Allianz Plan Pełnej Ochrony

Jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, które oferują ochronę na wypadek zgonu lub uszczerbku na zdrowiu, jest Allianz. Ubezpieczyciel oferuje m.in polisę na życie Plan Pełnej Ochrony. Czy warto rozważyć zakup tego ubezpieczenia? Do kogo ubezpieczyciel skierował swoją ofertę? Sprawdź wysokość sumy ubezpieczenia i zakres ochrony w naszym artykule. Porównaj ubezpieczenie na życie Allianz Plan Pełnej Ochrony z innymi polisami w Rankingu.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do polisy Allianz Plan Pełnej Ochrony mogą przystąpić osoby fizyczne, które chcą zyskać zabezpieczenie na wypadek zgonu (wsparcie finansowe dla bliskich) lub poważnego zachorowania (wsparcie w czasie leczenia oraz zabiegów operacyjnych).

Jeśli chodzi o umowę polisy w podstawowym wariancie, to ochroną można objąć Ubezpieczonego w wieku od 18 do 71 roku życia. Czas trwania takiej umowy jest ustalany bezpośrednio przez Ubezpieczającego, aczkolwiek nie może być on krótszy niż jeden rok. Zawarta umowa może być ważna nie później niż do dnia rocznicy poprzedniej polisy, która bezpośrednio poprzedza ukończenie przez osobę ubezpieczoną setnego roku życia.

Ile wynosi suma ubezpieczenia na życie?

Jeśli chodzi o polisy na życie i zdrowie, jednym z parametrów jest wysokość sumy ubezpieczeniowej. Poniżej znajdziesz informacje odnośnie tego, na jakie maksymalne świadczenia możesz wówczas liczyć w przypadku produktu Allianz Plan Pełnej Ochrony:

 • min.suma ubezpieczenia na wypadek śmierci: 5 000 zł;
 • maks. suma ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej na poważne zachorowania wynosi:
  • dla dziecka: 300 000 zł,
  • dla pozostałych: 1 000 000 zł;
 • min. świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu 100 zł (dla dziecka) lub 300 zł (w przypadku osoby dorosłej). Górny limit świadczenia dziennego wynosi 500 zł;
 • maks. suma ubezpieczenia z tytułu zabiegów operacyjnych: 100 000 zł (dla osób dorosłych) lub 50 000 zł (w przypadku dzieci);
 • maks. suma ubezpieczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z wypadku. 200 000 zł lub 100 000 zł (odpowiednio dla dorosłych i dzieci).

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia Plan Pełnej Ochrony Allianz?

Plan Pełnej Ochrony to ubezpieczenie na życie stworzone w celu zabezpieczenia spłaty różnych zobowiązań finansowych. Na przykład kredytów, pożyczek, co mogłoby być trudne np. w przypadku  uszczerbku na  zdrowiu. Wypłata świadczenia na wypadek śmierci pozwala najbliższym na uregulowanie tych zobowiązań.

Plan Pełnej Ochrony umożliwia również skonstruowanie pakietu ochronnego dla siebie i dzieci. Dzięki temu możemy zapewnić sobie wsparcie finansowe w przypadku choroby lub wypadku.

Plan Pełnej Ochrony w swojej najbardziej podstawowej wersji obejmuje wsparcie finansowe dla najbliższych na wypadek zgonu Ubezpieczonego w czasie trwania ochrony. Gdyby jednak taka ochrona ograniczała się wyłącznie do tego, niewielu usłyszałoby o Planie Pełnej Ochrony, a sam produkt zapewne nie utrzymałby się długo na konkurencyjnym rynku. Z pewnością zainteresuje Cię informacja, że oprócz tego istnieje również możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia za pomocą dodatkowych umów.

W zależności od tego, na jakie rozwiązania się zdecydujesz, ochrona może objąć  np.:

 • odszkodowanie za śmierć w wyniku wypadku,
 • comiesięczna renta w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
 • nieograniczona opieka medyczna w przypadku przewlekłych chorób oraz na wypadek utraty samodzielności (stały lub czasowy uszczerbek na zdrowiu),
 • wsparcie onkologiczne,
 • leczenie szpitalne,
 • pomoc assistance w razie wypadku,
 • ubezpieczenie na życie dziecka.

