leadenhall Life Up? 

Ubezpieczenie Leadenhall Life Up to polisa, która nie wymaga badań lekarskich ani pytań medycznych. Umowę można podpisać online w kilka minut, bez skomplikowanych formalności. Po jej podpisaniu ubezpieczony zyskuje pełną ochrę 24 godziny na dobę. 

Ubezpieczenie gwarantuje zabezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo charakterystyczną cechą tej polisy jest to, że suma ubezpieczenia wzrasta w trakcie trwania umowy. Po 5 latach ubezpieczony może liczyć na wypłatę 100% świadczenia. Świadczenie może wynosić nawet 150 tys. zł w przypadku śmierci, która nastąpiła z przyczyny innej niż nieszczęśliwy wypadek.

Ubezpieczenie posiada także pewne ograniczenia. Jednym z nich jest limit kwotowy (suma ubezpieczenia), a także warunek dotyczący wysokości świadczenia należnego z tytułu śmierci ubezpieczonego, który zależy od przyczyny i momentu śmierci.

Ubezpieczenie Leadenhall Life Up to oferta skierowana do osób w różnym wieku, która gwarantuje ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego. Konstrukcja tej oferty zapewnia ochronę bez weryfikacji zdrowia, a umowę można zawrzeć online w kilka minut, bez skomplikowanych formalności.