Ubezpieczony ma prawo wskazać osobę lub osoby uprawnione do otrzymania świadczenia w przypadku jego śmierci. Złożoną na etapie podpisywania umowy dyspozycję można zmienić w dowolnym momencie umowy. Zmian można dokonywać również w odniesieniu do sumy ubezpieczenia.

Wady i zalety polisy na życie

Produkty finansowe, w tym również polisy na życie, najlepiej opisywać przez pryzmat zalet i wad. Najlepiej będzie, jeśli zaczniemy od plusów. Przede wszystkim, klienci mogą liczyć na elastyczność, w tym również w zakresie sposobu opłacania polisy. Opłaty mogą być regularnie opłacane w określonych odstępach czasu. Możliwe są płatności każdego miesiąca, co kwartał, co pół roku lub raz w roku.

Wysokość składki można zmienić w każdą rocznicę zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel wskazuje jednak zastrzeżenie. W dniu takiej rocznicy osoba ubezpieczona nie może przekroczyć 71. roku życia.

Kolejną zaletą, obok której trudno przejść obojętnie, jest szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Polisa ta obejmuje m.in. leczenie szpitalne, zabiegi operacyjne czy możliwość wypłaty renty nawet przez 25 lat. (Min. okres wypłaty świadczenia wynosi 5 lat).

Jeśli chodzi o wady, to nie zaobserwowaliśmy ich zbyt wiele. Naszym zdaniem główną słabością jest brak rozbudowanej oferty w zakresie leczenia szpitalnego oraz assistance za granicą.

Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa zostanie zakończona, a umowa rozwiązana, gdy wystąpi jedno z następujących zdarzeń:

 • minie okres, na który zawarto umowę,
 • Ubezpieczony umrze,
 • odstąpisz od umowy głównej,
 • zakończenie okresu wypowiedzenia umowy głównej.

To jeszcze nie jedyna sytuacja, w której przewiduje się zakończenie umowy ubezpieczenia. Oprócz powyższych sytuacji umowę można rozwiązać również na skutek nieopłacenia składki w okresie prolongaty. Pomimo otrzymania przez klienta wezwania do zapłaty i otrzymania informacji o konsekwencjach związanych z nieuregulowaniem składki. Rozwiązanie umowy następuje po upływie 90 dni od momentu daty wymagalności składki.

Ile kosztuje ubezpieczenie Plan Pełnej Ochrony Allianz?

Minimalne kwoty z tytułu składek ubezpieczeniowych są następujące (dla umowy podstawowej):

 • miesięczna: 50 zł,
 • kwartalna: 100 zł,
 • półroczna: 200 zł,
 • roczna: 400 zł.

W przypadku zakupu pakietów dodatkowych (np. na wypadek leczenia operacyjnego) min. składka wynosi 15 zł miesięcznie.

Jak zatem widać, nie są to szczególnie wygórowane koszty.

Jeśli nie uiścisz opłaty w terminie określonym w polisie, otrzymasz powiadomienie o nieopłaconej opłacie i związanych z tym konsekwencjach. W sytuacji, gdy nie wywiążesz się z obowiązku zapłaty w ciągu 90 dni od daty wymagalności, umowa zostanie uznana za nieważną.

W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia?

Podobnie jak w przypadku oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych, także w kontekście Planu Pełnej Ochrony Allianz trzeba mieć na uwadze, że nie w każdej sytuacji zostanie wypłacone świadczenie.

W tabeli przedstawiliśmy sytuacje, w których nie będzie można liczyć na wsparcie ze strony ubezpieczyciela.

Wyłączenia odpowiedzialności Allianz Plan Pełnej Ochrony

KategoriaWarunki wyłączenia
Poważne zachorowaniazdarzenie, do którego doszło w czasie nie dłuższym niż 90 dni od momentu rozpoczęcia ochrony (chyba, że powodem uszczerbku na zdrowiu jest wypadek),śmierć poniesiona w wyniku zdiagnozowanej/rozpoznanej choroby lub zabiegu przeprowadzonego przed upływem zaledwie 30 dni od diagnozy/rozpoznania.
Utrata samodzielnościdługotrwała bądź całkowita niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji, która jest związana z wypadkiem, do jakiego doszło  jednak przed rozpoczęciem ochrony,utrata samodzielności spowodowana chorobą zdiagnozowaną przed podpisaniem umowy.
Zabiegi operacyjneleczenie operacyjne, które rozpoczęło się w ciągu zaledwie 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony (chyba, że konieczność podjęcia takiego leczenia wynika z nieszczęśliwego wypadku),zabiegi diagnostyczne bezpośrednio powiązane z leczeniem wad wrodzonych,takie stosowane w nagłych wypadkach rozwiązania jak np. transport pojazdem ambulatoryjnym czy działania z zakresu chirurgii plastycznej/kosmetycznej (za wyjątkiem sytuacji związanych z usuwaniem skutków wypadków),cesarskie cięcie, termoablacja/krioablacja struktur układu nerwowego
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadkutrwały lub czasowy uszczerbek na  zdrowiu związany z wypadkiem, do którego doszło przed rozpoczęciem ochrony,nadwyrężenie organizmu przez powtarzalne czynności fizyczne, w tym np. przeciążenie w związku z dźwiganiem ciężkich przedmiotów, co skutkuje negatywnymi następstwami zdrowotnymi.
Opieka medycznastan chorobowy, który pojawił się w czasie nie dłuższym niż 90 dni od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,zakończenie okresu świadczenia usług w ramach danego modułu,wykrycie wady zastawki serca jeszcze przed podpisaniem umowy lub w czasie trwania karencji (nawet, jeśli sama wada serca nie powoduje problemów zdrowotnych)
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnegozgon w związku z powikłaniami wynikającymi z wypadku/wypadku komunikacyjnego, który nastąpił jednak po czasie dłuższym niż 12 miesięcy
Leczenie w szpitalupobyt w szpitalu, który rozpoczął się w ciągu 30 dni od momentu rozpoczęcia ochrony (za wyjątkiem sytuacji, gdy pobyt ten wynika z wypadku),leczenie w szpitalu, które jest związane ze zdrowotnymi wadami wrodzonymi oraz chorobami bezpośrednio z nich wynikającymi, pobyt w szpitalu w związku z chirurgią plastyczną lub kosmetyczną (chyba, że celem takich zabiegów jest usuwanie skutków wypadków),pobyt w szpitalu związany porodem, połogiem, ciążą czy cesarskim cięciem, a także rehabilitacją poporodową.
Tabela 1. Kiedy Allianz nie wypłaci świadczenia z polisy Plan Pełnej Ochrony? Opracowane na podstawie OWU, grudzień 2023 r.

A co z karencją ubezpieczenia w Allianz?

Karencja to okres, podczas którego ubezpieczyciel nie bierze na siebie odpowiedzialności za wypłatę świadczeń po zgłoszeniu jakiejkolwiek szkody. Jest to czas od momentu podpisania umowy do momentu, w którym ubezpieczenie zaczyna się obowiązywać. Istotą karencji jest ochrona przed sytuacjami, w których ubezpieczony chciałby skorzystać z ochrony ubezpieczenia krótko po podpisaniu umowy, co stwarzałoby okazję do nadużyć. Okres karencji może być stały lub zmienny w zależności od typu ubezpieczenia i typu dobranych ubezpieczeń dodatkowych.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela to warunki, w których ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacić odszkodowania. Mogą one dotyczyć np. zdarzeń, w przypadku których szkoda wynikła z działania siły wyższej, celowych działań ubezpieczonego lub sytuacji, gdy dane zdarzenie nie zostało objęte umową. Wyłączenia te określają zasięg ochrony polisy i chronią ubezpieczyciela przed nieprawidłowym wykorzystaniem ubezpieczenia.

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie Plan Pełnej Ochrony Allianz?

Ubezpieczenie od Allianz to solidna oferta dla osób, które chcą zyskać zabezpieczenie na wypadek zgonu (wsparcie finansowe dla najbliższych) czy uszczerbku na zdrowiu (pobyt w szpitalu wraz z zabiegami operacyjnymi, świadczenia finansowe na wypadek utraty samodzielności).